Vissza az előző oldalra

Végrendelet nyilvántartásba vétele

Hogyan szabályozható, ki örököljön?

Share Button

Apósomnak 4 fia van, 2 vér szerinti és 2 örökbefogadott. Az örökbefogadás több mint 40 éve történt, a férjem féltestvéreit fogadta örökbe (akiket anyósom hozott a házasságukba, ami egyébként 2 év után véget is ért).

Velük több mint 25 éve nem tartja a kapcsolatot, nem szeretné, ha örökölnének utána, csak a 2 vér szerinti gyermeke. Hogyan tudná ezt elérni, hogy ne járjon a köteles rész sem nekik?

Az örökbefogadott  gyermek ugyan úgy törvényes örököse örökhagyónak mint az vér szerinti gyermek.

A végrendelettel csak a vér szerinti gyermekek örökölnek, az örökbefogadott köteles rész igény előterjesztésre jogosult.

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül tett ajándék esetén ugyan ez a szabály irányadó.

Ha azonban ellenérték mellett visszterhesen szerez ingatlan tulajdont a vér szerinti gyermek – hagyaték hiányában – az örökbefogadott nincs mit örököljön.

Az ügylet illetékmentes.

Végrendelet esetén milyen vagyonrész illeti a felmenőket?

Share Button

A végrendeletem célja az lenne, hogy a feleségem örököljön amit csak lehet.

A szülőket kitagadni nem szeretném, de minimalizálni szeretném az örökségüket.

Úgy tudom ha feleségemet nevezem meg egyedüli örökösnek akkor a szülők csak a köteles részt kapják ami 1/3 lesz annak amit végrendelet nélkül kapnának.

 A következő kérdéseim lennének:

1.) Saját kézzel írva és aláírva érvényes lesz -e?

2.) Fontos -e tételesen felsorolni az ingó és ingatlan vagyont vagy elég így, hogy mindent ráhagyok?

3.) Ha gyarapszik a vagyon de nincs tételesen felsorolva érdemes -e évente új dátummal végrendeletet írni, tehát probléma lesz -e ha valamilyen vagyon/pénz a végrendelet dátuma utána keletkezett?

Végrendelet esetén annak írását követően született leszármazók és örökhagyó halála idején élő felmenő szülők köteles részre jogosultak, melynek mértéke  a törvényes örökrészük egyharmada.

A köteles rész jogi jellege csak akkor működik, ha a törvényes örökösök azt igénylik, azaz  lehetőség van arra is, hogy kizárólag a végrendelkező akarata szerint történjen meg a hagyaték átadás.

Ha a végrendeletet saját kezűleg írja a végrendelkező és azt aláírja – lehetőleg kék tollal – melyben kinyilvánítja végakaratát, hogy halála idején tulajdonát képező minden ingó és ingatlan vagyonát például a felesége örökölje, úgy a végrendelkezés időpontjához képest  a meglévő vagyontárgyak köre a végrendelkező halála bekövetkeztéig megváltozik a hagyaték tárgya a megváltozott a végrendelkező halálakor aktuális és tulajdonát képező vagyontárgyak lesznek.

Fontos tudni, hogy a magánvégrendelet a közjegyzőnél letétbe kerül egy országos nyilvántartás részévé válik.

A hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek  a nyilvántartást minden esetben meg kell keresnie és így a végrendelet minden esetben a hagyatéki eljárás részévé válik. Nem úgy mintha csak a végrendelkező otthonában lenne és esetleg elveszne.

 

Mi tartozik az ingó vagyontárgyak közé?

Share Button

Végrendeletemben a összes „ingó- és ingatlan vagyonom ” felosztásáról rendelkeztem. Rosszul tudtam, hogy az ingóba beletartozik minden: a bankban lévő részvény, folyószámlapénz és kft üzletrész is? Ha nem, akkor ezeket külön kell nevesíteni a végrendeletben?

Az ingatlanon felüli dolgok az ingóság kategóriájába tartoznak ide értve természetesen a banki számlapénzt, az üzletrészt stb.

 

Hogyan szabályozhatom végakaratom elképzelésemnek megfelelően?

Share Button

A válás után mindketten új házasságot kívánunk kötni. Ha minden így lesz, akkor az új házastársak helyzete rendben lesz. Gondolom, ha a hosszas eljárás alatt történne velem valami (és nincs végrendelet), akkor mivel nincs meg a válás az öröklés a normál szabályok szerint történne.

