Európai Uniós állampolgár címkével jelölt bejegyzések

Ajándékozható-e ingatlan nem rokon európai uniós állampolgárnak?

Share Button

Végrendeletemmel megörökölheti-e lakástulajdonom bizonyos hányadát külföldi /uniós/ állampolgár az egyenesági örökösök mellett, ha nincs köztünk rokoni kapcsolat, ill. elajándékozhatom-e azt számára? Ezen esetekben milyen illetékfizetési kötelezettség terheli őt?

Magyar lakóingatlanát uniós állampolgárnak ajándékozhatja külön engedély nélkül, ugyanúgy, mintha magyar állampolgárnak ajándékozná. Ilyen tartalommal végrendeletet is készíttethet, melyet magyar ügyvéd előtt lehet megtenniük. Az ajándékozás után 9 % ajándékozási illetéket kell fizetnie a megajándékozottnak.

Fontos tudni, ha ajándékozó a szerződés aláírását követő 10 éven belül elhalálozna, az egyenesági örökösök kötelesrész igényt terjeszthetnek elő, melynek mértéke annak az 1 / 3-a , amelyet  – ha nem lett volna végrendelet – a Ptk. szerint örökölnének.

Lehet-e örökölni bankszámlát külföldi férj után?

Share Button

Lehet-e örökölni bankszámlát külföldi férj után? (Ha igen, a bankon kívül kell-e még valakinek hivatalosan bejelenteni?)

Ha az örökhagyónak EU-s tagállamban lévő bankszámláját Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása keretében lehet  megörökölni és az örökhagyó halála miatti zárolást feloldani, a bankszámlán levő pénzt felvenni.

A hagyatéki eljárást az örökhagyó halálakor szokásos tartózkodási helye szerinti országban illetékes hatóságnál lehet megindítani.

Ajándékozható -e termőföld magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek részére?

Share Button

Van Abaújban  66 ha területű szántóföldem, ami bérbe van adva.  (a kárpótlás után szüleimtől örököltem). Szeretném ingatlanom tulajdonjogát rendezni. Abaúji földemet fiamnak juttatnám,  a haszonélvezeti jogot megtartva magamnak az évente esedékes bérleti díjat .

Mi ennek a módja, van-e többféle megoldás, s  mi a kedvezőbb? Ajándékozás ? Örökség, majd amikor arra sor kerül?  Adók, illetékek ezen esetekben?

Magyar állampolgár vagyok,  van magyarországi címem, de sokat tartózkodom lányomnál Ausztriában. Földadót nem kell fizetnem.
Fiam osztrák/francia állampolgársággal rendelkezik, Franciaországban lakik és dolgozik.
Tudtommal külföldi állampolgárok nem vehetnek otthon földet, de mi a helyzet ha magyar szüleiktől kapják/öröklik az ingatlant?

A családon belüli földátruházást oly módon preferálja a Földforgalmi törvény, hogy közeli hozzátartozók között így az egyenes ági rokonok között (szülő-gyermek) megengedi a föld ajándékozását és 20 év időtartamra a haszonélvezeti jog alapítását.

Nincs akadálya tehát, hogy egy magyar ügyvéd által elkészített ajándékozási szerződéssel a tagállami francia/osztrák állampolgár fia az ingatlan tulajdoni jogát megszerezze, annak ellenére sem, hogy a fia Magyarországon nem regisztrált földműves.

Az adásvételi szerződéssel egyidejűleg is lehet az Ön javára a 20 évre szóló haszonélvezeti jogot megalapítani.

A szerződések külföldi otthonukba aláírhatóak és az ügyvéd skyp utján távazonosítja a feleket.

Milyen feltételekkel vásárolhat EU-s állampolgár lakást Magyarországon?

Share Button

Lakást veszünk a férjemmel Budapesten aki angol állampolgár. Szeretném tudni, milyen formában lenne legkedvezőbb számunkra a lakásvásárlás?  Ha már házasok vagyunk mindegy melyikünk nevére írjuk az adásvételi szerződést?

