Vissza az előző oldalra

Házastársi vagyonközösség

Hogyan történik az ingatlanon történt értékváltozás figyelembe vétele vagyonközösség megszűnésekor?

Share Button

Hogyan kell értelmezni a PTK 4:60par.1 pont, 2. mondatának kivételezését?

Milyen magatartást kell tanúsítani, hogy a kivéve passzus létezése beálljon?

 “A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben bekövetkezett értékváltozást figyelembe kell venni, kivéve, ha az az egyik házastárs magatartásának az eredménye.”

A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben például, a bentlakó házastárs saját költségén/különvagyonából az ingatlant felújítja, vagy ahhoz hozzáépít akkor ezen értéknövekedés kizárólag az ő jutója.

Házasság ideje alatt egy névre vásárolt ingatlan közös szerzeménynek minősül-e?

Share Button

Házasság megkötése után hitelre vásároltunk egy ingatlant mely a férjem nevére lett bejegyezve abból az okból, hogy én szlovák állampolgár  vagyok és 25 évvel ezelőtt várni kellett volna az engedélyre, hogy az én nevemre is kerüljön az ingatlan.

Később ezt az ingatlant értékesítettük és vettünk egy másikat. Az előző hitelt ráterhelték, és az OTP kérte, hogy az ingatlan a férjem nevére legyen bejegyezve a hitel miatt.

Később ismét vettünk fel hitelt, amit az ingatlan felújítására fordítottunk.

időközben szüleim vásároltak egy ingatlant mely a nevemre lett bejegyezve. Ebben az ingatlanban volt bejegyezve az állandó lakcímem, de nem tartózkodtam itt. Életvitelszerűen a férjemre bejegyzett ingatlanban éltünk a két közös gyermekünkkel.4 év  elköltöztem a férjemtől, jelenleg beadtam a válópert. 

Kérdésem: A házasságunk alatt hitelekből vásárolt  és felújított ingatlanhoz van e jogom? A férjem szerint nincs közös vagyonunk, mivel az ingatlan az ö nevén van bejegyezve.

Házastársi életközösség alatti ingatlan szerzemény házastársi közös vagyonnak minősül azzal, hogy ha csak egyikőjük nevére lett az ingatlan telekkönyvezve, a másikuk ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak minősül. Javaslom, hogy helyi ügyvéd kollégával részletekbe menően egyeztessék az Ön tulajdonosi jogállását, annak mértékét.

Hogyan dokumentálható le a szülőktől kapott külön vagyon?

Share Button

Jól tudom, hogy szüleimtől kapott pénz (férjemmel közös bankszámlára történt utalással, amit közös tulajdonú ingatlan építésébe forgatunk) külön vagyonnak számít? Amennyiben igen ennek igazolására szükséges-e bármilyen okirat vagy ez enélkül is alapvetően különvagyonnak számít?

Egy magánokiratba foglalt Ajándékozási szerződés megkötésének van-e itt jelentősége? Van-e bármilyen időtartam, ami után a szülőktől kapott ingóság (jelen esetben pénz) közös vagyonnak számít?

Az új Polgári Törvénykönyv szabályai alapján a házastársak különvagyonához tartozik a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy; a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás.

A férjjel közös bankszámlára történt utalással szüleitől kapott pénz vonatkozásában – , amit közös tulajdonú ingatlan építésébe forgattak –   javasolt hogy a vagyonjogi viták elkerülése végett  közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerződést kössenek.

Ha nem lehetséges a magánokiratú pénz-ajándékozási szerződés is  bizonyító erővel bír . Ötévi házassági életközösség után közös vagyon lesz  az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy ,  de ebbe a körbe a pénz nem tartozik bele.

 

Válás esetén közös vagyon részét képezi-e a szülőtől korábban örökölt ingatlan?

Share Button

Válás előtt állok, a szüleimtől örökölt ingatlant a válás előtt el fogom adni. Ez az összeg ugye nem fogja a közös vagyonunkat képezni, amin osztozkodnom kellene? Ha igen, akkor mit javasol, hogy az enyém maradhasson az örökölt ingatlanom ára?

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik az ági vagyonról 6:67. § -ban. Fontos tudni, hogy az ági vagyon ági jellegét bizonyítani tudni kell.  A szülőtől örökölt vagyon ági vagyon. Ennek bizonyítására leginkább a hagyatékátadó végzés szolgál. Házastársi vagyonközösség tekintetében az ági vagyon külön vagyonnak minősül és külön vagyon marad az ági vagyon eladásából származó bevétel is.

Közös tulajdonnak számít -e a házasság alatt szerzett, de csak egyik fél nevére bejegyzett vagyontárgy?

Share Button

Férjemmel 35 év óta élünk együtt. Ez alatt az idő alatt én háztartásbeliként otthon dolgoztam. Így mindent a férjem fizetéséből vettünk és “természetesen” minden az ő nevén van.(ház, autó, földterületek) Szeretném tudni, hogy milyen esetben tilthatja meg nekem az autó használatát és a beleegyezésem nélkül eladhat e bármit?

A házastársi vagyonközösség alatt szerzett ingatlan és ingó dolog közös tulajdon, ha a házastársi vagyonközösség volt rá a fedezet. Ingatlan esetében ingatlan-nyilvántartási tulajdonostárs a be nem jegyzett házastárs. Az ilyen közös tulajdonok közös akarattal értékesíthetők.

