házastársi vagyonközösség címkével jelölt bejegyzések

Vagyonmegosztás esetén nem földműves feleség hogyan részesülhet a közös földterületekből?

Share Button

A vagyonmegosztás során (jogerősen elváltunk) a közös vagyonú termőföldek természetbeni megosztását és a tulajdonjogom bejegyzését kértem. A földeket a házasság alatt vásároltuk a volt férjemmel, de csak az ő nevére kerültek bejegyzésre, én ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonosuk vagyok.

A volt férjem szerint nem kaphatom meg a tulajdonjogot a közös földek felén, ami kb 4 ha, mert az a földtörvénybe ütközik, mivel én nem vagyok sem földműves, sem őstermelő. Ő regisztrált földműves. Potom áron ki akarja fizetni nekem a földeket, de én a tulajdonjogom bejegyzését szeretném.

A kérdésem az lenne, hogy bejegyzésre kerülhet-e a tulajdonjogom az engem megillető 4 ha termőföldre? Más földtulajdonom nincs, egy 800 m2-es zártkertnek vagyok 1/2 részben bejegyzett tulajdonosa.

Az illetékes  mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához az Új Földtörvény előírásai alapján kell vagy nem kell a jóváhagyása.

Véleményem szerint földre vonatkozó  házastársi vagyonközösség megszüntetési szerződéshez  – mint földszerzéshez – kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

Ha elvégzi az aranykalászos gazda tanfolyamot, és regisztráltatja magát földművesként, elhárul a földszerzése elől minden akadály.

Milyen módon biztosíthatom, hogy lakásomat csak gyermekeim örököljék?

Share Button

Budapesti lakásom egy az egyben az én tulajdonom .Anyukám holtig tartó haszonélvező. Második férjemmel öt és fél éve vagyunk házasok.

Kérdésem az lenne hogy férjemnek ill.az ő gyerekeinek milyen jogaik vannak az én lakásommal kapcsolatban? Nem szeretném ha az ő gyerekei is örökölnének majd egyszer utánam. Mivel tudnám a legjobban gyerekeimet bebiztosítani hogy csak az övék legyen?

Vér szerinti gyerekeire történő ajándékozási szerződéssel még az Ön életében biztosítható, hogy a lakás tulajdoni joga – hagyatéki eljárás és esetleges bizonyítás nélkül – gyermekeié legyen.

Az ajándékozási okiratban az ingatlan egészére az Ön javára – édesanya már meglévő haszonélvezeti joga mellett – szerződéses holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható, amely biztosítja Önt, hogy az ingatlant élete végéig birtokolhassa, használhassa, hasznait szedhesse. A jogügylet illetékmentes.

Házastársi vagyonközösségi megállapodást is köthet férjével,  amelyben rögzítik, hogy a lakásingatlan az Ön különvagyonát képezi. Ilyen megállapodás hiányában ha hagyatéki eljárás tárgyát képezné az ingatlan az Ön gyermekeinek kell bizonyítani – vita esetén – hogy a lakás az Ön kizárólagos különvagyonát képezte.

Helytállni tartozik -e a házastársi közös vagyon a feleség korábbi hitelügyletben tett kötelezettség-vállalásaiért?

Share Button

A feleségem a házasságunk (és ismeretségünk) előtt vállalt készfizető kezességet egy hitelügyletben valaki másnak. A hitel felvevő nem fizetett és külföldre költözött (India).

A Házasságunk óta szerzett vagyon minden eleme bizonyíthatóan az én jövedelmemből származik. A kérdésem az, hogy a végrehajtó és/vagy a követeléskezelő cég jogot formálhat e a házasság alatt szerzett közös vagyon feleségemre eső részére? A feleségemet szeretem nem akarok tőle elválni, közös gyerekünk van, és közös háztartásban élünk.

A házasság olyan vagyonközösség amely megoszlik a két fél között egyenlő arányban – függetlenül a szerző féltől, a szerzés arányától.A feleség kezesi felelősségéért a házastársi közös vagyona is helytállni tartozik.

Mire számíthatok a házastársi vagyonközösséget megszüntető perben?

Share Button

Hat éve vagyunk házasok férjemmel, házasságunk tavaly megromlott, ki lett mondva, hogy elválunk. Van két kiskorú gyermek is.

