adásvételi szerződés címkével jelölt bejegyzések

Hogyan adható el érvényesen egy zártkert?

Share Button

Édesapám eladta a zártkertet olyan módon hogy szerződés nem lett hitelesítve és az új tulaj nem irata át mai napig. Olyan feltétellel lett eladva hogy édes apám teljesíti a közmű kifizetését is és azt kifizetik teljes összegben.

A zárt kertet nem hajlandóak átíratni és olyan kérdésem lenne hogy ha nem hajlandóak átíratni és a közmű ki lett fizetve de mi nem kaptunk egy fillért sem érte hogy milyen módon vehetjük vissza a zárt kertet úgy hogy az nincs mai napig át íratva?

Ingatlan tulajdont csak érvényes adásvételi szerződéssel lehet megvásárolni. Ez igaz a zártkertre is.

A zártkert 2015 dec 1 óta művelés alól kivonható, ez által kikerül a földforgalmi törvény hatálya alól, így nem kell kifüggeszteni, egyszerű adásvétellel eladható. Az adásvételi szerződést ügyvéd vagy közjegyző kell, hogy készítse, és a tulajdonjog változását a földhivatalnál is át kell vezettetni. Ha az elmondottak bármelyike hiányzik, a vevő nem lehet tulajdonos, a tulajdonjog továbbra is az eladót illeti meg. Mivel a tulajdonjog tartalmába tartozik a birtoklás, a hasznok szedése is, ezért az illetékes jegyzőhöz lehet fordulni, ha a vevő jogcím nélkül olyan zártkertet használ, amely őt nem illeti meg.

A fentiek alapján eljárva a kérdésben írt probléma orvosolható, és az zártkert jogállása a felek akarata szerint alakítható.

Magyarországon élő külföldi hogyan intézheti anyaországbeli adásvételét haza utazás nélkül?

Share Button

Legegyszerűbb megoldásként kínálkozik, ha az anyaországbeli közjegyző által szerkesztett okiratot a Magyarországon élő külföldi magyar közjegyzőhöz viszi el. A magyar közjegyző lehitelesíti a szerződő fél aláírását a kért példányszámban. Ezt követően a folyamat egy apostille (felülhitelesítés) beszerzésével folytatódik.

A felülhitelesítést a szükséges díj átutalásával és a MOKK (Országos közjegyzői Kamara) weboldalról letölthető nyomtatvánnyal kérelmezhet az ügyfél, vagy megbízott jogi képviselője, aki nem lehet azonos az aláírást hitelesítő közjegyzővel.

Amit a külföldi Vevővel magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Share Button

Magyarországi ingatlan vonatkozásában ingatlanszerzésnél a magyar jogot kell alkalmazni, és magyar ügyvéd vagy közjegyző (többnyire ügyvéd) kell, hogy készítse az okiratot.

Az okirat aláírása történhet úgy, hogy minden fél az okiratot készítő személy előtt ír alá. Ebben az esetben elégséges a magyar nyelű szerződés tolmács útján történő fordítása.

Ha a külföldi szerződő fél igényli és kéri az okirat írásbeli fordítását is, ezt annak költségén az aláírás előtt el kell készíteni. Ezen fordításnak nem szükséges hiteles OFFI fordításnak lennie.

A földhivatalba a magyar nyelvű szerződés lesz benyújtva, amely alapján a tulajdonjog változás 30 napon belül átvezetésre kerül az illetékes földhivatalban.

Ha valamelyik fél személyesen nem tud jelen lenni az egyidejű aláíráson, akkor aláírását ugyanazon ügyvéd előtt eltérő időpontban is megteheti. A szerződés akkor hatályosul, ha minden szerződő fél aláírt.

A szerződő feleknek akadályoztatottságuk esetén lehetőségük van meghatalmazott által, vagy személyesen, de saját országuk közjegyzője, vagy magyar diplomáciai képviseleten aláírni.

