örökség címkével jelölt bejegyzések

Mit tudok tenni, ha adósságot örököltem?

Share Button

Hagyatéki tárgyaláson nem vettem részt és nem tartózkodtak Magyarországon, nem tudtam az adósságról le mondani így az adósság rám maradt mit tudok tenni ez ellen??

A hagyatéki tárgyalás időpontjáról minden örökös a megjelenésre idézést kap. Ennek hátoldalán olvashatók a jogok és kötelezettségek, többek között az is, hogy meghatalmazott útján képviseltetheti magát, ha megjelenni nem tud.

Ha valaki nem utasítja vissza az örökséget, az örökség erejéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb az öröksége mértékéig tartozik helytállni a hitelezőknek, magyarul olyan, mintha semmit nem örökölt volna.

 

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Külföldról származó hagyaték utám kell-e Magyarországon adózni?

Share Button

Tegnapi nap tudtam meg, hogy édesapám az egyik testvére után, aki Ausztráliában élt meghalt még 2014-ben és most kerestek meg minket egy ottani ügyvédi irodából az örökléssel kapcsolatosan. Egy családi ház 30%-át fogja örökölni. De mivel eladják a házat így annak vételárát fogják átutalni. Azt szeretném kérdezni, hogy édesapámnak van-e valamilyen adózási kötelezettsége itt Magyarországon, aki már 75 éves nyugdíjas.

1993. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény alapján, az Ausztráliában eladott ingatlan után ha adót kell fizetni, azt Magyarországon még egyszer nem kell.

Minden kettős adóztatást elkerülő egyezmény lényege, hogy ha egy államban adózás történik, a másik államban adófizetés alól mentesül az adóalany.

Magyarországon egy ingatlan eladásánál, ha az lakóingatlan és 5 éve az eladó tulajdona nem kell sem adót, sem adóbevallást tenni. Az ausztrál ügyvédi iroda tudja megválaszolni, hogy az örökség eladása után kellett vagy sem adózni. Magyarországon nem kell.

Az osztatlan közös tulajdonból mi képezi a örökség tárgyát?

Share Button

Férjemmel közös lakásunk és nyaralónk is fele-fele tulajdonunkban van,tulajdoni lap szerint.Egyikünk halálakor mi képezi a hagyaték tárgyát, csak az elhalálozott nevén lévő vagyonok vagy a túlélő házastársé is.

A hagyaték tárgya az örökség, de csak az az örökség ami az elhalálozott nevén szerepel.

Köteles-e örökséget hagyni a szülő?

Share Button

Köteles-e még életében az ingatlan eladásából kifizetni a két gyereket, vagy csak örökölhetnek, ha már a szülő meghalt, de nincs mit mivel a férj és feleség felélte a ház árát?

Örökséget hagyni nem kötelesség, ezért az örökség egyenértéke kifizetése sem.

Ha örökhagyónak nincs hagyatéka – mert felélte azt – a gyermekek nem örökölnek semmit.

Eltartási szerződés kötése esetén örököl-e az eltartó felesége, ha ő nem szerződő fél, de aktív részese az eltartásnak?

Share Button

Anyósom 2014-ben kötött házasságot az akkori párjával  (nem apósommal), akivel már évek óta együtt élt (az együttélésről nem volt papír).

Az új férj (neki van egy előző kapcsolatból született lánya) már akkor évek óta eltartási szerződésben volt egy idős nénivel, ez a szerződés a tényleges együttélésük előtt nem sokkal köttetett, ez már lassan 7 éve.A néni azóta is él, fekvő beteg teljes ellátásra szorul, sajnos nagy részben anyósom gondozza.

Ha a néni meghal, anyósomat illeti -e bármi a néni vagyonából? Illetve azzal nem vagyok tisztában, hogy az eltartási szerződés megkötésénél már a megkötéskor a férjére került a ház és egyéb vagyon, vagy a néni halálakor fog?

Ha illetné is bármi kizárhatják-e úgy, hogy a férje lányára íratják a vagyont? Ezen kívül más örökség amit a férj (még élő édesanyja után) örököl abból anyósom jogosult lesz-e bármire, vagy minden a lányát illeti?

Az eltartási szerződés  kizárólag  az eltartó és az eltartott közötti jogviszony. Az ingatlan  az eltartási szerződéssel azonnal az eltartó nevére kerül átírásra és tartási jog lesz bejegyezve az eltartott javára.  Az eltartatott halálát követően az eltartó az ingatlan tulajdoni jogát átajándékozhatja a lányának.

Eltartási szerződés kötésével elkerülhető-e, hogy köteles részt kelljen fizetni az örökségből?

Share Button

“Köteles résztől egy örököst megfosztani kitagadással lehet vagy öröklési, tartási szerződés kötésével. Ez utóbbi kettő esetében szükséges legalább 2 évnek eltelnie a szerződéskötés és a halál eset között.”

Mindenféleképpen szeretném első házasságomból született gyermekemet, teljesen kizárni az örökségből. 6 évvel ezelőtt, írásban közölte velem, hogy nem kívánja tartani velem a továbbiakban a kapcsolatot.Azóta nem beszéltünk, nincs semmiféle kapcsolat közöttünk.

