Data protection

Adatkezelési nyilatkozat

A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a hatályos egyéb adatvédelmi jogszabályok alapján dr Szász István egyéni ügyvéd ezúton tájékoztatom az ügyfeleimet, és a honlapomra érkező látogatókat az általam kezelt személyes adatokról, az adatkezelés gyakorlatáról, a személyes adatok védő i intézkedésekről, az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Preambulum

Dr Szász István egyéni ügyvéd www.drszasz.hu honlapján információkat, cikkeket tesz közzé .

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

•Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

•Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

•Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

•Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3. dr. Szász István egyéni ügyvéd irodája adatai, elérhetősége

Név: dr. Szász István egyéni ügyvéd

Székhely: 8600.Siófok, Fő tér 5. fsz.6.

Vezető ügyvéd neve: dr. Szász István

Nyilvántartási szám: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 15-016912 Ü-120248

Elektronikus levélcím: info@drszasz.hu

Telefonszám: 06-84-314-640 fax: 06- 84-506-509

4. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

dr. Szász István egyéni ügyvéd honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor.

A honlap használata során dr. Szász István egyéni ügyvéd nem rögzíti a felhasználó IP címét, nem naplózza a honlapra látogatás időpontját és nem használ cookie-t a honlapra látogatók szokásainak rögzítésére.

5. Elektronikus levélcímek felhasználása

dr Szász István egyéni ügyvéd honlapján van lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében hírlevél kizárólag a felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.

6. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni dr. Szász István egyéni ügyvéd irodájától az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 8600 Siófok, Fő tér 5. fsz.6.

Email: info@drszasz.hu

Telefonszám: 06-84-314-640 fax: 06- 84-506-509

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a hatályos Polgári törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.