mezőgazdasági ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Tanyára korábban alapított haszonélvezeti jog érvényes-e?

Share Button

Évekkel ezelőtt vásároltam egy ingatlant ami tanya és az egyik rokonomnak adtam az élvezeti jogot. Ezt most nagyon bánom de azt hallottam, hogy megszűnt a tanyára az haszonélvezeti jog. Ez igaz lenne?

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, a törvény a hatályba lépésekor az ilyen ingatlanokon fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogot törölni rendelte.

Közeli hozzátartozók között maximum 20 évben szabályozta az időtartamot amely ideig haszonélvezeti jogot lehet alapítani.

Zártkertben épülő gazdasági épületre igénybe vehető-e az illetékkedvezmény?

Share Button

Művelési ág alól kivett zártkerti telket vásárolunk. Erre csak mezőgazdasági épület megnevezéssel építhető ház. Tervrajz szerint mezőgazdasági épület lesz, de mi ebben szeretnénk élni életvitel szerűen.

Kérdésem: Ha 4 éven belül felépül gazdasági épület címszóval a ház, akkor erre is jár az illetékmentesség vagy csak akkor ha lakóházként szerepel?

Ezeket a gazdasági épületeket van joga valakinek, hogy megnézze tényleg ott lakunk e állandóan? Lehet ebből büntetés?

Gazdasági épületbe is be lehet jelentkezni állandó lakosként, ilyenkor kap házszámot?

Ha kivett zártkertre az illetékes építésügyi hatóság engedélyt adott – akkor természetesen lehet építkezni.

Az illetékmentesség lakóház építésére vonatkozhat, de gazdasági épületre az illetékkedvezmény nem vehető igénybe.

Zártkerten levő felépítménybe lakhatás céljára be lehet jelentkezni. Ha nincs utca, házszám, a helyrajzi szám a cím.

Köthető-e eltartási szerződés mezőgazdasági ingatlanra?

Share Button

Kérdésem a következő: Élettársam 2014-ben meghalt és mivel egyedüli gyermek volt, édesanyjáról most én gondoskodom. Édesanyja végrendeleti örökösként ¾ részben örökölt fiától egy 3000 m2-es zártkerti szántót.

Köthetek-e erre az ingatlanra eltartási szerződést az édesanyával? Ha igen, akkor ezt is ki kell függeszteni? Sajnos nem tudjuk művelés alól kivonni, mert az ¼ rész kötelesrészi örökös (apa) nem adja hozzájárulását.

A művelés alól ki nem vett zártkert a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Ilyen föld 3 / 4 –ed osztatlan közös tulajdonjogának megszerzése nem közeli hozzátartozó javára csak adásvétel jogcímen lehetséges feltéve, hogy a megszerzendő földrészlettel együtt a vevő tulajdonában/használatában nincs 10.000 m2 föld.

Fontos tudni, hogy földműveseknek 60 napon belül elővásárlási joguk van. Megjegyzem ilyen jellegű zártkerti ingatlanra, közös tulajdonba véve nem jellemző az elővásárlási joggyakorlás.

Az 1 / 4-ed tulajdonostársnak a Ptk. szerint van elővásárlási joga, melyet 60 napon belül gyakorolhat. Eltartási szerződés helyett javaslom az adásvételt, melyből befolyó vételárat – ha van elővásárlási joggyakorlás – Önnek ajándékozhatja élettársa édesanyja. Természetesen eltartási szerződést élettársa édesanyjával köthet a zártkerten kívüli vagyonra.

Hogyan bonyolítható le egy föld adásvétel?

Share Button

Szeretnénk 1ha közeli földterületet vásárolni Fejér megyében, Budapesttől max. 50 km-ig. Egy 100 m2 házat építenénk rá, és zöldség-gyümölcstermesztés saját részre lenne a cél. Hogy lehet ennek nekivágni?

Ha a földet és az eladóját is megtalálta  az adásvételi szerződést biztonsági okmányon is alá kell írni és 4 példányt az illetékes jegyzőnek meg kell küldeni 60 nap kifüggesztésre. Ez idő alatt a regisztrált földműveseket elővásárlási jog illeti meg – Önnel szemben.

A megyei földhivatal által jóváhagyott szerződést lehet a földhivatalba benyújtani tulajdonjog változás bejegyzése céljából. Ha az Ön nevét, mint Vevő nevét a földhivatal bejegyezte, a földet is birtokba veheti. Ami az építendő házat illeti: az aktuális építési szabályokról az illetékes építéshatóságnál tájékozódhat.

Mikor léphet birtokba az új tulajdonos külterületi ingatlan vásárlása esetén?

Share Button

Egy külterületi kertre kötöttünk adásvételi szerződést, amin van egy lakható 30m2 -es ház, mint gazdasági épület van bejegyezve.

Lejárt a kifüggesztés, nincs elővásárló,várjuk az engedélyt a földhivatali bejegyzéshez.

Problémám az lenne, hogy az eladó elhanyagolja a kertet tiszta dudva, nem csinál vele semmit.

Kértünk volna kapu kulcsot, ház és közmű használat nélkül, csak kert használatra, hogy ne legyen ilyen elhanyagolt.

Sajnos nem néztük meg a padlást és azt is szerettük volna megtekinteni utólag.

Az eladó minden kérésünkre csak annyit mond:nem érek rá és nem lenne szerencsés.Jogos ez az eladó részéről?

Már arra is gondoltunk rejtett hiba van a házban,hogy nem enged be bennünket újra megtekinteni.

A vevő részéről a  zártkerti ingatlan birtokába lépés csak az adásvételi szerződést jóváhagyását követően jogszerű.