1. Most még hivatalosan közösen lakott ingatlan – a gyerekeink örökölnék a feleségem haszonélvezete mellett. Ezzel nincs gondom. 2. Minden egyéb ingó és ingatlan vagyonunkból, megtakarított pénzből ha jó tudom 1 gyerekrésznyit örökölne. A leendő házastársamnak pedig semmi sem jutna.

Lehet-e úgy végrendelkezni, hogy 1. a közösen lakott lakás öröklése normál rend szerint a volt feleség haszonélvezetével. 2. minden egyéb öröklésére a feleségem kizárása – ami számára a kötelesrészt 1/3 jeleni – örökösként pedig a gyerekrész 2/3-ára a leendő páromat megjelölni.

A végrendelkezés szabadságába beleférnek az Ön által elképzeltek

Végrendelet mellett a törvényes örökös 1/3 kötelesrészt érvényesíthet, mindabból a hagyatéki tárgyból, amelyet a végrendelet miatt nem ő örököl.

Javaslom, hogy a végrendeletet helyi közjegyzővel készíttessék és a közjegyzői végrendeleti nyilvántartásba is helyeztessék.

Felülírja-e a végrendeletet az utólag kötött házasság?

Share Button

Végrendelet – házasságkötés Édesapám, aki pár napja hunyt el, évekkel ezelőtt végrendeletet készített, melyben tulajdonának felét élettársára hagyta, másik felét pedig megosztva testvéremre és rám. Édesanyánk már nagyon régen elhunyt.

2013-ban (évekkel a végrendelet készítése után) Édesapánk élettársát el is vette feleségül (több, mint 10 éve éltek előtte együtt).

Kérdésem: házasságuk felülírja-e a végrendeletet (haszonélvezet plusz egy gyermeknyi rész jár-e az élettársból lett feleségnek vagy a közjegyző által készített végrendelet továbbra is él és jogosult a fél részre?) Mire terjed ki ebben az esetben a haszonélvezet?

Érvényes végrendeleti rendelkezést a házasság nem írja felül a törvényes örökösök a végrendeleten felüli hagyatékot öröklik és kötelesrészt abból, amit nem ők örökölnek. A házastárs tehát végrendeleti örökös az ingatlan 1 /2-edére és az ezen felüli hagyatékból  1 gyermekrésznyi örökös valamint a közösen lakott lakásingatlanra haszonélvezeti jog jogosult lesz.

Hogyan biztosítható, hogy végrendeletem akaratom szerint teljesüljön?

Share Button

Van egy tehermentes lakásom és egy élettársam. Gyermekem nincs, szüleim meghaltak. Szeretném, ha halálom esetén az élettársam haszonélvezője lenne. Az ő halála esetén Csehországban élő unokaöcséimre szeretném hagyni a lakást. Erről végrendeletet készítek.

Ők kettős állampolgárok, mindketten Magyarországon születtek. Hol és mennyi öröklési adót kell fizetniük? Mi a legegyszerűbb módja az öröklésük átvételére, tekintettel arra, hogy nem tudnak magyarul. Hogy bonyolítsam le ezt az végrendelkezési és öröklési ügyet?

Haszonélvezetet már életében is juttathat élettársának, de végrendeletileg is megteheti ezt. Ha még az Ön életében alapítanak haszonélvezetet , akkor az élettárs illetéket fizet.

Ennek  mértéke az Illetéktörvény 72.§-a szerint számított haszonélvezeti  érték 4 %-a. Pl. 20 MFt értékű ingatlan esetében, ha a haszonélvező 65 évnél idősebb, akkor a haszonélvezet értéke 4 MFt és az illeték 160.000.- Ft.

Ha az örökösök magyar állampolgársággal is rendelkeznek – lakástulajdon öröklése esetén 9 % mértékű öröklési illetéket fizetnek Magyarországon.

Szükséges-e kézzel írott végrendeletet tanúkkal aláíratni?

Share Button

Ha saját kézzel írott végrendeletet készítek feltétlenül ügyvédnél, közjegyzőnél kell elhelyeznem, vagy tarthatom akár otthon elzárva is? Tanuk mindenképpen kellenek?

A végrendelkező által saját kézzel írt és aláírt végrendelet esetén a két tanú feltüntetése mellőzhető.