Ha meghatalmazás útján történő aláírás mellett dönt a szerződő fél, magyar ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett meghatalmazást használhat fel. Ennek aláírása az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ha nem Magyarországon történik, akkor külföldi közjegyző, vagy magyar külképviselet előtt zajlik.

A külföldi közjegyző azt tanúsítja, hogy az okiratot előtte írta alá a szerződő fél. Mivel a külföldi közjegyző aláírás hitelesítése a magyar földhivatali eljárás során önmagában nem elegendő, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése (apostille). A felülhitelesítés azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a szerződő fél aláírásának hitelesítésére.

Tekintve, hogy a hitelesítés ebben az esetben idegen nyelven történik, ezért a földhivatali eljáráshoz csatolni kell annak hiteles OFFI (Országos fordító iroda) magyar nyelvű fordítását is.

Az okirat jogszabálynak megfelelő tartalmáért a magyar okiratot szerkesztő ügyvéd felel, ellenjegyzésével. A szerződés idegen nyelvű fordítása nem szükséges, de a szerződő fél saját költségén igényelheti.

Más a helyzet, ha diplomáciai hitelesítéssel magyar külképviselet előtt ír alá valamely szerződő fél. Ha az aláíró magyar, nem szükséges az okirat idegen nyelvű fordítása, viszont ellenkező esetben igen. Ebben az esetben nem kell aposille-t beszerezni.

Okiratok külföldön történő aláírása esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd mailben vagy postai úton megküldi ügyfelének az aláírandó dokumentumot, aki azt megfelelő példányszámban

– az általa megbízott- közjegyzőhöz magával viszi. Elég egy példányt apostille-vel ellátni, de minden példányt szükséges közjegyzővel záradékoltatni. Az apostille beszerzését követően az ügyfél postázza vissza Magyarországra az által aláírt példányokat.

Milyen meghatalmazás fogadható el adásvételi szerződésben történő képviselethez?

Share Button

Lányomnak van egy lakása Budapesten, ahol én holtig tartó haszonélvező vagyok. Lányom hosszú ideje külföldön él, és úgy döntött, hogy eladja ezt a lakást.

Szeretné, ha az eladást teljes egészében én intézném, nem tud hazajönni az eladás lebonyolítására. Azt szeretném megtudni, hogy milyen meghatalmazás szükséges a teljes körül lebonyolításhoz.

Elegendő-e, ha a lányom által aláírt meghatalmazást ügyvéd hitelesíti? Ingatlanközvetítő iroda szerint konzulátusi ellenjegyzés szükséges.

Külföldön magyar meghatalmazó, magyar konzul előtt, vagy külföldi közjegyző előtt apostillével, (és ennek OFFI fordításával) írhat alá olyan meghatalmazást, amely Földhivatali ügyintézéshez- tulajdonjog változás átvezetéséhez alkalmas. A meghatalmazott ugyan ezt az okiratot magyar ügyvéd vagy közjegyző előtt írhatja alá érvényesen.

Ezen okirattal Ön a lánya budapesti ingatlana eladását teljes körűen intézheti. Eldöntendő kérés továbbá, hogy az Ön haszonélvezeti joga megszüntetésére ingyenes lemondással vagy ellenérték fejében kerül e sor. Ez utóbbi esetben Ön mint haszonélvező – vagyoni értékű jog eladó – eladói félként szerepel a vonatkozó adásvételi szerződésben.

Milyen határidővel intézhető zátkerti ingatlan művelés alól történő kivonása?

Share Button

Olvastam a cikket, hogy a zártkerti ingatlanok adás-vétele 2015 decemberétől lényegesen könnyebb lesz. Jelenleg folyamatban van/volt egy ilyen ügyletem, 2015 márciusi szerződésünket utasított el a földhivatal alaki hibára hivatkozva 2015 novemberben.

