új földforgalmi törvény címkével jelölt bejegyzések

Fordítható-e termőföld adósságrendezés céljára?

Share Button

Érdeklődni szeretnék,hogy egy 2/4 részben saját tulajdonú zártkertet adósságrendezés céljából fel lehet-e kínálni az adósság rendezésére magánszemély részére?

A tartozás nagyságrendileg megegyezik a zártkert értékével. Ha lehetséges ez a megoldás, mi a teendőm?

Az uj földforgalmi törvény nem teszi lehetővé   zártkert adósságrendezés céljából történő átruházását.

Mire vonatkozik a földhasználati bejelentés

Share Button

Jól értelmezem-e a Tft., a 2011. évi CI. tv., és a 356/2007. (XII.23.) Kormányrendelet alapján, hogy a kötelező mezőgazdasági földregisztráció a “termőföldre” vonatkozik?

Ezen kívül a zártkert is termőföldnek minősül, ahogy itt olvastam? Tehát akkor egy 294 nm-es még mindig “zártkertnek” minősülő földterületet és egy későbbi “szerzeményt”, mely 200 nm-es ‘szántó’ – az egészet termőföldnek kell tekintenünk? 

A zártkerti  fekvésű, egy hektár alatti területekre – amit sokan  “kiskerteknek” neveznek – a bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek.

A zártkertekben földdel rendelkezőknek március 31-ig kell bejelenteniük a földhasználatot. A bejelentés azért szükséges, mert az állam megújítaná a háztáji gazdálkodás rendszerét, amelyhez támogatást is kapcsol majd. Javaslom, március közepéig várjon, mert az előírt feltétel-rendszer változhat(kedvezőbb lehet).

Minden, amit a magyarországi termőföldek földhasználati bejelentésről tudni kell

Share Button

A jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján a földhasználóknak,területnagyságtól függetlenül,  (tehát már 1 hektár alatt is!) minden általuk használt termőföld,valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban. A zártkert alatt is külterületi fekvést kell érteni.

Kivétel:    1./ Az erdő művelési ágú  (kül)terület, mert ezen ingatlanok  ügyeit, más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.

 2./ Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tulajdonos maga használja.

Fontos tudni, hogy megszűnt az a kivétel, mely szerint nem kell bejelenteni a belterületi, 1 hektárnál kisebb földrészleteket, továbbá azon zártkerti és külterületi földrészleteket, melyek aranykorona értékkel nem rendelkeznek.

 Meddig kell a földhasználat bejelentését megtenni?

Általános szabály, hogy minden földhasználat bejelentését a használat megkezdésétől számított 30 napon belül meg kell tenni az erre szolgáló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével.

Ki köteles a földhasználat bejelentésére?

A földhasználati bejelentést mindig a föld használójának kell megtenni!

A tulajdonosnak (illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőnek) kell megtenni a bejelentést, abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében). Ebben az esetben ugyanis a tulajdonos minősül földhasználónak kár használja azt ténylegesen, akár nem

Kivétel: a zártkert, mert azt nem kell bejelenteni, amennyiben a tulajdonos maga használja.

Ha a termőföld használatát a tulajdonos másnak engedte át (pl. haszonbérlet, feles bérlet, szívességi földhasználat, részes művelés), akkor nem a tulajdonos, hanem a tényleges földhasználó köteles a bejelentésre.

Hol kell a földhasználatot bejelenteni?

A bejelentést a használt terület fekvése szerint illetékes járási földhivatalban kell megtenni. Ha valakinek több területe is van, és azok több földhivatal illetékességi területén találhatók, elegendő csak az egyik illetékes földhivatalt felkeresni, és ott minden bejelentés elintézhető. Az iratok postán is beküldhetők – javaslom ajánlva tértivevénnyel. Interneten történő beküldés viszont nem lehetséges.

Egyéb tudnivalók

Mellékelni kell magánszemély földhasználó esetén a személyi azonosítót és a lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolatát.

A földrészletre vonatkozón a Földhasználati bejelentési adatlap kitöltéséhez szükséges adatok teljes körűen megtalálhatók a Tulajdoni lapon.

A földhasználati bejelentés díjmentes.

Földhasználat, bérbeadás szabályai

Share Button

Van legelőnk már 10 éve, de nem tudjuk művelni. Szeretnénk bérbe adni, de senki nem tudta megmondani, hogy milyen papírok kellenek hozzá. Egy jelentkező lovakat tartana rajta, de nem tudunk elindulni, mert se az önkormányzat, se a földhivatal nem ad érdembe választ. Tudna segíteni, hogy milyen papírok szükségesek?

