kiskorú címkével jelölt bejegyzések

Visszautasítható-e az örökség kiskorú helyett?

Share Button

Egyenes ági leszármazók nélkül elhunyt nagynéném lakóházát illetően végrendeleti örökösként nevezett meg. Ezt az örökséget szándékom szerint visszautasítom.

Az örökséget sem én, sem egyenes ági leszármazóm nem kívánja.

Kérdésem: a visszautasításom után automatikusan belép-e a helyembe az én egyenes ági leszármazottam, vagy az én visszautasításommal én és leszármazóm is kiesik az örökségből?

Az öröklést általában az örökös saját személyére vonatkozóan utasítja vissza, de pl. kiskorú gyermeke vonatkozásában leszármazójára is kiható hatállyal érdemes ezt megtenni, melyhez az illetékes gyámhivatal jóváhagyása is szükséges.

Fontos tudni, hogy részben visszautasítani örökséget nem lehet, csak a teljes hagyatékra kiható hatállyal, mely alól kivétel csak a föld öröklése lehet.

Visszautasítható-e az örökség? Ki örököl visszautasítás esetén?

Share Button

Elhunyt férjem előző házasságából egy kiskorú és egy nagykorú gyermek született. Az örökösök – a fiai és én, mint feleség – nem tudtuk, hogy van egy ingatlana, ami hitellel terhelt.

Hogy mondhatok le az örökségről vagy utasíthatom vissza, és kinek a javára mondhatok le, a fiai javára, bárkire, vagy a magyar állam javára?

Milyen jogkövetkezményei vannak a lemondásnak illetve visszautasításnak részemről, mint túlélő feleség részéről?

Örökségről lemondani csak az örökhagyó életében lehet. Örökhagyó halálát követően az örökséget csak visszautasítani lehet, ha az örökös nem akar örökölni.

Visszautasítani azonban csak az egész hagyatékot lehet, így például nem lehet azt tennie, hogy a terhelt ingatlant visszautasítja az örökös, míg a nem terhelt elfogadja örökségként.

Visszautasítás esetén a sorban következő törvényes örökös örököl, aki általában az örökös gyermeke. Ha a gyermek például kiskorú a reá is kiterjedő hatályú visszautasításhoz az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Ha minden örökös visszautasít a Magyar Állam örököl.

Hol kell bejelenteni kiskorú nevében az örökség visszautasítását?

Share Button

Gyermekeim (1 éves- német állampolgár, 4 éves – kettős állampolgár), magyarországi lakhellyel nem rendelkeznek. Édesapám halála után visszautasítanám az örökséget az ö nevükben is, de most melyik gyámhivatalhoz forduljak? Mit Keller tartalmaznia a visszautasításnak?

Ha az örökség tárgya magyarországi ingatlan és a hagyatéki eljárás is magyar közjegyző előtt zajlik, a közjegyző illetősége szerinti gyámhatósághoz forduljon segítségért. A visszautasítás a gyermekek nevében ugyanis jogszerzéstől megfosztást jelent, ezért ahhoz a nyilatkozathoz a gyámhivatal hozzájárulására is szükség van.

 

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása?

Share Button

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása? Másik, nagyobb értékű ingatlan vásárlása történne az eladott ingatlan árából.

14 év alatti kiskorú helyett az adásvételi szerződést a törvényes képviselő szülők írják alá, míg 14 – 18 év közötti esetében a szülők mellett a kiskorú is. Ha bontóperi ítélet csak az egyik szülőt jogosítja fel a törvényes képviseletre, akkor elég annak az aláírása.

14 év feletti kiskorú is alá kell hogy írja az adásvételi szerződést a  szüleivel párhuzamosan. Az új ingatlan vételére ugyanez irányadó.

1 éven belül ha az eladás és a vétel is megtörténik – lakóingatlan esetében – az értékkülönbözet után kell csak 4 % vagyonszerzési illetéket fizetni.

Eladható-e kiskorú haszonélvezetével terhelt lakás?

Share Button

Van egy lakásom, és azon a 2 kiskorú gyermekem haszonélvezeti joga 2007 óta. Eladhatom -e mindenféle probléma nélkül ezt az ingatlant, aminek 1/1-es tulajdonosa vagyok, bele szól -e a haszonélvezeti jog ? Hogy működik ez ?

Kiskorú haszonélvező jogát az illetékes gyámhivatal védi. Minden olyan jogügylet megkötését, amely a kiskorúak érdekkörét sérti vagy negatívan befolyásolja vagyoni értékű jogaikat – a gyámhivatal megtilt.

Mivel a tiltó rendelkezés abban valósul meg, hogy a gyámhivatal a vonatkozó szerződést nem hagyja jóvá, ezért a szerződés érvénytelen, földhivatalnál tulajdonjog változás átvezetésére nem alkalmas.

