zártkert címkével jelölt bejegyzések

Kivonható-e művelésből a bérleti szerződéssel művelés alatt álló zártkert?

Share Button

Zártkertet szeretnék művelés alól kivonatni. Én lennék a tulajdonos, de jelenleg bérlő használja és 2030-ig van élő szerződése. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben művelés alól kivonatom folytathat-e rajta mezőgazdasági termelést?

A művelés alól kivett területnek minősülnek a település belterületének egy hektárt el nem érő földrészletei, valamint azok a területek, amelyen erdő- vagy mezőgazdasági művelést nem folytatnak. Ilyen területen mezőgazdasági bérlemény fogalmilag kizárt.

Bérbe adhatom-e zártkerti telkemet telephelyként?

Share Button

Van egy telkünk Debrecen határában úgy 1800 m2-es ez zártkerti ingatlannak minősül a telekkönyv szerint. A kérdésem az lenne, hogy én személy szerint ki tudom -e adni cégeknek ill. magánvállalkozóknak nyitott telephely jogcímen, mivel sok az érdeklődés?

2017 december 31. napjáig a tulajdonos ingyenesen kérheti az illetékes földhivataltól a zártkerti ingatlana művelés alóli kivételét. Az ilyen kivett zártkert – amely már aranykoronát ne tartalmaz – kikerül a földforgalmi törvény hatálya alól és annak haszonbérbe adása kifüggesztéstől mentesen történhet.

Ezáltal társas vagy egyéni vállalkozók az ingatlant a tulajdonossal történt megállapodás útján közvetlenül vehetik bérbe.

Hogyan vehet meg EU állampolgár tanyát?

Share Button

7 hektáros tanyám 4 egymás melletti helyrajzi számon szerepel. 2 belőlük kivett, beépített terület. Az egyik 2 a másik fél hektár. Idősödöm, el akarom adni a tanyát.

Egy holland házaspár megvenné.Szerettem volna művelés alól kivonatni a 2 területet, de a földhivatal az új szabályozásra hivatkozva nem tartja lehetségesnek a kivonást.

Van e lehetőségem a külföldi házaspárnak egyben eladni a tanyát? Ha igen,hogyan?

A tulajdoni lapok ismerete nélkül általánosságban tudok válaszolni a kérdésre. Ha bármelyik ingatlan zártkert, azt kivett zártkertként külföldi megvásárolhatja korlátozás nélkül, kifüggesztés engedélyeztetés nélkül. Ha mind a 4 ingatlan „0”-val kezdődő föld vagy tanya, akkor 1 külföldi maximum 1 ha-ig szerezhet – kifüggesztéssel,  engedélyeztetéssel – (földműveseknek elővásárlási joga van).

Az 1 ha tisztán értendő, azaz nem lehet korábban szerzett magyar föld a külföldi tulajdonában. Ezért javaslom, hogy a külföldi vevők családon belül további vevőket is – résztulajdoni hányadba – állítsanak, hogy a 7 ha úgy osztódjon meg a vevők között, hogy egyiknek sem legyen a szerzéssel több, mint 1 ha a tulajdonában.

Köthető-e eltartási szerződés mezőgazdasági ingatlanra?

Share Button

Kérdésem a következő: Élettársam 2014-ben meghalt és mivel egyedüli gyermek volt, édesanyjáról most én gondoskodom. Édesanyja végrendeleti örökösként ¾ részben örökölt fiától egy 3000 m2-es zártkerti szántót.

Köthetek-e erre az ingatlanra eltartási szerződést az édesanyával? Ha igen, akkor ezt is ki kell függeszteni? Sajnos nem tudjuk művelés alól kivonni, mert az ¼ rész kötelesrészi örökös (apa) nem adja hozzájárulását.

A művelés alól ki nem vett zártkert a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Ilyen föld 3 / 4 –ed osztatlan közös tulajdonjogának megszerzése nem közeli hozzátartozó javára csak adásvétel jogcímen lehetséges feltéve, hogy a megszerzendő földrészlettel együtt a vevő tulajdonában/használatában nincs 10.000 m2 föld.

Fontos tudni, hogy földműveseknek 60 napon belül elővásárlási joguk van. Megjegyzem ilyen jellegű zártkerti ingatlanra, közös tulajdonba véve nem jellemző az elővásárlási joggyakorlás.

Az 1 / 4-ed tulajdonostársnak a Ptk. szerint van elővásárlási joga, melyet 60 napon belül gyakorolhat. Eltartási szerződés helyett javaslom az adásvételt, melyből befolyó vételárat – ha van elővásárlási joggyakorlás – Önnek ajándékozhatja élettársa édesanyja. Természetesen eltartási szerződést élettársa édesanyjával köthet a zártkerten kívüli vagyonra.

Visszaállítható-e a megszüntetett haszonélvezet?

Share Button

A zártkerti ingatlanoknál megszüntették a haszonélvezetet, ha a tulajdonos és haszonélvező között nem közvetlen rokoni kapcsolat van. (Unokahúg-nagynéni). Visszaállítható -e a haszonélvezet, ha a zártkerti művelés alól tulajdonos kiveteti az ingatlant?

Zártkerti művelés alól kivett terület jogi jellege a belterületi ingatlanéhoz hasonló, így holtig tartó haszonélvezet alapítható rá.

