Vissza az előző oldalra

Egyéb adójogi kérdések

Mikor évül el a kommunális adó követelés?

Share Button

Építményadó bevallást adtam be egy polgármesteri hivatalnak kb. 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Akkor nem vetettek ki adót, csak 2 év múltán, mondván sok munkájuk volt. Most 5 évre visszamenőleg kérik a megemelt adót anyámtól aki haszonélvező volt. Mikor évül el a polgármesteri hivatal adókövetelése?

Az elévülési idő 5 év, ezen belül megalapozottan, visszamenőlegesen építményadó kivethető.

Értékpapír számlára történő befizetésre is vonatkozik-e az ajándékozási illeték?

Share Button

 18 éven aluli testvérek számára start értékpapírszámlára történő befizetésre is vonatkozik a 18%-os testvérek közti ajándékozási illeték? Ha igen, csak az egy összegben 150.000 Ft feletti átutalásokra vonatkozik vagy a teljes befizetett összegre?

Ha egy magánszemély egy másik magánszemély részére pénzt vagy egyéb juttatást nyújt, a juttatás adókötelezettségét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [ Szja tv.] rendelkezései szerint kell megítélni.

Az Szja tv. 4. §-ában foglaltak értelmében a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában (pénzben és/vagy nem pénzben) mástól megszerzett vagyoni érték bevételnek minősül.

Ajándékozással történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben  meghatározottak szerint ajándékozási illetéket kell fizetni. Az ajándékozási illeték tárgya az Itv. 11. § (1) bekezdése alapján többek között

az ingó ajándékozására terjed ki.

Az  ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottra jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja [Itv. 11. § (2) bekezdés].

Az Itv. alkalmazásában ingó a fizetőeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minősülő dolog [Itv. 102. § (1) bekezdés c) pont].

Joghatóság:Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében az Itv.-t akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt.

Javaslom még az alábbiak áttanulmányozását.

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Jogi álláspontom szerint ha pl.  időszakonkénti (havi vagy több havi) rendszerességgel 150 ezer forinttal vagy ezen összeget el nem érő összeggel  támogatja a testvérét start értékpapírszámlára történő befizetéssel  a megajándékozottnak nem keletkezik illetékkötelezettsége.

 

Meddig követelheti az adóhivatal a meg nem fizetett adót?

Share Button

Ingatlan résztulajdoni jogom van 1/3-ad részben, ajándékozás révén kaptam még gyerekkoromban.

Időközben árvaságra jutottam. Most megtámadott az adóhivatal, hogy 5 évre visszamenőleg fizessem ki az ingatlanadót. Mit lehet tenni?

Az elévülési időn belül az Önkormányzat érvényesítheti/beszedheti  a helyi adó hátralékot .

Igényelhető-e cserét pótló kedvezmény nyaraló eladás után történő lakásvásárlás esetén?

Share Button

2017. márciusában értékesítettünk egy ” belterület kivett hétvégi ház udvar” besorolású ingatlant 10 MFt-ért. Szeretnénk lakást vásárolni belőle “a leendő lakás vételára 17 ?Ft” lenne az egy év letelte előtt. Kérhető-e illetékkedvezmény?

Cserét pótló illetékkedvezmény csak lakóingatlan eladása és egy éven belüli vásárlása esetén igényelhető .

Befolyásolja-e adójogi szempontból mezőgazdasági ingatlan eladása egy lakóingatlan vásárlásával összefüggő illetékfizetési kötelezettséget?

Share Button

Értékesíteni szeretnénk egy külterületi ingatlant. Az ingatlan egy fél hektáros legelő, ami 2010 óta magánszemélyként a nevemen van. A területre cégünk épített egy épületet parkolóval, erre a részre a cégnek a földhivatalnál bejegyzett használati jogot adtam, az épület a térképen fel lett tüntetve.

A kérdésem az, hogy Ön szerint mi lenne adózás szempontjából a legkézenfekvőbb módja az épület és a terület együttes eladásának? A cég eladása egyértelműnek tűnik, a fő kérdés inkább a legelő eladása, mert ezután magánemberként szeretnék lakóingatlant vásárolni.

A tulajdoni lap ismerete nélkül az elmondottak alapján osztott tulajdon áll fenn egy külterületi ingatlanon.

