tulajdonostárs címkével jelölt bejegyzések

Szükséges-e minden tulajdonos hozzájárulása az osztatlan közös ingatlan egy részének eladásához?

Share Button

Szükséges -e a hozzájárulása a másik ingatlan összes tulajdonosának egy osztatlan közös telken álló ingatlan eladásához?

Elővásárlási jogunkkal nem élnénk mert nem engedhetjük meg anyagilag, de számunkra nem elenyésző fontosságú kik költöznének mellénk.

Ha mégis megvalósulna az adásvétel a harmadik féllel, a közös területeket hogy és miként érinti a szerződés?

Tulajdonostársnak a Ptk. szerint elővásárlási joga van. Anélkül, hogy le nem mondott volna róla (tevőlegesen vagy hallgatólagosan) érvényesen nem jön létre harmadik személlyel az adásvétel és a földhivatal a tulajdonjog változást nem jegyzi be.

A tulajdonostársak csak az elővásárlási joggyakorlásukkal akadályozhatják meg nem kívánatos harmadik személy tulajdoni joga bejegyzését.

A közös tulajdon szabályai szerint az eladó tulajdonostárs olyan mértékű és használati módú tulajdonjogot ad el, melyet ő maga a magáénak tudott, ráutaló magatartással vagy okirati rendelkezésekkel. (például: ingatlan természetben kizárólagos használati megállapodás) A harmadik személy az eladó tulajdonostárs általános jogutódja.

Könnyítések külterületi mezőgazdasági föld adásvételénél

Share Button

A  földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan tulajdoni hányadok külső, harmadik személynek történő eladása esetén  a tulajdonostársakkal szemben  nem kell az  elővásárlási joggyakorlási eljárást lefolytatni.  Ez azt jelenti, hogy  nem kell a társtulajdonosokat külön levélben kiértesíteni, elegendő a szerződés hirdetményi közzététele a tulajdonjog bejegyzéséhez.

Eladható-e egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan egyik tulajdonosra eső része?

Share Button

Testvéremmel fele-fele arányban van egy házunk ahol Ő él egyedül.

A házat én szeretném eladni, de Ő sokat akar érte kérni, kb annyit szeretne a fele házért, mint amennyit az egész ér.

A részemet nem tudja megvenni. El tudom- e adni az én részem valakinek, ami egy osztatlan közös?

A bíróságon nagyon sokat kellene fizetnem és azt én sem tudom vállalni. Az az ár amit mondtam neki nem érdekli.

Ha vevőt talál az 1 / 2-ed tulajdonú ingatlanára az adásvételi szerződés érvényesen megköthető. Ebben az esetben természetbeni kizárólagos használati megállapodást érdemes kötni a vevő és a testvér között az ingatlan és a telek használatára vonatkozóan. A tulajdonostárs testvérét elővásárlási jog illeti meg.

Hogyan szüntethető meg földterület közös tulajdoni joga?

Share Button

Osztatlan közös földterület közös tulajdonjogát szeretném megszüntetni. Földműves nyilvántartásban szerepelek.

Néhány tulajdonostárstól szerződés útján sikerült megvásárolnom a tulajdoni hányadukat. Egy tulajdonostárs kivételével az összes maradék tulajdonostárs hajlandó arra ill. belegyezik, hogy jogi úton elindítsuk a közös tulajdon megszüntetését, és mindenki kimérethesse a saját tulajdonrészét.

Milyen jogi lehetőség van arra, hogy az egy tulajdonostárs ellenében mégis a többség a saját nevesített (kimért) tulajdon részéhez jusson?

Ha nemcsak kiméretésről – hanem megváltás útján való tulajdonközösség megszüntetéséről van szó – az illetékes  bírósághoz fordulhat ez ügyben.

 

Hogyan írathatom nevemre a már kifizetett ingatlant, ha az eladó nem hajlandó aláírni a szerződést?

Share Button

Két kérdésem is lenne, két különböző ingatlan kapcsán: 1.) Rendelkezem 50% tulajdonrésszel egy lakásban. Az ingatlan társtulajdonosának, aki szintén 50%-al rendelkezik, 2 éve kifizettem az akkor megállapodott vételárat, annak érdekében, hogy a teljes ingatlan az én tulajdonomba kerüljön.

Azóta amerikai állampolgár lett és húzza az időt, nem tudom a nevemre íratni a lakást. Mit tudok tenni ilyenkor?

2.) Vásárolnék egy ingatlant, amely jelzáloggal és végrehajtási joggal terhes. Ami önmagában így még nem is gond, ám az ingatlannak több tulajdonosa is van, amiből 1/6-od nem hajlik az adásvételre, míg a maradék kettő, 5/6-od tulajdonos igen.

Azt tanácsolták hogy előszerződés keretében vásároljam meg az ingatlan 5/6-át, foglalóként egyenlítsem ki a közterheket, majd az 5/6 átírás (?) után éljek az elővételi jogommal a maradék 1/6-ra.

Lehetséges ez? Van ilyenre lehetőség vagy példa? Életszerű ez? Nem egy beláthatatlan végű és költségű, bizonytalan végkimenetelű pereskedés lenne a vége, azért mert a tulajdonosok nem egyeztek meg?

