tulajdonközösség megszüntetése címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szüntethető meg földterület közös tulajdoni joga?

Share Button

Osztatlan közös földterület közös tulajdonjogát szeretném megszüntetni. Földműves nyilvántartásban szerepelek.

Néhány tulajdonostárstól szerződés útján sikerült megvásárolnom a tulajdoni hányadukat. Egy tulajdonostárs kivételével az összes maradék tulajdonostárs hajlandó arra ill. belegyezik, hogy jogi úton elindítsuk a közös tulajdon megszüntetését, és mindenki kimérethesse a saját tulajdonrészét.

Milyen jogi lehetőség van arra, hogy az egy tulajdonostárs ellenében mégis a többség a saját nevesített (kimért) tulajdon részéhez jusson?

Ha nemcsak kiméretésről – hanem megváltás útján való tulajdonközösség megszüntetéséről van szó – az illetékes  bírósághoz fordulhat ez ügyben.

 

Megszüntetett haszonélvezeti jog utólag visszaállítható-e?

Share Button

1997-ban lányunknak vásároltunk egy lakóházzal beépített ingatlant, amelynek vételárát teljes egészében saját anyagi eszközeinkből egyenlítettünk ki.

Férje ezt a tényt elismerte és okiratban rögzítve lett. 2013 évben a lányunk férje megjelent nálunk egyedül és azt mondta hogy a lányunkkal meg van beszélve hogy odaajándékozza fele arányban az ingatlant.

Továbbá kéri, hogy mondjunk le a haszonélvezeti jogunkról. Azt is közölte, hogy az ügyvédnél minden el van rendezve, másnap elvisz minket az ügyvédhez csak alá kell írni a szerződést. Ez meg is történt.

A lányunk nem közölte velünk csak utólag, hogy akkor már megromlott a kapcsolatuk és csak azért íratta rá a fele ingatlant, hogy megmentse a házasságukat .

Sajnos kimondták a válást, pedig szóban ígéretet tett, hogy nem fognak elválni. Szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen lehetőség arra,hogy legalább a haszonélvezeti jogot vissza lehessen állítani?

A szülői pénzből vásárolt ingatlan külön vagyoni jellege az ingatlan felének férj részére ajándékozásával megszűnt. A haszonélvezeti jogról lemondást csak új haszonélvezeti jog alapítással lehet helyreállítani.

A lányuk és férje között így kialakult tulajdonközösség olyan osztatlan közös tulajdon, amelynek a lányukat illető felén az Önök haszonélvezeti joga áll. E haszonélvezeti jognál fogva a fél ingatlant életük végéig Önök használhatják, de a másik felét a férj használhatja.

Ebben a bonyolulttá vált jogi helyzetben megoldás lehet, ha Önök akarják használni a teljes ingatlant haszonélvezettel, hogy vásárolják vissza a férjtől az Ő fél ingatlanára a haszonélvezeti jogukat, ha ingyenesen az eredeti állapotot a férj nem hajlandó visszaállítani.

A haszonélvezeti jog értékét az illeték törvény 72. §-a szerint lehet megállapítani, pl. ha az ingatlan fele 10 m Ft értékű és Önök 65 év felettiek, akkor a haszonélvezeti vételének értéke 2 m Ft.

Ha a haszonélvezet visszaállításától a férj elzárkózik és az ingatlan használata során vita keletkezik, javaslom, hogy egyik fél váltsa meg a másik ingatlan részét, vagy az ingatlant közösen értékesítsék, vagy  a közös tulajdon megszüntetését kérjék a bíróságtól.

Hogyan adható el egy távol élő, nem együttműködő tulajdonostársakkal közös ingatlan?

Share Button

Édesapám és rokonai évekkel ezelőtt örököltek egy pincét hozzá tartozó területtel. A probléma a következő: édesapám magyarországi örökös, hárman pedig külföldön élnek. Ketten Dél Afrikában, egy pedig Angliában. Magyarországra csak az angliai örökös “jár” (elmúlt 20 évben 3x volt itt)…

Miként tehetné pénzzé (adhatná el) édesapám a saját részét, ha: a dél afrikaiak soha nem jönnek Magyarországra, szóban évekkel ezelőtt lemondtak az örökségükről?

Aki Angliában él az nem foglalkozik az örökséggel, viszont nem beszél magyarul, az eddig felajánlott bármilyen egyezséget a “nem értem miről van szó” válasszal nyugtázza, hiába vettünk segítségbe hivatalos tolmácsot is.Egyszerűen nem akarja megérteni a dolgot.

Az örökölt ingatlant teljes részében mi tartjuk “rendbe” mi nyírjuk a füvet, fizetünk utána mindent, és tartjuk karban a lehetőségeinkhez mérten kb 7-8 éve. (édesapám rokkantnyugdíjas, így a mi segítségünkre szorul ebben is) .

