jóváhagyási eljárás címkével jelölt bejegyzések

Elállhat-e az eladó a föld adásvételtől?

Share Button

Mint elővásárlási jog  jogosult velem hagyták jóvá a szerződést egy kitűzött szántóra. Már csak az eladót kellene kifizetnem, de telefonom és személyesen sem tudom elérni. Azt az üzenetet adták át legutóbb hogy családi okok miatt eláll a szerződéstől. Mit tehetek ebben a helyzetben?

Ha a megyei földhivatal az elővásárlási joggyakorlóval hagyja jóvá a földadásvételi szerződést, a vonatkozó adásvételi szerződés nem a szerződésbe írt vevővel, hanem az elővásárlóval jön létre érvényesen.

A jóváhagyást követően az eladó a szerződéstől nem állhat el. Fontos tudni, hogy az eladó korábban sem állhat el a megkötött szerződéstől, ha az már kifüggesztésre került. A vételárat az elővásárló a szerződésben foglaltak szerint kell, hogy megfizesse az eladónak.

Hogyan szerezhető meg termőföld nagybácsitól?

Share Button

Az lenne a kérdésem hogy elhunyt édesapám testvére nekem ajándékozhatja -e a tulajdonában lévő szántóföldjeit? Ha nem milyen leggyorsabb módon kerülhetne a tulajdonomba?

A közeli hozzátartozók körébe nem tartozik elhunyt édesapa testvére. A Földforgalmi törvény csak adásvétellel engedi a nagynéni / nagybácsi –tól  való földingatlan szerzést, mely kifüggesztés és jóváhagyás által érvényes, de legalább fél év időtartamot vesz igénybe.

Mik a tanya vásárlásának feltételei?

Share Button

Párommal szeretnénk tanyát vásárolni, és arra lennénk kíváncsiak milyen feltétel szükséges a megvásárláshoz.A tanya 1050 m2 a ház 70 m2.

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan. 1 ha-ig 1 személy vásárolhat földet (tanyát), feltéve, hogy nincs a tulajdonában vagy használatában a megszerzendő ingatlannal együtt 1 ha. Az adásvételi szerződést ki kell függesztetni és jóvá kell hagyatni.  Földművesnek elővásárlási joga van.

Kivonható-e a tanya művelés alól?

Share Button

Van egy külterületi ingatlanom. 14 éve semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatok rajta kizárólag szabadidős célra használom.

A telekkönyvi kivonaton kivett tanya néven szerepel. A terület 2880 m2 van rajta egy lakóház és egy gazdasági épület. El akartam adni,  de a vevő egy cég lett volna. A műszaki osztályon érdeklődött, és közölték vele,  hogy ez erdőterület és ott nem csinálhat semmit.

Azon kívül a földtörvény is vonatkozik rá. Hogy lehet azt megoldani hogy pl. zártkertté nyilvánítsák, mert azt már el lehetne adni simán.

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik és nem vonatkozik rá a 2016.12.31-ig tartó művelés alóli kivonás lehetősége. 1 hektárig azonban bármely magyar vagy uniós állampolgár megvásárolhatja a külterületi földet, társaság viszont nem.

Javaslom, hogy a társaság magánszemély tagja legyen a vevő. Természetesen az adásvételi szerződést jóvá kell hagyatni és előtte ki kell függeszteni elővásárlási joggyakorlás céljából.

Hogyan vásárolhatom meg földművesként az általam művelt terület egy részét?

Share Button

Egy helyrajzi számon lévő földterületen földművesként gazdálkodom.

A területet az elhunyt tulajdonostól többen megörökölték és az egyik résztulajdonos korábbi több éves felém való tartozása fejében átadná az ő részét.

Van-e a többi résztulajdonosnak elővásárlási joga? – /köztük nincs földműves/ és kell -e kifüggesztés?

Minden a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó föld nem közeli hozzátartozónak történő eladása csak kifüggesztéssel, jóváhagyással történhet. Ez vonatkozik arra a z esetre is ha a vételárba 1 korábbi tartozás beszámításra kerül.

Az eladáskor a PTK. szerinti tulajdonos társaknak elővásárlási joga van 60 napra, míg a regisztrált földműveseknek a 60 napos kifüggesztési időszakban.

A művelés alól kivett zártkert az előbb elmondottak alól kivételt képez, annál csak a tulajdonostársak elővásárlási jogával kell számolni.

