öröklési szerződés címkével jelölt bejegyzések

Hagyatéki eljárás alá esik -e a tartási szerződéssel lekötött ingatlan?

Share Button

Ha volt tartási szerződés és az ingatlan 1/2-ed része illeték kötelezettséggel járt (2004.június) a nagymamámtól aki 2017. februárjában hunyt el, akkor várható még hagyatéki eljárás avagy -2004-ben megtörtént az ingatlan felosztás- így már nem?

Eltartási szerződés esetében az eltartó tulajdoni joga bejegyzésre kerül azonnal az ingatlan tulajdoni lapjára és az eltartott javára a tartási jog. Ilyen ingatlan nem kerül be hagyatéki eljárásba. Öröklési szerződéssel lekötött ingatlan képezheti csak hagyatéki eljárás tárgyát.

Meddig számít a köteles részbe az eltartási szerződéssel lekötött ingatlan?

Share Button

Édesapám apja 2016. májusában meghalt. A hagyatéki eljárás során derült ki, hogy Édesapám lány testvére és a szülők között eltartási szerződés köttetett 2016. március 25-én (2 hónappal a halála előtt).

A hagyatéki közjegyző a hagyatékba ezt nem is vette figyelembe, még a köteles részt sem! A szerződést csak a földhivatalból jóval később sikerült megszerezni.A szülői ház terhére kötöttek eltartásit. A hagyatéki eljárás 2016. június 21-én volt.

Édesapám rendszeresen ellátta őket, segített a ház körül, mint jó gyermek. Nem is értettük az egészet… Az eltartásival kapcsolatosan mit lehet tenni?

Semmisséget kérni lehet-e ilyen esetben? Véleményem szerint a ház 1/3ára jogosult lenne édesapám, legalább annyira, mint a többi fél… Mindezek mellett nagyobb 5-10millió) összegű pénz tűnt el a hagyaték előtt, amely szintén nem szerepelt az eljárás során. Sajnos bizonyíték nincsen.

Összesen a két szülőnek 300e volt a nyugdíja, amely mellett igen spártaian éltek…Illetve az elhunyt említette néhányszor, hogy ha meghal, majd öröklünk pénzt, amit életében nem ajándékozott nekünk… Vélhetően a tartási szerződést kötött lány testvér javára ajándékozták ezt a pénzösszeget. Elismerni természetesen nem ismerik el…de pénz az nincsen.

Az eltartási szerződéssel lekötött ingatlan tulajdonosa az eltartó, ezért az ilyen ingatlan nem képezi hagyaték tárgyát.

Az új Ptk. alapján abban az esetben, ha az örökhagyó a szerződéskötéstől számítva 2 éven belül meghal, és az a szolgáltatás, amit a haláláig nyújtottak neki, nem fedezi azt, amit kapnának örökségként a különbözet a kötelesrész alapja lehet. A kötelesrészt az arra jogosultnak kell igényelnie hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás kertében, de végső soron a bíróságtól, mely igény 5 év alatt évül el.

Hagyatéki eljárás tárgyát csak az az örökség képezheti, amely a hagyatéki leltárban szerepel.

Örökölhető-e öröklési szerződéssel termőföld?

Share Button

Édesanyám 82 éves, élettársával 18 évig éltek együtt. 16 évvel ezelőtt írt az élettársa ügyvéd előtt öröklési szerződést, melyben mindent édesanyámra hagyott. A hagyatékban szerepel egy tanya gyümölcsössel, szántóval mely több mint 1 hold, és bérbe adva kb. 5 Ha föld.

A közjegyzőnél szembesültünk, hogy ezt a törvényes örökösök öröklik akiket mi akkor láttunk először. Tehetünk-e ez ellen valamit? A földet mindenképpen a törvényes örökösök öröklik vagy a tanyát is a kisebb földterülettel együtt? Az aranykalászos gazda képzést folyamatban lévő ügy közben is el lehet végezni, vagy már késő, és mivel élettársak voltak semmit sem ér a végrendelet?

A földforgalmi törvény csak a törvényes örökösök részére enged földet, tanyát örökölni. Ezzel ellentétes végakarat (végrendelet, öröklési szerződés) ezen részében részlegesen érvénytelen. Az eljáró közjegyző minden ilyen esetben az illetékes megyei földhivatalt keresi meg a részleges érvénytelenség, a törvényes öröklés tekintetében.

