haszonbér címkével jelölt bejegyzések

Eltérő adatokkal készült bérleti szerződések közül melyik tekinthető hatályosnak?

Share Button

Haszonbérleti szerződés eltérő adatainál mi a teendő? A bátyám 7 Ha szántóföldet akar ajándékozni részemre haszonélvezeti jog mellett. A föld bérlője érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik határozott időtartam mellett.

A bérlők az egyeztetés alkalmával megmutatták a szerződésüket, amit annak idején a bátyám is aláírt, aminek 1 példányát a Földhivatalhoz is beadtak. A bátyám és a bérlők bérleti szerződései között eltérések vannak. Például a bérlőnél beírt tanúk adatai a bátyám szerződésében nem szerepel, de vannak más eltérések is.

Ebben az esetben, amikor 2 különböző tartalmú bérleti szerződés keletkezett ugyan arról a földterületről, felbonthatjuk-e a bérleti szerződést a bérlővel? Emiatt köthetünk-e másik bérlővel új szerződést?

Bármely okirat, amely a Földhivatalhoz benyújtásra kerül mindenkivel szemben hatályosnak tekintendő. A Földhivatalnál érkeztetett dokumentumtól eltérő tartalmú okirat érvénytelen. Ezért a bérleti szerződés felbontásának nem lehet alapja ilyen tartalmú okirat.

Milyen feltételekkel módosítható a haszonbérleti szerződés?

Share Button

Édesanyámék szántóterülettel rendelkeznek. Sajnos éltes koruk és tájékozatlanságuk miatt 3 évre aláírtak egy előnytelen föld haszonbérleti szerződést. 10 Ha szántóterülettel rendelkeznek. A haszonbérlő 30 kg búzát ad haszonbér fejében. Nem régen tudtam meg, így szeretném ezt az előnytelen szerződést felbontani, illetve új szerződést kötni.

Azt szeretném megtudni, hogy ha édesanyám, édesapám haszonélvezeti jog megtartása mellett ajándékozási szerződés útján elajándékoznák részemre a szántó területüket, úgy új tulajdonosként a meglévő haszonbérleti szerződés helyett, új bérleti szerződést kell megírnunk a jelenlegi bérlővel?

Mivel, ezt az alacsony bérleti díjat nem fogadom el és a bérlő nem akar módosítani a bérleti díján, mit tehetünk?

Az ingatlanon fennálló terhek egyike a haszonbérlet. Az ingatlan tulajdonosai személyében bekövetkező változás nem szünteti meg a fennálló terhet.

A megajándékozott haszonbérlettel terhelten kaphatja csak ajándékba az ingatlant. Az új tulajdonos természetesen közös megegyezéssel változtathat a haszonbérleti megállapodás tartalmán.

Ha a haszonbérlő a bérlet ideje alatt erre nem hajlandó a megajándékozott – mint az ajándékozó jogutódja – változatlan feltételekkel folytatja a haszonbérleti jogviszonyt, annak lejártáig.

 

Szülő és nagynéni ajándékozhat-e termőföldet saját gyermekre ill. unokaöccsre?

Share Button

Édesanyám illetve testvére rendelkezik (rét és szántó területtel. Sajnos idős koruk és a tájékoztatás hiánya miatt a tavalyi évben aláírtak egy előnytelen földhaszonbérleti szerződést. Mindkettőjük külön-külön rendelkezik 30 Hektár Rét illetve 24 Hektár szántóterülettel. A haszonbérlő éves szinten ezért 45 kg őszi búzát biztosít haszonbér fejében. Sajnos mivel utólag értesültem így szeretném ezt az előnytelen szerződést hatályon kívül helyeztetni. Illetve megoldást találni a méltatlan helyzetre!!

Kérdésem az lenne, hogy ha Édesanyám és Testvére ajándékozási szerződés útján elajándékozná részemre a szántó illetve rét területüket úgy új tulajdonosként eladhatom-e a határozott időtartamú haszonbérleti szerződés mellett a területeket természetesen értesítve a haszonbérlőt elővásárlási jogáról (amennyiben a jog szerint van lehetősége)?

Továbbá az ajándékozás után kell-e illetéket fizetnem? Az ajándékozási szerződést kell-e ellenjegyeztetni ügyvéddel vagy közjegyzővel?

Édesanya Önnek ajándékozhatja a földét haszonbérlettel terhelve. Az ajándékozási szerződést nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni, nincs elővásárlási joggyakorlás sem.

