osztályos egyezség címkével jelölt bejegyzések

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

Ki köteles a hagyatéki hitelezői terheket megfizetni?

Share Button

Férjem szülei elhunytak, előbb az édesapja majd az édesanyja. Édesanyjának volt adótartozása. Férjem a hagyatéki tárgyaláson lemondott az anyai örökségről amit a testvére elfogadott. A NAV kiküldte a férjemnek is a ráeső részről a csekket. Ki köteles kifizetni ezt? A férjem aki lemondott az örökségről vagy a testvére aki elfogadta azt?

Kizárólag a hagyatéki eljáráson tett öröklés visszautasítás mentesíti a visszautasító örököst a hitelezői igényektől.

A hagyatéki eljárás során tett egyezségkötés, osztályos egyezség, ezen belül ajándékozás, adásvétel, stb. az örökség olyan jellegű elfogadása, vagy részbeni elfogadása, mely a hitelezői követeléseket nem kizáró megállapodás.

Fontos tudni, hogy az örökös csak az általa örökölt hagyatéki vagyon erejéig felel a tartozásokért.

Lemondhatnak-e a gyerekek az élettárs javára az örökségről?

Share Button

Barátnőm meghalt. Több, mint 10 éve együtt élt a párjával, de nem voltak házasok. Barátnőmnek 2 nagykorú gyermeke van, akik szeretnének lemondani az örökségről az élettárs javára. Megtehetik-e és ha igen, hogyan?

A kérdésben szereplő élettársi jogviszonynak az élettársra vonatkozó öröklési joghatása nincs. A gyermekek, mint örökösök így osztályos egyezséget sem köthetnek az élettárssal, mert az élettársa hagyatéki eljárásban nem szereplő fél.

Arra van lehetőség, hogy az öröklés földhivatali bejegyzését követően (például ingatlan örökség) megfelelő okirattal az ingatlant az élettársnak juttassák. Ugyanez vonatkozik az ingóságokra is.

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani öröklésben nem érintett javára?

Share Button

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani az örökrészről az öröklésben nem érintett személy javára./kis tulajdoni hányadot örökölnék és erről az ingatlan nagyobb részét tulajdonló személy javára szeretnék lemondani/.

A hagyatéki eljárásban kizárólag az örökösök között jöhet létre egyezség a hagyaték tárgyaira vonatkozó osztozkodás körében. Így az örökösök egymás között ajándékozhatnak, adásvételt köthetnek, melyet a közjegyző jóváhagyhat.

Külső harmadik személy e körbe nem vonható, részére csak a hagyaték átadását követő jogügylettel történhet az átadás. Ez lehet ajándék, adásvétel. Fontos tudni, ha ingatlan tulajdoni hányadról van szó a tulajdonostársaknak – adásvétel esetén – elővásárlási joga van.

Örökös távollétáben hogyan tud osztályos egyezséget kötni a többi örökössel?

Share Button

Anyai ági nagyapám elhunyt! Édesanyám és édesapám sem él mar! Így hármunkra és anyukám testvérere + a nagymamára szállt az öröklés!

Mi hárman testvérek szeretnénk lemondani erről az örökségről a nagymama és nagybátyánk javára! Mi a hivatalos teendő ilyenkor úgy, hogy ketten külföldön tartózkodunk, csak a legkisebb testvér tartózkodik itthon, szóval a hagyatéki tárgyaláson hármunk közül 1 tud részt venni?

Örökösök a hagyatéki eljárásban úgynevezett osztályos egyezséget köthetnek. Egyezségük alapján az 5 örökösből 2 örökösnek adja át a közjegyző az örökséget.

A nyilatkozatot vagy személyesen kell megtenni vagy meghatalmazott jogi képviselő útján vagy írásbeli megállapodásban foglaltan. Javaslom, hogy a hagyatéki tárgyalás előtt helyi ügyvéddel konzultáljanak a legmegfelelőbb nyilatkozattételi mód kiválasztása és megtétele céljából.

Hogyan adhatom át testvéremnek jövőbeli örökrészem?

Share Button

Édesapám után örököltünk testvéremmel 1/4 – 1/4 rész tehermentes lakóingatlant. Édesanyám tulajdonában van 2/4 rész.

Hogyan mondhatnék le az édesanyám után későbbiekben rám jutó 1/4 rész örökségről úgy, hogy azt a testvérem örökölje (az édesanyám 2/4 része teljes egészében rá szálljon). Van egy kiskorú és egy nagykorú gyermekem is.

Ha az ügyben szereplő feleknek közös célja, hogy az anyai örökségét a testvére kapja, ezt édesanya életében két módon is megtehetik: édesanya a testvérének ajándékozza az 2 / 4-ed ingatlant vagy a későbbi öröklés tárgyát képező 1 / 4-ed megörökléséről – édesanyával kötendő kétoldalú megállapodással – lemond.

Édesanya halála után a hagyatéki eljárás során osztályos egyezséget is köthet testvérével, mellyel az Ön 1 / 4-ed örökrészét testvérének ajándékozza.

 

Hogyan juthatok mielőbb örökségem ellenértékéhez?