Engedély és korlátozás nélkül lehet zártkertet vásárolni 2015. december 01-től

Share Button

2015. évi XLIV. törvény alapján a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A 67/2015 (10.30.) FM. rendelet alapján 2015.december 1. napjától lehetővé tette  a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

A földhivatali kérelem  letöltése:

http://www.foldhivatal.hu/content/view/251/1/

A dokumentumokat az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.

Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba. A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás benyújtása is szükséges. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlanoknál a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10 ezer forint díjat kell fizetni. A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság.

A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő  személyi korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

Fontos hangsúlyozni , hogy az új jogszabály adta lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan tulajdonosok. Ha e jogvesztő határidőig a művelés alól kivett zártkertté nem minősítik át a zártkerti ingatlanukat, később ezt már nem tehetik meg és ez által a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti ingatlanuk esetében is , azaz kb. félév időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el – kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Tagállami állampolgárok –  mint külföldi vásárlók –  a magyar állampolgárokkal  azonos módon szerezhetnek zártkertet .

Visszaléphetnek-e a felek a föld adásvételi szerződéstől?

Share Button

Egy adásvételi szerződést zártkert megnevezésű mezőgazdasági területre kötnek. A földforgalmi törvény szabályai szerint a szerződés kifüggesztésre kerül a jegyző által 60 napra.Ez idő alatt érkezik elővásárlási lehetőséggel élő személytől beadvány.

60 nap lejárta előtt az eladó vagy a vevő visszaléphet-e, megszüntetheti-e a szerződést, abban az esetben ha mindkét fél beleegyezik?

Élhet-e bármilyen követeléssel az elővásárlási lehetőséggel bíró személy? Ekkor még az ő elbírálása nem történt meg, csak a papírok befogadása.

A földforgalmi törvény fontos szabálya, hogy kifüggesztés hatálya alatt álló adásvételi szerződéshez a felek nem nyúlhatnak, azt még közös megegyezéssel sem  lehet módosítaniuk, sem megszüntetniük.

Az érvényesen elővásárlási jogot előterjesztő tehát megszerezheti a kifüggesztett ingatlan tulajdoni jogát- az illetékes Megyei Földhivatal jóváhagyásával.

Mi biztosítja a termőföld vásárlót arról, hogy az ingatlant az engedélyeztetési eljárás alatt nem terhelik meg, valamint, hogy a foglalót visszakapja, ha elővásárlási jogosult lép fel vevőként?

Share Button

Kérdéseim a földtörvény témaköréhez kapcsolódik. Miután a helyi földbizottságok jóváhagyása és/vagy az agrárkamara helyi szervezetének állásfoglalása és engedélye szükséges az adásvétel létrejöttéhez, a vevő milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy kedvezőtlen hatósági döntés esetén a vételárat, az előleget, és a foglalót az eladótól hiánytalanul visszakapja?

A hatósági kedvezőtlen döntés a vevő önhibájának minősül? Milyen biztosítéka van a vevőnek arra, hogy a közel egyéves eljárási idő alatt az eladó az ingatlant kölcsönnel nem terheli meg, és másnak nem adja el, ígéri oda? Amennyiben tanyasi ingatlanról van szó, és a vevő a kedvező döntés reményében nekikezd annak felújításának, közművesítésének, gépészeti korszerűsítésének, milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy az eladó vagy a törvény által előnyben részesített “nyertes” vevő (a szerződéskötés pillanatában még nem ismert harmadik fél) az ingatlan felújítására fordított összeget megtéríti?

Mi történik abban az esetben, ha az eladó ellen olyan bűnügyi eljárás indul ez időben, amely vagyonának teljes lefoglalását eredményezi vagy vetíti elő? Ebben az esetben mi védi a vevőt, aki feltételezhetően csupán egy előszerződéssel rendelkezik?

A Földforgalmi törvény csak azt követően engedi birtokba adni az adásvétel tárgyú ingatlant, ha a szerződés jóváhagyásra került. Ennek oka, hogy az aláírt adásvételi szerződés jogi hatálya a jóváhagyással áll be. Ezért nem javaslom, hogy Ön az ingatlan a jóváhagyás előtt birtokba vegye, abba beruházzon.