Tavaly vettünk egy házat közösen, a tulajdoni lapon bejegyzett arányok: 15% az övé, 85% az enyém. Ez azért is alakult így, mert én eladtam a lakásomat, és azt egy az egyben befektettem a házba, vagyis ez képezi a 85%-ot. Az eladott lakást még 11 évvel ezelőtt kaptam a szüleimtől, 100%-ban az én nevemen volt.

Férjem anyagilag semmit nem tett hozzá az új házhoz, a szülei adtak neki pénzt a maradék 15%-ra, valamint ezen felül még 4 millió forintot felújításra. Vagyis a ház 28,5 millió forintunkba került, ebből én 20,5-et, ő 8-at tett bele a szülei révén.

Ha jól tudom, a lakásom eladásából származó pénz külön vagyonnak minősül, hiszen már jóval házasság előtt az enyém volt. A kérdésem az lenne, hogy most, hogy válunk, és a tulajdoni lapon 15-85%-os arány van feltüntetve, hogyan alakul a vagyonmegosztás majd?

A 20,5 milliómra biztosan számíthatok, hiszen az külön vagyon volt, amit ráadásul a szüleimtől kaptam? Valamint a fennmaradó rész (nyilván amennyiért eladjuk a házat) hogyan oszlik meg?

Férjemnek semmilyen papírja nincs arról, hogy valóban a házra költötte az ajándékba kapott pénzt, mégis köti az ebet a karóhoz, hogy bármennyiért is adjuk el, neki jár a 8 milliója.

A tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdoni arányok mutatják a jelenleg fennálló vagyoni helyzetet. A házastársi vagyonközösséget megszüntető perben van helye ellenbizonyításnak, de javaslom, hogy ehhez jogi szakértőt vegyen igénybe. Közös akarattal  az osztozkodás  peren kívüli egyezséggel is rendezhető.

Mi az osztoszkodás alapja részben ági vagyonból törlesztett ingatlan esetében?

Share Button

Feleségemmel 2007-ben vásároltunk egy lakást (20 MFt) részben önerőből (11 MFt), részben hitelből (9 MFt).

A tulajdoni hányad 1/2 – 1/2. A hitelt elkezdtük törleszteni, amelyből 2011-ben még 6 MFt állt fent. A feleségem ekkor a szüleitől ajándékba kapott pénzt, amelyből teljes egészében a hitel fennálló részét fizettük ki. Szerződést nem kötöttünk.

A lakás ingatlan értékbecslő véleménye szerint most 23 Mft-ért adható el.A kérdésem a következő: Válás esetén a közös tulajdont képező lakás eladásakor az ellenérték milyen arányban illeti meg a feleségem, illetve engem? 11,5 – 11,5 – az 1/2 – 1/2 tulajdoni hányad alapján? Vagy 6 M ft mindenképpen a feleségemé, és a fennmaradó 17 millió Ft-on osztozunk? Vagyis 6 + 8,5 = 14,5 M Ft a feleségemnek, 8,5 M Ft nekem?

Házastársi vagyonközösségi megállapodás hiányában az Önök közös megegyezése elsősorban az irányadó. Ági vagyonnal minősül, ha a szülőtől a gyermeknek ajándékba adott pénz. Az ági vagyon a külön vagyon legerősebb kategóriája. Ennek bizonyítása általában nehézséget sem okoz. A feleség jutója az ági ajándékkal növelt rész.

 

Mikor örököl az élettárs?

Share Button

Édesapám két hete hunyt el. A törvényes örökös én vagyok annak ellenére, hogy szüleim 5 éve elváltak.

Apámnak volt egy élettársi kapcsolata. Ilyen esetben az élettárs mire tarthat igényt, illetve mit örököl?

Ha esetleg bejegyzett élettársként voltak bejegyezve, akkor mi a helyzet? Ingatlan, autó, betétkönyv és személyes ingóságok milyen arányban illetnek meg engem, illetve az élettársat?

Ha egy élettársi kapcsolat a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába be van jegyezve vagy az élettársi jogviszony közjegyző előtt van elismerve, akkor ez az élettársi közösség a házastársi közösséggel azonos megítélésűvé válik.

Ha egyik nyilvántartásba sincs bejegyezve az élettársi kapcsolat, akkor a jogviszonyra  polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok az irányadóak. Míg az első két esetben az öröklés szabályai az élettársakra is irányadóak, az utóbbi esetben az élettársak nem lehetnek egymás örökösei.

