Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet

Alapítható -e utólag haszonélvezet a gyermekeknek elajándékozott házra?

Share Button

Saját tulajdonomat képező ingatlanomat két lányomnak ajándékoztam 2014 évben azzal, hogy magamnak holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztettem.

2016 év november hónapban házasságot kötöttem . A feleségemmel a házaságkötést megelőző években is és azóta is, az ingatlanon lévő két családi ház egyikében élünk. Ugyanezen ház másik elkülönült (kisebb) részében lányom lakik a barátjával. Kérdésem: Ad-e a jog lehetőséget arra, hogy halálom után feleségem tovébb élhessen haláláig (akár a kisebb házrészben is)?

A teljes ingatlanra Önnek holtig tartó haszonélvezeti joga van, melynek tulajdonosai – ajándékozás jogcímen a gyermekei.

Halála esetén a túlélő házastársa ezen ingatlanokból semmit nem örökölhet.

Haszonélvezeti jogot csak szerződéssel tudna  alapítani a tulajdonos gyermekekkel, ilyen irányú megegyezés esetén.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

A testvéreim és én tulajdonjoggal rendelkezünk (mind a hárman 1/3 arányban, tehát összesen 100%-ban) egy ingatlan felett, melynek haszonélvezője édesapám. Ő viszont ez év januárjában elvált édesanyámtól és június 30-n eljegyzett egy másik nőt. Mivel sajnos rossz az egészségi állapota, úgy hiszem, hogy az esküvőt minél hamarabb szeretnék lebonyolítani. A testvéreim és én nagyon félünk attól, hogy a házasságkötés után, édesapám esetleges halála esetén, az ingatlanon lévő haszonélvezeti jogot az új feleség megkapja és ezzel gyakorlatilag hiába mi vagyunk a tulajdonosok, nincs lehetőség arra, hogy visszakapjuk a házunkat.

Érdeklődni szeretnék, hogy ez valós veszély-e? A cikk alapján nekem úgy tűnik, hogy igen, hiszen az új felesége örökli nem csak a ház, hanem a teljes berendezés haszonélvezeti jogát. Ha ez valós veszély, mit tehetünk mi, a tulajdonosok, hogy elhárítsuk?

Önök a tulajdonosok , így haszonélvező halála a tulajdoni jogukat sem a használati jogukat nem érinti- használati joguk „ feléled”. Halotti anyakönyvi kivonattal töröltetni lehet a haszonélvezetet.

A haszonélvezeti jog nem átruházható, nem örökölhető.

Hogyan rendelkezik a ptk. a haszonélvezet megszüntetésével kapcsolatan?

Share Button

Édesanyám 2021. márciusában elhunyt. Sajnos a hagyatéki eljárás nem tudott lezárulni a másik fél miatt. Édesanyám özvegye idősek otthonában él 1,5 éve mert ellátni magát nem tudja. Ő 86 éves. Kérte a közjegyzőtől a haszonélvezeti jog megváltását. A ház értékének 15 000 000 ft -ot vettek alapul amibe mind a két fél beleegyezett. Én a régi számítási módszer alapján úgy gondoltam, mivel 86 éves amit fizetnem kell számára 3 000 000 Ft. Ő nem egyezett bele 7 500 000 Ft-ot követelt tőlem. Nem tudtunk megegyezni. Most már dupla annyit követel. Teljesen kezelhetetlen. Bíróságra kényszerültem adni az ügyet.

Én az ingatlant eladni nem szeretném, saját tulajdonom nincs , édesanyám után ami maradt ingatlan az egyetlen. Szeretnék beköltözni a házba. Egyedüli tulajdonos vagyok, testvérem nincs. Hozzá szeretném tenni, hogy az ingatlan külön vagyon amit édesanyám a saját pénzéből vásárolt egy Pesti lakás árából egy ingatlant vidéken. Azután férjhez ment és ezt az ingatlan egy az egyben elcserélte egy másik családi házra.  Ráfizetni egyik félnek sem kellett mert a két ingatlan értéke ugyanannyi volt. Férjével közös szerzemény egy terasz amit közösen építettek a házhoz. Sajnos végintézkedés nem történt, kifutottunk az időből.

Mi a teendő ilyen esetben? Kötelezhet a ház eladására, ha én nem szeretném? És a mai számítások szerint mennyivel kellene megváltanom az ő haszonélvezeti jogát? Külön vagyon esetén miért kell nekem megváltani a haszonélvezeti jogát , ha nem közösen szerzett vagyon? Ő egy bőröndnyi ruhával kapcsolódott be a házasságba , semmi mással. És hosszú évek alatt se produkált semmit, csak a közös teraszt, ami 6 négyzetméter.