Örököl-e a törvényes örökös, ha van eltartási szerződés?

Share Button

2013 október 25én a nővérem hátam mögött írtak tartási szerződést édesapámmal. 2014 november 5én meghalt. Ez idő alatt 5 hónapot volt elfekvőn. Ebben az esetben a régi vagy az új jogszabály az irányadó? 8évig én is foglalkoztam édesapámmal. Örökölök-e? Vagy csak a kötelesrész jár?

2013. évi V. törvény  7:48. § akként rendelkezik, hogy az  öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Az öröklési szerződés jogi következménye, hogy az eltartó lesz az eltartott által  öröklési szerződéssel lekötött vagyonának a tulajdonosa a törvényes örökös helyett, feltéve, hogy az eltartott a szerződést követően még legalább 2 évig nem huny el.

A törvényes örökösök abban  az esetben  a hagyatékból nem részesülnek, ha az öröklési szerződés ellenértéke az eltartott valamennyi ingó és ingatlan vagyonát tartalmazza. 2 éven belüli eltartotti elhalálozás esetén elszámolási jogviszony keletkezik az örökös és az eltartó között.

 

Ajándékozható-e egy tartási joggal terhelt ingatlan?

Share Button

Ajándékozható-e egy tartási joggal terhelt ingatlan?

Eltartási szerződés hatálya alatt álló ingatlant sem az eltartó, sem az eltartott nem ajándékozhatja el, mert a tartási jog biztosítékaként általában elidegenítési és terhelési tilalom is rá van jegyezve az adott ingatlan tulajdoni lapjára.

Az eltartott akkor ajándékozhatja el az ingatlant, ha az eltartási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.

Fontos tudni, hogy az eltartó ebben az esetben nem ajándékozhat, hiszen a megszüntetés az eredeti állapotot állítja helyre, így az eltartott tulajdonjoga kerül visszajegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára.

Eltartási szerződés megléte esetén jár-e örökség a többi örökség várományosnak?

Share Button

Nagyapám halála után az ő része a házból 3 felé lett elosztva, édesanyám és 2 testvére örökölt. Édesanyám halála után az ő része a testvéremé és az enyém lett. Most meghalt a nagymamánk, vele eltartási szerződést kötött a nagynéném, kérdésem, hogy így jár-e nekünk valami a nagyanyánk után illetve összességében mire tarthatunk igényt? Készpénzben kell hogy kifizessenek minket?

Az eltartási szerződés jogi következménye, hogy a törvényes örökösök nem öröklik meg az eltartási szerződéssel lekötött eltartotti vagyontárgyakat, feltéve hogy az eltartott a szerződést követően még legalább 2 évig nem huny el.

A törvényes örökösök ugyanis a hagyatékból nem részesülnek, ha a tartás ellenértéke az eltartott valamennyi ingó és ingatlan vagyonát tartalmazza. 2 éven belüli eltartotti elhalálozás esetén elszámolási jogviszony keletkezik az örökös és az eltartó között, mely vagy készpénzben vagy ingatlan tulajdoni hányadban rendezhető. A régi Ptk. a 2 éves intervallumot nem tartalmazta.

Hogyan lehetek egy ingatlan kizárólagos tulajonosa adózási szempontból a legkedvezőbb feltételek mellett?

Share Button

Nővérem 2013-ban elhalálozott. Két gyermeke van, akik már önálló életet élnek. Szüleim azt szeretnék, ha a ház az én nevemre kerülne, viszont megmaradna mellette az élvezeti joguk. Nem szeretnék ha a lakás három részre osztódna, mivel mi viseljük gondjukat, rajtunk kívül más nem. Édesapám 83 éves, édesanyám 80 éves.

Édesapám utána érdeklődött a helyi önkormányzat aljegyzőjénél, hogy örökösödésnél milyen lehetőségek merülnek fel. Ő annyit tudott mondani, hogy három lehetőség van. Ha hagyatékra kerülne a sor, akkor automatikusan 3 részre osztódna a ház. Van lehetőség ajándékozásra, ahol a lakás 6-8 %-át kell befizetni örökösödési adóként, esetleg szóba jöhet még az eltartási szerződés.

