aláírás külföldi közjegyző vagy konzul előtt címkével jelölt bejegyzések

Milyen módon pótolható elhunyt eladó aláírásának ellenjegyzése az adásvételi szerződésről?

Share Button

Külföldön élő magyar állampolgárral kötött ingatlan adásvételi szerződésről hiányzó konzuli ellenjegyzés esetén mi lehet a megoldás, abban az esetben, ha az Eladó már nem él, de még életében eladta az említett ingatlant.

Külföldön történő aláírás vagy magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt érvényes. Utóbbi esetben Apostille is kell és a közjegyzői záradék, valamint az Apostille hiteles fordítása OFFI által. Eladó elhalálozása öröklési eljárást von maga után, így az örökösöktől vásárolhatja meg az ingatlant.

Milyen módon köthető érvényes adásvételi szerződés külföldön aláíró eladóval?

Share Button

Testvérem külföldön tartózkodik, részben tulajdonosa örökölt, eladásra szánt házunknak. Elfogadható jogilag, ha a nagykövetségen konzul előtt nyilatkozik arról, hogy megbízza az egyik itthon tartózkodó örököst az adásvétel lebonyolításával, vagy egyéb eljárás is szükséges?

Testvére magyar konzul előtt aláírhatja a magyar ügyvéd által előzetesen elkészített meghatalmazást az egyik örökös javára, aki helyette és nevében az adásvételi szerződést aláírja.

Másik lehetőség, hogy magát az adásvételi szerződést írja alá testvére magyar konzul előtt.

Amit a külföldi Vevővel magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Share Button

Magyarországi ingatlan vonatkozásában ingatlanszerzésnél a magyar jogot kell alkalmazni, és magyar ügyvéd vagy közjegyző (többnyire ügyvéd) kell, hogy készítse az okiratot.

Az okirat aláírása történhet úgy, hogy minden fél az okiratot készítő személy előtt ír alá. Ebben az esetben elégséges a magyar nyelvű szerződés tolmács útján történő fordítása.

Ha a külföldi szerződő fél igényli és kéri az okirat írásbeli fordítását is, ezt annak költségén az aláírás előtt el kell készíteni. Ezen fordításnak nem szükséges hiteles OFFI fordításnak lennie.

A földhivatalba a magyar nyelvű szerződés lesz benyújtva, amely alapján a tulajdonjog változás 60 napon belül átvezetésre kerül az illetékes földhivatalban.

Ha valamelyik fél személyesen nem tud jelen lenni az egyidejű aláíráson, akkor aláírását ugyanazon ügyvéd előtt eltérő időpontban is megteheti. A szerződés akkor hatályosul, ha minden szerződő fél aláírt.

A szerződő feleknek akadályoztatottságuk esetén lehetőségük van meghatalmazott által, vagy személyesen, de saját országuk közjegyzője, vagy magyar diplomáciai képviseleten aláírni.

Ha meghatalmazás útján történő aláírás mellett dönt a szerződő fél, magyar ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett meghatalmazást használhat fel. Ennek aláírása az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ha nem Magyarországon történik, akkor külföldi közjegyző, vagy magyar külképviselet előtt zajlik.

A külföldi közjegyző azt tanúsítja, hogy az okiratot előtte írta alá a szerződő fél. Mivel a külföldi közjegyző aláírás hitelesítése a magyar földhivatali eljárás során önmagában nem elegendő, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése (apostille). A felülhitelesítés azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a szerződő fél aláírásának hitelesítésére.

Tekintve, hogy a hitelesítés ebben az esetben idegen nyelven történik, ezért a földhivatali eljáráshoz csatolni kell annak hiteles OFFI (Országos fordító iroda) magyar nyelvű fordítását is.

Az okirat jogszabálynak megfelelő tartalmáért a magyar okiratot szerkesztő ügyvéd felel, ellenjegyzésével.

Más a helyzet, ha diplomáciai hitelesítéssel magyar külképviselet előtt ír alá valamely szerződő fél. Ha az aláíró magyar, nem szükséges az okirat idegen nyelvű fordítása, viszont ellenkező esetben – azaz ha a nem magyar fél írja alá szerződést – akkor igen. Ebben az esetben nem kell aposille-t beszerezni.

Okiratok külföldön történő aláírása esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd mailben vagy postai úton megküldi ügyfelének az aláírandó dokumentumot, aki azt megfelelő példányszámban kinyomtatva  az általa megbízott  közjegyzőhöz magával viszi. Elég egy példányt apostille-vel ellátni, de minden példányt szükséges közjegyzővel záradékoltatni. Az apostille beszerzését követően az ügyfél visszapostázza Magyarországra az által aláírt példányokat az okiratot szerkesztő ügyvéd irodájába, aki intézi a továbbiakat:

-beszerzi a szükséges OFFI fordítást

-intézi a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését , a vevő tulajdoni joga bejegyzését

Milyen meghatalmazás fogadható el adásvételi szerződésben történő képviselethez?

Share Button

Lányomnak van egy lakása Budapesten, ahol én holtig tartó haszonélvező vagyok. Lányom hosszú ideje külföldön él, és úgy döntött, hogy eladja ezt a lakást.

Szeretné, ha az eladást teljes egészében én intézném, nem tud hazajönni az eladás lebonyolítására. Azt szeretném megtudni, hogy milyen meghatalmazás szükséges a teljes körül lebonyolításhoz.

Elegendő-e, ha a lányom által aláírt meghatalmazást ügyvéd hitelesíti? Ingatlanközvetítő iroda szerint konzulátusi ellenjegyzés szükséges.

Külföldön magyar meghatalmazó, magyar konzul előtt, vagy külföldi közjegyző előtt apostillével, (és ennek OFFI fordításával) írhat alá olyan meghatalmazást, amely Földhivatali ügyintézéshez- tulajdonjog változás átvezetéséhez alkalmas. A meghatalmazott ugyan ezt az okiratot magyar ügyvéd vagy közjegyző előtt írhatja alá érvényesen.

Ezen okirattal Ön a lánya budapesti ingatlana eladását teljes körűen intézheti. Eldöntendő kérés továbbá, hogy az Ön haszonélvezeti joga megszüntetésére ingyenes lemondással vagy ellenérték fejében kerül e sor. Ez utóbbi esetben Ön mint haszonélvező – vagyoni értékű jog eladó – eladói félként szerepel a vonatkozó adásvételi szerződésben.

Hogyan adhat el külföldön élő magyar állampolgár termőföldet?

Share Button

Ha külföldön élő magyar állampolgár kívánja eladni termőföldjét a haszonbérlőnek és szeretne adásvételi szerződést kötni vele, akkor itt az eladónak hitelesíttetnie kell -e az aláírását ahhoz, hogy az elkészített adásvételi szerződést  alá tudja írni?

Előnyösebb esetleg egy otthoni ügyvédet meghatalmaznia, hogy teljes körűen eljárjon az ügy lebonyolításában?

Külföldön magyar konzul előtt   vagy  külföldi közjegyző előtt  – apostillével ellátva – az adásvételi szerződés aláírható. Az okiratot azonban magyar ügyvédnek kell készítenie.

A haszonbérlő  az okiratot szerkesztő magyar  ügyvéd előtt teheti meg az aláírását. Fontos tudni, hogy a szerződést egy példányát biztonsági okmányon kell elkészíteni és a külföldi közjegyzői záradékot, valamint az apostillét OFFI fordítással kell ellátni.