Vissza az előző oldalra

Bérlet

Kivonható-e művelésből a bérleti szerződéssel művelés alatt álló zártkert?

Share Button

Zártkertet szeretnék művelés alól kivonatni. Én lennék a tulajdonos, de jelenleg bérlő használja és 2030-ig van élő szerződése. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben művelés alól kivonatom folytathat-e rajta mezőgazdasági termelést?

A művelés alól kivett területnek minősülnek a település belterületének egy hektárt el nem érő földrészletei, valamint azok a területek, amelyen erdő- vagy mezőgazdasági művelést nem folytatnak. Ilyen területen mezőgazdasági bérlemény fogalmilag kizárt.

Hogyan szüntethető meg a szívességi használat?

Share Button

A szüleim nekem ajándékozták a családi házuk felét (ajándékozási szerződéssel).

A másik felét pedig megvette a férjem, így az ő nevére került a másik fele. A szüleim ott maradtak és kaptak lakáshasználati jogot.

A testvérem életvitelszerűen ott lakik majdnem 40 éve, ott van a bejelentett lakcíme, más szerződése/joga nincs az ingatlanon, csak szóban megengedtük, hogy ott lakjon, amíg mi is jónak látjuk.(lenne hova mennie) Ilyenkor szívességi lakáshasználónak minősül? És ha igen milyen jogai vannak az ingatlanban?

Ha konfliktusok miatt összeférhetetlenség alakul ki tehetek e valamit, hogy megszűnjön az ott lakhatása? És ha igen mit lehet tenni ilyen esetben?

A szívességi lakáshasználat létrejöhet szerződéssel vagy ráutaló magatartással is. Megszüntetése vagy közös megegyezéssel történik, vagy a használatba adó felmondásával. Ha be van jelentkezve a használó az ingatlanba és jogviszony megszüntetését követően nem jelentkezik ki, lehetőség van a kényszerkijelentésre.

Megszüntethető -e az örökölt földre fennálló bérleti szerződés?

Share Button

Édesapám halálával törvényes örökléssel tulajdonosa lettem egy 3.1 Ha szántó 1/2 részének. Én ezt a földet magam szeretném őstermelőként megművelni. Mezőgazdasági végzettségem van. Azonban a föld 2021 ig haszonbérletben van egy vállalkozásnál.

A hagyatéki tárgyalás után 30 napon belül írásban jeleztem a cég felé a szándékomat de ott azt a választ kaptam, hogy csak a bérleti szerződés lejártával adják át a földet.Kinek van igaza, mit tehetek?

A szerződés kötési szabadság és kötelezettség is. Örökléssel szerzett ingatlan esetében a jogutódra mint – örökösre – az örökhagyó által megkötött szerződés szabályai érvényesek, az ilyen szerződés közös megegyezéssel módosítható vagy szüntethető meg.

Ha az Ön bérlője elzárkózik az ilyen jellegű megszüntetés alól, akkor meg kell várni a szerződés hivatalos lejártát, a szerződés csak azon a napon szűnik meg.

Hogyan szerezhető vissza a földterület, melynek lejárt a bérleti szerződése, de a bérlő önkényesen tovább használja?

Share Button

2013 márciusban édesapám ajándékozással 3 hektáros földet a 4 kiskorú gyereknek ajándékozta. Ez a föld területre 2020ig bérleti szerződés lett kötve amit a papa kötőt 2008 -ban.

A szerződésben az volt ,hogy 6 hónap, vagy a gazdasági évben lehet felmondani. Mi szülök jeleztük a mezőgazdasági kft.- nek, hogy felmondjuk a szerződést 2013 novemberben. De ők nem akarnak a földről levonulni.

Papa 2013 decemberben meghalt, a kft decemberben velünk szülőkkel akart szerződést kötni a földre de mi nem kötöttünk.

Hogyan tudnánk a földet visszaszerezni, mivel a fiam nagykorú lett és ő szeretne rajta gazdálkodni. Mivel őstermelő és bikákat nevel .

Birtokvitában első fokon az illetékes jegyző rendelkezik  hatáskörrel, ezért javaslom hogy a vitás ügyben hozzá forduljanak jogorvoslatért.

Milyen jogok illetik meg haszonélvezettel terhelt föld tulajdonosát? Részesedhet-e a föld bérleti díjából?

Share Button

Édesapám 2 évvel ezelőtti halála után örököltem többek között szántóföldet is. Melyeket haszonélvezeti és özvegyi jog terhel.

Az egyik szántóföldre melyre nagymamám (édesapám anyja) van bejegyezve haszonélvezőként, a vásárláskor került a haszonélvezeti jog.

Másik szántóföldre édesanyám kapott özvegyi jogot a hagyatéki tárgyaláson.Mindkét terület bérbe van adva. Kérdéseim az alábbiak lennének: -Milyen jogok illetnek meg engem,mint tulajdonost?

Igényt tarthatok-e a bérleti díj egy részére? -Művelhetem-e a saját földemet a bérleti szerződés lejárta után ha a haszonélvezők ismét “csak” bérbe adnák. -Amennyiben nem, köthetnek-e új szerződést a beleegyezésem nélkül a bérlővel és ha igen milyen időtartamra, mivel a hosszútávú szerződés esetleg rám hátrányosan hathat.

