aranykorona címkével jelölt bejegyzések

Vásárolható-e aranykoronás földterület kifüggesztés nélkül?

Share Button

Nem vagyunk földművesek. Szeretnénk egy tanyát vásárolni ami 3500 m2. Ahhoz hogy oda költözzünk el kell adni a zártkerti ingatlanunkat. Ha a kifüggesztés ideje alatt megvenné valaki akkor nem lenne hol laknunk. Hogy lehet kikerülni a kifüggesztést? Esetleg elcserélni el lehet a két ingatlant kifüggesztés nélkül?

A zártkert is földnek minősül ha van rajta aranykorona és nincs kivonva művelés alól.

Földet lehet földdel elcserélni, de csak földműveseknek. Ha előszerződést kötnének a zártkerti eladáshoz azzal a feltétellel, hogy a végleges adásvételt csak a vásárolandó föld hatósági jóváhagyását követően készítik el, úgy biztonságosabb lenne a helyzetük.

Milyen hátránya van külterületi ház vásárlásának?

Share Button

Jár-e hátránnyal, illetve milyen hátránnyal jár az, ha valaki olyan ingatlant vásárol, amelynek a tulajdoni lapján”külterület,kivett gazdasági épület,udvar” szerepel, holott a földterületen nagy méretű lakó épület feltételeinek megfelelő ház van? És az eladási ár is ez utóbbi minőségnek megfelelő. 

Az adott ingatlan tulajdoni lapja megküldésének hiányában az alábbi válasz adható: Külterületen a felépítmények általában gazdasági épületként vannak nyilvántartva. A felek megállapodással döntik el az ingatlan ár- értékmeghatározását és ez alapján kerül be az adásvételi okiratba a vételár.

Külterületre nem vonatkozik az a kivételes lehetőség – mint a  zártkertekre – hogy művelés alól ki lehet vonni. Külterületre általában a földforgalmi törvény szabályai irányadóak, különösen, ha aranykorona értéket (AK)-t is tartalmaz. Ebben az esetben az adásvétel csak kifüggesztés, jóváhagyás mellett érvényes.

Ki lehet-e kerülni külterületi szántó esetén az engedélyeztetési eljárást?

Share Button

Ki lehet- e kerülni a 6-8 hónapos engedélyeztetési procedúrát egy terület adásvétele kapcsán?

Vagy van -e valami lehetőség a procedúra egyszerűsítésére?A terület jellemzői:  külterület (0-val kezdődik a hrsz), 946 négyzetméter, besorolás: szántó

Ha szántóként használatos az ingatlan akkor válaszom: nem. Ha az ingatlan használata pl. telephely jellegű,  akkor meg lehet próbálni a szántó művelési ág megszüntetését és az aranykorona levételét – természetesen a művelésből való kivonási költség megfizetése mellett. Javaslom érdeklődjön az illetékes földhivatalnál.

Művelés alól kivett zártkerti gyümölcsös művelhető-e továbbra is gyümülcsösként?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy gyümölcsöst/kb:50-60db gyümölcsfa áll benne/amely zártkert.A tulajdonosnak sürgősen szüksége lenne az összegre amiben megegyeztünk.

Azt tanácsolták neki, intézze el a földhivatalnál, hogy legyen kivett terület, így sokkal hamarabb létrejöhet az adásvétel.A kérdésem: Mivel én megszeretném tartani a gyümölcsfákat,sőt ültetni is akarok hozzá, megtehetem ha már művelésből kivett terület? Nem származik ebből nekem hátrányom?

Illetve később eltudom intézni hogy gyümölcsös vagy ismét zártkert legyen, van ennek így értelme?

Ha az eladást – kifüggesztés , elővásárlási joggyakorlás és félévi engedélyeztetési eljárás  nélkül- sürgősen kívánják megvalósítani javaslom az ingatlan művelés alóli kivonását a tulajdonos által – még az adásvételt megelőzően.

A művelés alól történő kivonással az ingatlan zártkerti besorolása nem szűnik meg. A terület a továbbiakban gyümölcsösként ugyanúgy hasznosítható, mint eddig.

A művelés alól  kivett területek hasznosításáról bővebben itt olvashat.

 

 

Beletületi aranykoronás szántó a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik-e?

Share Button

Szántóként használt földhivatalnál aranykorona értékkel is nyilvántartott belterületi ingatlannal rendelkezem. 620/1 hrsz több ha terület. A terület értékesítésére vonatkozik-e a földforgalmi törvény?

Ha aranykoronával rendelkező belterületi szántó a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. A jogszabály 2. § (1) paragrafusa kimondja, hogy  a törvény hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre.

A vonatkozó értelmező rendelkezés pedig akként rendelkezik, hogy mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

Hogyan adható el belterületi aranykorona nélküli ingatlan, ha azt szántóként hasznosítják?

Share Button

Az lenne a kérdésem önhöz hogy beépítetlen belterület, ami szántónak használjuk osztatlan közösben, hogyan adható el ?

A megküldött tulajdoni lap alapján megállapítható, hogy az Ön ingatlana belterületi, aranykorona nélküli út.

A belterületi aranykorona nélküli út, árok stb. nem tartozik a Földforgalmi törvény hatálya alá. Ezért  kifüggesztés és engedélyezés nélkül szokásos adásvételi szerződéssel eladható.

Haszonbérbe adható-e az a termőföld, melynek tulajdonosa szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át?

Share Button

A tulajdonos jogszerűen haszonbérbe adhatja-e azt a 2015-ben vásárolt (szántó művelési ágú) termőföldjét, ha a termőföldről kötött adásvételi szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalta, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a törvényben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja?