 A 2013. december 15. és 2014. április 30. között a szerződések hatósági jóváhagyás nélkül nyújthatóak be a földhasználat nyilvántartásba vétele céljából.

A föld használatának jogát  csak földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. A haszonbérlet időtartama  legalább egy gazdasági év, legfeljebb 20 év lehet.

A haszonbér pénzben vagy természetben jár, melyet előre meghatározottan kell a szerződésnek tartalmaznia, ennek hiányában a szerződés semmis. A haszonbért utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell megfizetni, ennek időpontját a szerződésben rögzíteni kell.

A haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba kell foglalni, és haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak közölnie kell az elő haszonbérletre jogosultakkal. A közlésnek a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell történnie.

A hirdetményi úton történő közlés az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik. A közlés első napja a kifüggesztést követő nap, az elő haszonbérletre jogosult e naptól számított 15 napos határidőn belül tehet elfogadó vagy lemondó nyilatkozatot. Ez a határidő jogvesztő. A közlési eljárás díj- és illetékmentes. A hirdetményi úton történő előírt formanyomtatványok a VM és a földhivatalok honlapján megtalálhatóak.

http://www.foldhivatal.hu/

A  közlési eljárás megindítása érdekében a haszonbérbeadónak a jegyzőhöz közzétételi kérelmet kell benyújtania az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez 3 eredeti példányban kell csatolni a teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt haszonbérleti szerződést   (nem az ajánlatot,mint korábban). Az eljárás egyszerűsítése érdekében a szerződés helyett ez a közzétételi közlemény kerül kifüggesztésre.

A jegyző hiányos benyújtás esetén a kérelmezőt felhívhatja a hiányok pótlására, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha a felhívás eredménytelen, vagy a kérelmet nem az arra jogosult haszonbérbeadó nyújtotta be.

A kérelmező a közzétételi kérelmet csak a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza, vagyis ha a jegyző a szerződést már kifüggesztette, a kérelem visszavonására nincs lehetőség. A kifüggesztést követően megküldött visszavonásnak joghatása nincs, a visszavonás a közlés joghatályát nem szünteti meg.

 

1 hektár alatti termőföldszerzés 2014. május 1 – aktuális helyzet

Share Button

Az 1 hektár vagy az alatti  termőföld szerzési lehetőség a nem földművesnek minősülő magyar és uniós személyekre vonatkozik, azaz eddig a mértékig nem földművesek is szerezhetnek magyar földet 2014.május 1 napjától. Nem uniós polgár nem szerezhet magyar földet.

Az 1 hektár földszerzés személyenként értendő, így nem kell összeszámítani a közeli hozzátartozóéval. Fontos tudni, hogy a földet szerző birtokában -tehát tulajdonában /használatában – levő terület nagysága nem haladhatja meg az 1 hektárt.

Osztatlan közös tulajdonnál pedig az 1 hektár  terület arányosítással számolandó, azaz az 1 hektárnyi területnek megfelelő tulajdoni hányad szerezhető meg maximum.

A Nemzeti Agrárkamara aktuális állásfoglalása szerint a  mezőgazdasági igazgatási szerv  jóváhagyására az elővásárlási jogokra/kifüggesztési eljárásra vonatkozó szabályokat ezen szerzések esetében is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a törvény által felállított rangsorban levőknek elővásárlási joga van az adásvételi szerződésben rögzített vételárért- a nem földműves vevővel szemben.

Összefoglalva: az 1 hektár  vagy az alatti  föld szerzése magyar és uniós állampolgár esetében  csak akkor valósulhat meg,  ha senki nem élt az elővásárlási jogával és a szerzést a mezőgazdasági igazgatási szerv  jóváhagyta.

Termőföldvásárlás 2014.03.01-én érvénybe lépő új szabálya

Share Button

A 47/2014.(II.26) Kormány rendelet kimondja hogy a termőföld tulajdoni jogának átruházására irányuló okirat  2014.03.01. napjától csak  biztonsági elemekkel ellátott papír alapú okmányon készülhet – a Földhivatal csak ilyet fogadhat el.

Az okirat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni és   a lapokat oly módon kell összefűzni, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható azaz a lapokat zsinórral kell összefűzni , a zsinórt  matricával kell leragasztani  és az ügyvédnek ezeket érintően kell aláírni.

