ajándékozási illeték címkével jelölt bejegyzések

Értékpapír számlára történő befizetésre is vonatkozik-e az ajándékozási illeték?

Share Button

 18 éven aluli testvérek számára start értékpapírszámlára történő befizetésre is vonatkozik a 18%-os testvérek közti ajándékozási illeték? Ha igen, csak az egy összegben 150.000 Ft feletti átutalásokra vonatkozik vagy a teljes befizetett összegre?

Ha egy magánszemély egy másik magánszemély részére pénzt vagy egyéb juttatást nyújt, a juttatás adókötelezettségét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [ Szja tv.] rendelkezései szerint kell megítélni.

Az Szja tv. 4. §-ában foglaltak értelmében a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában (pénzben és/vagy nem pénzben) mástól megszerzett vagyoni érték bevételnek minősül.

Ajándékozással történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben  meghatározottak szerint ajándékozási illetéket kell fizetni. Az ajándékozási illeték tárgya az Itv. 11. § (1) bekezdése alapján többek között

az ingó ajándékozására terjed ki.

Az  ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottra jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja [Itv. 11. § (2) bekezdés].

Az Itv. alkalmazásában ingó a fizetőeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minősülő dolog [Itv. 102. § (1) bekezdés c) pont].

Joghatóság:Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében az Itv.-t akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt.

Javaslom még az alábbiak áttanulmányozását.

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Jogi álláspontom szerint ha pl.  időszakonkénti (havi vagy több havi) rendszerességgel 150 ezer forinttal vagy ezen összeget el nem érő összeggel  támogatja a testvérét start értékpapírszámlára történő befizetéssel  a megajándékozottnak nem keletkezik illetékkötelezettsége.

 

Adóköteles-e a szülő gyermek közötti pénz ajándék?

Share Button

Én egy Amerikában élő magyar állampolgár vagyok.  Édesanyám örökölt itt egy jelentős összeget, ami után ő már itt adózott.  ennek az összegnek egy jelentős részét nekem ajándékozta.

A kérdésem az, hogy az ajándékba kapott pénz után kell-e adóznom a  magyar Államnak, ha igen mennyit? további kérdésem: Ha esetleg édesanyám  hozná haza a pénzt, az én részemet is is (sajátjaként), neki kellene adóznia a  Magyar Államnak: Ő egyébként amerikai papírokkal rendelkezik, nem állampolgár még, hanem zöldkártyás, ha ez számít valamit.

Egyenes ágon mind a pénzajándék, mind az ingatlan ajándékozási illetékmentes és az ajándékozónak – mert az ajándékozás ellenérték nélkül történik – személyi jövedelem adót sem kell fizetnie. Természetesen a megajándékozott sem fizet személyi jövedelem adót Magyarországon.

Családon belüli termőföld ajándékozás esetén ki kell-e függeszteni a szerződést?

Share Button

Testvérek (közeli hozzátartozók) közötti termőföld ajándékozás vagy eladás az előnyösebb-e és lehetséges-e? Mindkét esetben az illeték mértéke mennyi?

4 hektár földje van mindkét testvérnek közvetlen egymás mellett. Egyik testvér sem minősül földművesnek. A vevő testvér bejelentett lakása 100 kilométerre van a saját és a megvenni kívánt termőföldtől (de ha szükséges átjelentkezhet). Harmadik személynek haszonbérleti szerződése is van a termőföldön még 6 évre.

Ki kell-e függeszteni az eladást? Kell-e a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása?

Van-e másnak elővásárlási joga, vagy vétel esetén biztosan a testvéré lesz-e a termőföld?

Családon belüli földmozgást a földforgalmi törvény úgy preferálja, hogy az ilyen adásvételi szerződést kifüggeszteni, jóváhagyatni nem kell, az ajándékozás sem esik engedélyeztetési eljárás alá.

Az  Ön által kérdezett tényállás alapján  4 % visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetnie a vevő testvérnek, míg ajándékozás esetén 18 % ajándékozási illetéket a megajándékozott testvérnek.

Mindkét esetre igaz, hogy földszerzési korlátozás, elővásárlási joggyakorlás nincs.