Mit tanácsol,  milyen úton induljunk el hogy minél hamarabb pénzzé tudjuk tenni az örökséget? Értéke kb 2 millió forint, ami 4 fele osztva nevetséges összeg lenne, de édesapámon kívül senki nem akarja eladni – ketten lemondanának róla-, egy pedig se eladni nem akarja a saját részét, se megvenni édesapámét nem akarja.

 Milyen költségekkel és mennyi idővel kellene számolni, hogy számunkra megnyugtató eredménnyel záruljon az ügy?

Az ingatlan édesapát illető tulajdoni hányadára – ha vevőt találnak – kössenek adásvételi szerződést, feltéve ha a vevő a tulajdoni hányadot megvéve hajlandó birtokba lépni és az ingatlant használni.

Ebben az esetben az adásvételi szerződést ügyvéd által, hivatalosan meg kell küldeni a tulajdonos társaknak – elővásárlási joguk gyakorlása végett.

Ha a három tulajdonostárs közül valamelyik megveszi az Ön ingatlan részét Ön a pénzéhez jut. Ha nem élnek elővásárlási jogukkal az Ön vevője, mint tulajdonostárs kérheti a tulajdonközösség megszüntetését bírósági úton, melynek során a másik három tulajdonostársat kivásárolhatja, megválthatja. Így az ingatlan  1 / 1 –ed tulajdonosa lehet.

Ha nem talál ilyen vevőt, akkor a bíróságtól lehet kérnie a közös tulajdon megszüntetését, melynek során végső esetben árverésen kerül értékesítésre az ingatlan és a befolyó vételár lesz felosztva a tulajdonostársak között.

 

Le lehet-e mondani a tulajdoni jogról?

Share Button

13 éve elváltam és van egy közös ingatlanuk a volt feleségemmel, de én teljes mértékben le szeretnék mondani a tulajdoni jogról. Hogy tehetném ezt meg?

Ingatlanra fennálló tulajdonközösség esetén a tulajdonostárs a tulajdoni jogáról nem mondhat le a másik javára. Lehetősége van azonban arra, hogy a tulajdoni hányadát elajándékozza vagy eladja.

Az első esetben a másik tulajdonostárs 9 % ajándékozási illetéket fizet ( lakó ingatlan esetén), míg a második esetben az illeték mértéke 4 %.

További lehetőségük, hogy egymás között ún. tulajdonjog rendezést tegyenek. Mindhárom ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal lehetséges, melyet az illetékes földhivatalhoz is be kell nyújtani.

 

Ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárssal történő ingatlaneladás

Share Button

Feleségem 3/4 a testvére 1/4 részben örökli nemrég elhunyt apósom vidéki házát. A temetés költségeit stb nagy nehezen kifizettük.

Hagyatéki tárgyalásra várunk, a házat minél gyorsabban el szeretnénk adni. A testvér viszont 20 éve hajléktalan, elérhetetlen. Ha nem találják továbbra sem, eladható nélküle a ház? Ha igen, milyen módon?

Ismeretlen helyen tartózkodó eladó  (elővásárlási jog jogosult)  esetében is lehet adásvételi szerződést kötni ingatlanra.

 Ebben az esetben  csak a Felesége 3 / 4 –ed részére lesz bejegyezve a vevő tulajdoni joga – osztatlan közös tulajdonnal az ismeretlen helyen tartózkodó testvérrel.

Ezt követően kérheti a vevő a tulajdonközösség megszüntetését – bírósági úton megváltva ismeretlen helyen tartózkodó  tulajdoni részét is.

Közös tulajdon megszüntetése

Share Button

Gyermekeim az elhunyt édesapjuk helyett, örököltek az apai nagyapjuk után 1/6 részt.

Hárman voltak testvérek, két fiú, akik egy anyától származnak, de a második feleségtől is volt egy leánygyermek, aki most az édesanyja halála után megörökölte a részét 3/6-od részt, így van neki 4/6 része az egyik fiú testvér 1/6 és a gyermekeimnek 1/6-od rész.

A leánygyermek beköltözött a házba és nem hajlandó tárgyalni a testvérével sem az én gyermekeimmel sem.

Mit lehet ez esetben tenni? Szeretném normálisan lerendezni amennyiben lehetséges, de sajnos sok pénzünk nincs az évekig tartó pereskedéshez.

Az öröklés kényszer közös tulajdont eredményezett. Ha ennek fenntartása nem áll érdekében a tulajdonostársak közül bármelyiknek – kérnie kell annak megszüntetését.

Első körben javasolt a benn lakót felhívni hogy váltsa meg a többi benn nem lakó tulajdonostárs tulajdoni hányadát. Ha erre nem hajlandó  vagy nem képes a bíróságtól lehet kérni a közös tulajdon megszüntetését.

A bennlakó tulajdonostárs  ha használja a nem ott lakó társai ingatlan hányadát is bérleti díj fizetésére is kötelezhető, (maximum hat hónapra visszamenőleg) mely a tulajdonközösség megszüntetésekor elszámolási tétel.