Vissza az előző oldalra

Hagyatéki eljárás

Kinek kell bizonyítania a hagyatékátadás során a vagyon ági jellegét?

Share Button

Az alábbi ági öröklés kérdésre szeretnék választ kapni: Örökhagyó az ingatlant az édesapjától örökölte 1987-ben, édesapja pedig részben a nagyapától örökölte 1945-ben, valamint testvéreitől kapta ajándékba.

Örökhagyónak testvére, gyermeke, felesége nincs, szülei, nagyszülei már nem élnek. Apai ágon Apa testvérei elhunytak, de leszármazók vannak. Anyai ágon Édesanya 2 mostohatestvére él. Kérdésem, hogy az említett ingatlan ági vagyonnak számít-e?

A hagyatékban az anyai ág örökölte a felét, az apai ág a másik felét. (apai ágon örököltem 1/12-ed részt, mint Örökhagyó édesapjának testvérének unokája: (((1/2)/3)/1)/2= 1/12 Ha ági vagyon, akkor az anyai ág nem esik ki? Ez esetben dupla hagyaték járna nekem? 2021-ben emelkedett jogerőre a hagyatéki végzés.

Valamely hagyatéki vagyontárgy ági jelegét annak kell bizonyítania, aki arra ezen a címen öröklési igényt támaszt.

Ilyen eset lehet, ha például örökhagyó szülője a túlélő házastárssal szemben bizonyítja, hogy valamely hagyatéki tárgyat ingyenesen juttatott gyermekének mint örökhagyónak. Az Ön által említett tényállás mellőzte úgy az ági vagyon jogosultjának meglétét mint az ági vagyok igény érvényesítésének fennállását.

 

Örökölhet-e 1Ha nál nagyobb földterületet nem földműves magánszemély?

Share Button

Egy föld öröklési kérdéssel fordulnék önhöz. A jelenlegi szabályok mellett 1 hektár felett hogyan zajlana az öröklés, ha Édesapám örökösei én és testvérem lennénk. Emellett változtatna e bármit, ha egyikünk aranykalászos gazda végzettséggel rendelkezik?

A családon belüli vagyonmozgást – ide értve az öröklést is- a hatályos Földforgalmi Törvény azzal preferálja, hogy nem érvényesül az 1 hektáros felső korlát és a  földművesi regisztráció is irreleváns.

A születési név megváltoztatása befolyásolja-e a szülőktől történő öröklést?

Share Button

Születési családi név (anyakönyvben szereplő név) megváltoztatása a szülőktől való öröklésre befolyással lehet-e. Ha igen, milyen esetben?

A törvényes öröklési rend alapja a vér szerinti és nem a név szerinti hozzátartozói viszony.

Hagyaték tárgyát képezi -e a részben örökhagyó pénzéből vásárolt ingatlan, ami nem örökhagyó nevén van?

Share Button

Férjem tavaly elhunyt. Van egy közös gyermekünk, és férjem előző házasságából is van egy gyermek. A közös gyermek nevén van 2 ingatlan amit ,az elmúlt 10 éven belül vettünk  közös pénzen(férjem,lányom, én).

A féltestvér kérhet-e részt a lányom ingatlanából, és ha igen milyen részben, mostani vagy akkori értéket kell figyelembe venni? Ő kirekesztve érzi magát, mert ő nem kapott ingatlant az apjától.

Örökhagyó halálakor a tulajdonában levő ingatlan képezheti hagyaték tárgyát. Ebből örökhagyó gyermekei egyenlő arányban részesülnek. Mivel az említett két ingatlan már nem örökhagyó nevén van ezért azok hagyaték alá nem vonhatóak, abból  féltestvér semmilyen igényt nem érvényesíthet.

 

Mi várható, ha hagyatéki hitelezői igényt nyújtottam be az adós hagyatéki tárgyalására?

Share Button

Tartozást elismerő nyilatkozatom van. A tartozó félnek meghalt az édesanyja, ahonnan örököl, én itt hitelezői igényt nyújtottam be.

Milyen lehetőségem van a tartozás behajtására, ha nincs egyéb vagyona a jelenlegi örökségen kívül, jogilag van-e mód a hagyatékból kikényszeríteni a tartozást.

A hagyatéki hitelezői igény előterjesztése a biztosítéka annak, hogy az Ön követelése érvényre jusson.

Általában az örökös és az igényt előterjesztő a hagyatéki eljárásban egyezséget köt. Az egyezség határidő tűzésével tartalmazza a követelés megfizetésének módját és időtartamát.

Lefolytatható-e a hagyatéki eljárás -külföldön élő ügyfelek esetén-ügyvédi meghatalmazással?

Share Button

Édesapánk 2019 évben Németországban meghalt. Volt egy balatoni ingatlana, amely egyben életvitel szerű tartózkodási helye is volt. Ezen kívül Németországban számlát tartott fenn, melyen több ezer euró van.

Öten vagyunk örökösök, de nem szeretnénk Magyarországra utazni. Ha egy magyar ügyvédet meghatalmazunk teljesen körűen tudja e nekünk intézni a hagyatéki eljárást?

Ha meghatalmaznak egy magyar ügyvédet, az ügyvéd a hagyatéki eljárást teljes körűen intézi Önöknek, beleértve, hogy a balatoni ingatlan a nevükre kerül és a német bank felé Európai Öröklési Bizonyítványt kér kiállítani a magyar közjegyző által, amellyel Önök a bankszámláról a pénzt felvehetik, és a bankszámlát lezárhatják.

A magyar ügyvéd az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál hagyatéki leltárt készíttet, mely tartalmazza a balatoni ingatlan értékét adó- és értékbizonyítvány formájában.