A Ptk.  az alábbiak szerint rendelkezik:

:59.§

(1)A házastárs – a jövőre nézve – bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie.

(2)A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg.

 

Ha egy gyermek az örökös a túlélő házastárs egy gyermek részt, azaz 50%-ot igényelhet megváltás jogcímen.

Örökölt ingatlan fele forgalomképes-e, ha a másik fele haszonélvezettel terhelt?

Share Button

Örököltünk egy lakást közösen én és a nővérem, de a rá eső részét a gyermekére íratta és annak haszonélvezeti jogával saját maga részére.Így a lakás 1/2 eszmei hányadára haszonélvezeti jogot alapított.

A lakás rám eső részének az értékére szükségem lenne, mert én is lakásvásárlás előtt állok. A közös tulajdon megszüntetését megnehezíti részemről a haszonélvezeti jog alapítása az értékesítésnél vagy a bírósági döntésnél?

Az Ön fél örökölt ingatlana  önállóan forgalomképes, a másik félen alapított haszonélvezeti jog azt nem befolyásoló tényező. A legfőbb kérdés, hogy lesz e vevője az ilyen fél ingatlannak. Ha igen, elővásárlási jog illeti meg a testvére gyermekét mint tulajdonostársat.

Ki felel az elhunyt haszonélvező közműtartozásaiért?

Share Button

Apósom tulajdonában van egy családi ház. A tulajdonjog 2010 óta áll fenn. Van egy haszonélvező, de nem lakott a házban, viszont minden közüzemi számla a nevére szól(villany, gáz,víz).

Sajnálatos módon a haszonélvező hosszú betegség után elhunyt, így a számlákat egy ideje nem tudta fizetni. Szeretné apósom eladni a házat, de nem tudjuk, hogy a közüzemi számlatartozásokat a tulajdonosnak ki kell-e egyenlíteni vagy mi a teendő ilyen esetben? Illetve, hogy eladás előtt a közüzemi szerződéseket át kell-e íratni a tulajdonosra, vagy hagyni kell az egész ügyet, majd a szolgáltatás megszűnik és az új tulajdonos köt új szerződést?

A közműtartozásokért haszonélvezeti jog esetében ha a haszonélvező a számlafizető, mindig az ingatlan tartozik helytállni.

Az aktuális tulajdoni lapot ha letölti azon látható, hogy a jelzálog jog be van e- jegyezve vagy nem. Ha nem, az ingatlan vevőjének a nevére való közműátíráskor fog kiderülni a közműtartozás összege, melyet az eladó tulajdonosnak kell megfizetnie.

A közmű átíráshoz szükséges a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása is. A közműátírást az adásvételi szerződéssel intézi a vevő, ezért nem az eladás előtt, hanem azt követően kell azt elvégeznie.

Eladhatja-e a haszonélvező az ingatlant? Megveheti-e a haszonélvezeti jogot az ingatlan tulajdonosa?

Share Button

Ingatlantulajdonos tudta nélkül a haszonélvező eladhatja -e a haszonélvezeti jogát?

 Ha a haszonélvező el akarja adni a haszonélvezeti jogát, meg tudja -e venni tőle az ingatlan tulajdonosa?

A haszonélvezet Önállóan nem forgalomképes. Ez azt jelenti, hogy csak az ingatlan eladásával egyidejűleg lehet érte vételárat kapnia a haszonélvezőnek az illetéktörvény 72. paragrafusa szerint számítva.

A haszonélvezeti jog megszüntetésének két lehetősége van: ingyenes lemondás, vagy az előbb említett értékesítés.

Az ingyenes haszonélvezeti jog ,megszüntetés valójában ajándékozásnak minősül. Ha a tulajdonos és a haszonélvező egyenes ági rokonok (beleértve a házastársat és a testvért is) akkor illetékmentes a lemondással történő megszüntetés az ingatlan tulajdonosa számára.

Amennyiben a haszonélvező és a tulajdonos nem közeli rokonok, ajándékozási illetéket fizet a tulajdonos, melynek értéke lakóház esetén 9 %, egyéb esetben 18 %

A lemondás történhet egyoldalú nyilatkozattal, vagy tulajdonossal együttesen aláírt okirattal.

