haszonélvezet megváltása címkével jelölt bejegyzések

Házastársat mi illeti meg a közös vagyonból?

Share Button

Sajnos a feleségem elhunyt. A házasságunkból két közös gyerekünk van. Azóta egyedül élek a 1/2 -1/2 közös tulajdonú családi házunkban . Kérdésem milyen házastársi örökösödési jogom van a közös családi házunkra. Az örökösödési hányadra és a haszonélvezeti jogra vonatkozóan?

A hatályos Polgári Törvénykönyv ad választ az Ön kérdésére, mely az alábbi:

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

  1. a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
  2. b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből

(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

Korlátozhatja-e a tulajdonos a haszonélvezőt jogai gyakorlásában?

Share Button

Keresztapám holtig tartó haszonélvezettel rendelkezik, egy Bp-i lakás felett, az ingatlanból idős otthonba költözött, de az ingatlant bérbe szeretné adni. A tulajdonos mindenféle értesítés nélkül lecserélte a zárat, így a lakásban lévő ingóságaihoz sem fér hozzá. Kérdés, hogy volt-e ehhez joga a tulajdonosnak és van-e lehetőség a bérbeadásra, vagy a haszonélvezeti jog megváltására kötelezhető-e a tulajdonos?

A haszonélvezeti jog megelőzi a tulajdoni jogot birtoklási szempontból.

Az illetékes jegyzőnél lehet bejelentéssel élni, ha a haszonélvezőt ezen jogától a tulajdonos megfosztja.

A haszonélvezőt a bérbeadás joga is megilleti, de a tulajdonosnak „előbérleti’ joga van.

A haszonélvezet természetesen megváltható a felek közös akaratával, az illetéktörvény 72. § szerinti értékhez igazodva.

Megszüntetett haszonélvezeti jog utólag visszaállítható-e?

Share Button

1997-ban lányunknak vásároltunk egy lakóházzal beépített ingatlant, amelynek vételárát teljes egészében saját anyagi eszközeinkből egyenlítettünk ki.

Férje ezt a tényt elismerte és okiratban rögzítve lett. 2013 évben a lányunk férje megjelent nálunk egyedül és azt mondta hogy a lányunkkal meg van beszélve hogy odaajándékozza fele arányban az ingatlant.

Továbbá kéri, hogy mondjunk le a haszonélvezeti jogunkról. Azt is közölte, hogy az ügyvédnél minden el van rendezve, másnap elvisz minket az ügyvédhez csak alá kell írni a szerződést. Ez meg is történt.

A lányunk nem közölte velünk csak utólag, hogy akkor már megromlott a kapcsolatuk és csak azért íratta rá a fele ingatlant, hogy megmentse a házasságukat .

Sajnos kimondták a válást, pedig szóban ígéretet tett, hogy nem fognak elválni. Szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen lehetőség arra,hogy legalább a haszonélvezeti jogot vissza lehessen állítani?

A szülői pénzből vásárolt ingatlan külön vagyoni jellege az ingatlan felének férj részére ajándékozásával megszűnt. A haszonélvezeti jogról lemondást csak új haszonélvezeti jog alapítással lehet helyreállítani.

A lányuk és férje között így kialakult tulajdonközösség olyan osztatlan közös tulajdon, amelynek a lányukat illető felén az Önök haszonélvezeti joga áll. E haszonélvezeti jognál fogva a fél ingatlant életük végéig Önök használhatják, de a másik felét a férj használhatja.

Ebben a bonyolulttá vált jogi helyzetben megoldás lehet, ha Önök akarják használni a teljes ingatlant haszonélvezettel, hogy vásárolják vissza a férjtől az Ő fél ingatlanára a haszonélvezeti jogukat, ha ingyenesen az eredeti állapotot a férj nem hajlandó visszaállítani.

A haszonélvezeti jog értékét az illeték törvény 72. §-a szerint lehet megállapítani, pl. ha az ingatlan fele 10 m Ft értékű és Önök 65 év felettiek, akkor a haszonélvezeti vételének értéke 2 m Ft.

Ha a haszonélvezet visszaállításától a férj elzárkózik és az ingatlan használata során vita keletkezik, javaslom, hogy egyik fél váltsa meg a másik ingatlan részét, vagy az ingatlant közösen értékesítsék, vagy  a közös tulajdon megszüntetését kérjék a bíróságtól.

Megszüntethető-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga, ha igen, hogyan?

Share Button

Van egy sógorom, aki értelmi fogyatékos és az én gondnokságom alatt áll. A házban, amelyben lakunk, holtig tartó haszonélvezeti joga van.

