adósság címkével jelölt bejegyzések

Meddig követelheti az adóhivatal a meg nem fizetett adót?

Share Button

Ingatlan résztulajdoni jogom van 1/3-ad részben, ajándékozás révén kaptam még gyerekkoromban.

Időközben árvaságra jutottam. Most megtámadott az adóhivatal, hogy 5 évre visszamenőleg fizessem ki az ingatlanadót. Mit lehet tenni?

Az elévülési időn belül az Önkormányzat érvényesítheti/beszedheti  a helyi adó hátralékot .

Hitellel terhelt ingatlan öröklése esetén hogyan válhat a haszonélvező adóssá?

Share Button

Férjem súlyos beteg. Ha elhalálozik, a lakás az Ő nevén van, még van rajta jelzáloghitel. Van 3 gyermekünk. 45 éve vagyunk házasok.

Azt szeretném kérdezni, hogy engem mi illet meg? Szeretném a jelzálogot magamra vállalni, hogy én fizessem. Hogyan lehet elintézni vagy lehetséges -e?

A hitel a fiam nevén van. Csak a lakás a férjemé és a jelzálog a férjem nevén van. Azért is volna jó ha átvállalhatnám, mivel a fiam nem tud lakás venni a hitel végett.

Ha ez az egy ingatlan lesz tárgya az öröklésnek, úgy a három gyermek 1/ 3-ad 1/ 3-ad tulajdonjogot, míg a házastárs ezen az ingatlanon haszonélvezeti jogot örököl – feltéve, ha az öröklés visszautasításra nem kerül, bármelyik örökös által.

Az egyik gyermek által felvett hitel és jelzálogjog kötelezettségként öröklődik, mely hitelnek a visszafizetésében a haszonélvező – pénzajándékkal – bármikor segítheti az adóst. A hitelt folyósító bank engedélye és hozzájárulása mellett lehetséges csak a hitelszerződés módosítása oly módon, hogy adósként a haszonélvező szerepeljen.

 

Ki köteles megfizetni az örökölt adósságot?

Share Button

Hárman vagyunk Testvérek édes anyán elhunyt megörököltük a családi házat hárman és 1 millió forint adósságot, amit mind a hárman elfogadtunk és meg beszéltük, hogy kifizetjük közösen.

Legidősebb testvérünk kijelentette ö nem hajlandó fizetni, mert nem lakik a családi házban és annak kell az adósságot fizetni, aki a házban lakik.

Arra lennék kíváncsi hogy a házban lakó örökösöknek kell kifizetni a megörökölt adósságot vagy az összes örökösnek?

A hagyaték erejéig az örökös társak egyetemlegesen felelősek a hitelezők felé.

Hogyan szabadulhatok meg az örökölt adósságtól?

Share Button

Az édesapám 12 éves koromban meghalt, ekkor örököltem meg utána az ház felét. Sajnos a házon van kb 30 millió Ft hitel, és édesanyámnak vannak különböző hitelei, én ezekbe valahogy adóstársként bele kerültem, ami számomra csak most derült ki 23 évesen amikor lakás vásárlást terveztünk, de nem kaphattam meg a hitelt mert a KHR- listán fent vagyok.

Szeretném tudni hogy mit tegyek hogy le kerüljön rólam az adósság? A házrészemről lemondhatok? Amennyiben lemondhatok róla jobb helyzetben lennék?

Lemondani egy öröklésről csak hagyatéki eljárás során lehet. A megörökölt ingatlan tulajdoni hányadot eladni, elajándékozni lehet, feltéve, ha a jelzálog jogosult bank ehhez hozzájárul.

A hozzájárulás egyidejűleg kölcsönszerződés módosítást is jelent. Ennek tartalma dönti el, hogy marad vagy megszűnik az Ön adóstársi mivolta. Javaslom vegye fel a kapcsolatot az illetékes bankkal.

 

Felel-e a házastársi külön vagyon a házastárs tartozásaiért?

Share Button

Házasságot készülök kötni, a leendő férjemnek van egy nagy adóssága, amit kb. 10 éve szerzett és még 10 évig fizetnie kell. Ha vele történik bármi a házasságunk alatt, ugye nem száll rám az adóssága?

Az én házasság előtt szerzett vagyonomból (kocsi, ház) nem kell azt kifizessem, ugye? Van egy fiai is, ő örökli, vagy ő sem?

A házastársi vagyonközösség ugyan felel mindkét házastárs tartozásáért, de a házastársi  külön vagyon nem. A házastárs külön vagyona mindaz ami a házassági életközösség előtt már meg volt.

Felel-e az adóstárs az állam által megörökölt gépjármű hiteléért?

Share Button

Az elhunyt még életében vásárolt egy személygépkocsit, hitelre. A szerződés létrejöttéhez kezes/adóstárs kellett, amit sajnos elvállaltam. Kiderült, hogy a részleteket nem fizette az illető, így a bank engem vett elő, bar-listás is lettem, mivel nem fizettem.

Voltak örökösök, de ezek mindegyike lemondott az örökségről, végső soron az állam örökölt mindent, az autót is, jogerősen. A kérdésem az, hogy rajtam követelheti-e a bank ezek után a tartozást vagy az állam fogja ezt kifizetni?

