ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Milyen módon biztosíthatom, hogy lakásomat csak gyermekeim örököljék?

Share Button

Budapesti lakásom egy az egyben az én tulajdonom .Anyukám holtig tartó haszonélvező. Második férjemmel öt és fél éve vagyunk házasok.

Kérdésem az lenne hogy férjemnek ill.az ő gyerekeinek milyen jogaik vannak az én lakásommal kapcsolatban? Nem szeretném ha az ő gyerekei is örökölnének majd egyszer utánam. Mivel tudnám a legjobban gyerekeimet bebiztosítani hogy csak az övék legyen?

Vér szerinti gyerekeire történő ajándékozási szerződéssel még az Ön életében biztosítható, hogy a lakás tulajdoni joga – hagyatéki eljárás és esetleges bizonyítás nélkül – gyermekeié legyen.

Az ajándékozási okiratban az ingatlan egészére az Ön javára – édesanya már meglévő haszonélvezeti joga mellett – szerződéses holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható, amely biztosítja Önt, hogy az ingatlant élete végéig birtokolhassa, használhassa, hasznait szedhesse. A jogügylet illetékmentes.

Házastársi vagyonközösségi megállapodást is köthet férjével,  amelyben rögzítik, hogy a lakásingatlan az Ön különvagyonát képezi. Ilyen megállapodás hiányában ha hagyatéki eljárás tárgyát képezné az ingatlan az Ön gyermekeinek kell bizonyítani – vita esetén – hogy a lakás az Ön kizárólagos különvagyonát képezte.

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

Milyen feltételekkel ajándékozhat nagypapa unokának erdőt?

Share Button

Édesapám 1/92-ed arányban résztulajdonosa egy erdőnek. Szeretné ezt elajándékozni a gyermekemnek, azaz az unokájának. Elég-e ehhez egy ügyvédi szerződés, kell-e közjegyzői ellenjegyzés, milyen egyéb költségekkel jár?

Olcsóbb-e, ha nekem, a lányának ajándékozza? Az unoka emiatt elesik-e pl. a CSOK lehetőségétől, vagy bármely egyéb, államilag jelenleg igénybe vehető kedvezménytől?

Közeli hozzátartozónak – ideértve az unokát is – földet /erdőt kifüggesztés és jóváhagyás nélkül lehet ajándékozni. Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, melyre jogosult az ügyvéd és a közjegyző egyaránt.

A CSOK igénylés feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak maximum 50%-os tulajdonjoga lehet más lakóingatlanban. Az ajándékozás miatt tehát az unokát hátrány nem éri, az okiratszerkesztés díja pedig általában nem differenciált, hogy unoka vagy édesanya a megajándékozott, hiszen a jogügylethez gyámhatósági hozzájárulás nem szükségeltetik.

 

Hogyan minimalizálható az illetékfizetési kötelezettség?

Share Button

Ha édesanyám eladja a lakását, amit körülbelül 2005 környékén vásárolt és annak árát számomra ajándékozná, akkor ennek lenne valamilyen illetéke? Ha igen, akkor mi lenne a legjobb módja az ajándékozásnak, amivel legkisebb mértékű illetéket kellene fizetni

Ingatlant szeretnék vásárolni és ezt az összeget, erre a célra használnám fel.

Szülő és gyermek közötti ajándékozás illetékmentes. Javaslom, hogy édesanya eladása előtt ajándékozza az ingatlant Önnek, így Ön lenne az eladó és ha 1 éven belül vásárol lakóingatlant illetékmentesen teheti, ha az Ön által vásárolandó ingatlan vételára kevesebb, mint az eladott ingatlan eladási ára. Ha több, akkor is csak a különbözet után kell Önnek 4% illetéket fizetnie.

Igényelhető-e köteles rész elajándékozott ingatlan után?

Share Button

A férjem a lakás felét ajándékba adta , hogy az első házasságból a 2  gyermeke ne örököljön. 35-éve nincs kapcsolat . Közös gyerek nincs . Kérdésem hogy kérhetnek -e valami anyagi részt . Számlák nevemen vannak be van már jegyezve a földhivatalnál.

Amennyiben az ajándékozás a férj halálát megelőző 10 éven belül történt, a törvényes örökös gyerekek köteles részre jogosultak. Fontos tudni, hogy a köteles rész nem automatikusan jár, azt a hagyatéki eljárás során az eljáró közjegyző előtt igényelni kell, de a kérelmet mellőzni is lehet.

Hogyan óvhatom meg gyermekem örökségét?

Share Button

Kérdésem az özvegyi örökösödéssel kapcsolatos. Volt férjem újra nősült, van egy felnőtt közös gyermekünk.Volt férjemnek nem született közös gyermeke az új házasságból, viszont jelenlegi feleségének van kettő gyermeke az előző házasságából. Aggódom kislányom örökségét illetően.Az új törvény (2015) nem kedvező a számára.

