Vissza az előző oldalra

Szomszédjog

Kötelezhető-e a szomszéd vezetékszolgalom alapítására?

Share Button

Vásároltam egy telket és a közműbekötést (víz, szennyvíz) a szomszéd telkén keresztül lehetne megoldani, szolgalmi joggal, így lenne olcsóbb és gyorsabb a bekötés.

Másik lehetőség, hogy gerincvezetéket kell a fő útról kiépíteni, ami időben és pénzben is sokkal több (1 év és 4 millió Ft). Ha esetleg ebbe nem egyezik bele a szomszéd akkor az Önkormányzat vagy a jegyző kötelezheti a szolgalmi jogra?

Mivel a vízvezetés kialakítása megoldható az adott ingatlanra, így kényszerű szolgalom e vonatkozásban nem jöhet létre hatósági úton álláspontom szerint.

Ugyan költségesebb a főgerincről való leágaztatás, de ezt az ingatlan vételi ára kialakításánál lehetett volna figyelembe venni.

Hol érvényesíthető a birtokvédelem a szomszéddal szemben?

Share Button

A szomszéd a kerítés melletti fájával terjeszkedik telkemre a kerítésen át. A garázs épület előtti területen a szomszéd terebélyes fájáról lehullott jelentős mennyiségű száraz falevél van paplanszerűen.

Tavasszal szélcsendes időben nagy mennyiségű virághulladék, valamint ezt követően a termés beérésekor a fáról lehullott rengeteg dió van szerte-széjjel szintén a garázs épület előtti területemen (csúszás veszély!).

A terebélyes fa magasabb ágai a növekedés miatt mind jobban a telek belseje felé és a garázs teteje fölé terjeszkednek.

Köteles vagyok-e a szomszéd fájának telkem feletti jelentős benyúlását és az abból adódó, előbb leírt kellemetlen körülményeket elviselni? Hol érvényesíthetem birtokom védelmét a „szomszédjoggal” szemben?

Egyéven belüli  szomszédjogi vitákban első fokon a helyi jegyző illetékes. A helyszíni szemle alapján megállapítja a jogsértést határozattal kötelezheti a szomszédot a fája megfelelő kialakítására, hogy az Önt ért jogsérelem orvosolva legyen. Ha a határozatot a szomszéd határidőre nem hajtja végre, bírságolásra számíthat. Egyéven túl a biróság az illetékes hatóság.

Ki jogosult szomszédjogi vitában dönteni és hogyan?

Share Button

Van egy diófám, ami a szomszéd háztól 5-6 méterre áll. Az ága átnyúlik a ház tetejére de nem ér hozzá, kárt nem okozott húsz éven keresztül. A szomszéd a jegyzőhöz fordult , hogy vágjuk le a fa fél koronáját. A jegyző azzal fenyegetett hogy kivágatja a fát. Van-e joga a jegyzőnek a fát kivágatni ha az kárt nem okoz?

A szomszédok egymás közötti egy éven belüli vitájának eldöntése az illetékes jegyző hatásköre. Ilyen például a határon túl nyúló fák által keletkezett jogvita. Az illetékes jegyző helyszíni szemlét tartva dönt arról, milyen intézkedés foganatosítása szükséges a vita feloldására.

Átnyúló lombkorona esetén joga van elrendelni a lombkorona csonkítását vagy a fa kivágását. A jegyzői határozat határidőt tartalmaz a kötelezettre nézve, hogy mennyi idő alatt kell a jegyző döntését végrehajtania. A határidőt elmulasztó szomszéddal szemben a jegyzőnek bírságolási lehetősége van továbbá hogy a szomszéd költségén a fa csonkítását vagy kivágását elvégeztesse.Egy éven túl fennálló szomszédjogi vita birósági hatáskörbe tartozik.

Vita közös tulajdonú ingatlan tulajdonosai között

Share Button

Közös udvaros házban élek és a szomszédom, akinek nincs bekötve a szennyvíz, állandóan elém önti a szennyvizét. Mit tehetek ez ügyben? Hová forduljak? A szennyvízhálózat adott a községben de Ő nem köti be.

Joga van ehhez,ha már egyszer van vezetékes víz a lakásában és biztosított a szennyvízhálózat is az egész községben? Kérem segítsen abban, hogy mi lehet erre a legjobb megoldás?

Javaslom, keresse fel a helyi Polgármesteri Hivatalt és beszélgessenek el a jegyzővel a történtekről. A jegyzőnek feladata – joga és kötelessége – hogy a helyi szomszédjogi ügyekben eljárjon. Ennek során olyan megoldásokat javasolhat a jegyző, mely megoldás lehet problémáikra, nyugalmuk megőrzése érdekében.

