Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet

Milyen hártánnyal jár a földre alapított haszonélvezet?

Share Button

Édesapám után az öcsémmel ketten összesen 2,5 hektár termőföldet öröklünk. A terület osztatlan közös tulajdonban van. A 2,5 hektár terület tekintetében én vagyok az őstermelő, területalapú támogatást veszek igénybe.

Olyan tájékoztatást kaptam, hogy nem praktikus, ha ezt a területet 1/2-1/2 arányban örököljük. Azt javasolta egy falugazdász, hogy legyek én az örökös, (öcsém magyar állampolgár, de Ausztriában él)és öcsémnek haszonélvezeti joga legyen a területre.

Öcsémmel nagyon jó a kapcsolatunk, ezért én a javaslatot nem tartom igazságosnak. Szeretném, ha a terület fele öcsém tulajdona lenne.Érdeklődöm, hogyha fele-fele arányban örököljük meg az említett területet, akkor milyen hátrányokkal, valamint milyen előnyökkel járna a területszerzés.

Közeli hozzátartozók között jöhet létre csak haszonélvezet föld vonatkozásában és akkor csak maximum 20 évre szólhat. Ha osztályos egyezség keretében ezt a megoldást választják a testvére mint haszonélvező kevesebbet örököl mint  Ön.

A Földforgalmi Törvény a testvéreket közeli hozzátartozónak tekinti, így például egymásnak földet ajándékozhatnak az öröklést követően,  a támogatás igénybe vétele okán – ha így döntenek. Ezt a szerződést csak biztonsági okiraton kell elkészíteni, de nem kell kifüggeszteni, sem jóváhagyatni.

Jogosult-e az özvegy az elhunyt házastárs nevén lévő lakásban lakni?

Share Button

Férjem elhunyt feleségével 1/2-1/2 arányú tulajdonát képező lakás felét 2 fiuk örökölte. Férjemet holtig tartó haszonélvezeti jog illeti. Esetleges halála esetén, engem a fiai kitehetnek a lakásból?

Férje halála esetén a közösen lakott ingatlanuk felén Ön haszonélvezeti jogot kap, mely jog biztosítja az ingatlanban lakását holtáiglan.

Igaz, hogy a gyermekek lesznek az ingatlan tulajdonosai, de a fél ingatlan használata Önt meg fogja illetni. Életszerű hogy az ingatlan másik felét is használni fogja, melyért ha a gyermekek mint örökösök igénylik használati díjban egyezzenek meg.

Felel-e a tulajdonos a haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Még évekkel ezelőtt, mielőtt betöltöttem volna 18.-életévemet, édesapám egy tulajdont vett számomra. A tulajdonos én vagyok, ő pedig haszonélvezeti joggal rendelkezik.

Én nem élek abban az ingatlanban, de tudomásom szerint nagy összegű banki tartozást halmozott fel, egyéb tulajdona nincsen. Jó egészségnek örvend, de szeretnék afelől érdeklődni, hogy az ő adósságai nem hatnak terhelően az én tulajdonjogomat tekintve?

A haszonélvezeti jog ugyan vagyoni értékű jog, de nem terhelhető, nem végrehajtható, tartozásért helytállási kötelezettséggel nem bíró jog. A haszonélvező tartozása a haszonélvezettel terhelt ingatlanra jogi hatással nem bír, az ingatlan tulajdonosa és az ingatlan a haszonélvező tartozásaiért nem felel, kivéve ha szerződő fél a hitel során például a haszonélvező mint adós adóstársa vagy kezese.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

Házasság előtt szerzett vagyonom 1/1 tulajdonosa vagyok,ami egy termőföld hivatalosan, rajta egy ingatlannal.

Férjhez mentem és férjem haszonélvezetet kapott. Férjemnek első házasságából született gyermeke. Örökölhető a haszonélvezet ha férjemmel történik valami? Mivel jár ez a státusza?

A haszonélvezeti jog személyes jog, mely  öröklés tárgyát nem képezheti. A haszonélvező halálával ez a jog megszűnik. A tulajdonos töröltetheti a haszonélvezeti jogot a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával az illetékes Földhivatal előtt. Fontos tudni, hogy az új Földtörvény alapján a haszonélvezeti jog maximum 20 évig állhat fenn és ezen idő leteltével – ha újra nem alapítják – törlődik.

Milyen összeg illeti meg a haszonélvezőt az eladásra kerülő ház árából?

Share Button

Férjem édesapja halála után örökölt ingatlan tulajdoni részt. Az ingatlan jelenleg az özvegy 2/4, a párom 1/4, és a párom testvére 1/4 részben lett tulajdonos édesapjuk után. Természetesen az özvegy a haszonélvezeti jogot megörökölte.

Kérdésem, kötelezhető e a két gyerek a haszonélvezeti jog megváltására, ha az özvegy szeretné eladni az ingatlant?