1. Ha tanúk előtt történt a vételár átadása az a tény sikeres bizonyításhoz vezethet egy polgári perben.

Ha átutalással történt a fizetés úgy követelését megalapozottan bírósági úton érvényesítheti. E körben kérheti a közös tulajdon megszüntetését is  – magához váltással – és a már igazoltan kifizetett vagy átutalt összeget a vételárba beszámíttathatja.

2. A második kérdésben is megoldás lehet a közös tulajdon megszüntetését kérni a bíróságtól: 5 / 6-od tulajdoni hányadot megvásárol, míg az 1 /6 –od vonatkozásában bírósági úton megváltja a nem eladni kívánó tulajdonostársat.

Elővásárlási jogával élve az ügy nem oldódik meg automatikusan, ugyanis az elővételi joggal élésnek előfeltétele egy adásvételi szerződést, melyet az 1 / 6 –od tulajdonostárs 3. személlyel köt. Ha ilyen szerződés nem jön létre közöttük, úgy Ön sosem gyakorolhatja elővételi jogát.

Milyen módon szerezhető meg egy osztatlan közös tulajdoni rész kifüggesztés nélkül?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban van 6 testvér területe, mely szántó. Egy testvér meghalt, akinek a részét 5.000 m2-t  már 10 éve én használom, mert Ő  Angliában élt  életvitelszerűen.

Halála után a területet 3  Angliában élő  gyermeke örökölte. Ezt a területet milyen módon tudnám  megvenni, hogy ne kelljen kifüggeszteni?

Ezt  a bekerített szántó területet szüleinktől örököltük,apám már  27 éve mindenkinek kijelölte  a saját részét és azt úgy használjuk  azóta is.

Kifüggesztés és jóváhagyás nélküli ügylet csak közeli hozzátartozók között jöhet létre,  pl. ajándékozással, adásvétellel. A legutolsó ilyen közeli hozzátartozó a testvér, testvér gyereke viszont nem.

Osztatlan közös tulajdon teljes megszüntetése esetén van még lehetőség adásvétellel olyan szerződést kötni, amelyet nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a vevőnek tulajdonostársnak kell lennie és a vétellel 1 /1-ed tulajdoni hányada kell, hogy kialakuljon.

Ki lesz az örökös?

Share Button

A férjemmel mindkettőnknek a második házassága,/mindketten özvegyek/. Az első házasságában épült ingatlannal így a fele részt a két gyereke örökölte. Én költöztem az ő általa épült házba, az enyémet eladtam.

Férjem aggodalma az, hogy a halálom esetén az első házasságomból született lányom örököl a ház fele részéből.

Ha Ön a tulajdoni lapon feltüntetett 1/2 tulajdonostárs, az Ön tulajdoni illetőségét természetesen a vér szerinti lánya lánya örököl a ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Mi szükséges szőlőterület megvásárlásához, hogyan zajlik a folyamat?

Share Button

Tokaj-Hegyalján szeretnék vásárolni szőlőterületet. A kiválasztott terület kb. 3200 m2, melynek az irányára 900 e Ft.

Az adásvétel lebonyolításához milyen iratok/nyomtatványok szükségesek (hány példányban), mi az átíratás menete és ennek a költségvonzata, díja.

Általános tájékoztatást szeretnék kérni a vásárlástól a tulajdonba vételig a szükséges és keletkező dokumentumok megjelölésével, letölthetőségével.

Biztonsági papíron és normál papíron kell ügyvédnek az adásvételi szerződést elkészíteni, melyből egy biztonsági és három nem biztonsági példányt az illetékes helyi jegyzőnek kell megküldenie 8 napon belül kifüggesztésre.

60 napig a földműves elővásárlási jog jogosultak és ha van tulajdonostárs, akkor a tulajdonos társaknak joguk van az ingatlant a szerződésben foglalt vételáron megvásárolni. Ezt a nyilatkozatukat személyesen kell a jegyzőnél megtenniük.

Ha elővásárlás nem történik, a jegyző az illetékes megyei földhivatalhoz küldi meg a szerződéseket. 90 napja van a  megyei földhivatalnak, hogy jóvá hagyja az adásvételt, vagy azt elutasítsa.

A jóváhagyást záradék formájában vezeti rá a  szerződésre, és egy biztonsági és egy  nem biztonsági papíron készült adásvételt visszaküld az okiratot szerkesztő ügyvédnek.

Az ügyvéd ezt követően érkezteti a szerződéseket a földhivatalnál. A  hivatal 30 napon belül bejegyzi a vevő tulajdoni jogát. A szerződéshez személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya szükséges a felek részéről.

A szerződésben a vételárat meg kell jelölni, és rendelkezni kell, hogy az mikor lesz eladónak megfizetve.

Javaslom, hogy az ingatlan birtokba adására csak a vevő tulajdoni joga bejegyzését követően kerüljön sor, és ezzel egyidejűleg történjék a vételár megfizetése is.

Javaslom továbbá, hogy a vételár ez idő alatt  ügyvédi letétbe legyen

A költségekről: 6250 Ft tulajdoni lap, 6600 Ft földhivatali bejegyzési illeték, a vételár 4 %a vagyonszerzési illeték, és az ügyvédi költség, mely szabad megállapodás tárgya.