A végrendelet érvényes, ha a hagyatéki eljárásban az bemutatásra kerül és egyéb törvényi feltételeknek megfelel a tartalma.

A végrendeletet lehet un. végrendeleti nyilvántartásba is elhelyezni, mely akár az Ügyvédi Kamara akár a Közjegyzői Kamara nyilvántartása is lehet.

Ez utóbbi nyilvántartások azt biztosítják, hogy a végrendelet biztosan bekerül a hagyatéki eljárásban, mert az eljáró közjegyzőnek mindkét nyilvántartást a hagyatéki eljárás során meg kell keresnie.

 

Hogyan biztosítható, hogy csak a gyermek örököljön, a házastárs ne?

Share Button

Férjemmel mindketten második házasságban élünk. Közösen vásároltunk egy lakást (50-50%). Az első házasságból neki is és nekem is van egy-egy gyermekünk. Szeretném, ha halálom esetén a fiam örökölné a lakás – nevemen levő 50%-át, kötelesrész nélkül. Milyen megoldást javasol?

A legegyszerűbb megoldásként az mutatkozik, ha a gyermekére ajándékozza az ingatlanrészét, és azt holtig tartó haszonélvezeti jogával megterheli.

Ebben az esetben az ingatlan nem képezheti hagyatéki eljárás tárgyát sem.

A másik megoldás, ha végrendeletében a gyermekére hagyja, és házastársával megegyezik, hogy ő a köteles részéről lemond, azt nem terjeszti elő. A köteles rész ugyanis nem automatikus, a közjegyző arról csak akkor rendelkezik, ha a jogosult ezt igényli.

 

 

Visszavonható, módosítható-e a végrendelet?

Share Button

Édesapám a nővére akarata miatt hagyta magát rábeszélni, hogy végrendelkezzen az ő javára.
Később új saját kezűleg írt végrendeletet készített. 
Ebben a végrendeletben mindkettő gyermekét örököseinek nevezte.

A későbbi saját kezűleg írt végrendeleten tanú nincs, de úgy tudom nem is kell. Ez a végrendelet sehol nem került letétbe, édesapám őrizgette, és most hozta tudomásunkra. Mi a jogi helyzet az öröklés kapcsán?

A végrendelet – bármely formája – visszavonható,  módosítható. Lényeg, hogy a módosító végrendelet tartalmazza azt , hogy örökhagyónak a korábban tett valamennyi végintézkedése ezzel hatályát veszti. A saját kezűleg írt végrendeleten tanú nem szükséges érvényességi feltétel.

 

Hogyan készíthető végrenelet? Hol lehet letétbe helyezni?

Share Button

Édesanyám végrendelkezni kíván a tulajdonában lévő házas ingatlanról. Két gyermekemet, unokáit jelölné meg, 50-50%-ban örökösnek. A végrendeletben az én számomra egy nyaralót hagyományozna 100%-ban. Ezt megteheti, nem lesz probléma majd anno a hagyatéki tárgyalásnál, mivel én lennék az egyedüli örökös?
Itt most a köteles részre gondolok….hivatalosan nem akarnák nekem megadni? Én úgy gondolom, hogy a nyaralóval én meg kapnám ami nekem jár.
Még annyi, hogy a végrendeletet készítheti ügyvéd, vagy közjegyzőnek kell-e elkészíteni? Ráadásul letétbe is helyezné édesanyám a végrendeletet, ezt hol teheti meg?

A végrendeletet örökhagyó saját maga írhatja és aláírhatja vagy 2 tanú előtt elismerheti, hogy ő írta alá.

Végrendeletet, amelyet nem saját kezűleg írt vagy ügyvéd vagy közjegyző készíthet örökhagyónak, ezt az ügyvédi vagy közjegyzői nyilvántartásba is el lehet helyezni.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy örökhagyó halála esetén az illetékes közjegyzőnek ezen nyilvántartásokat meg kell keresni, abból a célból, hogy történt e végrendelkezés.

A végrendeletben természetesen az Ön gyermeke és unokája örökösként nevezhető, Ön a nyaraló hagyománnyal az ún. köteles részét kielégítettnek tekintheti. A köteles részről ugyanis tudni kell, hogy csak igényérvényesítés esetén jár. Tehát ha Ön a hagyatéki eljárásban köteles rész igényt nem terjeszt elő a végrendelet szerinti öröklés lép hatályba.

1 / 2 oldal12