Ingatlanjog címkével jelölt bejegyzések

Földhasználat, bérbeadás szabályai

Share Button

Van legelőnk már 10 éve, de nem tudjuk művelni. Szeretnénk bérbe adni, de senki nem tudta megmondani, hogy milyen papírok kellenek hozzá. Egy jelentkező lovakat tartana rajta, de nem tudunk elindulni, mert se az önkormányzat, se a földhivatal nem ad érdembe választ. Tudna segíteni, hogy milyen papírok szükségesek?

 A 2013. december 15. és 2014. április 30. között a szerződések hatósági jóváhagyás nélkül nyújthatóak be a földhasználat nyilvántartásba vétele céljából.

A föld használatának jogát  csak földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. A haszonbérlet időtartama  legalább egy gazdasági év, legfeljebb 20 év lehet.

A haszonbér pénzben vagy természetben jár, melyet előre meghatározottan kell a szerződésnek tartalmaznia, ennek hiányában a szerződés semmis. A haszonbért utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell megfizetni, ennek időpontját a szerződésben rögzíteni kell.

A haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba kell foglalni, és haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak közölnie kell az elő haszonbérletre jogosultakkal. A közlésnek a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell történnie.

A hirdetményi úton történő közlés az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik. A közlés első napja a kifüggesztést követő nap, az elő haszonbérletre jogosult e naptól számított 15 napos határidőn belül tehet elfogadó vagy lemondó nyilatkozatot. Ez a határidő jogvesztő. A közlési eljárás díj- és illetékmentes. A hirdetményi úton történő előírt formanyomtatványok a VM és a földhivatalok honlapján megtalálhatóak.

http://www.foldhivatal.hu/

A  közlési eljárás megindítása érdekében a haszonbérbeadónak a jegyzőhöz közzétételi kérelmet kell benyújtania az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez 3 eredeti példányban kell csatolni a teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt haszonbérleti szerződést   (nem az ajánlatot,mint korábban). Az eljárás egyszerűsítése érdekében a szerződés helyett ez a közzétételi közlemény kerül kifüggesztésre.

A jegyző hiányos benyújtás esetén a kérelmezőt felhívhatja a hiányok pótlására, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha a felhívás eredménytelen, vagy a kérelmet nem az arra jogosult haszonbérbeadó nyújtotta be.

A kérelmező a közzétételi kérelmet csak a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza, vagyis ha a jegyző a szerződést már kifüggesztette, a kérelem visszavonására nincs lehetőség. A kifüggesztést követően megküldött visszavonásnak joghatása nincs, a visszavonás a közlés joghatályát nem szünteti meg.

 

Mi a különbség az ingatlan bérbeadás és a szálláshely szolgáltatás között?

Share Button

Ingatlan bérbeadás  szabályait  a Polgári törvénykönyv tartalmazza. Az ingatlan bérbeadás az ingatlan időleges használatba adását jelenti  és  nem tartalmaz egyéb  szolgáltatás nyújtását  pl.takarítást.  Bérleti szerződéssel jön létre.

 2010. évtől  nem kell adószámot kérniük azoknak a magánszemélyeknek, akik kizárólag  ÁFA adómentes ingatlan-bérbeadási  tevékenységet folytatnak ide értve a  haszonbérbe-adási tevékenységet is.

Ez azt is jelenti, hogy számlát sem kell adni a bérbeadásról,de  számla helyett un. számviteli bizonylatot kell kiállítani amely tartalmazza: a bizonylat  sorszámát , a  kiállító megjelölését, kiállítás időpontját, a bérlet időtartamának  megjelölését,  a bérleti díj mértékét , a bérbeadó adóazonosító jelét és azt hogy   a szolgáltatás áfamentes.

Fontos tudni hogy cégnek  bérbeadás esetén vagy garázs  bérbeadásakor vagy ingatlanhoz  kapcsolódó  gép, egyéb berendezés  bérbeadásakor   be kell jelentkezni e a bérbeadónak az adóhatósághoz és adószámot kell kérnie valamint  számlatömböt venni.