Ha kiadhatják a haszonélvezők bérbe van-e előbérleti jogom? Tudna-e olyan tanácsot adni,melynek segítségével én is profitálhatnék az örökölt, saját földterületemből?

Földingatlan esetén haszonélvezet csak közeli hozzátartozók között állhat fenn, maximum 20 évre vagy örökléssel özvegyi joggal . Haszonélvező által haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg.

A  tulajdonost a bérleti díjból semmi nem illeti.  A tulajdonos a földet  vagy értékesítés útján hasznosíthatja ( ebben az esetben a vételár a haszon) vagy ha lejárt a haszonélvezet időtartama (max 20 év) közvetlen módon saját jogán vagy bérbeadás útján.  Előhaszonbérleti joga  nincs a tulajdonosnak.

A tulajdonost   3 jog illeti: birtoklás-, használat-, rendelkezés joga. Ha a tulajdonjog mellett haszonélvezeti/özvegyi  jog is be van jegyezve, a tulajdonos az első kettő jogától (birtoklás-, használat joga) meg van fosztva mindaddig, amíg a haszonélvezeti jog fennáll. Nincs azonban megfosztva a tulajdonos a rendelkezési jogától.

A haszonélvező megkérdezése nélkül adásvételi szerződéssel (vagy ajándékozással  de csak közeli hozzátartozónak ) a tulajdoni jogát  a tulajdonos másra átruházhatja, ( az ingatlant megterhelheti)   a haszonélvezeti jog (özvegyi jog) fennállása mellett , annak sérelme nélkül.

Adásvételnél a vevőnek tudomással kell bírnia és tudomásul kell vennie, hogy a megvásárolt ingatlant, csak a haszonélvezeti jog megszűnését követően használhatja, birtokolhatja. Ez a tény  vételár csökkentő tényező.

Kötelesek-e az önkormányzatok kitenni a településhez tartozó földterületek bérlőinek listáját?

Share Button

Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy az új földtörvény szerint az önkormányzatok kötelesek kitenni a településhez tartozó földterületek bérlőinek  listáját, azaz akik 2015 január 1-től kötnek haszonbérleti szerződést?

Nincs az Önkormányzatoknak olyan kötelezettségük, hogy kitegyék a településhez tartozó földterületek bérlőinek listáját.

Az Önkormányzatok haszonbérleti és adás-vételi ügyek esetén a törvény által előírt kifüggesztési feladatokat és a záradékolásokat végzik el, de egyebet nem. A földhasználati nyilvántartást  egyébként a a Földhivataloknál lehet megtekinteni.

 

Kérhető -e visszamenőleg bérleti díj?

Share Button

A nagypapa meghalt 1979-ben. Az akkori hagyatékiból kimaradt egy föld terület, amit a tsz jogutódja használt. E a terület tavaly jutott birtokunkba, mivel szüleink is elhaltak. Kérhetünk-e a Ztr.-től kárpótlást, ha igen mennyit?

A tulajdoni jogi jellegű kérdéséhez kapcsolatosan javaslom, a pórhagyatéki eljárás kezdeményezését, míg az elmaradt használati díj fizetés kapcsán a használó megkeresését a jogalap és a használati díj összegszerűségének tisztázására.

Ha a használati díj követelésének jogalapja fennáll, a használati díj összegét az elévülési időn belül követelheti a használótól. Vita esetén igényét közjegyzői fizetési meghagyás kibocsájtásával érvényesítheti.

Föld bérleti díja visszamenőleg mennyi időre követelhető?

Share Button

Örököltünk testveremmel földet. Anyukám 10 éve meghalt, mi nem is tudtunk a földről, hogy ki művelte azt hogy tudom meg? Visszamenőleg jár- e a bérleti díj? Ha eladnánk, akkor milyen úton módon tehetjük meg?

Örökölt termőföld eladása a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Az elmaradt bérleti díjra a ptk. szabályai vonatkoznak.

Ez utóbbi csak maximum 6 hónapra teszi lehetővé az elmaradt bérleti díjra vonatkozó igényérvényesítést. Az eladás kifüggesztés és jóváhagyási eljárás mellett zajlik, melyhez Önnek, vagy egy ingatlanközvetítő irodának kell megtalálnia a vevőt.

Legelő bérlése esetén szükséges -e a bérlőnek mezőgazdasági végzettséggel rendelkeznie?

Share Button

Az új földtörvény értelmében legelő (gyep) bérlésénél a bérlőnek kell-e valamilyen mezőgazdasági végzettséggel rendelkezni?

A földbérlet alanya csak földműves bérlő lehet az új földtörvény szerint.

Hogyan adózik a bérleti szerződéssel létrejött ingatlankiadás?

Share Button

Azt szeretném megtudni, hogy lakóingatlan kiadásánál, ha évi szinten,  300 000 ft-os bevételem lesz, kell-e utána adóznom? És ha kiadom, elég egy albérleti szerződést tanúk jelenlétében kötnöm?

Ha lakóingatlanát hosszú távra bérbe adja, bérleti szerződést kell kötnie a bérlővel. A bérleti szerződésre két tanú elégséges.

1 MFt éves bevételig 16 % jövedelemadót kell fizetnie, míg 1 MFt fölött további    14 % egészségügyi hozzájárulást (EHO) is- fizetni kell  valamennyi bevétel után.

1 / 2 oldal12