termőföld öröklése címkével jelölt bejegyzések

Ki a törvényes örökös, ha sem a felmenők, sem a testvérek nem élnek?

Share Button

Az lenne a kérdésem, hogy ki lesz a kb. 20 hektáros földterület örököse, ha a nagybátyánknak nincs gyermeke, nem élnek a szülők és az egyetlen testvére (Édesanyánk) is elhunyt? (Nem vagyunk földművesek.)

 “A törvényes öröklési rend első körben egyenes ágon zajlik: örökhagyó gyermeke és szülei között – ha nincs házastársa, míg második körben – ha nincs gyermek és szülő – a testvér az örökös.” – olvastam egyik válaszában. Abban az esetben, amikor sem szülő, sem testvér nem él már, de a korábban elhunyt testvérnek vannak gyerekei, örökölhetik-e a testvér leszármazottai a nagybátyjuk vagyonát?

Ha testvér leszármazói vannak csupán – mint törvényes örökösök – ők fejenként egyenlő arányban örökölnek.

Örökölhető-e földtulajdon agrárvégzettséggel nem rendelkező házastárs által?

Share Button

Férjemmel közel negyven éve vagyunk házasok.  Mindkettőnknek második házassága. Ő hozott két fiút, én egyet, és született egy közös.

 Az én fiamat nem vette a nevére, nem is fog örökölni a férjem halála esetén semmit. 

Ellenben kérdésem az: a férjem a rendszerváltás idején, amikor már több mint húsz éves házasságban éltünk visszalicitált 20 hektáros földtulajdont. Engem azóta bejelentett a családi gazdaság tagjának. Viszont azt hallottam, hogy ha nincs agrárvégzettségem, vagy Aranykalászos gazda igazolványom, a férjem esetleges halála esetén én nem öröklök semmit, csak a három fia.

Ezt roppant igazságtalannak tartanám, mert nekem egyéb vagyonom nincs, a fiam házában élünk, erre ugyan haszonélvezet van rátéve. Tehát ennyi amivel rendelkezem. Kérdésem tehát: ilyen feltételek mellett, ha a házastársam elhalálozna, a 20 hektár földből én semmit sem öröklök, még haszonélvezetet sem?

Mező- és erdőgazdasági földet törvényes öröklés útján mind belföldi és tagállami, mind pedig külföldi természetes személy korlátozás nélkül szerezhet, és hatósági engedélyezés sem szükséges hozzá.

Elsőként az örökhagyó gyermekei minősülnek törvényes örökösnek, akik fejenként egyenlő arányban örökölnek. Ha az örökhagyónak van túlélő házastársa, a Ptk. szabályai szerint ő is egy gyerek részt örököl a hagyatékból, vagyis öröklési jogi szempontból úgy kell rá tekinteni, mintha az elhunyt leszármazója volna.

Fontos változás, hogy a házastársat holtig tartó haszonélvezeti jog csak az örökhagyóval közösen lakott lakáson, valamint a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon illet meg, egyéb vagyontárgyakon, így a mező- és erdőgazdasági földön 2014. március 15-e óta már nem.

Örökölhető-e öröklési szerződéssel termőföld?

Share Button

Édesanyám 82 éves, élettársával 18 évig éltek együtt. 16 évvel ezelőtt írt az élettársa ügyvéd előtt öröklési szerződést, melyben mindent édesanyámra hagyott. A hagyatékban szerepel egy tanya gyümölcsössel, szántóval mely több mint 1 hold, és bérbe adva kb. 5 Ha föld.

A közjegyzőnél szembesültünk, hogy ezt a törvényes örökösök öröklik akiket mi akkor láttunk először. Tehetünk-e ez ellen valamit? A földet mindenképpen a törvényes örökösök öröklik vagy a tanyát is a kisebb földterülettel együtt? Az aranykalászos gazda képzést folyamatban lévő ügy közben is el lehet végezni, vagy már késő, és mivel élettársak voltak semmit sem ér a végrendelet?

A földforgalmi törvény csak a törvényes örökösök részére enged földet, tanyát örökölni. Ezzel ellentétes végakarat (végrendelet, öröklési szerződés) ezen részében részlegesen érvénytelen. Az eljáró közjegyző minden ilyen esetben az illetékes megyei földhivatalt keresi meg a részleges érvénytelenség, a törvényes öröklés tekintetében.

Vásárolhat-e nem földműves nővér öccsétől termőföldet?

Share Button

Édesanyám tavaly meghalt, és örököltünk a testvéremmel 6 hektár földet. Bátyám szeretné eladni, én megtartanám. Az ő részét meg tudnám venni, de nem vagyok földműves, most is bérbe van adva, és ezután is azt szeretném.

Mivel osztatlan közös van elővásárlási jogom? Esetleg nekem ajándékozhatja? Ebben az estben mennyi az illeték?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5§ 13. pontja állapítja meg a közeli hozzátartozók körét a következő szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Közeli hozzátartozók között a föld minden korlátozás nélkül kifüggesztés és engedélyezési eljárás mellőzésével ajándékozható, adható/vehető. Fontos tudni, hogy az okirat 1 példányát az ügyvéd/közjegyző biztonsági okmányon készíti el.

Örökölt termőföld eladása után mennyi adót kell fizetni?