Válás esetén figyelembe veszik -e a korábban elajándékozott ingatlant?

Share Button

Ha a ház felét, ami az én tulajdonom elajándékozom a három nagykorú gyerekemnek és haszonélvezeti jogot fenntartom és a ház tulajdonának a fele a férjé, akkor válás esetén hogy történik a vagyonmegosztás?

Az ügyben eljáró bíró a tényállás teljes felderítése során figyelembe veheti a házastársi vagyonközösségből kiajándékozott ingatlan-vagyont is.

Beleszámít-e a házastársi vagyonközösségbe a korábban örökölt vagyon?

Share Button

Édesanyám meghalt, amikor a férjemmel még nem voltunk házasok. Én örököltem a szülői ház egy negyedét. A házat eladtuk a testvéremmel és apukámmal, de akkor már férjnél voltam.

A pénzen a férjem az engedélyem nélkül telket vett a saját nevére. Sajnos válás előtt állunk. Jogosan követelem az örökségem összegét? Vagy feleződik a többi vagyonnal, amit a házasság alatt közösen szereztünk?

A másik kérdésem, hogy anyukám halála jogán kaptam kártérítést.Ez külön, vagy közös vagyon? Ha én ebből lakást vennék a házasság alatt a nevemre, az külön vagyon, vagy közös?

A felmenőktől származó vagyon az un. ági vagyon, amely a házastársi külön vagyon egyik kategóriája. Általában a külön vagyon értékén szerzett vagyontárgy megtartja külön vagyoni értékét, mely állítás igaz a kártérítésre is.

Ha az Ön férje bizonyítható módon az Ön külön vagyoni eladási árából vásárolta az ingatlant a házastársi életközösség alatt ebben az esetben Ön az ingatlan felének ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa (nem tulajdoni lapra bejegyzett tulajdonos).

Általában elmondható az is, hogy a férj egyedüli tulajdonszerzése ellen való nem tiltakozás olyan ráutaló magatartásnak tekinthető, hogy Ön a külön vagyonát a házastársi közös vagyonba utalta. Javaslom, hogy a házassági vagyonjogban jártas ügyvéddel véleményeztesse a teljes tényállást.

Helytállni tartozik -e a házastársi közös vagyon a feleség korábbi hitelügyletben tett kötelezettség-vállalásaiért?

Share Button

A feleségem a házasságunk (és ismeretségünk) előtt vállalt készfizető kezességet egy hitelügyletben valaki másnak. A hitel felvevő nem fizetett és külföldre költözött (India).

A Házasságunk óta szerzett vagyon minden eleme bizonyíthatóan az én jövedelmemből származik. A kérdésem az, hogy a végrehajtó és/vagy a követeléskezelő cég jogot formálhat e a házasság alatt szerzett közös vagyon feleségemre eső részére? A feleségemet szeretem nem akarok tőle elválni, közös gyerekünk van, és közös háztartásban élünk.

A házasság olyan vagyonközösség amely megoszlik a két fél között egyenlő arányban – függetlenül a szerző féltől, a szerzés arányától.A feleség kezesi felelősségéért a házastársi közös vagyona is helytállni tartozik.

Helytállni tartozik-e a feleség a férj tartozásaiért?

Share Button

A férjemmel élek jelenleg albérletben. Életközösségünk megromlott, egyelőre nem tudok tőle elköltözni. Ő nagyon sok hitelt halmozott fel (szám szerint 12 db-ot), egyikhez sem járultam hozzá.

Akkor tudtam meg őket, amikor a behajtókhoz került, szinte mind!Egy időben nem fizette őket, akkor kértem hogy a fizetését utalja az én számlámra és rendezem őket. Többször tárgyaltam velük és egyezkedtem, hogy ne kerüljünk bajba, és rendeztem az utalásokat. Mai napig rendezem, ha utalja a pénzt. Pár hónapja a fizetését visszakérte a saját számlájára. De még utal és rendezem neki.

Van egy kiskorú gyermekünk 11 éves.  Ha válásra kerül a sor, ezek a hitelek érintenek-e engem és a gyereket úgy, hogy én ezekhez semmilyen formában nem járultam hozzá a megkötéskor? (Nem is tudtam róla, csak mikor bajba került a hitelek nem fizetése kapcsán)

A házastársi vagyonközösség helytállni tartozik mindkét házasfél házassága alatt felhalmozott tartozásáért.

Mi számít külön vagyonnak?

Share Button

Házasságkötés után külön vagyonnak tekinthető-e a már korábban meglevő készpénz, illetve ha igen, ez miként bizonyítható?

Ingatlanvásárlásra  hozzátartozótól -fiamtól- kapott pénz külön vagyon-e, illetve miként lehet ezt annak megőrizni, kell erről ügyvédnél kötött ajándékozási nyilatkozat, vagy hasonló?

Egyenes ágon juttatott ajándék nemcsak hogy külön vagyonnak, hanem ún. ági vagyonnak is tekinthető.

Vita esetére javasolt, hogy a juttatást okiratba foglalják, mert később – esetleges tanúbizonyítással – az ügy komplikált lehet.

A házasságkötést megelőzően meglévő ingó és ingatlan szintén különvagyon. Saját jogon felhalmozott készpénz meglétét érdemes házassági vagyonjogi szerződésben rögzíteni.

1 / 3 oldal123