Szálláshely szolgáltatás olyan   nem huzamos jellegű szolgáltatás amely  éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglal. Kormányrendelet szabályozza . Ehhez a tevékenységhez nem kell bérleti szerződés.

Tartalmát tekintve a   szálláshely használatának biztosítását jelenti  egyéb  szolgáltatások biztosításával pl.  takarítás, az ágynemű mosás,   WIFI stb. Fontos különbsége még   az ingatlan bérbeadástól , hogy a bérbeadónak adószámot kell kiváltania és  üzemeltetési engedélyt is  kell kérnie a település jegyzőjétől.

 Az engedély feltétele: egyágyas szoba  legalább 8 négyzetméter legyen ,két- vagy több ágyas szoba  legalább 12 négyzetméter, legyen (a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter),a legmagasabb ágyszám szobánként 4 ágy lehet ( gyermekek számára emeletes ágy  is lehet).

A  vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó is kell hogy rendelkezésre álljon (WC-vel  WC-kefe tartóval, WC-papírtartóval és  papírral, higiéniai hulladéktárolóval)

Feltétel továbbá hogy legyen olyan helyiség amely  rendelkezik kávé-, tea főzésére,  reggeli ételek készítésére alkalmas berendezéssel és felszereléssel (főzőlap-rezsó , mosogató, asztal, szék) edények,evőeszközök ), és a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

Adózás :  A bevételből a költségek levonása utáni jövedelem 15 %-át kell személyi jövedelemadóként megfizetni. Fontos tudni, hogy 1.000.000 forint éves jövedelemig nem kell  egészségügyi hozzájárulást fizetni , de ha a bérbeadónak  a költségek levonása utáni  jövedelme meghaladja az 1.000.000 forintot, akkor a teljes összeg után 14 %-os hozzájárulást kell fizetnie. (max. 450.000.-ft  a mérték).

Költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett,  igazolt kiadás fogadható el. Lehetőség van arra is, hogy – ha nincsenek meg a vonatkozó  számlák – hogy a magánszemély 10 %-os költségátalányt alkalmazzon.

Örökölt ingatlan eladása után fizetendő adó

Share Button

2013-ban örököltem fél ingatlant. Fél lakás, 2millió után fizettem illetéket és még ugyanabban az évben, 2013-ban eladtam 1,5 ért.

Kell-e ezután fizetnem adót? Kell-e bevallást tennem, ha jövedelmem nincs?

Az öröklési illeték alapja ha több, mint az eladási ár, akkor nem keletkezik jövedelem, így szja fizetési kötelezettség sem. ha nincs fizetendő adó, bevallást sem kell tennie.

Eltartási szerződés

Share Button

Nincsenek örököseim, de ismerősömet nagyon kedvelem. Ő gondozza kutyáimat és szeretném ha halálom után övé lenne a házam. Mit tegyek?

A gondozás meghálálásának egyik praktikus módja lehetne, ha az ingatlan tulajdonjogát eltartási szerződéssel átruházná a gondozóra. Ebben az esetbe az ingatlanra tartási jog lesz bejegyezve.

Elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonattal ezen jog törölhető az ingatlan-nyilvántartásból és az ingatlan tulajdoni joga tisztán, tehermentesen a gondozót illetné.

Vérendelkezés vagy ajándékozás?

Share Button

Van egy házasságon kívüli gyermekem. Azt szeretném tudni, hogy milyen tartásdíjjal kell számolnom- milyen törvény van érvényben ezzel kapcsolatban?

Van egy ingatlanom, ezt a lányomra szeretném hagyni. Hogyan oldható ez meg? Elég egy kézzel írott végrendelet?

 A gyermektartásdíj kérdésében elsődlegesen a szülők megállapodása a mérvadó

Amennyiben a felek nem tudnak a gyermektartásdíj kérdésében megállapodni, úgy a bíróság dönt. A gyermektartásdíj összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni: a gyermek tényleges szükségleteire, mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyára.

