törvényes örökös címkével jelölt bejegyzések

Lehet-e házastárs szülőjének örököse a házastárs túlélő felesége?

Share Button

Apánk halála után 3 testvér 3×1/6-od,anyánk 3/6- od részt örökölt.Egyik testvérem meghalt,,/ házas volt,gyerekük nem volt / és az Ő 1/6- od apai részét a sógornőm örökölte.

Kérdésem, ha anyánk is meghal, akkor az anyai részből is jogos örökös lesz a sógornőm?

Túlélő házastárs lehet az elhunyt házastárs örököse, de az elhunyt házastárs szülőjének örököse nem lehet.

Örökhagyó testvére törvényes örökös-e?

Share Button

Nagymamánk 2001-ben fiának – édesapánknak – ajándékozta lakása ráeső tulajdonjogát. Haszonélvezete maradt rajta. Édesapánk 2009-ben meghalt. A 2010-ben lefolytatott hagyatéki tárgyalás után mi – édesapánk két gyermeke – lettünk a tulajdonrész örökösei, természetesen nagymamánk haszonélvezeti joga mellett.

Nagymamánk 2016-ban meghalt, ami után, mi testvéremmel eladtuk a lakást. Érdeklődnénk, van -e jogi alapja annak, hogy ebből édesapánk egyik testvére most még tőlünk kötelesrészt követeljen. Nagymamánk halála után – mivel neki tulajdonában ingatlan nem volt – hagyatéki tárgyalás nem volt

A törvényes örökösök a leszármazók a kérdezett esetben. Örökhagyó testvére nem törvényes örökös. Köteles részre ezért nem jogosult.

Nem földműves szerezhet -e örökléssel 1 Ha-nál nagyobb területet?

Share Button

Nagynéném után örökölhetek-e földet, a fia meghalt, én vagyok a legközelebbi hozzátartozója.Földműves nem vagyok, városban élek, de van már föld a birtokomban amit édesapám után örököltem.

A törvényes örökléssel a föld tulajdoni joga örökölhető, függetlenül attól hogy az örökösnek 1 HA-nál nagyobb földdel már rendelkezik vagy sem  és attól is hogy földműves –e az örökös vagy sem.

Fontos tudni, hogy a végrendelettel történő örökléshez kell az Illetékes Megyei Földhivatal  jóváhagyása. A jóváhagyás megtagadása esetén a végrendelet részben érvénytelen, így a föld öröklésére vonatkozó rendelkezése semmis.

Visszautasítható-e az örökség? Ki örököl visszautasítás esetén?

Share Button

Elhunyt férjem előző házasságából egy kiskorú és egy nagykorú gyermek született. Az örökösök – a fiai és én, mint feleség – nem tudtuk, hogy van egy ingatlana, ami hitellel terhelt.

Hogy mondhatok le az örökségről vagy utasíthatom vissza, és kinek a javára mondhatok le, a fiai javára, bárkire, vagy a magyar állam javára?

Milyen jogkövetkezményei vannak a lemondásnak illetve visszautasításnak részemről, mint túlélő feleség részéről?

Örökségről lemondani csak az örökhagyó életében lehet. Örökhagyó halálát követően az örökséget csak visszautasítani lehet, ha az örökös nem akar örökölni.

Visszautasítani azonban csak az egész hagyatékot lehet, így például nem lehet azt tennie, hogy a terhelt ingatlant visszautasítja az örökös, míg a nem terhelt elfogadja örökségként.

Visszautasítás esetén a sorban következő törvényes örökös örököl, aki általában az örökös gyermeke. Ha a gyermek például kiskorú a reá is kiterjedő hatályú visszautasításhoz az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Ha minden örökös visszautasít a Magyar Állam örököl.

Leszármazó hiányában ki örököl?

Share Button

Május 30 el hunyt a Testvérem nincs gyermek se bejegyzett élettársa csak barátnője volt. Szülőnk apukám él és az lenne a kérdésem ki örököl utána?

A törvényes öröklés rendje szerint az egyenes ági öröklés megelőzi az oldalágit. Ha elhunyt testvérének nincsen leszármazója, akkor az örökös az édesapa.

 

Hogyan érvényteleníthető egy öröklési szerződés?

Share Button

Öröklési szerződés alapján idegen (nem rokon, csak ismerős) örökölhet-e termőföldet úgy, hogy a törvényes örökösök is élnek? –

Öröklési szerződés alapján örökölheti-e egy törvényes örökös a termőföldet a többi 5 törvényes örökös kizárásával? –

Öröklési szerződés lehet-e érvénytelen, ha a benne foglaltakat nem tartották be (otthoni ápolás helyett szociális otthonba adták)? -

Ha ily módon érvénytelen az öröklési szerződés, érvénytelen az egész azon alapuló öröklés is?

Az öröklési szerződéssel – ha két évig  a szerződést örökhagyó túléli – köteles rész nélkül örököl  az eltartó. Földingatlan esetében  1 hektárig nem földműves míg 300 hektárig földműves szerezhet földet.