Nem földműves apa és fia közötti földajándékozásnak van-e korlátja? Ajándék visszakövetelhető-e

Share Button

Édesapám, aki nem földműves szeretné a saját tulajdonú termőföld-területének egy részét értékesíteni nekem, mint fiának. Jómagam szintén nem vagyok földműves, de mindketten magyar állampolgárok vagyunk. A kérdésem az lenne, hogy mivel nem vagyok földműves, édesapám eladhat -e vagy ajándékozhat-e földterületet nekem, a fiának, melyik megoldás az előnyösebb, és van-e ennek valamilyen korlatja? Ha jól tudom, akkor az ajándékozásnak az a hátulütője, hogy az ajándék bármikor visszakérhető. Igaz ez?

Minden korlátozás nélkül földet ajándékozni/eladni lehet a közeli hozzátartozónak (utolsó ilyen a testvér) kifüggesztés és engedélyezi eljárás nélkül. Az adásvétel után 4% az illeték, míg az ajándékozás illetékmentes. Ebből kiindulva az ajándék a kedvezőbb az Ön számára. Ha az ajándékozási szerződés nem kötött valamely feltételhez, jövőbeni elváráshoz annak visszakövetelése jogilag nehezen kivitelezhető, mert megalapozottsága megkérdőjelezhető.

Milyen költségekkel jár a nem egyenes ági hozzátartozó számára történő ajándékozás?

Share Button

Nekem egy 1346 m2 területű, 6,09 AK értékű zártkertem van. Miután kivonattam a művelés alól, a testvérem két gyerekének szeretném ajándékozni. Az ajándékozásnak mi a menete – mi a teendőm, kiadásom, kötelezettségem nekem, mint eladónak és a bátyám két (fiatalkorú) gyermekének, mint vevőnek/ajándékozottnak? Illetéket kell-e valakinek fizetni, s ha igen, hova s mennyit?

Kivett zártkert ajándékozása megegyezik a belterületi ingatlanokéval. Az ajándékozási szerződést ügyvéd vagy közjegyző kell elkészítse.

Ha a megajándékozottak 14 év alattiak, akkor helyettük szüleik írják alá a szerződést, ha 14-18 év közöttiek, akkor a megajándékozottakat és a szülők is aláírók.

A megajándékozott nem közeli hozzátartozó 18% ajándékozási illetéket fizet az ajándék értéke után. Az értéket érdemes az ajándékozási szerződésben rögzíteni.

Milyen illetékvonzattal íratható át ingatlanrész volt élettárs nevére?

Share Button

Volt párommal van egy 20 milliós házunk 1/2-1/2 arányban, amin 30 milliós tőketartozás van (forintosítás miatt).

A hitelt én egyedül fizetem 3 éve, amióta a volt párom elköltözött. Párom szeretne kilépni a hitelből és a házból is. A hitellel kapcsolatban a bank kért egy vagyonközösséget megszüntető papírt, hamarosan elindítjuk a folyamatot.

Kérdéseim: Kell-e adásvételit írnunk, avagy hogyan fog átkerülni a nevemre a ház másik fele? Kell-e vagyonszerzési illetéket fizetnem, hiszen tőle nem a házat kapom, hanem hitelt, azaz a háznak a volt páromra eső felét is én fogom kifizetni.

Az ajándékozás kérdése is felmerült az illetékfizetés csökkentése / eltüntetése miatt, de úgy tudom, hogy 9% az ajándékozási illeték (nem bejelentett élettársi kapcsolatban éltünk), a vásárlási pedig 4%.

A hatályos illetéktörvény kizárólag a házastársi tulajdonrendezést preferálja illetékmentességgel. Ez lehet adásvétel vagy ajándékozás vagy vagyonjogi rendezés.

Önök esetében az adásvételi szerződés érvényességéhez a bank hozzájárulása is szükséges. A vonatkozó hitelszerződést is módosítani kell. A vagyonszerzési illetéket Önnek meg kell fizetnie: ha adásvételt kötnek 4%-ot, ha ajándékozási szerződést kötnek 9%-ot.