Birtokvédelem

Share Button

Családi házban lakom, és a szomszédom a telekhatártól kb. 50-60 centiméterre terebélyes tujafát ültetett, aminek a teteje már eléri a fürdőszoba és WC ablakomat. Vagyis rövid időn belül mind a két helyiséget beárnyékolja, illetve elveszi a természetes fényt.

Van valamilyen előírás ebben az esetben? Megteheti-e a szomszéd ezt arra hivatkozva, hogy ne lássak át hozzájuk?

A szomszéd szükségtelenül zavarja Önt az ingatlanának használatában, ezért akár birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhet vele szemben a helyi önkormányzat jegyzőjénél.

Ennek eredményeként a tuja kivágására vagy kellő metszésére kötelezhetik a szomszédot, aki nem teljesítés esetén bírságolható mindaddig amíg a határozatnak nem tesz eleget.

Szomszéddal való vita rendezése

Share Button

A szomszéddal határos területen, de a határtól kb. 40 cm-re, teljes egészében a saját telkemen építettem egy betonkerítést. A kerítés színét natúr szürkén hagytam, mert ez megy a házamhoz.

A szomszédnak ez nem tetszett, és saját oldalán lefestette a betonkerítést, mely teljes egészében az én területemen van, sőt 40 cm-re az én területemen, a telekhatártól. Ez a sárga szín, nemcsak hogy egyáltalán nem megy a házamhoz, de úgy gondolom a szomszédnak nem lett volna szabad az én telkemen álló betonkerítést lefesteni.

Mi erről a véleménye? Mit tehetek annak érdekében, hogy az eredeti állapotot visszaállítsa? Élhetek-e panasszal?

Amennyiben a kerítés mindkét oldala az Ön telkén található, a szomszédnak nincs joga azt saját oldaláról lefesteni.

A szomszédnak lehetősége van ugyanakkor a telekhatárra egy másik kerítést építeni. A meglévő kerítés szomszéd általi átfestése miatt Ön az előzőekben elmondottakhoz hasonlóan jogorvoslatért fordulhat a település jegyzőjéhez, illetve a bírósághoz.

Átjárási szolgalom érvényesítése

Share Button

1999-ben egy olyan ingatlant vásároltam, amely csak a szomszéd telkén megközelíthető. Az átjárási szolgalom rá is van vezetve mindkét ingatlan tulajdoni lapjára.

Az elmúlt 14 év alatt semmilyen konfliktusom nem volt a szomszédommal. Most azonban egyik napról a másikra egy vaskaput létesített az utcafront felől, akadályozva ezzel a szab átjárásomat.

Van-e joga hozzá? Mit tehetek?

Ha egy ingatlan közvetlenül nem közelíthető meg közútról, az előtte lévő ingatlan túrni köteles, hogy rajta keresztül történik az átjárás. Ezt mondja ki a Magyar Polgári törvénykönyv.

Ilyenkor mindkét ingatlanra az átjárási szolgalom bejegyzésre kerül. Az Ön ingatlanára olyan bejegyzés kerül, hogy jogosult a másik ingatlanon átjárni, míg a másik ingatlanra azt jegyzik föl, hogy köteles tűrni. Ezek a bejegyzések nem személyhez kötöttek, hanem az ingatlanokra vonatkoznak.

Ha tehát változás áll be a tulajdonos személyében, az átjárás joga nem változik a mindenkori tulajdonosokat megilleti. Ezzel ellentétes magatartás birtokháborításnak minősül.

Önnek a helyi jegyzőtől írásban kell kérnie, hogy tiltsa el szomszédját a jogellenes magatartástól, a kaput bontsa vissza. A jegyző helyszíni szemlét követően határozattal ad jogorvoslatot önnek. A határozat kikényszeríthető megismételhető pénzbírság útján.

Telekhatár vita

Share Button

Körbe akarom keríteni a telkemet, ezért felmérettem egy céggel.

A szomszédom nem ismeri el az így kialakult telekhatárt és kihuzigálta a jelölő nyilakat. Mit tegyek?

A kitűzési pontok  kihúzása miatt keresse a helyi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és jelentse be a történteket- lehetőleg írásban, tértivevénnyel.

A birtokvitában ugyanis a jegyző illetékes és a birtokháborítás megszüntetése miatt is a jegyző köteles eljárni.