Fontos tudni, ha egyoldalú megszüntetés esetén -ha a tulajdonosnak nem közeli hozzátartozója a haszonélvező-a tulajdonos nem mentesül az ajándékozási illeték megfizetése alól

 

Hogyan lehetséges a haszonélvezeti jog megváltása?

Share Button

Édesapám nemrég újranősült. Neki volt egy ingatlana és az új feleségnek is. Mindketten eladták a sajátjukat és azok vételárából vettek egy közös házat 50-50% tulajdonban. Így ez már közös vagyonnak minősül.Édesapámnak két gyermeke van, a hölgynek egy az előző házasságából.

A kérdésem: -Ha édesapám hal meg előbb, úgy tudom az örökös haszonélvezeti jog a hölgyet fogja illetni, így a bátyám és én hogyan férhetünk hozzá az édesapám után járó jogos örökségünkhöz, amennyiben a hölgy nem mutatna hajlandóságot arra, hogy kifizesse a részünket? Vagy eladja a házat? Mit lehet ilyenkor tenni?

Ha a túlélő házastárs az örökhagyóval közösen lakott ingatlanon és berendezési tárgyain holtig tartó haszonélvezeti jogot  kap az ingatlan tulajdonosai, a leszármazók egyoldalúan nem érhetik el a haszonélvezeti jog megszüntetését, az csak a haszonélvezővel együtt közös megegyezéssel történhet.

Módja: ingyenes lemondás vagy haszonélvezeti jog megváltás.

Ez utóbbi esetben irányadó az Itv. 72 §-a.

Megváltható-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

Ha egy gondnokolt személy javára feljegyzett holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szeretnék értékesíteni és az érte kapott összegből nem szeretnék másik ingatlant vásárolni, akkor a teljes eladási árat gyámhatósági betétszámlára el kell helyeznem vagy esetlegesen megváltható a haszonélvezeti jog?

Édesanyám javára van haszonélvezeti jog feljegyezve és én vagyok a gondnoka.

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog. Az Illetéktörvény 72 § szerint számolandó. Az illetékes gyámhatóság nem hagyható ki a ügyletből .Döntése szükséges hogy a haszonélvezeti jog eladásra kerül- e vagy sem.

A vagyoni jog értéke gyámügyi betétszámlára helyezendő, mert a gondnokolt érdeke a haszonélvezeti jog eladása és nem az arról való ingyenes lemondás.

Beköltözhetnek -e az örökösök a haszonélvezettel terhelt ingatlanba?

Share Button

Elhunyt /nem bejegyzett/ élettársam úgy végrendelkezett, hogy holtig tartó haszonélvezettel rendelkezem az ingatlanon és a berendezési tárgyakon is.

Két fiát megkérte a végrendeletben, hogy akaratát tartsák tiszteletben és engem mint haszonélvezőt az ingatlanhasználatában ne háborgassanak.

Kérdésem,hogy az örökösök beköltözhetnek-e az általam haszonélvezetként használt ingatlanba? Tehetek-e valamit ha az ingatlan használatában háborgatnak, nem hagynak nyugodtan élni?

A tulajdonjog és a haszonélvezeti jog ugyanazon ingatlanon azt jelenti, hogy a tulajdonost megilleti az ingatlannal való rendelkezés joga azaz például haszonélvezeti joggal terhelten eladhatja az ingatlant.

A haszonélvezőt illeti meg az ingatlan birtoklásának és használatának joga, amely alapján a tulajdonost „kizárhatja” az ingatlanból. A végrendeleti úton alapított haszonélvezeti jogra ugyan ezek szabályok irányadóak.

Hogyan töröltethető az elhunyt nem családtag haszonélvező a tulajdoni lapról?

Share Button

Magyarországon található ingatlan kizárólagos 1/1 tulajdonosa a kiskorú /17éves/ lányom, viszont 50-50% haszonélvezeti jog van bejegyezve részemre /holtig tartó/ és egy osztrák állampolgár részére /2011 óta 30 év időtartamra/, aki a közelmúltban elhunyt és nem családtag.

Szeretném megkérdezni, hogy merre kell tovább lépnünk, hogy az elhunyt haszonélvezeti jogát töröltethessük. Az ingatlant szeretnénk értékesíteni.

Az osztrák állampolgárságú haszonélvező határozott idejű haszonélvezeti joga a halotti anyakönyvi kivonatának földhivatali beküldésével töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

1 / 15 oldal12345...10...Utolsó »