új Ptk. öröklési rend címkével jelölt bejegyzések

Mi a törvényes öröklés rendje mozaik család esetén?

Share Button

Első házasságomból kapott családi házunkból kifizetett összegből vásároltam egy házat. Közben férjhez mentem. 5 év után sikerült eladnom, s vásároltunk a kapott árból újabb házat, az is az én nevemen van.

Az első házasságomból van 2 gyermekem. Férjemnek is 1 gyermeke van. Kérdésem. Ha meghalok, ki örökli, s milyen arányban az ingatlanom. Férjemnek is van saját családi háza a nevén van. Abból is ki örököl, s milyen arányban?

A törvényes öröklés rendjét az alábbi táblázatban foglaltan találja, mely alapján beazonosíthatja, hogy alakul az öröklés házastárs és leszármazó megléte esetén.

Az örökösök köre:

az öröklés: megjegyzés:
I. leszármazók A teljes hagyatékra kiterjed, házastárs hiánya vagy kiesése esetén
II. házastárs öröklése leszármazók mellett a házastársat megillető rész:
– holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, ÉS egy gyermekrész a hagyaték többi részéből;
– a haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető;
– osztályos egyezségben a házastársat megillető gyermekrész haszonélvezeti joggal kiváltható
a házastárs kiesése:
– ha az örökség megnyílta kor: már nem él, vagy a házastársak között nem állt fenn az életközösség, és annak visszaállítására nem volt kilátás;
– a kiesésre az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga örökölne, vagy reá rótt kötelezettségtől mentesülne
III. házastárs öröklése
szülő mellett
a házastársat megillető rész:
– az örökhagyóval közösen lakott lakás ÉS a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyak 1/1-ben
– a hagyaték többi részének 1/2-e (másik 1/2-re a szülők fejenként egyenlő arányban)
– az öröklésből kiesett szülő része
IV. házastárs egyedüli öröklése teljes egészében örököl, ha:
– leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– szülő kiesése folytán
– nincs ági vagyon, ill. ági örökös
V. szülő és a szülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó és házastárs nincs vagy nem örökölhet
– szülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– egyedül a másik szülő, vagy annak leszármazói örökölnek
VI. nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– nagyszülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
– nagyszülőpár kiesése esetén a másik nagyszülőpár, vagy leszármazójuk
VII. dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó,nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– dédszülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
– dédszülőpár kiesése esetén a többi dédszülőpár, vagy leszármazójuk
VIII. távolabbi felmenők öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
IX. az állam szükségképpeni öröklése más örökös hiányában az állam a törvényes örökös nem illeti meg az örökség visszautasításának joga

 

Mi a törvényes öröklési rend?

Share Button

15 évi élettársi kapcsolat után örökölhető , a szülői vagyon egyharmada és a saját tulajdoni lakás? Testvér és édesapa él a fia halt meg, aki élettársi kapcsolatban volt.

A törvényes öröklési rend első körben egyenes ágon zajlik: örökhagyó gyermeke és szülei között – ha nincs házastársa, míg második körben – ha nincs gyermek és szülő – a testvér az örökös.

 

Hogyan alakul az öröklési rend?

Share Button

Édesanyám több éve meghalt, halála után édesapám az önkormányzattól megvásárolta a lakást, amiben él/éltek.

Édesanyám első házasságából született gyermekét és engem közösen neveltek, de nem ebben a lakásban, mivel ekkor már felnőttek voltunk. Kérdésem, hogy édesapám halála esetén hogy alakul az öröklés?

A törvényes öröklésre a vér szerinti gyermek jogosult. A nevelt gyermek csak akkor, ha őt az örökhagyó örökbe fogadta.

Milyen módon rendezhetem el előre örökségemet végakaratom szerint?

Share Button

Idős koromra tekintettel szeretném rendezni hagyatéki ügyeimet. Nekem nincs gyermekem, szülő és nagyszülő sem él már, csak testvéreim. Férjemnek van egy idősebb gyermeke, aki már rég nem velünk lakik.

Férjemmel kezdettől fogva az ő tulajdonában levő lakásban élünk. Házasságkötésünk előtt egyik testvéremmel közösen vettünk egy lakást 1/2-1/2 tulajdoni arányban.

