hagyatéki eljárás címkével jelölt bejegyzések

Ki lehet meghatalmazott hagyatéki ügyben?

Share Button

Külföldön élő kettős állampolgár vagyok. Édesanyám ez év elején meghalt, lakása 6/12 részben rám szállt, a másik fele korábban elhunyt testvérem gyerekeire.

Sajnos, a már felnőtt gyerekekkel nem jó a viszonyunk, így nem választanám őket jogi képviselőmnek, viszont édesapám testvére szívesen segítene. Mivel ő nem számít egyenesági rokonnak, lehetséges-e ez?

Ha Ön külföldön ír alá meghatalmazást az aláírását konzuli hitelesítéssel kell ellátni.

Ha a meghatalmazott Magyarországon írja alá a meghatalmazást az ő aláírását elég két tanúval hitelesíteni.

Fontos tudni hogy érdemes a meghatalmazásba foglaltan nyilatkozni arról ha például visszautasítaná az örökséget, vagy ha egyezséget kívánna kötni örököstársaival.

Meghatalmazott lehet: bármely hozzátartozó (azaz a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa), örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd.

Édesapa testvére nem lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban.

 

Örököl-e az élettárs?

Share Button

Nem bejegyzett élettársam meghalt, 1 gyermeke előző házasságából született, közös gyermekünk nincs. 10 éve az általam tulajdonolt ingatlanban élünk.

Élettársamnak volt egy háza (ebben a gyermeke él), egy lakása (ezt időszakonként használtuk, jelenleg albérlő lakik benne), földterülete (haszonbérbe van), bakszámlája és egy gépkocsija (ezt már a 10 éven belül vette).

A temetésről én gondoskodom és az előbb említett lakás és gépkocsi költségeit én fizetem (pl. áram, gáz, helyi adó, stb.)

Fentiekből öröklés címén megillet-e valami?

A felmerült költségeket hol, kinél, milyen módon kell bejelentem?

Mit, mikor, milyen módon kell átadnom a gyermekének (itt gondolok pl. a ruhaneműkre, laptop, gépjármű, dokumentumok pl. korábbi adóbevallások, stb.)

Az Ön által vázolt élettársi kapcsolatnak nincsen öröklési jogi hatása Önre nézve. Ön csak akkor részesülhetne a hagyatékból, ha élettársa végrendelkezett volna az Ön javára. Az örökös tehát élettársa leszármazója, akivel szemben  – ha követelése van – a hagyatéki eljárás során hagyatéki hitelezői igényt érvényesíthet.

2 éven túl kötött eltartási szerződés esetén ki örököl?

Share Button

Unokanővéremmel 2016 áprilisában tartási szerződést kötöttem. Nagyon ragaszkodott hozzám. Férje és egyetlen fia meghalt. Két fiú unokája van, akik 10 évig nem látták a mamát minden kapcsolatot megszüntettek vele.

Az U.nővérem 2020.02.05-én meghalt. 14 hónapig etettem, pelenkáztam, teljes demens, fekvő beteg volt. Szeretném kérdezni, hogy az unokák örökölhetnek e?

Mivel az eltartási szerződés több mint 2 éve fennáll így az eltartott halála joghatályosan azt jelenti, hogy az eltartó tulajdonosává vált az eltartási szerződésben az eltartás ellenértékeként rögzített ingatlannak és ingónak.

Ha e körben ingatlan is szerepelt akkor a halotti anyakönyvi kivonat földhivatali bemutatásával rendezheti az ingatlan jogi sorsát úgy hogy tehermentesen ez az Öné legyen. Fontos tudni hogy a tartási szerződéssel lekötött hagyatékot a törvényes örökösök nem örökölhetik, arra köteles igényt sem terjeszthetnek elő.

Mi várható, ha hagyatéki hitelezői igényt nyújtottam be az adós hagyatéki tárgyalására?

Share Button

Tartozást elismerő nyilatkozatom van. A tartozó félnek meghalt az édesanyja, ahonnan örököl, én itt hitelezői igényt nyújtottam be.

Milyen lehetőségem van a tartozás behajtására, ha nincs egyéb vagyona a jelenlegi örökségen kívül, jogilag van-e mód a hagyatékból kikényszeríteni a tartozást.

A hagyatéki hitelezői igény előterjesztése a biztosítéka annak, hogy az Ön követelése érvényre jusson.

Általában az örökös és az igényt előterjesztő a hagyatéki eljárásban egyezséget köt. Az egyezség határidő tűzésével tartalmazza a követelés megfizetésének módját és időtartamát.

Tájékoztató magyarországi hagyaték bejelentésről és öröklési illeték fizetési kötelezettségről

Share Button

Magyarországon a hagyatékot közjegyző adja át és  az illetékkiszabás végett a közjegyző köteles bejelentést tenni  az állami adóhatóságnak.

Az öröklés után járó illetéket az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén a hagyatékot átadó közjegyző székhelye van.

A hagyaték bejelentése céljából a közjegyző a teljes hatályú hagyatékátadó végzést az illetékes állami adóhatóságnak küldi meg.