Fontos tudni, hogy az utóbbi esetben vagyonközösségük megítélésére nem a házastársi vagyonközösség szabályai kell alkalmazni, hanem az élettársak a vagyon megszerzésében való közreműködésük arányában szereznek tulajdoni jogot.

 

Válás esetén mi képezi a vagyonmegosztás tárgyát és milyen mértékben?

Share Button

Válóper előtt állok. Jelenleg közös tulajdonban (1/2-1/2) lévő lakásunkban élünk két kiskorú gyermekünkkel. Amennyiben elhagyom a lakást, annak esetleges (remélt) eladása esetén a tulajdoni, értékbeni rész változik-e?

A testvéremmel közösen szüleinktől kapott nyaraló (melynek fele a tulajdonom, és már házasságunk alatt kaptuk) a közös vagyon részét képezi-e?

Ingatlan értékesítése során a vételár felosztása az eladók között az aktuális tulajdoni lapon szereplő hányaduk arányában történik. A vételár mértékét az a forgalmi érték határozza meg, amennyiért a vevő az ingatlant megvásárolja.

Ha Ön most hagyja el az ingatlant és 10 év múlva lesz eladva, feltételezhetően az ingatlan forgalmi értéke és ezzel együtt vételára is növekedni fog.

A szülőktől ajándékban kapott nyaraló nem képezi házastársi közös vagyon tárgyát, az külön vagyon ún. ági vagyon.

Felel -e a házaspár egyik fele a másik fél adósságáért?

Share Button

Jelenleg is házasságban élek férjemmel, aki hitelt vett fel, amelyből gépjárművet vásárolt. A hitelt még nem fizette vissza. Szinten vett fel hitelt egy másik bankból amelyet miatt a bank átadta végrehajtónak az ügyet, aki elvinné a férjem nevén lévő gépjárművet.

A kérdésem az, hogy a közös tulajdonú lakásból (1/2, 1/2) is kielégítést nyerhet a végrehajtó, vagyis eladhatja e a lakást? Ha eladhatja akkor az én részemből is követelhet a végrehajtó?

A házastársi vagyonközösségben élők közül ha valamelyik fél hitelt vesz fel, a bank a másik felet adóstársként bevonja a kölcsönszerződébe. Jogilag tehát a házastárs és annak a vagyonközösségben lévő vagyona ugyanúgy helytállni tartozik a hitelszerződés nem teljesítése esetén, mint a hitelt felvevő házastárs vagyoni része.

 

Válás esetén kerülhet -e 1 hektárnál több termőföld a nevemre?

Share Button

Az új földtörvény alapján az én tulajdonomban maximum 1 ha föld lehet. Most szeretnénk 10 ha földet vásárolni férjem nevére, mivel Ő földművesnek minősül. Kérdésem, hogy esetleges válás esetén én nem lehetnék fele részben tulajdonosa ennek a termőföldnek?

Válás esetén házastársi vagyonközösség megszüntetése során az ingatlan felét megszerezheti, de kell hozzá  az illetékes Megyei Földhivatal  jóváhagyása.

Mi számít házastársi közös vagyonnak, és mi nem?

Share Button

25 év házasság után válunk a feleségemmel, van a házasságunk alatt szerzett ingatlanunk, amiből a feleségem nevén, és az én nevemen is van ….

Tudom, hogy ezek közösen szerzett vagyonok, viszont, a házasságunk ideje alatt szüleim, a nevemre íratták a lakásukat, amiben jelenleg is élnek, és a balatoni nyaralójukat.

Ezekre az ingatlanokra is igényt tarthat részben majd a feleségem a vagyon megosztás során vagy semmi köze hozzá, netán ez ági vagyonnak számít?

A házastársi életközösség alatt szerzett ingatlanvagyon, függetlenül attól, kinek a nevére kerül, házastársi közös vagyonnak minősül. A földhivatalnál be nem jegyzett házastárs ugyanis ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonostársa az ingatlannak. Ez alól kivétel az ági vagyon.

Ha a házasságuk ideje alatt szülei az Ön  a nevére íratták a lakásukat, amiben jelenleg is élnek, és a balatoni nyaralójukat ezek a vagyontárgyak ági vagyonnak minősülnek ,melyet a házastárs nem örököl.

 

1 / 2 oldal12