Kezdhetjük a folyamatot előröl. Hacsak a fenti információk alapján nem várunk decemberig, és átvezettetjük az ingatlant. Az volna a kérdésem, hogy ez az ügylet milyen költséggel jár? A földvédelmi járulékot ki kell-e fizetni ennél az ügyletnél? Olvastam az egyik cikkében hogy 22 napja van a földhivatalnak az átvezetésre, jogszabályt viszont nem láttam erre vonatkozóan.

Zártkerti földingatlan esetén az adásvételi szerződés újrakötését az ingatlan művelés alóli kivonását követően javaslom megtenni. Ebben az esetben fél éves eljárás, elővásárlási joggyakorlás és jóváhagyás nélkül a normál földhivatali ügyintézési időn belül a vevő tulajdoni joga bejegyezhető az ingatlan nyilvántartásba.

Az ügyintézési naptári nap, amely 22 munkanapnak felel meg. A földhivatali eljárási szabályok a következő képen szólnak: a  beadvány érdemi elbírálására – ha annak nincs hiányossága és az elintézését más eljárás(pl. megelőző széljegy) nem akadályozza – a földhivatalhoz történő beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül kerül sor.

Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi döntést 90 napon belül kell meghozni. Földvédelmi járulékot a művelés alól történő kivonás miatt- a jogszabály jelenlegi állása szerint- fizetni nem kell.

 

Haszonbérbe adható-e az a termőföld, melynek tulajdonosa szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át?

Share Button

A tulajdonos jogszerűen haszonbérbe adhatja-e azt a 2015-ben vásárolt (szántó művelési ágú) termőföldjét, ha a termőföldről kötött adásvételi szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalta, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a törvényben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja?

A kötelezettség-vállalás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.§-án alapul. Nem áll fenn a törvény 13. § (2) bekezdésében említett egyetlen feltétel sem.

Ha nem adhatja az új tulajdonos haszonbérbe a termőföldet a szerzéstől számított 5 esztendeig, s azt mégis megteszi, milyen hatóság léphet fel ellene és milyen szankcióra számíthat?

Ha a tulajdonos / földhasználó nem tartja be a szerzéshez vállalt kötelezettségét, az illetékes jegyző felhívja a figyelmet a jogszabálysértésre és határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot.

Ha  a felszólítás eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld szerzéskori aranykorona értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő mulasztási bírságot szab ki.  A bírság ismételten kiszabható és adók módjára behajtandó köztartozás. Ha  a bírság ellenére további 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot a föld kényszerhasznosításba vétele történik.

Hogyan vásárolhatok lányom helyett lakást?

Share Button

Ausztráliában élő, már kettős állampolgár lányom lakást szeretne venni Budapesten.

Magyarországi lakcíme,szem.igazolványa nincs. A lakás kiválasztásával, annak megvételével engem bízna meg, mert munkája és a jelentős utazási költség miatt erre nincs lehetősége.

Hogyan tudom én ezt lebonyolítani? Meghatalmazással az adás-vételi szerződés esetleg lehetséges? Ha igen, mit kell annak tartalmaznia? … a lányom 35 év alatti, jár neki az 1.ingatlan vásárlása után járó illeték kedvezmény?

Meghatalmazással az adás-vételi szerződés aláírása lánya helyett és nevében  lehetséges. Ezt az okiratot ügyvédnek kell elkészíteni. Lánya külföldön is aláírhatja  magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt ( apostille-vel) Ez utóbbi esetben OFFI fordítás is szükséges.+5 év alatti első lakást vásárlónak jár az illetékkedvezmény de csak akkor ha a vételár nem több mint 15 MFt és a vásárlónak nincs  fél ingatlan a tulajdonában vagy arra vonatkozó haszonélvezeti jog .

Hogyan írathatom nevemre a már kifizetett ingatlant, ha az eladó nem hajlandó aláírni a szerződést?