Mezőgazdasági ingatlan bérlésének szabályai

Share Button

Egy ismerősöm megromlott egészségi állapota miatt nem tudja művelni egy zártkertben lévő ingatlanát, földjét. Eladni még nem szeretné.

Ha használatba adja nekünk a külterületi ingatlant, van e arra lehetőség, hogy ezt bejegyezzék a Földhivatalba?

Ha később úgy dönt, hogy eladja, lesz e nekünk elővásárlási jogunk?

Haszonbérbe csak földműves vehet 2014. május 1. óta ingatlant.

A földhivatal csak a mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott haszonbérleti szerződést jegyzi be. A jóváhagyás előfeltétele megegyezik az adásvételi szerződések jóváhagási feltételeivel: kifüggesztés/ földbizottság/ NAK, Megyei Földhivatal engedélye.

Elővásárlási jogot Önök az ingalanra nem tudnak alapítani. A haszonbérlőt is a földforgalmi törvény szerint illeti csupán elővásárlási jog.

Mezőgazdasági terület elajándékozása

Share Button

Magyarországon élő osztrák állampolgár vagyok. Édesanyám magyar származású.  A nagypapám gazdálkodó volt, így édesanyám szántó területeket örökölt tőle. Ezeket szeretné most nekem ajándékozni, mert én gondoskodok róla, a bátyáim felé se néznek.

Megteheti-e? Hallottuk, hogy az ajándékozás Magyarországon egyenes ágon 2 éve illetékmentes. Szeretném tudni, vonatkozik-e ez a szántó területekre is?

Fontos tudni, hogy bármely Magyarországi ingatlant külföldi állampolgár törvényes öröklés jogcímen minden további nélkül megszerezhet. Nem öröklési jogviszony által pl. ajándékozás, adásvétel a szerzés csak akkor lehetséges, ha Ön magyar állampolgársággal is bír.

Azért javaslom a magyar állampolgárság megszerzését, mert más feltételekkel való szerzésnek szigorú szabályai vannak.

Ha Ön magyar állampolgársággal rendelkezi –un. kettős állampolgár lesz – édesanyja egyszerű ajándékozási szerződéssel átadhatja az ingatlan tulajdonjogát Önnek. Anélkül, hogy bárki másnak,. pl. a magyar államnak elővásárlási joga lenne.

Magyar felmenők esetén a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárással kérelmezhető, annak megszerzése a szükséges dokumentumok benyújtásától számított egy éven belül sor kerül.

Magyar állampolgárságért folyamodhat magyar felmenőkkel, ill. magyar házastárssal nem rendelkező külföldi állampolgár is. Ezen eljárás részleteiről a területileg illetékes bevándorlási hivatalbál érdeklődhet.www.bmbah.hu

Mezőgazdasági ingatlan esetében (külterület, zártkert)  csak az szerezhet külföldi állampolgárként  külterületi ingatlant, aki legalább három éve regisztrált mezőgazdasági vállalkozó, vagy őstermelő.

EU állampolgárként vásárolhatok-e zártkerti ingatlant?

Share Button

Magyar származású német állampolgár vagyok. Olvastam, hogy a 2013.05.01-től engedélyezett lesz EU állampolgárok számára mezőgazdasági terület szerzése.

Ez ha jól értem azt jelenti, hogy a saját nevemre végre megvásárolhatom azt az ingatlant, amit már 20 éve használok, de nem vagyok tulajdonosa, és amire az elmúlt évek alatt sokat beruháztam?

A köztársasági elnök által is aláírt új földtörvény lehetőséget teremt 2014.05.01 napjától kezdődően mezőgazdasági ingatlan vásárlására.

Tagállami állampolgárok személyenként 1 hektár mértékig engedéllyel vásárolhatnak ilyen területet függetlenül attól, van-e rajta aranykorona, vagy nincs. Ezek az ingatlanok leginkább az úgynevezett volt zártkerti ingatlanok, amelyeken pince, présház, gazdasági épület, gyümölcsös, szőlő található.

Külterületi szántó vásárlása

Share Button

Szeretném eladni az 1512 m2 területű kertemet, ami hivatalosan külterületi szántóként van nyilvántartva.

A kérdéseim a következők: 1. Rám is vonatkozik a kötelező 60 napos kifüggesztés a Földhivatalnál, amennyiben ez ügyvéden keresztül történik illetve mi a rendje – módja?

2. Erre a terület nagyságra (1512 m2) is vonatkozik, hogy csak gazdálkodó veheti meg, vagy az 1 hektár felett van?

Mivel van egy érdeklődő, aki szeretné megvenni a kertet “ott lakás” céljából, viszont nincs tudomásom róla, hogy hivatalosan gazdálkodó lenne.

Az ingatlana eladását jóváhagyási eljárás kell hogy kísérje. Egy példány biztonsági okmányon, és három példány normál adásvételi szerződést –annak megkötésétől számíttott 8 napon belül –meg kell küldeni az illetékes jegyzőnek.

A kérelmet speciális űrlapon kell előterjeszteni. 60 nap kifüggesztés alatt van elővásárlási joga a jogosultaknak.

További három hónap ügyintézés után az illetékes megyei földhivatal jóváhagyó záradékkal látja el a szerződést, emely ezt követően nyújtható be az illetékes földhivatalhoz. A földhivatlai ügyintézési határidő további 30 nap.

Az ön vevője az elmondottak szerint vásárolhatja meg az ingatlant, ha nem földműves. Nem földműves ugyamis maximum 1 hektár földet szerezhet május 1-e után, de  a már tulajdonában, birtokában, használatában) levő földet hozzá kell számítani.