Share Button

Édesapám meghalt és hagyatéki tárgyalása most lesz. Nővéremmel és édesanyámmal öröklünk , viszont én jó ideje több mint 5 éve nem lakok az ingatlanban amit öröklök 1/3 részben és én szeretnék megválni ettől szeretném eladni mivel nekem nincs rá szükségem hogy ezt hogy tehettem meg? Mik a teendők ilyen esetben?

Ha a hagyatéki eljárásban az eljáró közjegyző előtt vagy nővére vagy édesanyával osztályos egyezség keretében az ingatlan örökségét elajándékozhatja vagy eladhatja ha örököstársai közül valamelyik azt megváltja.

Ha ilyen egyezségre nem jut, fogadja el az örökséget és keressen harmadik személyt, aki azt megvásárolja. Ha ilyet nem talál, lehetősége van a közös tulajdon megszüntetését kérnie bíróságtól. Előtte azonban egyeztessen tulajdonostársaival egy lehetséges közös piaci értékesítésről.

Hogyan kerülhet örökhagyó testvére nevére vagyontárgy, ha a testvér nem örökös?

Share Button

Testvérem sajnos 41 évesen meghalt. Az autóm az ő nevére lett véve. Én használom én fizetem a díjait én szervizeltetem. Az örökös a férje és a kisfia lett. Hogyan lehetne a nevemre íratni, vagy megoldani hogy ne a férjé legyen az autó? A férj beleegyezne minden megoldásba.

Hagyatéki eljárásban az örökség tárgyát képező vagyontárgyak csak az örökösök között „mozgathatóak” – osztályos egyezség keretében. Olyan egyezség nem jöhet a hagyatéki eljárás során a nem örökös testvérrel, hogy a gépjármű a testvéré legyen. Ez a jogügylet csak a hagyaték átadását követően köthető az örökös és Ön között például adásvétel jogcímen.

 

Hogyan rendezhetjük feles tulajdonú telkeinket testvéremmel, hogy mindkettőnknek 1/1-tulajdonú telkei legyenek?

Share Button

Testvéremmel örököltünk 4 telket, mindegyiket 1/2-1/2 arányban, vagyis mindkettőnknek 4 fél telke van. Szeretnénk a tulajdonviszonyokat úgy rendezni, hogy mindkettőnknek 2    1/1-es tulajdonú telke legyen.

Mivel a testvérek közötti ajándékozás illetékköteles, ezért a közös tulajdon megszüntetését kezdeményeznénk megváltással a tulajdonviszonyok rendezése érdekében. (Közös egyenesági rokon már nincsen).

Szeretném megtudni, hogy ebben az esetben kell-e illetéket fizetnünk? Négyzetméter tekintetében senki nem szerez új tulajdont, ezért vagyok bizonytalan a kérdésben.

Az eljáró ügyvéd szerint az illetékhivatal, mivel a 4 telek külön helyrajzi számon van, ezért nem fogja figyelembe venni, hogy valódi vagyonnövekmény nem történt, hanem külön-külön fogja vizsgálni a 4 ügyet és illetéket fog kiszabni. Amennyiben van javaslata egyéb jogi ügylettel megoldani a dolgot, amivel elkerülhető az illetékfizetés, akkor szívesen venném arra vonatkozó javaslatát is.

Mivel a hagyatéki eljárás során elmulasztották azt az osztályos egyezséget létrehozni, mellyel illetékmentesen lett volna rendezhető az ingatlanok 1 / 1 –ed jogi sorsa, ezért javaslom, hogy ha a telkek szomszédosak jogi képviselőjével és földmérő bevonásával vitassák meg a telek összevonás utáni szétválasztással – és egyben tulajdonjog rendezéssel – kapcsolatos lehetőséget is.

Szerezhető-e illetékmentesen haszonélvezeti jog apa ingatlanán fia javára?

Share Button

Apám egyedül van,  anyám 91′-ben elhalálozott. Ketten voltunk a bátyámmal testvérek. A bátyám a múlt héten elhunyt. Neki sem felesége sem gyereke nem volt. Nem végrendelkezett.

Az apámmal ketten egyenlő mértékben öröklünk, egy magántulajdonú lakást, ami kizárólag a bátyám nevén van. Apám egyenes ágon, illeték mentesen, én viszont oldalágon (mivel neki sem felesége sem gyermeke nincs, valamint anyám már nem él) illeték terhe mellett.

A lakás 18M alatti értékű, én 6% illetékkel szerezhetek tulajdonrészt, apám mellett. Amennyiben apám javára lemondok az örök részemről, abban az esetben elkerülhetem az illeték fizetését, majd apám esetleges későbbi elhalálozása esetén én a nevezett lakást egyenes ágon meg fogom örökölni (a majdan hatályos illeték tv. alapján illetékelve) a további kellemetlenségek elkerülése érdekében szerezhetek-e illeték mentesen haszonélvezeti jogot a nevezett lakás felett?

Vagy amennyiben nem tudok ilyen jogot szerezni, akkor a jövőbeni szándékomat elégséges-e egy végrendelet formájában rögzíteni az apám részéről?

A hagyatéki eljárás során köthető olyan ajándékozási egyezség, melyben édesapjára ajándékoz- illetékmentesen.

Ezt követően illetékmentesen haszonélvezeti jogot alapíthat édesapjával az örökölt ingatlanra.  Édesapja halála esetén Ön az ingatlant illetékmentesen örökli.

1 / 3 oldal123