Szeretném megtudni, hogy van- e lehetőségem arra, hogy ennek ellenére valamilyen fogyatékosok ellátására szakosodott intézetben el tudjam helyezni? Van- e valamilyen módja, hogy ezt a haszonélvezetet megszüntessem?

Sajnos kifizetni a részét nem tudom, két gyermekem van, és állást kellene vállalnom, hogy több pénzt kapjak, ugyanis eddig ápolási díjon voltam.

A gyámhatóság közreműködésével és hozzájárulásával van lehetőség arra, hogy a sógor haszonélvezeti joga megváltásra kerüljön. A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72. §-a határozza meg.

Ezen összegért- ha a gyámhatóság is hozzájárul kifizetheti / megválthatja a fennálló haszonélvezeti jogot. Ha nem tudja ezt a megváltást teljesíteni abban az esetben konzultáljon az illetékes gyámhivatallal, esetleges ellenérték nélküli haszonélvezeti jog megszüntetés lehetőségéről, melyre abban az esetben van esélye, ha a haszonélvező már nem gyakorolja az ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogát, mert pl. intézetben lett elhelyezve. Az intézeti elhelyezés lehetőségéről is a gyámhivatalnál érdeklődjön.

Hogyan adható-el haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan?

Share Button

A férjemtől elváltam 2008-ban. Az ingatlan fele tulajdonjoga az enyém, a másik fele a két felnőtt gyerekemé. A volt férjemnek haszonélvezeti joga van a fele házrészre. Az ingatlanon bank tartozás van, amit én vettem fel a válás után, tehát én is fizetem természetesen.

A házat szeretném eladni, mert nem tudom fenntartani a nagy költségek miatt. A volt férjem már nem lakik itt kb.fél éve és nem is akar visszaköltözni.Kértem, hogy ha eladom a házat, írja alá a papírokat, de ezt megtagadta.

Ha nem lakik itt és nem tudom már fizetni a gyerekeimmel együtt a bankot, a rezsit, hogyan tudnám mégis eladni nélküle? Készek vagyunk kifizetni a részét természetesen.

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan vagy tulajdoni hányada a haszonélvező aláírása nélkül is forgalomképes-  azaz eladható. A vevőnek tudomásul kell vennie a fennálló haszonélvezet. Természetesen a haszonélvezeti jog értékével a vételárat csökkenteni lehet. Mivel ritka az ilyen vevő ezért javaslom, hogy az illeték törvény 72. paragrafusa alapján egyezzenek meg és volt férje haszonélvezeti jog eladóként szerepeljen az adásvételi szerződésben. A hivatkozott törvény alapján a szerződés előtt is megegyezhetnek volt férjével a haszonélvezeti jog megváltásában. Fontos azonban tudni, hogy sem a megváltásra sem az eladásra ( sem az ingyenes lemondásra) a haszonélvező nem kényszeríthető még bírósági úton sem.

 

Jogosult-e az élettárs/felség a haszonélvező halála után a közösen lakott lakás használatára?

Share Button

Van egy tulajdonomban álló ingatlanom, melynek édesapám a haszonélvezője. Neki jelenleg van egy élettársa. A kérdésem az, hogy édesapám halála után az élettárs vagy esetleg addigra feleség örökölheti-e a haszonélvezeti jogot, illetve ha nem, de benne lakik az ingatlanban nekem mint tulajdonosnak van-e jogom kérni, hogy a lakhatását szüntesse meg az ingatlanban?

Más a helyzet, ha felesége és más a helyzet, ha élettársa valakinek az örökhagyó.

Ha az utóbbi, ő haszonélvezeti jogot nem örököl.  Az örökhagyó házastársa azonban megörökli az örökhagyóval utolsóként közösen lakott lakás és berendezési tárgyai özvegyi jogát, azaz , a holtáig tartó haszonélvezet jogát.

A haszonélvezőt nem lehet  a lakásból kirakni csak közös megegyezéssel , azaz a haszonélvezeti jog megváltása révén.

Az élettársat nem illeti meg a haszonélvezet, és ez által a lakáshasználat joga.

Elcserélheti-e az ingatlant a haszonélvező?

Share Button

Sajnos nagykorú fiammal megromlott a kapcsolatom. Szeretném a lakást elcserélni, aminek a haszonélvezője vagyok. Kell-e a fiam beleegyezése,- mert ő az egyik tulajdonos-, a két másik kiskorú gyerek a további tulajdonosok.

A tulajdonosi jogok a következők: az ingatlan birtoklása, használata, rendelkezés az ingatlannal.

