új földforgalmi törvény címkével jelölt bejegyzések

Felbontható-e a határozott idejű földbérleti szerződés a lejárati határidő előtt?

Share Button

Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz,hogy a földjeimet szeretném visszavenni a jelenlegi bérlőtől saját használatra, csak még hátra van a szerződésből 9 év. Van-e jogom ehhez az új földtörvények szerint?

Az új földforgalmi törvény tiszteletben tartja a jogszerűen földművesek javára kötött földhasználati szerződéseket.

Ön nem tesz említést az Ön földjére fennálló jogviszony alanyainak, és annak tartalmának jogszerűségéről, de feltéttelezve azokat, a szerződés nem szüntethető meg sem a törvény, sem az Ön egyoldalú döntése alapján.

Biztosítékot jelent-e a foglaló zártkerti ingatlan vásárlásánál?

Share Button

Érdeklődnék, hogy az új törvény mely zártkerti ingatlanokra vonatkozik?

Ha esetleg valaki nekem foglalót ad eladásnál a házra, az egyfajta biztosságot jelentene? Ha kapnék foglalót akkor egyik fél sem mondhatná már vissza ugye?

A zártkertre a földforgalmi törvény szabályai vonatkoznak. Egy hektár alatt a ptk. szerinti elővásárlási jogosultak és a földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jogosultak megvásárolhatják az ingatlant.

Az első körben említetteket közvetlenül kell levélben megkeresni, míg a második körben említettek a hatvan nap kifüggesztés alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

Ilyen szerződéseknél nem javasolt foglalóval biztosítani a szerződést, hiszen az elővásárlási jogosultakra a foglaló jogi hatálya nem terjedhet ki.

Az ilyen szerződéseknél egyedül az eladó személye a biztos, a vevő az elővásárlási jogosultak miatt nem lehet biztos abban, hogy az övé lesz az ingatlan.

Ezért javasolt, hogy a vevő a vételárat ügyvédi letétbe fizesse, ahonnan az részére visszajár, ha jelentkezik elővásárlási jogosult és a megyeu földhivatal a javára hagyja jóvá az adásvételi szerződést.

 

Szerezhet-e nem földműves is mezőgazdaság területet?

Share Button

1380 nm-es zártkertjet adok el. Vevő van, egy összegben fizet. A jogi képviselő azt mondja, csak földműves, vagy őstermelő lehet a vásárló. Plusz Nemzeti Földalap, plusz kifüggesztés stb. Ez rendben is van, de ha így lenne ezeknek a kis zártkerteknek, amiket sokszor használnak “nyaralónak” az értékesítése megszünne.

Tudna konkrétat mondani, hogy ebben a helyzetben mi az értékesítés menete, valóban kötik-e a vételt földműves, illetve őstermelő és még nem tudom milyen, de OKJ vizsgához kötött minősítéshez?

Szabály: Zártkert 2014.03.01-től beolvadt a termőföld kategóriájába.

 1994. évi LV. törvény 5. § (1)

Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona  értékű termőföld legyen.

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletet

 az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adás-vételi  szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 2014. március 1-jén vagy azt követően

közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre kell alkalmazni.

A 2013. évi CXXII. törvényt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2014.május 1 napjától kell alkalmazni.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. [10. § (2) bek] Ehhez a szerzéshez kell: kifüggesztés,földbizottsági és megyei földhivatali jóváhagyás.

Kettős állampolgár termőföld vásárlása

Share Button

Badacsonyi zártkertet  szeretnék vásárolni, magyar-német  állampolgár vagyok.

Tavaly már vettem egy hasonlót, amelyhez elég volt az adásvételi szerződést aláírnom és a Földhivatal bejegyzett tulajdonosként.

2014. áprilisban ugyanígy lehet eljárnom vagy ki kell függeszteni a polgármesteri hivatalnál ?

2014. március  1-től április 30-ig  terjedő időben  zártkerti ingatlant érintő adásvételi szerződéseket is ki kell függeszteni a polgármesteri hivatalnál – kifüggesztés hiányában  a Földhivatal elutasítja a bejegyzési kérelmet.

Fontos tudni, hogy a  szerződést csak biztonsági elemmel ellátott papíron érvényes.

Be kell-e jegyeztetni a földhivatalba tényleges földhasználót, ha van haszonélvező?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezet van nevemre bejelentve egy zártkerti ingatlan esetében. A tulajdonos egy helyben lakó magyarbarátom. Be kell-e jelentkeznem a földhivatalban földhasználóként?

Igen, be kell jelentkeznie. Fontos tudnia, hogy a most hatályos rendelkezések szerint a holtig tartó, vagy 2033 évnél későbbi lejárattal kötött (haszonélvezeti, használati szerződéseket)- termőföld esetében- 20 év múlva lejártnak kell tekinteni

Ki minősül földművesnek Magyarországon?