Önnek ajándékozási illetéket sem kell fizetnie. Ha tulajdonosa lesz a földnek, azt eladhatja haszon bérlővel együtt. Mindkét szerződést ügyvéd vagy közjegyző előtt kell aláírni.

Édesanya testvérének földjét Ön csak akkor veheti meg, ha földművesként regisztrálva van és csak adásvételi szerződéssel.

Milyen jogok illetik meg haszonélvezettel terhelt föld tulajdonosát? Részesedhet-e a föld bérleti díjából?

Share Button

Édesapám 2 évvel ezelőtti halála után örököltem többek között szántóföldet is. Melyeket haszonélvezeti és özvegyi jog terhel.

Az egyik szántóföldre melyre nagymamám (édesapám anyja) van bejegyezve haszonélvezőként, a vásárláskor került a haszonélvezeti jog.

Másik szántóföldre édesanyám kapott özvegyi jogot a hagyatéki tárgyaláson.Mindkét terület bérbe van adva. Kérdéseim az alábbiak lennének: -Milyen jogok illetnek meg engem,mint tulajdonost?

Igényt tarthatok-e a bérleti díj egy részére? -Művelhetem-e a saját földemet a bérleti szerződés lejárta után ha a haszonélvezők ismét “csak” bérbe adnák. -Amennyiben nem, köthetnek-e új szerződést a beleegyezésem nélkül a bérlővel és ha igen milyen időtartamra, mivel a hosszútávú szerződés esetleg rám hátrányosan hathat.

Ha kiadhatják a haszonélvezők bérbe van-e előbérleti jogom? Tudna-e olyan tanácsot adni,melynek segítségével én is profitálhatnék az örökölt, saját földterületemből?

Földingatlan esetén haszonélvezet csak közeli hozzátartozók között állhat fenn, maximum 20 évre vagy örökléssel özvegyi joggal . Haszonélvező által haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg.

A  tulajdonost a bérleti díjból semmi nem illeti.  A tulajdonos a földet  vagy értékesítés útján hasznosíthatja ( ebben az esetben a vételár a haszon) vagy ha lejárt a haszonélvezet időtartama (max 20 év) közvetlen módon saját jogán vagy bérbeadás útján.  Előhaszonbérleti joga  nincs a tulajdonosnak.

A tulajdonost   3 jog illeti: birtoklás-, használat-, rendelkezés joga. Ha a tulajdonjog mellett haszonélvezeti/özvegyi  jog is be van jegyezve, a tulajdonos az első kettő jogától (birtoklás-, használat joga) meg van fosztva mindaddig, amíg a haszonélvezeti jog fennáll. Nincs azonban megfosztva a tulajdonos a rendelkezési jogától.

A haszonélvező megkérdezése nélkül adásvételi szerződéssel (vagy ajándékozással  de csak közeli hozzátartozónak ) a tulajdoni jogát  a tulajdonos másra átruházhatja, ( az ingatlant megterhelheti)   a haszonélvezeti jog (özvegyi jog) fennállása mellett , annak sérelme nélkül.

Adásvételnél a vevőnek tudomással kell bírnia és tudomásul kell vennie, hogy a megvásárolt ingatlant, csak a haszonélvezeti jog megszűnését követően használhatja, birtokolhatja. Ez a tény  vételár csökkentő tényező.

Haszonbérbe adható-e az a termőföld, melynek tulajdonosa szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át?

Share Button

A tulajdonos jogszerűen haszonbérbe adhatja-e azt a 2015-ben vásárolt (szántó művelési ágú) termőföldjét, ha a termőföldről kötött adásvételi szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalta, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a törvényben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja?

A kötelezettség-vállalás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.§-án alapul. Nem áll fenn a törvény 13. § (2) bekezdésében említett egyetlen feltétel sem.

Ha nem adhatja az új tulajdonos haszonbérbe a termőföldet a szerzéstől számított 5 esztendeig, s azt mégis megteszi, milyen hatóság léphet fel ellene és milyen szankcióra számíthat?

Ha a tulajdonos / földhasználó nem tartja be a szerzéshez vállalt kötelezettségét, az illetékes jegyző felhívja a figyelmet a jogszabálysértésre és határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot.

Ha  a felszólítás eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld szerzéskori aranykorona értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő mulasztási bírságot szab ki.  A bírság ismételten kiszabható és adók módjára behajtandó köztartozás. Ha  a bírság ellenére további 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot a föld kényszerhasznosításba vétele történik.