A foglaló föld adásvétel esetén – mint a szerződés teljesítésének biztosítéka- nem működik, ha elővásárlási joggyakorlás történik. Elővásárláskor ugyanis az eladó a szerződés szerinti vételárat, szerződés szerinti teljesítéssel az elővásárlási joggyakorlótól kapja meg.

Ha eladó bármilyen jogcímen a vevőtől vételárat, foglalót, előleget vett át azt visszaadni tartozik a vevőnek elővásárlási joggyakorlás esetén. A hatóság kedvezőtlen döntése nem minődül a vevő önhibájának. A földhivatalnál az adásvételi szerződést annak aláírását követően érkeztetni lehet, az széljegyzésre kerül, mely biztosítja a vevőt, hogy eladó másnak az ingatlant ne tudja értékesíteni a jóváhagyási lejárás alatt.

(Ingatlannyilvántartási tv. 24/A paragrafus a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának tényfeljegyzése).

Új hírek a zártkert tulajdonosoknak, a Magyarországon zártkertet vásárolni szándékozóknak

Share Button

A 2015 évi XLIV évi törvény 2015 áprilisában ugyan már rendelkezett arról, hogy a gazdasági épületet tartalmazó zártkertek tulajdonosai az ingatlanukról az aranykoronát ingyenesen töröltethetik, de a végrehajtási rendelet még nem jelent meg.

Rövidesen várható a részletes szabályozás megjelenése, mely alapján kivett zártkert lehet minden épületet is magába foglaló hobbikert- hivatalosan-.

Az ilyen tulajdoni lappal rendelkező ingatlant a belterületi ingatlanokhoz hasonlóan lehet majd megvásárolni magyar és külföldi vevőknek egyaránt. Az adásvételi szerződést nem kell az illetékes polgármesteri hivatalban kifüggeszteni, és nem kell az illetékes megyei földhivatallal jóváhagyatni.

Fontos tudni, hogy ilyen ingatlanra nem lesz elővásárlási joga a földműveseknek sem. Kizárólag a tulajdonostársat illeti meg elővásárlási jog, ha az eladásra kínált ingatlan több tulajdonost illet, és csak az egyik tulajdonos kívánja értékesíteni azt. A földhivatal 30 nap alatt bejegyzi a tulajdonosváltozást –sürgősség kérése esetén 15 nap alatt-. A kivett  zártkert nem számít bele az egy hektáros földszerzési mértékbe sem.

A magyar törvényhozás közel másfél évet hagyott , ez által az úgynevezett hobbikertek tulajdoni viszonyainak rendezésére.

További lényeges tudnivaló, hogy a kivett zártkertre holtig tartó haszonélvezetet lehet szerezni, nemcsak 20 évre szólót. Valamennyi zártkerti tulajdonosnak érdemes az ingatlanáról az aranykoronát levetetni, mert az ingatlan ajándékozása, adásvétele, öröklése során ez által a belterületi ingatlanokkal azonos lesz a jogállása. Megjegyzem, hogy végrendeletet is lehet ez által készíttetni ilyen ingatlanra , mely öröklés esetén nem kell engedélyt beszerezni.

Az  aranykorona ingyenes levételét legkésőbb 2016.12.31 napjáig kérhetik a zártkerti ingatlantulajdonosok.

A végrehajtási rendelet megjelenése a kezdő időpontja annak a lehetőségnek, hogy az aranykorona levétele az illetékes földhivatalnál kezdeményezhető.

Meddig tart a termőföldszerzés engedélyezése? Mennyire kötött a vételár?

Share Button

Két kérdésem van termőföld adásvétellel kapcsolatban:

- Valóban kb. fél éve procedúra az eladás? (kifüggesztés, bejegyzés, stb.)
- A vételár kötött-e valamennyire, pl. elhelyezkedés, méret, aranykorona érték, stb. szerint, vagy teljesen teljesen a piaci viszonyok döntik el?

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jóváhagyási záradék általában 5-6 hónapon belül érkezik , melyet további  30 nap földhivatali eljárás követ.

Mivel még jóváhagyási kérelem elutasítás irodámba nem érkezett, feltételezem, hogy az irodámban kötött föld adásvételi szerződések ár-érték arányosak voltak.

A piaci áraktól nagyságrendileg eltérő szerződések jóváhagyása kétséges, mert a jóváhagyás egyik feltétele az ár-érték arányosság.

1 / 2 oldal12