Külön kell választani az öröklés visszautasítását és az adóstársi mivoltot. Első esetben az állam mint kényszer /végső örökös  szerepel, míg az adóstárs egyetemleges felelős a tartozásért.

Ki felel a válás utáni adósságokért?

Share Button

Válásom után, a volt feleségem lakik a közös ingatlanban. Fizetem a készenléti díj, biztosítás és az ingatlan adó felét. Felelős vagyok-e az ő általa esetlegesen keletkezett adósságokért?

Válás után keletkezett tartozásért általában a volt házastársak külön-külön felelnek. Ha a közös ingatlanra jön létre a tartozás  – és a benn lakók azt nem fizették – a tulajdonosok felelőssége  – mint mögöttes felelősség- együttesen is megállapítható.

 

Felel -e a házaspár egyik fele a másik fél adósságáért?

Share Button

Jelenleg is házasságban élek férjemmel, aki hitelt vett fel, amelyből gépjárművet vásárolt. A hitelt még nem fizette vissza. Szinten vett fel hitelt egy másik bankból amelyet miatt a bank átadta végrehajtónak az ügyet, aki elvinné a férjem nevén lévő gépjárművet.

A kérdésem az, hogy a közös tulajdonú lakásból (1/2, 1/2) is kielégítést nyerhet a végrehajtó, vagyis eladhatja e a lakást? Ha eladhatja akkor az én részemből is követelhet a végrehajtó?

A házastársi vagyonközösségben élők közül ha valamelyik fél hitelt vesz fel, a bank a másik felet adóstársként bevonja a kölcsönszerződébe. Jogilag tehát a házastárs és annak a vagyonközösségben lévő vagyona ugyanúgy helytállni tartozik a hitelszerződés nem teljesítése esetén, mint a hitelt felvevő házastárs vagyoni része.

 

Örökölhetek-e adósságot?

Share Button

Szüleim már nagyon régen elváltak, és édesanyámmal nem is tartom a kapcsolatom. De ha van neki hitel tartozása a bank felé és ha ő elhuny akkor én örökölök adósságot felőle?

A hagyaték erejéig az örökös helytállni tartozik az adósságokért.

Ha a hagyaték értéke nem fedezi az adósságok mértékét, Önnek helytállási kötelezettsége nincs a különbözetre.

Lehetősége van azonban legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson az örökség visszautasítására is.

Fontos tudni, ha valamennyi örökös a hagyatékot visszautasítja, az örökség, az adóssággal együtt a magyar államra száll.

Házassági életközösség

Share Button

Férjemmel 1990-ben házasodtunk, de 2004 óta külön háztartásban élünk. A válásra különböző okok miatt még nem került sor.

Külön élésünk óta férjem nagy adósságokat halmozott fel, és a hitelezők engem zaklatnak. Szeretném tudni, köteles vagyok e helytállni a férjem adósságaiért?

A Családjogi törvény szerint a házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik.

Szabályként fogalmazható meg, hogy  a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek. Ami nem közös vagyon, az a házasfelek különvagyona

A házastársi vagyonközösség nem a házasság idejére, csupán az arra az időszakra vonatkozik, amikor a felek között életközösség áll fenn. Ez általában egybeesik a házassággal, ám előfordulhat, hogy a felek között a házasság ugyan fennáll, de az életközösség már nem. Tipikusan ilyen helyzet áll elő a válásoknál különösen a válás előtti időszakban.

A törvény nem definiálja a házassági életközösséget. A bírói gyakorlat szerint az életközösség közös háztartást, közös gazdálkodást és benső házaséletet jelent a házastársak között. Az életközösség megszűnése csak akkor állapítható meg, ha valamennyi vonatkozásban megszűnik a felek együvé tartozása.

Az életközösség átmeneti jellegű megszakítása – ha vagyonmegosztás nem történt – a vagyonközösséget nem szünteti meg.

Nem képezi a házastársi közös vagyon részét az, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

A házastárs különvagyonához tartozik:

– a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy,

– a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy,

– a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, illetőleg mennyiségű vagyontárgy,

– a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.

Szabály az is , hogy bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt kötött, jogügyletét a másik házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek kell tekinteni azzal , hogy a másik házastárs felelőssége a házastársa által kötött ügyletért harmadik személlyel szemben a közös vagyonból reá eső rész erejéig áll fenn.

Kivételt képez ez alól, ha az ügyletkötő harmadik tudott, vagy a körülményekből tudnia kellett arról, hogy a másik házastárs az ügylethez nem járult hozzá.

Az ügylet megkötésében részt nem vett házastárs azonban bizonyíthatja, hogy az ügyletkötő harmadik személy tudott vagy a körülményekből tudnia kellett, hogy ő az ügylethez nem járult hozzá. A kérdés megválaszolása eldöntésénél ennek a körülménynek van igazi jelentősége. Ezt azonban csak az összes körülmény ismeretében lehet megválaszolni.

A válasz  összefoglalása: A házastárs által kötött ügyletért harmadik személlyel szemben fennálló anyagi felelősség alól a közös háztartásban élő másik házastárs csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy nem járult hozzá az ügylethez, és erről az ügyletkötő harmadik személy tudott vagy a körülményekből tudnia kellett. Másik esetben, ha a házasság ugyan fennáll, de az életközösség ténylegesen megszakadt a házastársak között.

1 / 2 oldal12