Share Button

A földműves  az a belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, aki mezőgazdasági vállalkozó, arany- vagy ezüstkalászos gazda szakképesítéssel rendelkezik,

 vagy ennek hiányában a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazoltan legalább három éve folytatja a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve az azokat kiegészítő tevékenységet. A megvásárolható föld maximális megengedett mértéke földműves esetében – a már tulajdonban vagy haszonbérletben lévő földet is számítva – 300 hektár.

A törvény megfogalmazása szerint a földműves Magyarországon egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként, gazdálkodó család személyesen közreműködő nagykorú tagjaként, önfoglalkoztatóként nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet főfoglalkozásként, élethivatásszerűen, vagy mellékfoglalkozásként folytatja, és legalább középfokú mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik.

A földműves arra a mező, illetve erdőgazdaságilag hasznosított földre szerezhet tulajdonjogot, illetve haszonélvezeti jogot, amely a tulajdonában álló ingatlanon nyilvántartásba vett székhelye, illetve tulajdonában álló ingatlanra bejelentett telephelye, tanyája, birtokközpontja szerinti település közigazgatási határától legfeljebb húsz kilométer távolságban van.

A húsz kilométer távolságon kívül eső földek tulajdonjogát a földműves kivételesen akkor szerezheti meg, ha a földet takarmányterületként állattartás céljából hasznosítja, földrajzi árujelzéssel, illetve eredet megjelöléssel ellátott terméket állít elő, illetve gazdaságában termeszt, tenyészt, feldolgoz, valamint akkor, ha halastavon folytat gazdálkodást.

Mennyi termőföldet szerezhet Magyarországon engedély nélkül EU állampolgárok 2014.05.01 után?

Share Button

Mennyi termőföldet szerezhet Magyarországon engedély nélkül EU állampolgárok 2014.05.01 után?

A földtörvény a magyarországi földtulajdoni jogának megszerzését, illetve a különböző bérleti formákra való jogosultságot szabályozza.

Legfontosabb tudnivaló, hogy a törvény 2014. május 1. után Magyarországon alapvetően belföldi természetes személyek és EU-tagállami állampolgárok szerezhetnek földtulajdont, ám azon belföldi természetes személyek és tagállami állampolgárok, akik nem minősülnek földművesnek, csak akkor juthatnak földtulajdonhoz, ha annak mértéke az esetlegesen már meglévő tulajdonnal együtt nem haladja meg az egy hektárt személyenként.

 

Az új földtörvény 2014.05.01. napjától engedélyezi a tagállami

Share Button

Az új földtörvény 2014.05.01. napjától engedélyezi a tagállami állampolgárnak földtulajdonjog, megszerzését.

Tagállami állampolgárok is megvásárolhatják az 1 hektár alatti többnyire  a korábbi jogszabályok szerinti egykori zártkerti, illetve a településfejlesztés során kialakítandó területeket, ahol településszerkezeti, vagy más okból, üzemszerű művelésbe be nem vonható olyan mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek vannak, amelyek jellemzően a tulajdonos személyes használatára korlátozódó kisparcellás mezőgazdasági művelés alatt állnak, illetve az ilyen jellegű személyes használat megvalósítására alkalmasak.

A tagállami állampolgár személyes használatra, de személyenként legfeljebb egy hektár nagyságú mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, tulajdonjogát vagy ennek a nagyságnak megfelelő tulajdoni hányadát, szerezheti meg.

A föld tulajdonjogának, élők közötti jogügylettel, átruházás útján történő megszerzéséhez  pl. adásvételi szerződés szükség van előzetes hatósági engedélyre.

Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek?

Share Button

Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek és mit jelent a mezőgazdasági kistermelő kategória?
Ki válthat ki őstermelői igazolványt, mik az őstermelői igazolvány kiváltásának a feltételei?

A mezőgazdasági őstermelő az e tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki betöltötte a 16. életévét, a saját gazdaságában termékek előállítását végzi, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Ha az őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem több 8 millió forintnálmezőgazdasági kistermelőnek tekintendő  az őstermelő.

Minden 16.életévét betöltött személy  válthat ki őstermelői igazolványt, az igazolvány tulajdonosa külföldi állampolgár is lehet akkor is ha nem Magyarországon él. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás .

Az őstermelői igazolvány kiváltásának kritériumai: Magyarországon bejelentett lakcím, adókártya (adóazonosító jel). Saját gazdaság az is, ha a gazda a munkákat maga végzi, vagy mindent alkalmazottal (napszámossal) végeztet el és ő csak irányít, de (és ez a döntő) a terméssel szabadon rendelkezik és az elért jövedelem is az övé.

14 / 14 oldal« Első...1011121314