A kitagadás nem 100%-os megoldás, viszont Ön ír egy másik lehetőségről: a tartási szerződésről. A kérdésem az lenne, hogy pontosan ez mit is jelent és hogy köthet-e szerződést a velem egy háztartásban élő, második házasságból született gyermekemmel ? Ebben az esetben, 100 %-os lenne a köteles részből való kitagadás?

A tartási szerződéssel a tulajdoni jog – ingatlan estében – azonnal az eltartó nevére kerül bejegyzésre.

A kötelem a két fél között, hogy  szükség esetén  gondozni,  illően eltemettetni kell az eltartottat. Ez közeli hozzátartozók között is érvényes, de az új szabályok szerint  legalább két év  kell hogy teljen az eltartási szerződés kötés és  eltartott halála között hogy  kötelesrészt ne kelljen fizetni.

Szükséges-e a gyámhatóság bevonása örökség visszautasításához kiskorú esetén?

Share Button

Édesapám halála után testvéremmel nyilatkoztunk az örökség visszautasításáról. Kiskorú gyermekem nevében is megtettük a nyilatkozatot. Sajnos a mai magyar jogrendszer nem engedi, hogy pozitívum esetén lemondjunk a kiskorú nevében. A gyámügyes határozat alapján a közjegyző a kisfiam javára “átadta” a hagyatékot leltár alapján. Megjegyzem kézzel-lábbal tiltakozunk az anyagiak miatt és az érzelmeink miatt.

Jelenleg van egy felülbecsült, vidéki, komfort nélküli agyonterhelt ingatlanrésze a fiamnak, ahol egy idős, 95 éves dédimama él. Gyakorlatilag semmi, csak az intézni valók 220km-re. Ma megkaptam a fizetési felszólítást a közjegyzőtől, aki nyomatékosította, hogy amennyiben nem fizetem be, elkezdi a végrehajtást. Számomra nem egyértelmű, hogy én, mint a törvényes képviselő hogyan leszek végrehajtás alá vonva?

A végrehajtási eljárás alá vont személy mindig az örökös és nem annak törvényes képviselője. A közjegyző nem tehetett mást, mint átadta a hagyatékot a kérdezett ügyben, mert nem csatolták a visszautasítási nyilatkozat jóváhagyásáról szóló gyámhatósági határozatot.

Fontos tudni, hogy a jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe rendelte annak az eldöntését, hogy a lemondó nyilatkozat megfelel-e a gyermek érdekeinek vagy sem.

 

Keletkezik-e szja fizetési kötelezettségem garázs eladása után?

Share Button

Szüleim halála után örököltünk egy garázst, ami egy családi házhoz tartozott külön helyrajzi számmal. A házat 6 éve 8 millió Ft ért eladták az adásvételi szerződés szerint, amikor eltávoztak, akkor derült ki hogy hr.szám szerint nem adták el. Sokszor kerestem a vevőket hogy rendezzük le, de szóba sem akart velünk állni.

Én nem akartam, hogy örökség tárgya legyen, decemberben kaptam egy ügyvédi felszólítást , hogy kifizetik a költséget csak írjuk alá a szerződést , mert azt ők megvették.

Kérdésem: ha  a szerződést aláírom, akkor kell-e adózni miatta akkor is hogy én pénzt nem kapok érte?

A 6 éve készült adásvételi szerződésből kimaradt garázs ingatlannak most Ön tulajdonosa, mint örökös. Ezt az ingatlant ha öröklési érték alatt vagy azzal egyezően „eladja” a ház vevőinek, Önnek nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Megteheti azt is hogy oda ajándékozza a ház vevőinek. Az ajándékozás személyi jövedelemadó mentes. Más kérdés, hogy a Vevők az első esetben 4 % visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetnek, míg a második esetben 18 %-os ajándékozási illetéket.

 

Öröklődik-e az adóstársi helytállási kötelezettség?

Share Button

Második feleségem a lányával kölcsönt akar felvenni. A lánya lenne az adóstársa, de mint házastársnak nekem is “adóstárs”-nak kellene lennem. Én 74 éves vagyok és az idő nem áll meg.  A kérdésem :öröklődik – e az adóstársi kötelezettség , vagy elhal az én elmúlásommal.

Fontos szabály, hogy az öröklés során az örökös az általa örökölt hagyaték erejéig felel az örökhagyó tartozásáért. Ebből a megközelítésből  öröklődik az adóstársi tartozás, de csak olyan értelemben, ha az adós nem egyenlíti ki tartozását.

Az adóstársi minőség egyetemleges helytállást jelent a felvett hitel visszafizetésére, melynek részletszabályait a vonatkozó hitelszerződés tartalmazza.

Hangsúlyozom, hogy az örökösi státusz nem terjedhet tovább az örökölt vagyon mértékénél, azaz ha ennél többet követelne a bank az adóstárs örökösétől, akkor az örökölt hagyatékon felül nem lehet a banknak végrehajtást kezdeményeznie az örököse ellen.

Tanácsolom, hogy örökösi minőségében senki se kössön új módosított hitelszerződést a bankkal, mert ebben az esetben a magánvagyona is helytállni tartozik.

1 / 2 oldal12