A polgármesteri hivatal a leltárt az illetékes magyar közjegyzőnek küldi meg. Fontos, hogy a német halotti bizonyítvány eredeti példánya a magyar ügyvéd rendelkezésére álljon, mert azt Offi fordítással kell ellátattnia. A magyar közjegyző hagyatéki tárgyalást tart, melyen csak a magyar ügyvéd vesz részt.

A magyar ügyvéd meghatalmazásában mindig rögzítve van, hogy az örökösök milyen arányban akarnak örökölni. Lehetőség van az örökösök  között olyan egyezségre, hogy például csak  egy örökös a német bankszámla pénzt örökli, míg a másik négy egyenlő arányban a balatoni nyaralót vagy arra is, hogy egy vagy két örökös semmit nem örököl, míg a többiek a vonatkozó megegyezésüknek megfelelően örökölnek.

A földhivatali bejegyzést is az ügyvéd végzi. A közjegyző díját az örökösök a magyar ügyvéd letéti számlájára tudják utalni és ugyan így járhatnak el a megegyezett ügyvédi díj tekintetében is.

Milyen hatása van az élettársi kapcsolatnak az öröklésre?

Share Button

Élettársi kapcsolatot szeretnék létesíteni, nem bejelentettet, csak úgy, hogy a lakcímmel oda leszek jelentve. Az ingatlanon amiben élni fogunk együtt ketten, csak haszonélvezeti joga van a társamnak, a fiáé a ház. Nekem nincs ingatlanom, csak egy nagyobb összeg megtakarításom, neki nincs csak a nyugdíja.

A kérdésem az lenne, ha ne tán Én halnék meg előbb, és esetleg nem készülne végrendelet általam, akkor az Én megtakarított pénzem, vagy esetleg azon vett ingatlan a közös életünk alatt az Én örököseimé maradna? (3 gyermek). Vagy kössünk vagyon szerződést? Nyugdíjam van nekem is és a társamnak is. Mind a ketten saját pénzből gazdálkodunk majd. Erről kell-e papírt készíteni?

Az Ön által vázolt élettársi jogviszonynak öröklési jogi hatásai nincsenek. Bármelyik élettárs halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint alakul az öröklés. Ez az Ön esetében azt jelenti, hogy leszármazói egyenlő arányban lesznek az örökösei, kivéve, ha ettől eltérő végrendeletet készít.

Életben maradó házastárs ki kell-e hogy fizesse a közösen lakott ingatlanból az örököst?

Share Button

A párommal hamarosan esküvőnk lesz. Közös néven van már most egy telek fele fele arányban. Erre közösen építkezünk.Közös gyerekünk nincs, viszont neki is és nekem is van előző házasságunkból.

Kérdésem ha ö halálozna el hamarabb én életem végéig élhetek e majd az ingatlanban, anélkül, hogy a gyerekét ki kellene fizetnem? Gondolom én ,hogy gyermekeink majd halálunk után örökölnek. Vagyis engem kötelezhet e törvény,hogy az apja halála után rögtön fizessem ki az ö részét?

Ha egy házaspárnak közös gyermeke nincsen, de egy lakóingatlan, amiben laknak fele – fele tulajdonukban van és mindkettőjüknek vannak gyermekeik, akkor egyik házastárs halála esetén az örökhagyó gyermekei egyenlő részben öröklik a fél ingatlan tulajdoni jogát, a házastárs pedig a  fél ingatlan és annak berendezési tárgyai holtig tartó haszonélvezeti jogát.

Ha pedig ezen az ingatlanon felül is van még ingatlan örökhagyó nevén, úgy azok tulajdoni jogát is örökhagyó gyermekei öröklik, azzal, hogy egy gyermekrésznyi tulajdoni jogot ezen ingatlanokból a túlélő házastárs örököl.

Meddig igényelhető az örökség?

Share Button

Édesapám elhunyt, 1990, Októberben. Van egy nővérem és egy bátyám, akik tudomásom szerint a nagymamámtól megkapták a részüket.

Én a nagymamámmal nem tartottam a kapcsolatot, igazából nem is ismertem. Nekem is ugyan úgy jár édesapám után a részem?

Külföldön élek, és így nem vagyok biztos abban,hogy érdemes e elindítani bármit is ebben az ügyben, de ha mégis érdemes akkor megteszem.

A tulajdoni joghoz való igények nem évülnek el, így az örökléssel szerezhető tulajdoni joghoz való igény sem.

A közel 30 éve elhunyt szülő után – ha nem volt hagyatéki eljárás és van hagyaték pl.: ingatlan – hagyatéki eljárást kezdeményezhető. Az örökösök egyenlő arányban örökhagyó gyermekei.

Lehet-e az adó érték bizonylatban szereplő érték módosítását kérni?

Share Button

Érdeklődnék, ha már 2018. júliusában lezajlott egy hagyatéki tárgyalás, s ott az ingatlant 12 millióra becsültük fel, ezt később lehet-e módosítani? Eladásra szánnánk már a házat 16,6 millióért, s el akarjuk kerülni, hogy a különbségből adódó adót kifizessük.

A hagyatéki eljárás két részből áll: Első körben az illetékes Önkormányzat készíti el a hagyatéki leltárt. A hagyaték tárgyát képező ingatlanról adó és érték bizonyítványt állít ki. A második körben a hagyatéki leltár megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek, aki átadja a hagyatékot.

Az ingatlan értékét kizárólag az első körben lehet kifogásolni, és az adó és érték bizonyítványban szereplő értéket módosíttatni.

Amennyiben ez nem történt meg, úgy  hagyatéki érték és eladási érték közötti különbözet –egy éven belüli eladás esetén 15 %-kal adózik.

1 / 3 oldal123