A kötelezettség-vállalás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.§-án alapul. Nem áll fenn a törvény 13. § (2) bekezdésében említett egyetlen feltétel sem.

Ha nem adhatja az új tulajdonos haszonbérbe a termőföldet a szerzéstől számított 5 esztendeig, s azt mégis megteszi, milyen hatóság léphet fel ellene és milyen szankcióra számíthat?

Ha a tulajdonos / földhasználó nem tartja be a szerzéshez vállalt kötelezettségét, az illetékes jegyző felhívja a figyelmet a jogszabálysértésre és határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot.

Ha  a felszólítás eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld szerzéskori aranykorona értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő mulasztási bírságot szab ki.  A bírság ismételten kiszabható és adók módjára behajtandó köztartozás. Ha  a bírság ellenére további 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot a föld kényszerhasznosításba vétele történik.

Milyen módon ruházható át zártkerti ingatlan épülettel, kifüggesztés nélkül?

Share Button

Házasságban éltem 8 évet, feleségemnek volt egy fia . Neveltük rendesen. Beteg lettem. Feleségem elvált tőlem. 16 évet éltem egyedül csináltam a zártkertemet.

A fiúval tartottam a kapcsolatot, nevemre nem vettem. 32 éves, én 62. Már nem tudom művelni a területet. Hogyan ajándékozhatnám el neki a zártkertet?  Gáz csonk van, áram benn van. 36 négyzetméteres épület, szőlő, diófák, 340 négyszögöles porta.

Zártkertként vásároltam 1981.ben, most oda adtam úgy, jelentkezzen be állandóra az épületbe, mivel emeletes házban él rezsi megeszi. Tartsa rendbe a telket. Erre kérek megoldásra választ.

2016. december 31. napjáig van lehetőségük az olyan zártkerti ingatlan tulajdonosoknak, akiknek tulajdoni lapján gazdasági épület is van feltüntetve, hogy „kivett” zártkertre átminősítsék az ingatlanukat.

A kivett zártkert aranykorona mentes, a belterületi ingatlannal azonos a jogállása, így ezért nem közeli hozzátartozók között is ajándékozható, nem kell a szerződést kifüggeszteni, jóváhagyatni, ugyanis nem tartozik a földforgalmi törvény hatálya alá.

Felhívom figyelmét, hogy a vonatkozó törvény végrehajtási rendelete várhatóan ez év végével lép hatályba és csak azt követően lehet kérni a kivett zártkert átminősítést.

Milyen feltételekkel adható el külterületi lakóház kifüggesztés nélkül?

Share Button

Kérdésem egy külterületen lévő lakóingatlan + szántó megnevezésű, egy helyrajzi számon lévő telek eladásához kapcsolódik.

Van-e mód arra, hogy szétméréssel külön kerüljön eladásra a szántó és a lakóingatlan? Ha igen, milyen feltételekkel?

Egy másik érdeklődő a saját tulajdonú belterületen lévő családi házát elcserélné, a mi külterületű ingatlanunkra.

Ilyen esetben is szükség van engedélyre, a hat hónapos elbírálásra? Számításba kell venni, hogy 5 éven belül vette a cserélni kívánt ingatlant?

Ha az ingatlan megosztható és az önálló lakóingatlan AK nélkül lesz az ingatlan nyilvántartásban feltüntetve kifüggesztés és jóváhagyás nélkül adható el.

Az illetékes önkormányzat és földhivatal határozza meg a szétmérés lehetőségét. A Földforgalmi törvény csak földet enged földre cserélni , családi házat nem.

Hogyan adható el zártkerti ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

Rendelkezem egy 600m2 Kert besorolású területtel. Ezt szeretném eladni és ennek megkönnyítése (több havi herce-hurca elkerülése) érdekében kivonni a művelés alól. Bár mindenki a környéken zártkertként emlegeti az ingatlanjait, valójában Kert szó szerepel a tulajdoni lapokon.

Van-e különbség a Kert és Zártkert fogalom között, illetve amennyiben elfogadják a törvényt a zártkertek művelés alóli kivonásának illetékmentességéről, akkor ez az én Kert besorolású ingatlanomra is vonatkozik-e majd. Ha nem vonatkozik, akkor a Kert besorolást meg lehet-e változtatni, hogy az Zártkert legyen, és utána illetékmentesen kivonható legyen.

A tulajdoni lap bal felső részében az illetékes járási földhivatal alatti területen, de a helyrajzi szám előtt található az ingatlan pontos megnevezési, mely lehet zártkert, belterület, külterület, stb.

A tulajdoni lap I. része határozza meg az ingatlan művelési ágát, mely lehet kert, szántó, rét, stb. Ugyanezen sorban kerül feltüntetésre, ha az ingatlanon AK szerepel. A „kivett” zártkert megjelölés a 2015. évi XLIV. törvény amely módosította az 1997. CXLI. törvényt (89/A paragrafus) végrehajtási rendelete hatálybalépését követő időszakban fog szerepelni a vonatkozó tulajdoni lapokon. A művelési ág változtatáshoz azonban az is szükségeltetik, hogy  az ingatlanon gazdasági épület álljon.

A kivonás nem illetékmentes, mivel s földhivatali eljárási illetéket meg kell fizetni. Számolni kell azzal is, hogy a végrehajtási rendelet-mely még nem jelent meg-, egyéb költségeket is előírhat.

1 / 2 oldal12