Szeretnénk megtudni, hogy melyik lenne a megfelelő megoldás, esetleg egy ügyvédi pecséttel ellátott végrendelet elfogadható-e jogilag, ha a két unokát kizárja a végrendeletből? (Akik már amint említettem nagykorúak, saját családdal rendelkeznek, de a nagyszülőknek nem viselik gondját).

Eltartási vagy öröklési szerződés kötése esetén  – ha 2 évig a szülők nem halnak meg – Ön lehet a kizárólagos örököse az ingatlannak.

Ezen szerződések a kötelesrészt kizáró szerződések. A vagyonszerzési illeték mértéke 4%.

A szerződésekben holtig tartó haszonélvezeti jog alapítható mindkét szülő javára az egész ingatlanra és elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyezhető az ingatlanra. Ugyanez igaz adásvételi szerződés esetén is azzal, hogy a 2 év időtartamnak nem kell eltelnie.

Az ajándékozási szerződésnél – ha a szülők 10 éven belül elhaláloznak – kötelesrész igényelhető a törvényes örökös által, mely esetben a hagyatékba az ajándékozott ingatlan értékét be kell számítani.

Mennyi örökrész illeti meg a házastársat?

Share Button

60 egynéhány éves édesanyámhoz néhány hete beköltözött a “nagy szerelem”. Egy olyan férfi akinek sem lakása sem vagyona nincsen. Hamarosan esküvő is várható.

Gondolkodtam azon, hogy édesanyám írassa rám a lakását úgy, hogy édesanyámon maradjon a haszonélvezet mert akkor az “udvarló” ha anyukámmal történne valami nem maradhatna a lakásban. Sajnos anyukám ezt a papírt nem írná alá úgy gondolom.

Van-e jogi lehetőségem arra, hogy ne semmizzen ki anyukám új párja ha anyával lesz valami?

Az ajándékozás helyett köthetnek eltartási vagy öröklési szerződést is édesanyának haszonélvezeti jogot alapítva az ingatlanra. Ha semmilyen szerződés nem köttetik az új házastársat egy gyermekrésznyi illeti meg törvényes örökrészként továbbá a lakás és berendezési tárgyaira vonatkozó haszonélvezeti jog.

 

Eladható-e az elatartási szerződéssel lekötött ingatlan?

Share Button

Szüleimmel bő 2 évvel ezelőtt eltartási-szerződést kötöttünk, amely szerint minden ingó és ingatlan vagyonuknak én vagyok (leszek) a tulajdonosa. Édesanyámnak van (volt) egy nagyobb termőföldje, amit közös megegyezéssel szeretnénk eladni. Kérdésem: megtehetjük-e vagy csak a halála után lehet eladnom? És ha eladható- milyen terhek illetik a vételárat?

Az eltartási szerződéssel lekötött ingatlan csak abban az esetben eladható, ha előtte az eltartási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik (felbontják). Az így felszabaduló földet az eltartott adhatja el. Az eltartott halála bekövetkezte után – ha nem bontják fel az eltartási szerződést – az eltartó jogosult a föld tovább értékesítésére.

 

Hogyan érvényteleníthető egy öröklési szerződés?

Share Button

Öröklési szerződés alapján idegen (nem rokon, csak ismerős) örökölhet-e termőföldet úgy, hogy a törvényes örökösök is élnek? –

Öröklési szerződés alapján örökölheti-e egy törvényes örökös a termőföldet a többi 5 törvényes örökös kizárásával? –

Öröklési szerződés lehet-e érvénytelen, ha a benne foglaltakat nem tartották be (otthoni ápolás helyett szociális otthonba adták)? -

Ha ily módon érvénytelen az öröklési szerződés, érvénytelen az egész azon alapuló öröklés is?

Az öröklési szerződéssel – ha két évig  a szerződést örökhagyó túléli – köteles rész nélkül örököl  az eltartó. Földingatlan esetében  1 hektárig nem földműves míg 300 hektárig földműves szerezhet földet.

Ha az öröklési szerződéssel lekötött föld mellet más hagyaték is lesz , azt a törvényes örökösök öröklik. A szerződés érvénytelensége megállapítása iránt  bírósághoz lehet fordulni – a hagyatéki eljárás során – ha annak jogi feltételei fennállnak. A kereset megalapozottságát az  eset összes körülményei alapján a bíróság jogosult eldönteni.

1 / 4 oldal1234