Hogyan lehetséges örökség gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítása?

Share Button

A tavalyi év közepén a feleségemnek és testvérének édesapja meghalt egy távolabbi városban, akivel évtizedek óta nem tartottak semmiféle kapcsolatot. De tudomást erről csak decemberben szereztek miután értesítették a testvéreket a lakhelyük szerinti Polgármesteri hivatalából levélben, hogy a hagyatéki leltáron szíveskedjenek megjelenni.

A hagyatéki tárgyalás még nem volt ez idáig, ezért a hagyatéki tárgyalással megbízott Közjegyzőnek levélben a testvérek vissza akarták utasítani az örökséget. Mivel kis értékű az ingatlan, távolság, a költségek esetleges elmaradt rezsik, ügyintézés, stb., és lehet, hogy nem maradna az örökségből semmi.
Majd levél fordultával a válasz lényege az volt, idézem: „az örökség visszautasítása esetén az öröklésből kiesik, azonban – tekintettel arra, hogy a hagyatéki vagyon pozitív – visszautasítás estén a kiskorú örökös a törvény kizáró rendelkezése értelmében az örökséget érvényesen nem utasíthatja vissza”.
Mint kiderült, hogy a testvérek, mint szülők nem mondhatnak le az örökségről pozitív vagyon esetén a kiskorú gyermekek nevében!
Ha nem mondhatnak le semmiféle formában a gyerekek nevében, akkor öröklik az ingatlant, de ki felel a fent tartásáért ezek után (talán a gyerekek)? Van erre valamilyen megoldás?

Gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítást csak az illetékes gyámhatóság hozzájáruló határozatával lehet tenni.

Fontos tudni, hogy a jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe rendelte annak az eldöntését, hogy a lemondó nyilatkozat megfelel-e a gyermek érdekeinek vagy sem.

Ha tehát ilyen tartalmú gyámügyi nyilatkozat a hagyatéki eljárás során nem volt, a közjegyző nem tehet mást, mint átadja a hagyatékot a törvényes öröklés rendje szerint.

 

 

Testvér földszerzése

Share Button

Testvéremnek szeretnék földtulajdont eladni. Ki kell e függeszteni a szerződést?

Kivételes szerzési lehetőség, hogy a földművesnek nem minősülő természetes személyek közül földtulajdont szerezhetnek a közeli hozzátartozók akkor is, ha nem földművesek.

Ennek indoka, hogy a családon belüli, azaz a közeli hozzátartozók közötti földmozgás a családi vagyon olyan belső átrendeződése, amelybe az államnak nem avatkozik be.

A törvény ezért lehetővé teszi, hogy a családtagok között ne csak halál esetén, hanem még élők között is akadálymentesen áramolhasson a föld tulajdonjoga.Az egyenesági hozzátartozók mellet a testvér is közeli hozzátartozónak minősül, így a földet közvetlenül megvásárolhatja kifüggesztés/jóváhagyás nélkül.

Ajándékozhatok-e termőföldet kiskorúnak?

Share Button

Kiskorú gyermeknek ajándékozható-e tulajdonjog, és ha igen a terület megvásárlása után mennyi idővel lehet ezt megtenni?

Közeli hozzátartozók egymás között ajándékozhatnak földet kifüggesztés nélkül. Ez vonatkozik a kiskorú gyermekre is. Az ajándékozáshoz, mivel szerzésről van szó, nincs szükség a gyámhatóság engedélyére.

A vevő tulajdoni joga földhivatali bejegyzését követően már közvetlenül ajándékozható az ingatlan.

Kiskorú tulajdonos ingatlanának bérbe adása

Share Button

Szállásadással kapcsolatosan kérdezném, hogy  kiskorú (14 év alatti) gyermekem tulajdonában álló ingatlant hasznosíthatok-e szállásadási  tevékenységgel  tételes átalányadózással, melynek engedélyét a gyermek nevére kérném,  adószámot már kaptam, a gyámhatóság kifogásolhatja-e, illetve meg  lehet-e  fellebezni?

A kiskorú nevén álló ingatlannal való rendelkezés és annak hasznosítása  gyámhatósági hozzájárulást igényel.

Az eladásnál ennek oka, hogy a  hatóság felügyeli , ne sérüljön a kiskorú érdeke az által, hogy áron  alul kelne el az ingatlan.

Ugyanez irányadó  a hasznisításnál, mert itt  is a gyámhatóság vigyáz arra, hogy ne sérüljön a kiskorú érdeke az  által, hogy áron alul hasznosul az ingatlan.

Mindkét esetben piaci árnak  megfelelő összeg szerepelhet  a szerződésben, melyet a hatóság az első  esetben értékbecslésből, a második esetben összehasonlító adatokból  kontrollálhat.