hagyatéki tartozások címkével jelölt bejegyzések

Milyen mértékig tartoznak helytállni az örökösök az elhunyt tartozásaiért?

Share Button

Kérdésem a következő lenne: A hagyatéki végzés jogerőre emelkedése után, követelhet-e egy olyan bank,(pénzintézet), amely nincs feltüntetve a hagyatéki végzésen, hogy az elhunytnak, (elhunytaknak), velük szemben tartozásuk lenne, és hogy ezt az örökös (örökösök), megöröklik, illetve rendezniük kell?

(Mivel szüleink elhunytak. apa: 2020.03.05, anya: 2020.04.04. Hagyatéki végzés közjegyző jelenlétében, 2020. 11 és 12 hóban volt, ami 2021. 02. 04-én jogerőre emelkedett.

Ebben 2 tartozás van feltüntetve szüleink részéről, amelyből egy rendezve a másik folyamatban van jelenleg. Azonban jelentkezett egy harmadik pénzintézet, ahol szüleinknek még tartozása van, és anyukánk volt az adós, apukánk pedig az adóstárs.Ebben az estben jogos-e a követelés, hogy a hagyatéki végzésen, ez a tartozás nem szerepel?

Az örökösök az örökhagyó tartozásaiért helytállni tartoznak függetlenül attól, hogy a hagyatéki eljárás során vagy később érvényesítik a követeléseket a jogosultak. Fontos tudni, hogy kizárólag az örökség erejéig van helytállási kötelezettségük, így tehát magánvagyonukkal az örökösök nem felelnek.

Hogyan szabadulhatok meg hitellel terhelt örökségemtől?

Share Button

2009 szeptemberében meghalt édesapám.  A hagyatéki tárgyalás 2010. januárjában volt, ahol a közjegyző nem tájékoztatott, hogy elajándékozhatom a részemet édesanyám javára.

Mivel akkor én ott laktam a kisfiammal és az öcsémmel, mi abban a hitben voltunk, hogy el kell fogadjuk az örökséget.

Húgom Budapesten lakott, ő természetesen átadta ajándékozás jogcímén a lakás 1/6 örökölt részét.   Édesanyám része 4/6, az én részem 1/6 és öcsém része is 1/6-od.

Mivel édesanyám semmilyen módon nem rendezte azóta sem a tartozásait és nem is szolt nekünk, hogy bármit is fizetnünk kéne,  így most inkasszó alá vonták a számlámat munkabér, családi pótlék sajnos levonásra került.  Szeretnék kiszállni ebből a helyzetből.

2008-ban öcsém és a szüleim vettek fel svájci frank alapú hitelt a lakásra kb. 4 millió Ft-ot, ami most 13 millió Ft-ra rúg.

Mivel édesanyámnak nincs leigazolható jövedelme, így öcsémtől és tőlem próbálják behajtani a tartozást, amit nem is én halmoztam fel. Az 1/6-od részemtől nagyon gyorsan szeretnék megválni.

Hogyan tehetném ezt meg?

A jogszabályok szerint az örökös a vagyonnal együtt a tartozásokat is örökli, de jogában áll visszautasítani az örökséget. (Kiskorú esetében törvényes képviselői ( szülő, gyám) teheti meg ezt helyette, de az eljárásba  be kell vonni a gyámhivatalt is ).

A visszautasítást nem lehet később megmásítani.  Ilyenkor a törvényes öröklési rend szerint utána következő örököl. Örökös hiányában a hagyaték az államra száll, amely nem utasíthatja vissza az örökséget.

Fontos tudni, hogy  az állam a tartozásokért csak az örökölt tulajdon értékéig felel az örökös. Ha az örökös  a hitelben nem vett részt semmilyen formában és  a hagyatéki eljárás során visszautasítja  az örökséget  és a bank nem követelhet az ilyen örökösön  semmit.

Ugyanez a helyzet ha a hagyatéki eljárás során – ajándékozási egyezség vagy osztályos egyezség keretében – az örökségi rész másik örökös javára átruházásra kerül.

Ha az örökös  elfogadja az örökséget, akkor hitellel  terhelten fogadja el, így köteles a hagyatéki terhekért helytállni. A hitel ugyanis nem szűnik meg az adós halálakor, mint ahogy a hitel fedezete sem változik.

A banknak a hagyatéki végzés alapján módja nyílik megtenni a szükséges intézkedéseket, vagyis az örökösre hárítja a tartozást. Ha az adósságot az örökös nem fizeti ki egy összegben, akkor a hitelszerződést változatlan feltételek mellett javasolják újrakötni az örökössel.

Legjobb ilyenkor eladni a házat és rendezni a hitelt. Fontos tudni, ha a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, akkor az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Megfontolandó  a módosító  hitelszerződést aláírni  ,mert ezáltal személyes adós is lesz Önből. A különbség pedig nagy: ha nem írja alá a módosított hitelszerződést maximum csak a hagyaték erejéig – tehát az ingatlannal tartozik  helytállni  – míg ha aláírja minden egyéb más tulajdona jövedelme is végrehajtás alá vonható.

Tudni kell azonban azt is hogy ha nincs házeladás és nincs hitelfizetés sem akkor a bank részéről  megindul a  végrehajtási /behajtási eljárás, amelynek során az ingatlant elárverezik.