Szeretném, ha többi testvérem örökölné utánam a lakásom fél tulajdonrészét.

1. kérdésem, hogy a testvéremmel közös lakás után örököl-e a férjem, illetve a gyermeke, haszonélvezeti illeti-e őt, vagy testvéreim öröklik-e utánam a lakást?

2. Amennyiben nem testvéreim öröklik, férjem örökségről való lemondása megoldást jelent-e? Ha igen, hogyan kell az örökségről szabályosan lemondania, pl. szükséges-e ügyvédi ellenjegyzés?

3. Amennyiben ezek nem jelentenek megoldást, köthetek-e több testvéremmel eltartási szerződést?

A házastárs  halála esetén a túlélő házastárs az új PTK szerint örökös. Haszonélvezetet nem örököl  azon a lakáson melyet  a halál bekövetkezte előtt közösen nem laktak.

Az örökös még örökhagyóval – annak életében – lemondhat az örökségéről. Ezt a nyilatkozatot javaslom közjegyző előtt tegyék meg,de magánokiratban is tehető.

Másik megoldás  hogyha  szeretné, ha többi testvére örökölné Ön  után a lakása fél tulajdonrészét, hogy  még életében  adásvétellel átruházza rájuk az 1 / 2 –ed tulajdoni jogát és fenntartja arra a saját haszonélvezeti jogát. Így nem lesz a hagyaték tárgya a fél  ingatlan.

Köthet eltartási  vagy öröklési szerződést is a testvérekkel de ettől számított   két éven belül bekövetkező halála esetén a  túlélő házastárs köteles részre lesz jogosult. Ez utóbbi két szerződés csak ügyvéd vagy közjegyző előtt tehető.

Hogyan biztosítható, hogy javaink öröklése elképzelésünk szerint történjen?

Share Button

Férjemmel mindketten második házasságunkban élünk.Közös gyermekünk nincs. Mindkettőnknek első házasságából, 2-2 gyermeke van. Van egy családi házunk aminek 1/2, 1/2 arányban mi vagyunk a tulajdonosai.

Szeretnénk olyan végrendeletet készíteni amiben, bármelyikünk halála esetén a túlélő házastárs örököljön minden ingó és ingatlan vagyont. Ilyen esetben a gyerekeknek le kell mondani még életünkben az örökségükről a túlélő házastárs javára?

Viszont ha lemondanak, és a túlélő házastárs ismét végrendelkezne a másik halála után, amiben mind a 4 gyerek lenne utána az örökös…. ilyen létezik, kivitelezhető? Gondolom ha létezik ilyen, akkor a túlélő saját gyermeke örökösödési illeték megfizetése nélkül örököl, viszont az elhalálozott házastárs gyerekeinek illetéket kellene fizetni? Érdemes ezzel a formával foglalkozni egyáltalán, mert ha kivitelezhető akkor valószínű csak ügyvéden keresztül lehet megvalósítani?

Házastársak esetén az egymás javára végrendelkezés nem zárja ki a köteles részt.

Köteles résztől a jogosultat kitagadással lehet megfosztani. A köteles részre jogosult megteheti, hogy ilyen igényt nem terjeszt elő hagyatéki eljárásban. A hagyatéki eljárás előtt is van lehetőség a köteles részről lemondani, melyet az örökhagyóval kötött kétoldalú megállapodással lehet megtenni.

A végrendelet bármikor módosítható, visszavonható és új végrendelet tehető. A közeli hozzátartozók között az öröklés illetékmentes. Az Ön korábbi házasságból származott gyermek nem közeli hozzátartozója az Ön jelenlegi házastársának, ezért végrendeleti örökösként az ilyen gyermek illetékfizetés mellett örökölhet amennyiben jelenlegi házastársa nevezi meg őt örököseként.

Ki örököl végrendelet hiányában?

Share Button

Végrendelet hiányában halálom esetén ki milyen részben örököl utánam? Van férjem, gyermekem nincs, de van egy testvérem, és annak gyermekei akik Németországban élnek.

Ha nincs gyermeke az örökhagyónak a házastárs az örökös – ha örökhagyó szülei élnek – a szülőkkel együttesen.