A magyar családjogi törvény kimondja, hogy a tartásdíj mértékét az apa átlagos jövedelmének 15-25 százalékában kell megállapítani.

A másik kérdésére válaszolva: hogy az ingatlan leánya nevére kerüljön több megoldás lehetséges:

1. Ajándékozás és az Ön holtig tartó haszonélvezeti joga fenntartása – 2 éve illetékmentesen lehet ajándékozni

Általam javasolt, mert nem kell hagyatéki eljárást lefolytatni és a közjegyzői díjat megfizetni.

2. Ügyvéd általi végrendelet  készítése  és annak a magyar ügyvédi kamara mellett működő végrendeleti nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel zárt borítékba helyezett végrendelettel történik és végrendelkező halála esetén az eljáró magyar közjegyző jogosult azt felbontani.

Fontos tudni, hogy  a nyilvántartásba vett végrendelet el nem veszhet és az sem fordulhat elő hogy a hagyatéki  eljárásból kimaradna  mert minden közjegyző kötelessége a nyilvántartást megkeresni a hagyatéki eljárás esetén.

Tulajdonjog-rendezés

Share Button

A párom 2010 – ben vásárolt egy lakást, mely teljes mértékben az Ő tulajdonában van jelenleg.

Sajnos úgy alakult, hogy a lakásfelújítására szánt összeget másra kellett fordítanunk. Mivel a Párom akkor éppen a próbaidejét töltötte a munkahelyén, nem volt hitelképes, így a felújításra én vettem fel személyi hitelt.

A kérdésem az, hogy a párom eladhatja -e adásvételi szerződés keretében a lakás egy részét nekem a hitel fejében? És kell -e neki adót / illetéket fizetni?

Illetékmentes házastársi/élettársi  tulajdonjog rendezés megfelelő lehet a probléma megoldására, ha az ingatlan  vásárlásakor  már házastársak/élettársak voltak és az ingatlan vásárlása   – pénzügyileg    – közös szerzemény volt.

Fontos tudnia, hogy adásvételi szerződés  csak vételár tényleges megfizetése esetén köthető.

Ebben az esetben  a Vevőnek   vagyonszerzési illetéket kell fizetnie, melynek  mértéke 4 % .

Az eladó akkor fizet  csak  jövedelemadót  ha a  szerzéskori értékhez képest magasabb vételár ellenében ad el. Ekkor a jövedelemadó mértéke: a különbözeti érték 16 % -a.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Share Button

Balatoni ingatlanom férjemmel közös tulajdonunk. Ezt meg szeretnénk szüntetni.

A rajta fennálló hitelt a jövőben kizárólag én vállalom fizetni és a fennálló hitel mértékével több ingatlanrészt kapok ennek fejében.

Kell –e a megszüntetést követően bármelyikőnknek illetéket fizetnie?

Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megszüntetés folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut.

A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell fizetni. Házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén az értékkülönbözetet a közös vagyon értékének figyelembevételével kell megállapítani.

Az értékkülönbözet után – ha az ingyenes juttatás – ajándékozási  illetéket kell fizetni annak aki a többlete kapja.

Fontos tudni hogy az Ön esetében  csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert a közös tartozásból is többet vállalt át, és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti.  Ilyen esetben illeték kiszabásának nincs helye.

Az elmondottak élettársak közös tulajdonának megszüntetése esetén is irányadó.

Közös tulajdon megszüntetése

Share Button

Gyermekeim az elhunyt édesapjuk helyett, örököltek az apai nagyapjuk után 1/6 részt.

Hárman voltak testvérek, két fiú, akik egy anyától származnak, de a második feleségtől is volt egy leánygyermek, aki most az édesanyja halála után megörökölte a részét 3/6-od részt, így van neki 4/6 része az egyik fiú testvér 1/6 és a gyermekeimnek 1/6-od rész.