Ha az öröklési szerződéssel lekötött föld mellet más hagyaték is lesz , azt a törvényes örökösök öröklik. A szerződés érvénytelensége megállapítása iránt  bírósághoz lehet fordulni – a hagyatéki eljárás során – ha annak jogi feltételei fennállnak. A kereset megalapozottságát az  eset összes körülményei alapján a bíróság jogosult eldönteni.

Örököl-e a nevelt gyermek?

Share Button

2005-ben, közvetlenül házasságkötésünk előtt ügyvéd által házassági szerződést kötöttünk a férjemmel. Ebben tételesen fel vannak sorolva a különvagyonomhoz tartozó ingatlanok. Úgy mint egy lakóház 1/2-ed része, 4 db zártkerti ingatlan.

A férjemnek előző házasságából született két leánya. A szerződéskötéskor még kiskorúak voltak, őket együtt neveltük a szerződés szerint is. Időközben a lányok felnőttek, önállóak.

Közös kisfiúnk 3 éves lesz idén. Végrendelet nincs férjemmel, sem mással kapcsolatban.

Ha én esetleg meghalnék, ki hogyan örökölne utánam, ki kapna haszonélvezetet utánam valami után? Jelenleg édesanyám is él.

Az Ön halála esetén a közös gyermek az örököse és a férje – fele-fele arányban, feltéve hogy Ön édesanyja már nem él. A férjenek az utolsóként közösen lakott ingatlan Önt illető tulajdoni hányadára haszonélvezeti/özvegyi joga is keletkezik.

Nevelt gyermek nem örököl csak ha örökbefogadott.

Mennyi ideig számít bele az ajándék a köteles rész alapjába?

Share Button

Édesanyám végrendeletben úgy rendelkezett, hogy a tulajdonában álló 1/2-ed résznyi ingatlant örököljem én, a haszonélvezetet örökölje édesapám. Az ingatlan másik 1/2-ed része édesapámé, aki szintén ugyanígy végrendelkezett. Sajnálattal édesanyám elhunyt.

Van egy testvérem, aki fiatalon több, mint 25 éve kapott egy ingatlant, sok egyéb juttatást is azóta. Az ő ingatlana és a szülői ingatlanok értéke kb. azonos.A szüleim azért is rendelkeztek így, hogy egyenlőképpen örököljünk.

Kérdésem az, hogy a testvérem igényt tarthat-e a köteles részre? Az mennyi, ha az 1/2 rész értéke 8 MFt. Nekem mennyit “kell” fizetnem, ha nem fogadja el a végrendeletet, mert nála már elmúlt a 15 év az ajándékozás óta. Mit tehetek?

Ha fizetnem “kell”, azt azonnal kell a hagyatéki tárgyaláson kell megtennem? Milyen lehetőségeim vannak? Milyen költségekkel kell számolnom (szja, illeték, stb.)?

A 15 évi ajándék után köteles rész nincs. Édesanya halála miatt testvére viszont köteles része jogosult, melynek mértéke a törvényes örökrész 1/3-a, ha a haláleset az új Ptk. hatálybalépését követően történt (2014. március 15.).

Visszautasíthatom-e az örökséget, ha van tartozásom?

Share Button

Apukám meghalt és örököltem, de le szeretnék mondani az örökségről a testvérem javára, de van több milliós tartozásom egy bank fele.

Az örökös a hagyaték erejéig felel az örökhagyó tartozásiért. Ha Ön a hagyatékot nem fogadja el ( visszautasítja),  a soron  következő örökös örökli. A visszautasítás révén az örökséget megszerző nem felel az örökséget visszautasító tartozásaiért.

ha a testvér a visszautasítás után a következő örökös, akkor az Ön célja megvalósulhat.

Mikor örököl az élettárs?

Share Button

Édesapám két hete hunyt el. A törvényes örökös én vagyok annak ellenére, hogy szüleim 5 éve elváltak.

Apámnak volt egy élettársi kapcsolata. Ilyen esetben az élettárs mire tarthat igényt, illetve mit örököl?

Ha esetleg bejegyzett élettársként voltak bejegyezve, akkor mi a helyzet? Ingatlan, autó, betétkönyv és személyes ingóságok milyen arányban illetnek meg engem, illetve az élettársat?

Ha egy élettársi kapcsolat a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába be van jegyezve vagy az élettársi jogviszony közjegyző előtt van elismerve, akkor ez az élettársi közösség a házastársi közösséggel azonos megítélésűvé válik.

Ha egyik nyilvántartásba sincs bejegyezve az élettársi kapcsolat, akkor a jogviszonyra  polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok az irányadóak. Míg az első két esetben az öröklés szabályai az élettársakra is irányadóak, az utóbbi esetben az élettársak nem lehetnek egymás örökösei.

Fontos tudni, hogy az utóbbi esetben vagyonközösségük megítélésére nem a házastársi vagyonközösség szabályai kell alkalmazni, hanem az élettársak a vagyon megszerzésében való közreműködésük arányában szereznek tulajdoni jogot.

 

1 / 3 oldal123