Vissza az előző oldalra

Hagyaték átadása

Örökösnek számít -e a nevelt gyermek?

Share Button

Örökösödési illetékkel kapcsolatban lenne a kérdésem. Teljes vagyonomat 3 egyenlő részben fiamra, mostoha fiamra és húgomra kívánom hagyni.

Jól tudom, hogy mindhárman mentesek az örökösödési illeték fizetése alól?

Elváltam mostoha fiam apjától. Ettől ugye még továbbra is mostoha (nevelt) fiamnak számít!? Jogilag a mostoha és nevelt gyermek megnevezés ugyanazt fedi?

A nevelt gyermek, ha örökbefogadása nem történt meg, nem lehet a nevelőszülő örököse, nem illeti meg a nevelőszülő után öröklési illetékmentesség, ha például végrendelettel örökössé van nevezve.

Mi az öröklési rend, ha egy leszármazó van, és meghal a szülők valamelyike?

Share Button

Házastársak vagyunk, több ingatlanunk van, mindegyik két néven van bejegyezve.Egy fiunk van. Ha egyikünk meghal hogy zajlik az öröklés?

Bármelyikük elhalálozása esetén a túlélő házastárs az utolsóként közösen lakott ingatlan holtig tartó haszonélvezeti jogát szerzi meg és ugyan ezen ingatlanuk tulajdonosa 1 / 1-ben gyermekük lesz.

Minden egyéb más hagyatéki vagyontárgy tulajdoni jogát a túlélő házastárs és a gyermek örökli 1 / 2 – 1 / 2-ed arányban.

A fenti törvényes öröklés végrendelettel illetve Önök közötti vagyonátrendezéssel lehetséges, ajándékozás/adásvétel keretében, mely ügyletek illetékmentesek.

Ki az örökös, ha nincs leszármazó és a szülők nem élnek?

Share Button

A házastársamnak nincs gyermeke, nem élnek a szülei, de élnek a testvérei. Több ingatlanunk van, melyeknek a tulajdonjoga a házastársam nevén van haszonélvezeti joga az én nevemen. A házastársam esetleges halála esetén ki az örökös? Örökölnek e a testvérei? Úgy tudom, hogy egyedüli örököse csak én lehetek.

Ha örökhagyónak sem szülei, sem leszármazója nincs az utána maradt hagyaték kizárólagos örököse a túlélő házastárs.

Ki lehet meghatalmazott hagyatéki ügyben?

Share Button

Külföldön élő kettős állampolgár vagyok. Édesanyám ez év elején meghalt, lakása 6/12 részben rám szállt, a másik fele korábban elhunyt testvérem gyerekeire.

Sajnos, a már felnőtt gyerekekkel nem jó a viszonyunk, így nem választanám őket jogi képviselőmnek, viszont édesapám testvére szívesen segítene. Mivel ő nem számít egyenesági rokonnak, lehetséges-e ez?

Ha Ön külföldön ír alá meghatalmazást az aláírását konzuli hitelesítéssel kell ellátni.

Ha a meghatalmazott Magyarországon írja alá a meghatalmazást az ő aláírását elég két tanúval hitelesíteni.

Fontos tudni hogy érdemes a meghatalmazásba foglaltan nyilatkozni arról ha például visszautasítaná az örökséget, vagy ha egyezséget kívánna kötni örököstársaival.

Meghatalmazott lehet: bármely hozzátartozó (azaz a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa), örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd.

Édesapa testvére nem lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban.

 

Ki örököl elhunyt testvér után?

Share Button

A szüleim meghaltak, ketten voltunk testvérek. A nővérem meghalt 2 gyermeket hagyott hatra. A kérdésem : Csak a hátra hagyott gyermekek örökölnek, vagy én is ?

Ha végrendeletet nem tett a nővére az Ön javára, az örökösök a nővér gyermekei. Ha nővére férje él úgy ő is örökös.

 

Kizárható-e az egyik gyermek az öröklésből?

Share Button

Van egy közös tulajdonú ház a férjemmel a nevünkön, fele fele arányban. Van 2 fiú gyermekünk.

Én mint édesanya a fél ház részemet teljes egészében a kisebbik fiamra szeretném hagyni. Ki szeretném zárni a nagyobbikat az anyai részből.

Kérdés az lenne, elég ha én kézzel írok egy végrendeletet és két tanúval aláíratom ez így teljes mértékben elfogadható lesz a hagyatéki végzéshez, vagy ügyvédhez kell ez ügyben fordulnom?

Meg kell indokolnom a kizárás okát? Illetve olvastam olyat is, hogy van köteles rész is, ez ügyben szerepet játszik vagy teljes mérték kizárható a végrendelettel.

Az írásbeli magánvégrendelet  alkalmas okirat a végrendelkezésre, mely mintáját a netről letöltheti.