A biztonsági okmányt az ügyvéd a Földhivatalnál tudja megvásárolni  60 Ft+ÁFA/lap összegért, melyekről nyilvántartást köteles vezetni az ügyvéd és a Földhivatal is. Az ügyvédi  nyilvántartást a Földhivatal ellenőrzi és a biztonsági okmány kezelésével , felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos  kötelezettsége megsértése esetén  15-100.000.-Ft közötti bírságot szab ki.

Uniós állampolgár vásárolhat-e zártkertet?

Share Button

Balatonalmádiban mind külfoldi-unios álampolgár szeretnék zártkertet vásárolni. Ingatlan helyrajzi száma 1-sel kezdődik.

Szeretném megkérdezni hogy ebben a esetben belterületi ingatlanak számít-e?

A külfoldi-unios álampolgár vásárolhat  zártkertet  és külterületet is – 2014. 05.01-től maximum 1 hektárig –de elővásárlási jog illeti meg a helyieket, földműveseket.

Az eljárás kb. 5 hónapig tart. Mindegy mivel kezdődik az ingatlan  helyrajzi száma.

Mezőgazdasági területre bejegyzett haszonélvezet törlése

Share Button

Német állampolgár vagyok. Van egy földterület (legelő), aminek én vagyok már több éve a tulajdoni lapra is bejegyzett haszonélvezője.

A tulajdonos a szomszédom, aki nem rokonom. A területen a lovaim legelnek.

Mennyiben érintenek engem az új földtörvény rendelkezései?

2014.05.01-től a haszonélvezeti jogot megszűntnek kell tekinteni mindazok esetében, ahol a tulajdonos és a haszonélvező nem közeli hozzátartozó – annak ellenére, hogy a tulajdoni lapról még  törölve nincs.

A közeli hozzátartozók esetében is  a haszonélvezet időtartama maximum  20 év lehet. Ugyanez igaz az ilyen ingatlanra bejegyzett használati jogokra is.

2014 09.01-től pedig az ilyen ingatlanoknál,  ahol a haszonbérlő a haszonélvező volt, ez a haszonélvezeti  jog is megszűnik.

A megszűnő jogot a földhivatalok hivatalból törlik, és erről a törlést követően értesítik az érdekelteket.

Külterületi szántó vásárlása

Share Button

Szeretném eladni az 1512 m2 területű kertemet, ami hivatalosan külterületi szántóként van nyilvántartva.

A kérdéseim a következők: 1. Rám is vonatkozik a kötelező 60 napos kifüggesztés a Földhivatalnál, amennyiben ez ügyvéden keresztül történik illetve mi a rendje – módja?

2. Erre a terület nagyságra (1512 m2) is vonatkozik, hogy csak gazdálkodó veheti meg, vagy az 1 hektár felett van?

Mivel van egy érdeklődő, aki szeretné megvenni a kertet “ott lakás” céljából, viszont nincs tudomásom róla, hogy hivatalosan gazdálkodó lenne.

Az ingatlana eladását jóváhagyási eljárás kell hogy kísérje. Egy példány biztonsági okmányon, és három példány normál adásvételi szerződést –annak megkötésétől számíttott 8 napon belül –meg kell küldeni az illetékes jegyzőnek.

A kérelmet speciális űrlapon kell előterjeszteni. 60 nap kifüggesztés alatt van elővásárlási joga a jogosultaknak.

További három hónap ügyintézés után az illetékes megyei földhivatal jóváhagyó záradékkal látja el a szerződést, emely ezt követően nyújtható be az illetékes földhivatalhoz. A földhivatlai ügyintézési határidő további 30 nap.

Az ön vevője az elmondottak szerint vásárolhatja meg az ingatlant, ha nem földműves. Nem földműves ugyamis maximum 1 hektár földet szerezhet május 1-e után, de  a már tulajdonában, birtokában, használatában) levő földet hozzá kell számítani.

Termőföld ajándékozásnál is szükséges-e a kifüggesztés?

Share Button

Szeretném megkérdezni, ha ajándékozza a tulajdonos a zártkertet, akkor is ki kell függeszteni? Akkor is megmondják neki kinek ajándékozhatja?

Ha közeli hozzátartozónak ajándékoznak zártkertet, sem kifüggesztésre, sem megyei földhivatali jóváhagyásra nincs szükség.

Fontos tudni még, hogy ajándékozás esetén- ha van tulajdonostárs,- a ptk. szerinti elővásárlási jogi eljárást sem kell lefolytatni.

13 / 14 oldal« Első...1011121314