A haszonélvezeti jog tartalma: birtoklás, használat. Ha mindkettő fennáll egy ingatlanon, a tulajdonost a rendelkezés joga illeti meg, míg a további jogok a haszonélvezőt.

A haszonélvező tehát az ingatlant nem adhatja el, nem cserélheti el, fordítva viszont igaz, hogy a tulajdonos a haszonélvező beleegyezése nélkül az ingatlant eladhatja, elcserélheti, de az ingatlant nem használhatja a haszonélvezet fennállása idején.

Ha haszonélvezettel terhelten a tulajdonos eladja vagy elcseréli az ingatlant, javasolt előtte, hogy a tulajdonos váltsa meg a haszonélvezeti jogot, azaz fizesse ki a haszonélvezőt az illetéktörvény 72.  §-a szerinti mértékben.

Eladható-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

Korábban vettem a gyerekeimnek egy ingatlant és nevemre a haszonélvezet jog van. Eladhatom-e a haszonélvezeti jogomat?

A haszonélvezeti jog személyhez kötött jog. Annak megvételére –csak a tulajdonos jogosult-, külső, harmadik személy részére értékesíteni nem lehet. (A tulajdonos által történő haszonélvezeti jog megvásárlását  a haszonélvezeti jog megváltásának nevezzük).

Más a helyzet, ha harmadik személy a tulajdonjogot és a haszonélvezeti jogot együttesen vásárolja meg. Ebben az esetben a vételárat meg kell bontani, a tulajdonjog eladó és a haszonélvező vonatkozásában az illetéktörvény 72. §-a szerint.

Kötelező-e megváltani a haszonélvezeti jogot?

Share Button

Szüleink családi házát gyermekeikként 6-an, és egy elhunyt testvérem gyermeke örököltük. Az öröklés után, egy fiú testvérem szintén elhunyt, saját gyermeke nem volt. Jelenlegi felesége, aki kb. 4 éve a házastársa, örökli-e a bátyám részét, vagy csak haszonélvezeti jogot?  Illetve kötelező-e pénzben megváltani tőle ha haszonélvezeti jogot örököl? Ez a haszonélvezeti jog akadályozza-e az ingatlan eladását?

Haszonélvezettel terhelten ritkán lehet ingatlant eladni, ugyanis csak befektetők vásárolnak ilyen ingatlant.

A feleség a férje halála esetén az új ptk. alapján tulajdonjogot örököl –ha van gyermek, akkor egy gyermekrészt,  ha nincs, az örökhagyó szüleivel együttes az öröklés.

Szülők hiányában a feleség az örökös. Ha nemcsak a feleség örököl tulajdonrészt, akkor az utolsó, örökhagyóval  közösen lakott lakás haszonélvezeti joga is megilleti a feleséget.

A törvény szerint a haszonélvezetet nem kötelező megváltani

 

 

Hogyan határozható meg a haszonélvezeti jog értéke?

Share Button

Arra a kérdésre keresek választ, hogy ingatlan örökrész pénzbeni megfizetésére kötelezhető-e az örököstárs, s ha igen mikori értéket kell alapul venni.

A helyzet rövid vázolása:

Férjem, akinek állandó bejelentett lakhelye 40. éve az apai ház – s két éve életvitelszerűen is benne él – 2005-ben, apja halálakor testvérével megosztva megörökölték az ingatlan 1/4 -1/4-ed részét, melyen édesanyja haszonélvezete rajt van. Két éve eltartási szerződéssel megszerezte az anyai részt . Így jelenleg az ingatlanban 3/4-ed részében tulajdonos.
Közben testvére elhunyt, s az apai 1/4 részt testvére egyetlen gyermeke örökölte. Az ingatlanon a haszonélvezet még meg sem szűnt, a gyermek máris kérte volna az örökrész pénzbeni kifizetését.

Ha majd anyósom haszonélvezete megszűnik, követelheti-e az unokaöcs örökrészének pénzbeni kifizetését ? Ha igen milyen módon ( nem áll rendelkezésünkre annyi készpénz) és milyen összegben? Az öröklés időpontjában bejegyzett összegben, vagy a haszonélvezet megszűntekor ( általunk az öröklése óta ráköltött értékkel megnövelt ) felbecsült érték figyelembevételével.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetését bármely tulajdonostárs bármikor kérheti. Első körben egymástól igényelhetik –megváltással – végső soron a bíróságtól – árveréssel. A fennálló haszonélvezet mint vagyoni értékű jog lesz figyelembe véve, melynek értéke az ingatlan értékéhez és haszonélvező életkorához igazodik.

1 / 2 oldal12