A két örökös gyerek nem ragaszkodik az ingatlan eladásához, természetesen nem gátolják az eladást, de nem szeretnének fizetni az özvegynek.

Ha az ingatlan adásvételére kerülne sor, a vételár ketté oszlik: a haszonélvezőket az Itv. 72§-a szerint illeti meg a haszonélvezeti jog eladása után vételár, míg a tulajdonos eladót a haszonélvezeti jog ellenértékével csökkentett összeg illeti meg.

Például ha az ingatlan 20.000.000 forint, a haszonélvező 65 éven felüli akkor 16.000.000 forint illeti a tulajdonost, míg 4.000.000 forint a haszonélvezőt.

Megszűnik-e az özvegyi jog új házasság megkötésével?

Share Button

A kérdésem az lenne, hogy az özvegyi jog, új házasság megkötésével megszűnik? Az özvegyi jogot 2020-ban, édesapám halála után kapta a felesége.

Ha az özvegy új házasságot köt a haszonélvezeti joga nem szűnik meg az új Ptk. szerint.

Eladhatja-e a haszonélvező az ingatlant?

Share Button

Az lenne a kérdésem, hogy a holtig tartó haszonélvezeti jog esetén a haszonélvező eladhatja -e az ingatlant az örökösök beleegyezése nélkül, illetve eladás esetében köteles kifizetni az örökösöknek a rájuk eső örökség (apai)részét?

A haszonélvező az ingatlan tulajdoni jogával nem rendelkezhet. Kizárólag a haszonélvezeti joga megszüntetését teheti meg ingyenes lemondással, mely ajándékozásnak minősül a tulajdonos felé.

Ha a tulajdonos az ingatlant eladná a haszonélvező továbbra is élheti ezen jogát vagy az előbb említett ingyenes lemondással és/vagy a haszonélvezeti joga – mint vagyon értékű jog – eladásával szüntetheti meg ezen jogát.

Kiterjed -e a végrehajtás a haszonélvezeti jogra is?

Share Button

Évekkel ezelőtt, tulajdonostársként kezes voltam , ez miatt végrehajtás alatt vagyok. Nevemen semmilyen vagyon nincs, a végrehajtó rendelkezése alapján vonják a bérem 33%-át. Most holtig tartó haszonélvezeti jogot szereztem egy ingatlanon. A szerződés szerint, e jogot megvásároltam. Kérdésem az, hogy kiterjed-e az ellenem folyó végrehajtás a haszonélvezeti jogomra, elveheti-e azt bárki, és lehet-e bármilyen kára a tulajdonosnak az esetben, ha igen?

A haszonélvezeti jog olyan személyes jog, amely vagyoni értéket képvisel. Mivel Ön vásárolta ezért annak értéke meghatározásánál bizonyára az Itv. 72 §-át vették figyelembe. Mivel nem átruházható jogról van szó, így végrehajtás tárgyát sem képezheti, ezúton 3. személy/Vevő azt meg nem kaphatja, nem gyakorolhatja. Ezért a haszonélvezet nem elvehető, az csak haszonélvező halálával  vagy jogosult lemondásával szüntethető meg

A tulajdonos a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant a teherrel együtt adhatja csak el illetve a tulajdonossal szembeni esetleges végrehajtás  miatti árverésen az árverési vevő csak haszonélvezettel terhelt ingatlant vásárolhat.

Ha Ön ellen folyik a végrehajtás és nem a tulajdonos ellen, akkor a tulajdonost hátrány nem érheti.

Alapítható-e haszonélvezet, egy házban lévő 2/3 tulajdonrészre, saját névre?

Share Button

Alapíthatok e haszonélvezetet, egy házban lévő 2/3 tulajdonrészemre, a saját nevemre?

A tulajdoni jog és haszonélvezeti jog ugyanazon ingatlanra egymást kizáró kategória. Ezért például ha a haszonélvező megvásárol egy ingatlant amelyen haszonélvezeti joga áll fenn, a haszonélvezeti joga a törvény erejénél fogva törlődik az ingatlan nyilvántartásból.

Hogyan biztosítható az élettárs holtig tartó haszonélvezete?

Share Button

Édesanyám együtt él egy férfival x éve. Az illető szeretné ha anyám biztosan és nyugodtan élhetne az ő halála után is abban az ő résztulajdonában levő házban ahol most élnek. Mindketten özvegyek.

Az ingatlan fele a volt felesége után a fiáé elmondása szerint.

Hogyan lehet így ezt megoldani? Milyen lépést lehet az ügyben tenni ,hogy édesanyám élete végéig ott élhessen?

A vonatkozó tulajdoni lap ismeretének hiányában válaszom:

Az élettárs a saját fél tulajdoni illetőségére az élettársa javára (édesanyja javára),  ha holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítana akkor édesanyja haláláig jogosult lenne az ingatlan használatára.

1 / 16 oldal12345...10...Utolsó »