A végzéshez, csatolni kell a hagyatéki leltár másolatát, a végrendelet, osztályos egyezség, illetőleg hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv hitelesített, teljes másolatát.

Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a póthagyatéki eljárásban keletkezett hagyatékátadó végzés megküldésére is.

Az öröklési illetékmentes ügyekben, mint például ha egyenes ági közeli hozzátartozó az örökös vagy a testvér  – fizetési meghagyás meghozatalára nem kerül sor. Az adóhatóság az illetékmentesség megállapításáról szóló döntését az ügyiratra jegyezi csupán fel.

E körben  az adózók  nem értesülnek az illetékmentesség tényének adóhatóság általi megállapításáról/feljegyzéséről , de adott számukra a lehetőség, hogy kérelmükre az ügyiratra feljegyzett döntésről külön illeték vagy díj megfizetése nélkül postai úton másolatot kérjenek és  kapjanak.

Kérhető-e köteles rész, ha nincs hagyatéki eljárás?

Share Button

Édesapám, aki idén elhalálozott, a nevén lévő ingatlan részét jelenlegi Feleségének ajándékozta 10 éven belül. A cél nyilván az örökségből való kizárásom volt.

Semmi nincs Apukám nevén, így valószínű, hogy hagyatéki tárgyalás sem lesz. Hogyan tudom kérni a köteles részemet, ha az ügymenetről sem lesz információm? Értesítenie kell engem valakinek, hogy mikor van lehetőségem kérni a köteles részt?

Álláspontom szerint, mivel hagyatéki eljárás csak hagyatéki leltár alapján indulhat és/mert hagyatéki leltárban szerepeltethető hagyatéki tárgyat az illetékes polgármesteri hivatal ügyintézőjének a kérelmező – ez esetben Ön – megjelölni nem tud, így hagyatéki eljárás indulni sem tud és közjegyzői szakba sem tud megérkezni.

 

Meddig van lehetpség köteles rész iránti igény előterjesztésére?

Share Button

A hagyatéki eljárás lezárása után is van lehetőségem fellebbezni a köteles részem iránt?

Az ideiglenes hagyatékátadó közjegyzői végzés ellen jogorvoslatnak van helye, mely bíróságtól kérhető.

A végleges hagyatékátadó végzés ellen az abban érdekelt annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Fontos tudni, hogy ha a hagyatéki eljárásban érdekelt felek a hagyatéki tárgyaláson lemondtak fellebbezési jogukról, úgy a hagyatékátadó végzés aznap jogerőre emelkedik.

Lemondhatok-e az örökségről édesanyám javára?

Share Button

Testvérem után édesanyám és én örökölünk egy lakást. Ha lemondok a részemről édesanyám javára, illetékmentessé válik-e az öröklés?

A hagyatéki eljárásban az örökösök egyezség  kötésére jogosultak, így örökségüket egymásnak ajándékozhatják. Az édesanyának történő ajándékozással el lehet kerülni, hogy a testvére hagyatéka után ne kelljen Önnek öröklési illetéket fizetni. Az ilyen egyezség ugyanis illetékmentes öröklésnek minősül. Később édesanya a testvéri részt Önnek ajándékozhatja illetékmentesen.

Mikor indul el a hagyatéki eljárás?

Share Button

Nagyapám 2018. 01. 03-án halt meg. Hagyatéki eljárás mind a mai napig nem történt. Volt a nevén ingó és ingatlan vagyontárgy.

Furcsálljuk, hogy még nem tűzték ki az eljárás időpontját, viszont a testvére 2018. augusztusában halt meg és tegnap kaptunk róla értesítést, hogy a hagyatéki eljárás megtörtént és a végrendelet alapján az örökös megjelent és kifizette az illetéket.

A nagyapám hagyatéki eljárását pedig még meg sem tartották. Kérdésem az lenne, hogy a hagyatéki eljárást mennyi ideig lehet halasztani?

A hagyatéki eljárás nem automatikusan indul, az illetékes önkormányzat ugyan szokott kiküldeni hagyatéki leltár nyomtatványt az örökösnek, ha tudomására jut a haláleset.

Ha erről nincs az önkormányzatnak hivatalos tudomása, akkor csak az örökös kérelmére indul el a hagyatéki eljárás.

Ezt bármely örökös kérheti a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával. A személyes megjelenéskor jegyzőkönyv felvétele mellett készük el a hagyatéki leltár, mely alapján az illetékes közjegyző átadja a hagyatékot.

Lehet-e örökölni bankszámlát külföldi férj után?

Share Button

Lehet-e örökölni bankszámlát külföldi férj után? (Ha igen, a bankon kívül kell-e még valakinek hivatalosan bejelenteni?)

Ha az örökhagyónak EU-s tagállamban lévő bankszámláját Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása keretében lehet  megörökölni és az örökhagyó halála miatti zárolást feloldani, a bankszámlán levő pénzt felvenni.

A hagyatéki eljárást az örökhagyó halálakor szokásos tartózkodási helye szerinti országban illetékes hatóságnál lehet megindítani.

1 / 6 oldal12345...Utolsó »