Share Button

Két kérdésem is lenne, két különböző ingatlan kapcsán: 1.) Rendelkezem 50% tulajdonrésszel egy lakásban. Az ingatlan társtulajdonosának, aki szintén 50%-al rendelkezik, 2 éve kifizettem az akkor megállapodott vételárat, annak érdekében, hogy a teljes ingatlan az én tulajdonomba kerüljön.

Azóta amerikai állampolgár lett és húzza az időt, nem tudom a nevemre íratni a lakást. Mit tudok tenni ilyenkor?

2.) Vásárolnék egy ingatlant, amely jelzáloggal és végrehajtási joggal terhes. Ami önmagában így még nem is gond, ám az ingatlannak több tulajdonosa is van, amiből 1/6-od nem hajlik az adásvételre, míg a maradék kettő, 5/6-od tulajdonos igen.

Azt tanácsolták hogy előszerződés keretében vásároljam meg az ingatlan 5/6-át, foglalóként egyenlítsem ki a közterheket, majd az 5/6 átírás (?) után éljek az elővételi jogommal a maradék 1/6-ra.

Lehetséges ez? Van ilyenre lehetőség vagy példa? Életszerű ez? Nem egy beláthatatlan végű és költségű, bizonytalan végkimenetelű pereskedés lenne a vége, azért mert a tulajdonosok nem egyeztek meg?

1. Ha tanúk előtt történt a vételár átadása az a tény sikeres bizonyításhoz vezethet egy polgári perben.

Ha átutalással történt a fizetés úgy követelését megalapozottan bírósági úton érvényesítheti. E körben kérheti a közös tulajdon megszüntetését is  – magához váltással – és a már igazoltan kifizetett vagy átutalt összeget a vételárba beszámíttathatja.

2. A második kérdésben is megoldás lehet a közös tulajdon megszüntetését kérni a bíróságtól: 5 / 6-od tulajdoni hányadot megvásárol, míg az 1 /6 –od vonatkozásában bírósági úton megváltja a nem eladni kívánó tulajdonostársat.

Elővásárlási jogával élve az ügy nem oldódik meg automatikusan, ugyanis az elővételi joggal élésnek előfeltétele egy adásvételi szerződést, melyet az 1 / 6 –od tulajdonostárs 3. személlyel köt. Ha ilyen szerződés nem jön létre közöttük, úgy Ön sosem gyakorolhatja elővételi jogát.

Honnan lehet megtudni, hogy van-e egy ingatlanra haszonélvezeti jog bejegyezve?

Share Button

Idős Édesanyámnak van egy lakása Budapesten. Hogyan tudhatnám meg, hogy van-e rajta haszonélvezeti jog?

Ha van haszonélvezeti jog rajta és a haszonélvező nem akar lemondani erről a jogáról, akkor hogyan tudja Édesanyám eladni a lakását ?

A TAKARNET rendszerrel bíró iroda vagy ügyfélkapu útján vagy közvetlenül a Földhivatalnál ingyenes betekintéssel a helyrajzi szám közléssel tájékozódhat az ingatlan tulajdoni lapjáról.

Ha van haszonélvezeti jog bejegyezve, azt a tulajdoni lap tartalmazza. Fontos tudni, hogy a tulajdonos a haszonélvező megkérdezése nélkül is eladhatja – de csak haszonélvezeti joggal terhelten.

Eladható-e haszonélvezeti joggal terhelt föld, ha a bérlő a vevő?

Share Button

A földet szeretném eladni, de van rajta a mostohámnak haszonélvezeti joga.

A földet kiadta bérbe de a bérlő megszeretné venni, ám a haszonélvező nem akar beleegyezni de a bérlő még a haszonélvezeti joggal együtt is meg venné ehhez kell-e a haszonélvező aláírása vagy nem ?

Haszonélvezeti joggal a tulajdonos eladhatja az ingatlant, mely vételár alku során a haszonélvezeti jog értékcsökkentő tétel. A haszonévezőnek az adásvételi szerződést nem kell aláírnia, az adásvétel az eladó és a vevő között jön létre.

3 / 6 oldal12345...Utolsó »