Share Button

Édesanyám után testvéremmel termőföldet örököltünk, fél évvel ezelőtt. Amennyiben szeretnénk eladni, mennyi adót kell fizetnünk utána?

Az öröklési (hagyatéki) érték és az eladási ár közötti különbözeti összeg adózik 15 százalékkal.

Hogyan örökölhető föld végrendelettel nem rokon örökhagyótól, ha az örökös nem földműves?

Share Button

Ismerősünk 10 ha szántóterülettel rendelkezik és most 91 éves. Vér szerinti kapcsolat nincs Közöttünk. Törvényes örököse nincs se le, se felmenő ágon. Ő a családja utolsó tagja.

Végrendelettel fiamra (akit unokájaként kezel) hagyhatja-e a szántó területet? Milyen feltételekkel történhet meg az öröklés? (Őstermelővé válás, egyéb) Fiam nem földműves, viszont mintegy 10 ha területnek már jelenleg tulajdonosa, más mezőgazdasági ingatlanja nincs.

A végrendelettel való szerzést az illetékes Megyei Földhivatalnak is jóvá kell hagynia. Ebben az eljárásban vizsgálják hogy a  végrendeleti örökösnek van-e földszerzési képessége.

Ha nincs, nem lehet örököse a földnek. Magánszemélyként ( ide értve az őstermelőt is ) csak egy hektárig lehet végrendelettel szerezni földet, de ebbe beszámít a már meglevő is.

Tehát akinek van 10 ha földje többet nem szerezhet végrendelettel.  300 hektárig viszont a földműves szerezhet.

Megoldás tehát ha a végrendelet előtt  földműves lesz a leendő végrendeleti örökös. Ez egy tanfolyam elvégzésével és földhivatali regisztrációval lehetséges és mivel van már 10 hektár földje –  nem lehet semmi akadály.

Hogyan örökölhető 1 Ha-nál több föld, ha az örökös nem földműves, és az örökhagyó nem közeli hozzátartozó?

Share Button

1ha és 3600m2 föld örökségem van visszterhes öröklési szerződéssel egy hölgytől akivel semmilyen rokoni kapcsolat nem áll fent köztünk, nincsen élő rokona.

A szerződés 1994-ben íródott. Ez a föld egy 13 Ha területnek az osztatlan közös tulajdoni részének 9%-a (1ha és 3600m2), aranykorona értéke van tehát művelés alatt van.

1ha-ig örökölhetek mert nem vagyok földműves ha jól gondolom, bár a mamám az csak nem vagyok nála bejelentve. Bejelentsem-e mamámnál magamat családi őstermelésbe és akkor megkaphatom a teljes földet, vagy meg kell osztani és hogy 1 ha-t megkapjak és veszik a 3600m2, vagy nem megosztható ilyen esetben a föld és semmit sem kaphatok? és hogy mit tehetek.

Az örökös eltartónak meg kell felelnie a Földforgalmi törvény előírásainak, vagyis, ha összességében 1 hektárnál több tulajdonnal rendelkezne a az öröklési szerződés folytán , akkor földművesnek kell lennie.

Az öröklési szerződés  földre vonatkozó része igényli a jóváhagyást. Ha a földhivatal megtagadja az  eltartó/örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását akkor az törvényes örökösöké lehet a föld.

Örökölhet e nem földműves magánszemély földet szülei után?

Share Button

Édesanyámnak van földje, ami bérbe van adva, ill. édesapámnak (ő már meghalt) a nevén is volt (az is bérbe van adva jelenleg). A húgommal ketten vagyunk/leszünk örökösök.

A kérdésünk: örökölhetjük-e majd a szüleink földjét, ha mi nem minősülünk földműveseknek? Amennyiben igen, akkor az örökölt földet bérbe adhatjuk-e majd mi is?

A földet 300 hektárig miden magyar állampolgár örökölhet. 300 hektár felett csak földműves örökölhet.

Az örökölt föld bérbe adható nem földműves által is. A bérlőnek kell földművesnek lenni.

Örökölhet-e nem földműves magánszemély 1 hektárnál nagyobb szántó területet?

Share Button

Édesapámnak van 5 hektár szántóföldje , évek óta én segítek neki a művelésben , de csak fél éve intéztük el,  hogy családtagként szerepeljek az őstermelői igazolványban.

Mivel nincs mg.-i végzettségem, és nem vagyok 3 éve bejegyezve mg-i őstermelőként , örökség esetén nem örökölhetném a földet ?

A földet örökség útján megszerezheti. Ehhez a közjegyző szerzi be az illetékes Megyei Földhivataltól a szükséges engedélyt.

Ajándékozhat-e keresztanya a keresztfiának termőföldet?

Share Button

Keresztanyámnak van 1,2 hektár szántóföldje, ami jelenleg bérbe van adva. Szeretné nekem ajándékozni, vagy végrendelettel rám hagyni. Van ennek valami akadálya?

Földet ajándékozni csak közeli hozzátartozók között lehet, akik az egyenes ági rokonok és utolsóként a testvér.

Ugyanez a szabály igaz a végrendelettel történő öröklésnél is. Mivel  keresztanya nem tartozik bele ebbe a körbe, így  tőle ajándékba nem kaphat termőföldet.

1 / 2 oldal12