Ilyen esetekben azonban könnyen előállhat az a helyzet, hogy a kényszer értékesítésből befolyt bevétel nem fedezi a tartozást, így az örököst továbbra is terhelni fogja   a hagyatéki teher fennálló része, ha aláírta a hitelszerződést.

Javaslatom: jobb időben eladni a házat akár   ingatlanközvetítő igénybevételével és elszámolni a bankkal  – mint megvárni a végrehajtót. Amennyiben a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Öröklési szerződéssel szerzett ingatlan esetén helytállni köteles-e az örökös a hagyatáki tartozásokért?

Share Button

Édesanyám elhunyt, akivel tartási szerződést kötöttem a férjemmel.

Most derült ki, hogy a helyi takarék-szövetkezetnél folyószámlahitele volt, amit most rajtam követelnek.

A tartási szerződésbe -édesanyám kérésére- vették bele, hogy adóssága után ő felel. A kérdésem az lenne, hogy köteles vagyok-e kifizetni az ő hitelét?

Az Öröklési szerződés ellenérték fejében való tulajdonszerzés. Általában az eltartók hasonló mértékű tartást tesznek, mint az ellenértékként öröklendő ingatlan.

E körben nem öröklési illeték, hanem visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

A hagyaték tárgyaihoz nem tartozik az öröklési szerződéssel örökölt ingatlan olyan szempontból, hogy annak erejéig az eltartó örökös helytállni tartozna a hitelezői igényért.

Csak az ingyenesen szerző örököst terheli ez a felelősség, aki tehát öröklési szerződés alapján válik örökössé, a hagyatéki tartozásokért nem felel továbbá a köteles rész iránti igényért sem. Így  Ön nem köteles kifizetni az örökhagyó hitelét sem.

Magyarországon tartozásokkal rendelkező Kft-t vezető apám elhunyt. Mely tartozások azok amelyek a szülőkről a gyerekre szállnak?

Share Button

Magyarországon tartozásokkal rendelkező Kft-t vezető apám elhunyt. Ezt követően anyám vitte tovább a társaságot NAV, és egyéb adósságok felhalmozásával.

Mely tartozások azok  amelyek  az apáról, illetve anyáról rám mint  gyerekre szállnak ? Mi az a követelés, ami nem behajtható, amit nekem nem kell teljesíteni? Lemondhatok –e ezekről, akár az (anyáról megmaradó) teljes hagyaték lemondásával is?

Édesapa halála után  Ön lett  a tartozásokkal terhelt vállalkozás örököse és édesanya haszonélvező más néven özvegyi jog jogosult. Az apáról örökölt  örökrészt már nem lehet visszautasítani  sem arról lemondani.

Ön mint  örökös a hagyatéki tartozásokért a hitelezőknek a hagyaték tárgyaival, hasznaival felel, de csak a hagyaték erejéig. pl. Ön az apa mint örökhagyó 5 millió forint értékű hagyatékát örökölte meg, amelyet azonban 7 millió forintos hagyatéki hitelezői tartozás terhel akkor Ön  csak az 5 milliós hagyatékkal tartozik helytállni, a fennmaradó 2 millió forintért nem felel.

Ha a hagyatéki tartozásokat a hagyaték nem fedezi teljesen, a következő  a  kielégítési sorrend:

- örökhagyó illő eltemetésének költségei,

- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek,

- a hagyatéki eljárás költségei,

- az örökhagyó tartozásai,

- a köteles részen alapuló kötelezettségek,

- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

Fontos tudnia, hogy ezeknek  szabályoknak maradéktalanul eleget kell tennie az örökösnek, különben a kielégítetlenül maradt hitelezők felé az örökös a  teljes vagyonával felel.

Két lehetőség van arra, hogy   ne járjunk rosszul, azaz ne örököljünk olyan hagyatékot, amit nem akarunk:

1.  Lemondással akkor élhetünk, amikor az örökhagyó még él, erről írásbeli szerződést kell kötni vele.  Figyelemmel arra, hogy az öröklés édesapával már megtörtént  már megtörtént, így vele nem tud már szerződést kötni. Édesanyával még köthet ilyen szerződést. (Ha édesanya elhunyna az Ő tartozásait is Ön örökölné. )

A lemondás lehet részleges is, nemcsak az egész hagyaték örökléséről lehet lemondani, hanem annak egyes részeiről: pl. a terhelt ingatlan örökléséről. A lemondás csak akkor hat ki a lemondó leszármazóira, ha a megállapodás így szól.

2. A másik megoldás, hogy az örökös visszautasíthatja a hagyatékot. Erre akkor van lehetőség, amennyiben az örökhagyó már elhalálozott. Visszautasítás esetén a visszautasító örökrészét  a törvény szerint következő  örökösnek kell átadnia.

Az örökséget bárki visszautasíthatja, ha nem szeretne az elhunyt után örökölni. Ez a jog egyedül az államot, mint törvényes örököst nem illeti meg. Ennek oka  hogy minden   vagyontárgynak   valahova kerülnie kell. Fontos tudni azt is, hogy a visszautasítani úgy nem lehet, hogy a visszautasítást csak  bizonyos hagyatéki tárgyak tekintetében teszi meg  –  pl.  értéktelen, vagy terhet jelentő vagyontárgyak tekintetében – míg az értékesebbek esetében nem.