Apja és jelenlegi felesége az apa családi házában laknak (megjegyzem a feleségnek is van saját önálló ingatlana). Ha jól értelmezem a törvényt, akkor az apa halála esetén a felesége örökli az ingatlan 50 %-át, és ugyanennyit az örökhagyó gyermeke. Ez minden esetre egyértelmű? Nincs semmi megoldás, hogy a kislányom legyen 1/1 arányban az örökös?

Ha igaz, hogy az özvegyé lesz a fele tulajdon, azt majd tovább öröklik az előző házasságából származó gyermekei is? Biztos, hogy bűnhődnie kell a kislányomnak, mert anno elváltam az apjától? Másoké lesz, amit az apja is a szüleitől örökölt?

A nevelt gyermekek öröklését megelőzni a vér szerinti gyermek és apja közötti ajándékozási szerződéssel lehetne. Az ajándékozás illetékmentes. Apa holtig tartó haszonélvezeti joga is alapítható az ajándékozással együtt, mely szintén illetékmentes. Ha változatlan tulajdonjogi állás mellett történne apa elhalálozása az Ön által leírtak lépnének érvénye.

Hogyan juttathatom a férjemmel közös, de szüleim által épített lakást kisfiamnak?

Share Button

Férjem első házasságból származó felnőtt gyermeke kötelezhet-e engem férjem (ne adj isten) halála esetén, hogy a közös lakásunkból származó, ráeső részt kifizessem? ill. önkényesen beköltözhet-e, ha nem fizetem ki?

Ha én halok meg előbb, miként tudom előre elrendezni- akár végrendelettel(?)-, hogy a férjem általi öröklés révén minél kevesebb rész öröklődjön tovább a fent nevezett mostoha gyereknek? Viszonylag nagy értékű vagyon van a nevemen, mely alapvetően édesapám kétkezi munkája nyomán jött létre és feltételen szeretném a kisfiúnkra hagyni a lehető legtöbbet belőle.

Megoldás lehet, ha Ön még életében rendelkezik az ingatlanvagyona sorsáról akként, hogy holtig tartó haszonélvezeti jogát megtartva az ingatlanok tulajdon jogát kisfiára ajándékozza.

Az öröklés révén kialakuló osztatlan közös ingatlantulajdon a közös tulajdon általános szabályai szerint szabályozott a Ptk-ban. Ha a közös tulajdon természetbeni megosztott használata nem biztosított, vagy vitás, vagy valamely tulajdonostárs részéről nem kívánatos, a másik tulajdonostárs részét magához válthatja.

Fontos tudni, ha a megváltás bármely okból nem valósulhat meg bármelyik tulajdonostárs kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését a bíróságtól. E körben felmerül még a közös értékesítés lehetősége is, a befolyó vételár tulajdoni hányadok szerinti megosztása mellett.

Ajándékozott ingatlan értékesítéséből származó jövedelem esetén mi számít a szerzés évének?

Share Button

Ajándékozott ingatlan értékesítéséből származó jövedelem esetén mi számít a szerzés évének?

A szerzés éve  – amely nem számít be az öt év adózási elévülési időszakba – mindig az okirat aláírása éve, ez az ún. tárgy év. A tárgyévet követő első év az szja elévülés szempontjából az első év.

Ajándékozott ingatlan értékesítése esetén tehát a szerzés éve az ajándékozási szerződés aláírásának az éve.

Hogyan védhető ki vagyonmegosztás alatt álló tulajdonrész elajándékozása?

Share Button

Volt férjemmel használt, 1/2-1/2 tulajdonrészű ház rá eső részét elajándékozhatja-e , ill. eladhatja -e a vagyonmegosztás lezárása előtt? Az ingatlanban ő lakik, én a 2 gyerekkel albérletben.

A vagyonmegosztás 2 éve tart már, az ingatlanon levő fennmaradó hitelt a napokban törlesztette. Nem tudom mi a célja a hirtelen hitelkifizetésének.

Ajándékozási szerződés esetén a tulajdonostárs nem szerződő fél és elővásárlási joga sincs. A tulajdonostárs csak az ingatlan nyilvántartási adatokból tájékozódhat az ajándékozás megtörténtéről, arról a földhivatal részére külön tájékoztatást nem ad. A Földhivatal ugyanis csak az ajándékozót és a megajándékozottat értesíti a tulajdoni jog változásról.

Vagyonmegosztás időszakában tett ajándékozást perfeljegyzéssel lehet kivédeni. Ehhez kérni kell, hogy az eljáró bíróság az ingatlanra tegyen perfeljegyzést.

4 / 22 oldal« Első...23456...1020...Utolsó »