A leánygyermek beköltözött a házba és nem hajlandó tárgyalni a testvérével sem az én gyermekeimmel sem.

Mit lehet ez esetben tenni? Szeretném normálisan lerendezni amennyiben lehetséges, de sajnos sok pénzünk nincs az évekig tartó pereskedéshez.

Az öröklés kényszer közös tulajdont eredményezett. Ha ennek fenntartása nem áll érdekében a tulajdonostársak közül bármelyiknek – kérnie kell annak megszüntetését.

Első körben javasolt a benn lakót felhívni hogy váltsa meg a többi benn nem lakó tulajdonostárs tulajdoni hányadát. Ha erre nem hajlandó  vagy nem képes a bíróságtól lehet kérni a közös tulajdon megszüntetését.

A bennlakó tulajdonostárs  ha használja a nem ott lakó társai ingatlan hányadát is bérleti díj fizetésére is kötelezhető, (maximum hat hónapra visszamenőleg) mely a tulajdonközösség megszüntetésekor elszámolási tétel.

Természetbeni kizárólagos használat

Share Button

A szüleimtől kapnék egy kertes házat, azzal a feltétellel, hogy haszonélvezők lesznek. Én arra a telekre építenék egy kis házikót.

Meg lehet-e azt oldani, hogy az általam épített ingatlanra ne legyen haszonélvezetük, csak arra, ami az adás-vétel pillanatában is megvolt? Vagy ez csak a jóindulatuktól függ?

Egyáltalán építkezhetek az ő engedélyük nélkül? Esetleg felhúzhatok kerítést a két lakóépület közé? Válaszát előre is köszönöm.

Ha jól értem:  ajándékozás tárgyát képező ingatlanon szülei háza áll, mely ingatlan  másik felére Ön szeretne építkezni úgy, hogy az egész ingatlant ajándékozzák a Szülők –  de visszatartott haszonélvezeti jogukkal.

Ha így van, javaslom, hogy  pl. az ingatlan ½ -ed tulajdoni jogát szerezze meg Ön – ajándékozással vagy adásvétellel (illetékmentesen) – de ezzel egyidejűleg egész ingatlanra készíttessenek  természetben kizárólagos használati megosztási vázrajzot is.

Ebben rögzítenék mely tulajdonost  melyik ingatlanrész használata illeti mindenkor kizárólagosan  – jogutódaikra is kiterjedő hatállyal. Így szükségtelenné válhat a haszonélvezet visszatartása és Ön saját jogán rendelkezhet az ingatlanrészével (építkezhet, kerítést húzhat stb.).

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan használata

Share Button

Édesapám évekkel ezelőtt elhunyt. A házát édesanyám örökölte 1/2 részben, a másik felét a 8 gyerek. Édesanyám is elhunyt, hagyatéki tárgyalás még nem volt.

Egyik gyerek ellen végrehajtási eljárás alkalmával megvettük a tulajdonrészét. Most ismét örökös ő is, és birtokba szeretné venni a házat, viszont életvitele miatt mi, a többi gyerek ezt nem szeretnénk.

Édesanyám szeretett volna végrendeletet írni, amire már sajnos nem került sor, viszont tudjuk, hogy Ő nem lett volna örökös a szerint.

Hivatalos úton hogyan lehet megakadályozni hogy ő oda beköltözhessen és esetlegesen károkat okozzon ottlétével?

1/16-od tulajdonos lesz az Ön által említett örökös. Ennyied részben jogosult az ingatlan használatára – nem többre. Ha többet használ  – a többi  tulajdonostársat a többlethasználatért  használati díj illeti.

Javaslom  váltsa magához az egyik tulajdonostárs az egész ingatlant (fizesse ki többi tulajdonostársat) vagy kezdeményezzék a hagyaték átadása után a közös tulajdon megszűntetését: közös értékesítéssel, végső soron bíróság útján (árveréssel).

30 / 35 oldal« Első...1020...2829303132...Utolsó »