Művelheti a szőlőmet a szomszéd a termés feléért?

Share Button

Szőlő művelési ágú ingatlanomat megromlott egészségi állapotom miatt nem tudom gondozni. A szomszédom a termés feléért megművelné.

Megteheti-e? Egyikőnk sem földműves, mindketten hobbi gazdálkodók vagyunk.

 A haszonbérlet minimális időtartama egy gazdasági év maximális időtartam 20 év lett. Nem földművesnek tehát  a jövőben nincs törvényes lehetősége hogy ismerős földjén gazdálkodjon ugyanis nem földműves haszonbérletet,  szívességi földhasználatot, a feles bérletet, a haszonkölcsönt nem köthet- ennek a lehetősége 2014. május 1. napjával  megszűnt.

Mezőgazdasági ingatlan bérlésének szabályai

Share Button

Egy ismerősöm megromlott egészségi állapota miatt nem tudja művelni egy zártkertben lévő ingatlanát, földjét. Eladni még nem szeretné.

Ha használatba adja nekünk a külterületi ingatlant, van e arra lehetőség, hogy ezt bejegyezzék a Földhivatalba?

Ha később úgy dönt, hogy eladja, lesz e nekünk elővásárlási jogunk?

Haszonbérbe csak földműves vehet 2014. május 1. óta ingatlant.

A földhivatal csak a mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott haszonbérleti szerződést jegyzi be. A jóváhagyás előfeltétele megegyezik az adásvételi szerződések jóváhagási feltételeivel: kifüggesztés/ földbizottság/ NAK, Megyei Földhivatal engedélye.

Elővásárlási jogot Önök az ingalanra nem tudnak alapítani. A haszonbérlőt is a földforgalmi törvény szerint illeti csupán elővásárlási jog.

Földhasználat, bérbeadás szabályai

Share Button

Van legelőnk már 10 éve, de nem tudjuk művelni. Szeretnénk bérbe adni, de senki nem tudta megmondani, hogy milyen papírok kellenek hozzá. Egy jelentkező lovakat tartana rajta, de nem tudunk elindulni, mert se az önkormányzat, se a földhivatal nem ad érdembe választ. Tudna segíteni, hogy milyen papírok szükségesek?

 A 2013. december 15. és 2014. április 30. között a szerződések hatósági jóváhagyás nélkül nyújthatóak be a földhasználat nyilvántartásba vétele céljából.

A föld használatának jogát  csak földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. A haszonbérlet időtartama  legalább egy gazdasági év, legfeljebb 20 év lehet.

A haszonbér pénzben vagy természetben jár, melyet előre meghatározottan kell a szerződésnek tartalmaznia, ennek hiányában a szerződés semmis. A haszonbért utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell megfizetni, ennek időpontját a szerződésben rögzíteni kell.

A haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba kell foglalni, és haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak közölnie kell az elő haszonbérletre jogosultakkal. A közlésnek a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell történnie.

A hirdetményi úton történő közlés az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik. A közlés első napja a kifüggesztést követő nap, az elő haszonbérletre jogosult e naptól számított 15 napos határidőn belül tehet elfogadó vagy lemondó nyilatkozatot. Ez a határidő jogvesztő. A közlési eljárás díj- és illetékmentes. A hirdetményi úton történő előírt formanyomtatványok a VM és a földhivatalok honlapján megtalálhatóak.

http://www.foldhivatal.hu/

A  közlési eljárás megindítása érdekében a haszonbérbeadónak a jegyzőhöz közzétételi kérelmet kell benyújtania az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez 3 eredeti példányban kell csatolni a teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt haszonbérleti szerződést   (nem az ajánlatot,mint korábban). Az eljárás egyszerűsítése érdekében a szerződés helyett ez a közzétételi közlemény kerül kifüggesztésre.

A jegyző hiányos benyújtás esetén a kérelmezőt felhívhatja a hiányok pótlására, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha a felhívás eredménytelen, vagy a kérelmet nem az arra jogosult haszonbérbeadó nyújtotta be.

A kérelmező a közzétételi kérelmet csak a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza, vagyis ha a jegyző a szerződést már kifüggesztette, a kérelem visszavonására nincs lehetőség. A kifüggesztést követően megküldött visszavonásnak joghatása nincs, a visszavonás a közlés joghatályát nem szünteti meg.