Tudom hogy neki is kell illetéket fizetnie. Brit állampolgár másképp adózik? Milyen különbség van, ha magyar állampolgár, vagy ha külföldi  vesz lakást házasságkötés után?

Tagállami állampolgár azonos elbírálású mint a magyar. Vagyonszerzési illetéket ( 4% a vételár után) ugyanúgy fizet.

Ha egy éven belül volt lakáseladás akkor csak a különbözet után kell fizetni az illetéket.

Házastársak – ha közös vagyonuk terhére vásárolnak ingatlant – jó ha mindkettőjük nevére ( 1 / 2 – 1 / 2 –ed ) teszik.

Ha  csak egy névre vásárolnak – de közös  vagyonból – akkor a nem bejegyzett tulajdonost ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak kell tekinteni és jogilag ő is az ingatlan felének a tulajdonosa.

Más a helyzet ha külön vagyonú pénz van a vásárlásba beleforgatva: akkor  csak egy névre javasolt a vásárlás.

5 éven belül ha eladásra kerül a vásárolt ingatlan – és többért adják el mint vették –  16 % személyi jövedelemadót kell fizetni utána.( 5 év után bármennyiért el lehet adni ,nem kell utána SZJA-t fizetni)

Javaslom: mindkettőjük nevére vásároljanak.

 

35 év alattiak illeték-kedvezménye

Share Button

Egy ismerősöm lakást vásárolna. Európai Uniós állampolgár, négy éve él Magyarországon, itt dolgozik, itt fizet adót. Még nem töltötte be a 35. életévét és első lakását vásárolná, melynek ára nem haladja meg a 15 millió forintot.

A kérdésem az lenne, hogy neki is jár-e az a bizonyos kedvezmény, miszerint ezen feltételek mellett csak a jutalék 50%-át kell kifizetni?

Az illetéktörvény szabályai egyaránt vonatkoznak magyar és uniós állampolgárokra is, ezért a 35 év alatti első lakást vásárló uniós állampolgár, -ha 15 MFt alatti lakást vesz- nem 4 %, hanem 2 % vagyonszerzési illetéket fizet. Fontos tudni, hogy korábban legalább 50 %-ot elérő lakástulajdona, vagy ilyen mértékű haszonélvezeti joga az illetékkedvezmény igénybevételét kizárja.

Vásárolhat-e holland állampolgár szántót?

Share Button

Egy holland barátom meg akarja venni a vele szomszédos telket, ami szántó minősítésű, kevesebb, mint 5000 m2. Helyben lakók, magyar lakcimkártyával rendelkeznek, de nincs  magyar állampolgárságuk. Megvehetik-e a telket vagy sem?

Hollandia az EU tagja. Állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonosan 10 000 nm-ig vásárolhatnak földet, szántót.

Az Ön barátja megvásárolhatja az 5000 nm szántót. Az adásvételi szerződést biztonsági okmányon kell elkészíteni és a helyi polgármesteri hivatalnál ki kell függeszteni 60 napra.

Ez idő alatt van lehetősége a Földtörvény szerinti elővásárlási jog jogosultaknak, hogy a szerződésben írt feltételekkel megvegyék.

Ha nem élnek ezen jogukkal további 80 nap míg a szerződést az illetékes megyei földhivatal jóváhagyja.

A jóváhagyást követően veheti a barátjuk birtokba a szántót. A jóváhagyást követő 60 napon belül a barátjuk tulajdoni joga is bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba.

Hogyan győződhetek meg róla, hogy az adásvétel megvalósult-e?

Share Button

2010 tavaszán eladtam egy 7800 m2 beépítetlen belterületi ingatlant osztrák állampolgárnak.

Az adásvételi szerződésen mindössze az útlevél száma szerepel és külföldi lakcíme. Személyi igazolványa sem személyi száma nincs rajta, még magyarországi lakcím sincs, persze adóazonosító jel ill. adószám sem szerepel. Nem úgy mint nekem – mint eladónak az itt felsoroltak mind fel van tüntetve az adás-vételi szerződésen.