Hogyan nyilvánítható kivetté egy osztatlan közös zártkerti terület egy része?

Share Button

Kérdésünk a zártkert kivetté nyilvánításával kapcsolatos. Van egy telkünk, ami egy nagyobb telekből kerítéssel leválasztott, 720m2,  mg.-i terület.

Önálló főmérős víz órával, villannyal van ellátva.Ott több telek is osztatlan közös tulajdonban van, millió tulajdonossal.

Megoldható lenne-e itt a kivetté nyilvánítás a mi részünk esetében, vagy együttesen kellene kérnie a tulajdonosi közösségnek az egész, több mint 1ha területen?

A zártkert összes tulajdonosa kérelmére történhet meg csak   az ingatlan művelés alóli kivonása.

Hogyan történhet zártkert adásvétele ill. ajándékozása nem egyenes ági hozzátartozók között?

Share Button

Egy művelési ág alól kivont zártkertet szeretnék megvásárolni  nagybátyámtól.

Milyen formanyomtatványokra van szükségem az adás-vételhez, azokat kinek és hova kell benyújtanom, milyen anyagi vonzatai vannak egy ilyen terület megvásárolásának a vételáron felül, illetve van e lehetőség rá, hogy elajándékozza nekem ezt a területet?

A művelés alól a zártkertet ki kell venni. Ez  a  tulajdonos vagy meghatalmazottja által a  Földhivataltól formanyomtatványom ingyenesen kérhető.

A művelésből történő kivonást követően a zártkert eladható lesz, ajándékozhatóvá válik.

Az adásvételi vagy ajándékozási okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti el, melynek költsége az okiratot készítő szakemberrel megegyezett díj. Tulajdoni lap is szükség van ( 6250.-ft) ill. a földhivatalnál eljárási díjat kell fizetni, mely  6600Ft.

Adásvételt  követően 4 % vagyonszerzési illetéket , míg a ajándékozást követően (mivel nem lakóingatlanról van szó)  18 %  ajándékozási illetéket kell fizetni.

 

Engedélyeztetés alatt álló ingatlant ki lehet-e vonni a termőföldtörvény hatálya alól?

Share Button

Adott egy zártkerti ingatlan, amely kivett lakóház udvar, szőlő, szántó, gazdasági épületként szerepel az ingatlannyilvántartásban.2015. 12. 03-án adásvételi szerződést kötöttünk rá, amely 2016. 02.02-ig ki van függesztve a Ph. hirdetőtábláján.

A kérdésem az , ha a tulajdonosok most kivonnák művelés alól ezt az ingatlant, akkor mi volna a további teendő? Ha módosítani szükséges ezt a szerződést és újra kifüggeszteni, az jelentős hátrányt okozna nekünk, vevőknek.

Ha kivonnák művelés alól az ingatlant, akkor újabb adásvételi szerződést kellene kötni, vagy a meglévőt módosítani és egyben intézkedni afelől, hogy a Földhivatal nem folytassa le az eljárást?

Ha 2015.12.01-után művelés alól kivonták a zártkertet és erre az ingatlanra kötnek adásvételi szerződést, azt nem kell kifüggeszteni, nem kell jóváhagyatni, mert kikerült a földforgalmi törvény hatálya alól.

Ha még kivonás előtt kötöttek a zártkerti ingatlanra adásvételi szerződést, akkor meg kell várni az illetékes megyei illetékhivatal eljárást lezáró döntését.

Ha az eljárás elutasítással végződik, azt követően lehet a zártkerti ingatlant egyoldalú tulajdonosi kérelemmel kivonni és megköthető rá a „normál” adásvételi szerződés. Ezen szerződés alapján a földhivatal a tulajdonjog változást 30 nap alatt átvezeti, kifüggesztést, elővásárlási joggyakorlás, jóváhagyás nélkül. Ezt a szerződést nem kell biztonsági okmányon tenni és a vásárolt ingatlan nem számít be a földszerzési korlátozásba.

Művelés alól kivont osztatlan közös terület tulajdonosai között van-e elővásárlási jog?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonú telek/telekrészek (művelési kötelezettség alól kivont) tulajdonosai között van-e elővásárlási jog? Az egyik tulajdonrész vevője maga is tulajdonos társ?

Feltételezve, hogy az Ön kérdésében szereplő telek zártkerti ingatlan, válaszom: a kivett zártkert nem tartozik már a Földforgalmi törvény hatálya alá, ezért rá a PTK. szabályai irányadóak.

A PTK. szerint a tulajdonostársak egymás közötti adásvétele esetén a többi tulajdonostársnak elővásárlási joga nincs. (Ha az ingatlan mégsem zártkert, hanem külterület, kérem jelezze, mert abban az esetben más szabályok érvényesülnek.)

 

Átminősíthető-e végrehajtási jog alatt álló zártkert?

Share Button

Azt szeretném kérdezni, hogy ha a zártkertre végrehajtási jog van bejegyezve, akkor is át lehet -e minősíttetni?

A kérdéses esetben a végrehajtó az ügy ura. Közreműködése/hozzájárulása nélkül csak abban az esetben járhat el önállóan, ha a végrehajtás lekerül a zártkerti ingatlanról.

1 / 3 oldal123