A kizárás történhet úgy is, az egyik  fiúról a végrendeletben nem tesz említést (mellőzős) és minden ingó/ ingatlan vagyonát halála esetén a másik gyermekére hagyja. Ez esetben számolnia kell azzal, hogy a végrendelettel öröklésből kizárt gyermek köteles igényt terjeszthet elő, a hagyatéki eljárás során, melynek mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a. Valamely gyermekét az örökségtől csak kitagadással tudja megfosztani, melynek azonban előfeltételei vannak:

7:78. § [Kitagadási okok]

(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult

  1. a)az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
  2. b)az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
  3. c)az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;
  4. d)az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette;
  5. e)erkölcstelen életmódot folytat;
  6. f)– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek – a büntetését még nem töltötte ki;
  7. g)a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.

(2) A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja.

(3) A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot.

(4) Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt kitagadhatja.

(5) Aki kitagadás miatt kiesik az öröklésből, nem jogosult törvényes képviselőként a helyébe lépő személy örökségének kezelésére. Az ilyen vagyon kezelésére a szülői vagyonkezelésből kivont vagyon kezelésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Megterhelik-e az örökséget, ha az örökség várományosának tartozásai vannak?

Share Button

Édesanyám után örökölnénk egy ingatlant nővéremmel együtt. A nővéremnek elég sok az adóssága.

Jól gondolom hogy ha megörököljük ezt az ingatlant, az fel-fele arányú lesz és a nővérem adóssága rászáll az örökölt házra? Behajtó cégnél van már az adósság de nem tudják behajtani tőle nem fizeti semmilyen módon.

Nekem ebből milyen hátrányom fog származni? Lesz-e miatta valami fizetési kötelezettségem? 

Örökléssel szerzett hagyaték helytállni tartozik az örökhagyó tartozásaiért, de legfeljebb a hagyaték erejéig.

Mivel örökhagyó tartozásmentes, csupán az egyik örökösnek van adóssága ezért az Ön által örökölendő ingatlanrész tehermentes öröklést jelent az Ön számára.

Az örököstársa adósságaiért kizárólag az ingatlannak azon tulajdoni hányada vonható meg adósság rendezésbe amelyet a nővére örököl.

 

Örököl-e a féltestvér?

Share Button

Nőtlen gyermektelen édestestvérem gondnoka vagyok de van anyai mostohatestvér. Ő is örököl?

A törvényes öröklés rendje szerint, ha édesanya elhalálozna a vér szerinti gyermekei  – függetlenül attól, hogy más apától származnak – egyenlő arányban lesznek örökösök.

Mi az öröklési rend örökös halála esetén?

Share Button

Öröklési kérdéssel fordulnék Önhöz. Az ingatlan 3 (legyen A, B és C elnevezésűek) testvér tulajdonában áll, 1/3-1/3 arányban. Szüleik már meghaltak.

Az “A” nevű meghalt (akinek egy gyermeke van, de férje, szülei már meghaltak).

Kérdésem: “A” tulajdonrészét ki örökli? Neki a gyermeke, vagy esetleg részesül belőle a két testvér is? “A” ugyebár meghalt.

“B” nevű halála esetén (akinek gyereke, házastársa sosem volt, szülei meghaltak) hogyan fog állni az öröklési rend? Kérdés: “B” halálával örököl valamit az “A” nevű gyereke vagy “B” nevű tulajdonjoga teljes egészében a “C” nevűre száll?

’A’ után a törvényes öröklés rendje szerint annak gyermeke az egyedüli örökös.

’B’ után ’A’ leszármazója és ’C’ a törvényes örökös egyenlő mértékben.

A törvényes öröklés jogi szabályai szerint elsőként a leszármazók örökölnek, ezek –valamint túlélő házastárs- hiányában a szülők. Szülők hiánya esetén azok leszármazói –tehát az örökhagyó testvérei- az örökösök azzal hogy a kiesett testvér helyén annak leszármazója örököl.

Vér szerinti gyereket elvált szülő után mi illeti meg?

Share Button

Édesapám és Édesanyám, Kb.15 éve elváltak Én azóta is az Édesanyámmal élek egy háztartásban, az Apám elköltözött és egy másik élettársi kapcsolatot hozott létre,válásukat korrekten rendezték ! Esetleges,halála után én még utána köteles részt igényelhetek-e ?

Köteles rész csak végrendelet esetében merülhet fel. Egyenes ági rokonok között törvényes öröklés a fő szabály. Tehát ha édesapa meghal Ön mint vér szerinti gyermek örököse lesz – ha van örökség/hagyaték. Ha apa végrendelete miatt Ön nem örökölhet, akkor tarthat köteles részre igényt, melynek mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a.

1 / 16 oldal12345...10...Utolsó »