Érvényes e az ilyen szerződés? Másik kérdésem:eladhattam -e 2010-ben ezt a belterületi ingatlant osztrák állampolgárnak? Ha nem, mi a teendő?

Javaslom az ingatlan tulajdoni lapját szerezze és győződjön meg arról, hogy a tulajdonos változás átvezetése megtörtént –e az ingatlan nyilvántartáson. Amennyiben igen az Ön által hivatkozott szerződés érvényes.

Uniós állampolgár belterületi ingatlanszerzése –  megfelelő adásvételi szerződéssel  – bejegyezhető volt a kérdéses időszakban az ingatlan nyilvántartásba.

EU állampolgárként vásárolhatok-e zártkerti ingatlant?

Share Button

Magyar származású német állampolgár vagyok. Olvastam, hogy a 2013.05.01-től engedélyezett lesz EU állampolgárok számára mezőgazdasági terület szerzése.

Ez ha jól értem azt jelenti, hogy a saját nevemre végre megvásárolhatom azt az ingatlant, amit már 20 éve használok, de nem vagyok tulajdonosa, és amire az elmúlt évek alatt sokat beruháztam?

A köztársasági elnök által is aláírt új földtörvény lehetőséget teremt 2014.05.01 napjától kezdődően mezőgazdasági ingatlan vásárlására.

Tagállami állampolgárok személyenként 1 hektár mértékig engedéllyel vásárolhatnak ilyen területet függetlenül attól, van-e rajta aranykorona, vagy nincs. Ezek az ingatlanok leginkább az úgynevezett volt zártkerti ingatlanok, amelyeken pince, présház, gazdasági épület, gyümölcsös, szőlő található.

Az új Földtörvény hogyan rendelkezik a külföldi nem földműves magányszemély termőföld vásárlásáról?

Share Button

2013. évi 111. számában megjelentwww.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. §. –a – mely 2014. 05.01.től hatályos – következők szerint szól:

(1)

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

(2)

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – a  (3)  bekezdésben meghatározott személyek kivételével – akkor szerezheti meg a  föld tulajdonjogát, ha a  birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

(3)

A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója.

(4)

A  (2)  bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a  területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) terület nagyságát is  be kell számítani.

A fenti törvényszövegnek végrehajtási rendelete még nem jelent meg. A 2014 május 1-i hatályba lépéséig megjelenő rendelkezéseket folyamatosan megjelentetem weboldalamon, a www.drszasz.hu oldalon. Ha szeretné, hogy ingyenes hírlevélben értesítsem a legfrissebb információkról, kérem, iratkozzon fel, vagy levélben jelezze feliratkozási szándékát.

Termőföld öröklése

Share Button

Végrendeleti öröklés útján szeretne rám hagyni, egy Németországban élő magyar bácsi (német – magyar kettős állampolgár) egy 707 m2-es zártkerti ingatlant (kert megjelölésű).

Az új földtörvény alapján ez lehetséges-e, illetve melyek ilyenkor a szabályok? Van-e elővételi joga valakinek, ki kell-e függeszteni, stb..? Nem vagyok földművesként nyilvántartva, és semmilyen rokoni viszonyban nem állunk.

Zártkert tulajdoni joga  végrendelettel megszerezhető. Az illetékes  közjegyző megkeresésére az illetékes megyei földhivatal, aki hatósági bizonyítványt állít ki az ingatlan megszerezhetőségéről.

A jóváhagyással a közjegyző átadja  a hagyatékot a végrendelet szerint és a  földhivatal bejegyzi az Ön tulajdoni jogát végrendeleti öröklés jogcímen . Elővásárlási jog nincs,  kifüggesztésre nem kerül sor. A végrendelet csak biztonsági okmányon írva érvényes.

1 / 2 oldal12