Mivel a földterületet nem földműves magánszemély vevő ugyanúgy megvásárolhatja, mint a cég tulajdonban álló felépítményt – és a Vevő személye egyezősége miatt az osztott tulajdon is megszűnik – az adásvételek kivitelezhetőek, csupán a föld adásvétel érvényessége kb. fél évet vesz igénybe, annak jóváhagyása miatt.

A lakás vásárlását illetékfizetési szempontból ezen ügyletek nem befolyásolják.

Első lakásvásárló 35 év alatti illetékkedvezménye igánybe vehető-e közösen vásárolt ingatlanra?

Share Button

Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Ez lenne az első lakásunk az élettársammal.Én betöltöttem már a 35 életévemet de a párom még nem.

Ő jogosult-e az 50% os kedvezményre az illetéket illetően ha az ingatlanban 50-50%os tulajdoni hányadunk lenne? Az ingatlan ára nem éri el a 15 millió Ft-ot és egyikőnknek sincs tulajdoni jogában, haszonélvezeti jogában 50% –ot elérő vagy azt meghaladó ingatlana.

Az illetékkedvezmény személyes jog – nem feltétele közös tulajdon vásárlása esetén a fennálló házasság. Így  élettársa  személyi és tárgyi körülménye az előadottak alapján mindenben megfelel  –  a vásárolandó ingatlant is figyelembe véve –  hogy 2 % vagyonszerzési illetéket fizessen a 4 % helyett.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Illetékmentesen szerzett termöföld átminősítését követően várható-e az illeték utólagos kiszabása?

Share Button

2015-ben földművesként vásároltam a Balaton északi részén zártkerti ingatlant/szőlő, gazdasági épület megnevezéssel/, 2016 márciusában került a nevemre. A termőföld részre kértem az illetékmentességet, amit megkaptam. Kérdésem, kérhetem-e a zártkert átminősítését illetékbírság nélkül 2016 dec 31-ig?

Regisztrált földművesként kapott visszterhes vagyonszerzési illetékmentesség a vétel tárgyához is kapcsolódik nem csak a vevő személyéhez. Ha 5 éven belül a vétel-tárgy vonatkozásában jogilag megszűnik a mezőgazdasági művelhetőség az illetékmentesség engedélyezéskor fennállt körülmények oly mértékben változnak meg, mely a mentesség jogalapját megszüntetik, így várhatóan késedelmi pótlékkal növelten kerülhet sor az illeték-kiszabásra. Javaslom, hogy ez ügyben ne mellőzze az illetékes NAV írásbeli tájékoztatását megkérni az átminősítést megelőzően.

Kinek a feladata a B400 NAV lap kitöltése és beküldése?

Share Button

Végrehajtótól vettem árverésen egy telket aminek most küldte meg az árverési jegyzőkönyvét, azonban a Földhivatalban azt mondták hogy a B400 NAV Adatlapot nem küldte el nekik a végrehajtó. Mi a teendő?

Az eladó (adós) adatait én nem tudom így csak a saját adataim tudtam beadni, az eladó (értékesítő) adataihoz a végrehajtó adatait kell írni. Ezt nem a végrehajtónak kellett volna intézni?

A B400 NAV adatlapot az okiratot szerkesztő ügyvéd, közjegyző, végrehajtó jogosult és köteles kiállítani. Az adatlap a tulajdonjog változást előidéző okirattal egyidejűleg került benyújtásra az illetékes földhivatalnál, ahonnan a NAV-hoz kerül továbbításra.

Felel-e az adóstárs az állam által megörökölt gépjármű hiteléért?

Share Button

Az elhunyt még életében vásárolt egy személygépkocsit, hitelre. A szerződés létrejöttéhez kezes/adóstárs kellett, amit sajnos elvállaltam. Kiderült, hogy a részleteket nem fizette az illető, így a bank engem vett elő, bar-listás is lettem, mivel nem fizettem.

Voltak örökösök, de ezek mindegyike lemondott az örökségről, végső soron az állam örökölt mindent, az autót is, jogerősen. A kérdésem az, hogy rajtam követelheti-e a bank ezek után a tartozást vagy az állam fogja ezt kifizetni?

Külön kell választani az öröklés visszautasítását és az adóstársi mivoltot. Első esetben az állam mint kényszer /végső örökös  szerepel, míg az adóstárs egyetemleges felelős a tartozásért.

1 / 2 oldal12