 

Hogyan ajándékozható unokára haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Van egy ingatlanom, amire 20 éve haszonélvezeti jogot alapítottunk szüleimmel. Apukám meghalt édesanyám meg el szeretné a házat ajándékozni  2 éves unokámra. Mi ennek a menete?

Unokára, mint egyenes ági rokonra illetékmentesen ajándékozhat. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által készített ajándékozási szerződést kell aláírnia. A haszonélvezőnek az okiratot nem szükséges aláírnia. Az ajándékozással az unoka lesz a tulajdonos, de a dédszülői haszonélvezeti joggal terhelten.

Mennyi ajándékozási illetéket kell fizetni távoli rokontól kapott ház után?

Share Button

Helyi védettség alatt álló ingatlant ajándékozna (felújítás, karbantartás, értékmegőrzés fejében) vállalkozásom számára távoli rokonom. Milyen adózási kötelezettségei vannak ilyen esetben a feleknek?

Ha  lakóingatlan az ajándék tárgya 9 % az ajándékozási illeték, ha nem 18 %. Az illetéket a megajándékozottnak kell fizetnie. Jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik az ügyletből.

Testvérek közötti értékpapír ajándékozása esetén van-e ajándékozási illeték?

Share Button

Testvérem osztrák állampolgár, kizárólagos ausztriai lakhellyel, osztrák adóilletékességgel.

Én belföldi illetékességű magyar állampolgár vagyok. Magyar vagyonkezelőnél igazgatott kétmillió forintnál nagyobb összegű értékpapírszámla-tulajdonjogot, illetve készpénzt kívánok számára ajándékozni.

Van-e ennek az ajándékozásnak számomra, mint ajándékozó számára, illetve testvérem, mint ajándékozott számára Magyarországon adóügyi, illetékügyi vonatkozása?

Az Illetéktörvény 26.§.(1)bek za) pontja egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából –így ajándékozásából – származó tulajdoni jog átruházás illetékmentes , így a pénzajándékozás is.

Mivel a testvérek nem ilyen rokonsági fokban vannak ezért  ajándékozási illetéket kell fizetnie a megajándékozott testvérnek, a magyar jogszabályok szerint 18 %-ot. Pénz összeg ajándékozása esetén  a 150 ezer forint értéket meghaladó rész után kell az illetéket megfizetni.

Szülő és nagynéni ajándékozhat-e termőföldet saját gyermekre ill. unokaöccsre?

Share Button

Édesanyám illetve testvére rendelkezik (rét és szántó területtel. Sajnos idős koruk és a tájékoztatás hiánya miatt a tavalyi évben aláírtak egy előnytelen földhaszonbérleti szerződést. Mindkettőjük külön-külön rendelkezik 30 Hektár Rét illetve 24 Hektár szántóterülettel. A haszonbérlő éves szinten ezért 45 kg őszi búzát biztosít haszonbér fejében. Sajnos mivel utólag értesültem így szeretném ezt az előnytelen szerződést hatályon kívül helyeztetni. Illetve megoldást találni a méltatlan helyzetre!!

Kérdésem az lenne, hogy ha Édesanyám és Testvére ajándékozási szerződés útján elajándékozná részemre a szántó illetve rét területüket úgy új tulajdonosként eladhatom-e a határozott időtartamú haszonbérleti szerződés mellett a területeket természetesen értesítve a haszonbérlőt elővásárlási jogáról (amennyiben a jog szerint van lehetősége)?

Továbbá az ajándékozás után kell-e illetéket fizetnem? Az ajándékozási szerződést kell-e ellenjegyeztetni ügyvéddel vagy közjegyzővel?

Édesanya Önnek ajándékozhatja a földét haszonbérlettel terhelve. Az ajándékozási szerződést nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni, nincs elővásárlási joggyakorlás sem.

Önnek ajándékozási illetéket sem kell fizetnie. Ha tulajdonosa lesz a földnek, azt eladhatja haszon bérlővel együtt. Mindkét szerződést ügyvéd vagy közjegyző előtt kell aláírni.

Édesanya testvérének földjét Ön csak akkor veheti meg, ha földművesként regisztrálva van és csak adásvételi szerződéssel.

1 / 3 oldal123