képviselet meghatalmazással címkével jelölt bejegyzések

Ki lehet meghatalmazott hagyatéki ügyben?

Share Button

Külföldön élő kettős állampolgár vagyok. Édesanyám ez év elején meghalt, lakása 6/12 részben rám szállt, a másik fele korábban elhunyt testvérem gyerekeire.

Sajnos, a már felnőtt gyerekekkel nem jó a viszonyunk, így nem választanám őket jogi képviselőmnek, viszont édesapám testvére szívesen segítene. Mivel ő nem számít egyenesági rokonnak, lehetséges-e ez?

Ha Ön külföldön ír alá meghatalmazást az aláírását konzuli hitelesítéssel kell ellátni.

Ha a meghatalmazott Magyarországon írja alá a meghatalmazást az ő aláírását elég két tanúval hitelesíteni.

Fontos tudni hogy érdemes a meghatalmazásba foglaltan nyilatkozni arról ha például visszautasítaná az örökséget, vagy ha egyezséget kívánna kötni örököstársaival.

Meghatalmazott lehet: bármely hozzátartozó (azaz a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa), örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd.

Édesapa testvére nem lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban.

 

Lefolytatható-e a hagyatéki eljárás -külföldön élő ügyfelek esetén-ügyvédi meghatalmazással?

Share Button

Édesapánk 2019 évben Németországban meghalt. Volt egy balatoni ingatlana, amely egyben életvitel szerű tartózkodási helye is volt. Ezen kívül Németországban számlát tartott fenn, melyen több ezer euró van.

Öten vagyunk örökösök, de nem szeretnénk Magyarországra utazni. Ha egy magyar ügyvédet meghatalmazunk teljesen körűen tudja e nekünk intézni a hagyatéki eljárást?

Ha meghatalmaznak egy magyar ügyvédet, az ügyvéd a hagyatéki eljárást teljes körűen intézi Önöknek, beleértve, hogy a balatoni ingatlan a nevükre kerül és a német bank felé Európai Öröklési Bizonyítványt kér kiállítani a magyar közjegyző által, amellyel Önök a bankszámláról a pénzt felvehetik, és a bankszámlát lezárhatják.

A magyar ügyvéd az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál hagyatéki leltárt készíttet, mely tartalmazza a balatoni ingatlan értékét adó- és értékbizonyítvány formájában.

A polgármesteri hivatal a leltárt az illetékes magyar közjegyzőnek küldi meg. Fontos, hogy a német halotti bizonyítvány eredeti példánya a magyar ügyvéd rendelkezésére álljon, mert azt Offi fordítással kell ellátattnia. A magyar közjegyző hagyatéki tárgyalást tart, melyen csak a magyar ügyvéd vesz részt.

A magyar ügyvéd meghatalmazásában mindig rögzítve van, hogy az örökösök milyen arányban akarnak örökölni. Lehetőség van az örökösök  között olyan egyezségre, hogy például csak  egy örökös a német bankszámla pénzt örökli, míg a másik négy egyenlő arányban a balatoni nyaralót vagy arra is, hogy egy vagy két örökös semmit nem örököl, míg a többiek a vonatkozó megegyezésüknek megfelelően örökölnek.

A földhivatali bejegyzést is az ügyvéd végzi. A közjegyző díját az örökösök a magyar ügyvéd letéti számlájára tudják utalni és ugyan így járhatnak el a megegyezett ügyvédi díj tekintetében is.

Németországban élő örökös hogyan intézheti magyar bankban örökölt pénze saját bankszámlájára történő átutalását?

Share Button

Örökhagyó Németországban hunyt el, de volt a magyar OTP-ben bankszámlája. Az örökös megbízhat e magyar ügyvédet, az OTP-ben levő pénz átutalására az örökös számlájára és az OTP számla bezárására?

Ha az öröklési bizonyítvány Németországban kerül kiállításra, a hagyaték átadásához annak magyar bíróság általi elismertetése is szükséges. Az elismerésről a Budai Központi Kerületi Bíróság (cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) nem peres eljárásban dönt és erről végrehajtási tanúsítványt állít ki.

Az eljárást az érdekelt kérelmezheti vagy személyesen, vagy meghatalmazott magyar ügyvéd által.

A Bank a külföldi határozat hatályát a hivatkozott magyar végrehajtási tanúsítvány és a jogerős külföldi határozat eredeti példányának és annak hiteles magyar fordításának együttes bemutatása alapján fogadja el és teljesíti az abban foglaltakat.

Az ügyvédi meghatalmazásnak tartalmaznia kell az örökhagyó és az örökös valamennyi személyes adatát, a hagyaték átadó okirat számát, az okiratot kiállító hatóság nevét és az örökös számlaszámát, valamint a meghatalmazás általános szövegét.

Ha az örökösi minőséget az örökös Európai öröklési bizonyítvánnyal is igazolja, erre az okiratra további felülhitelesítés nem szükséges.

Az európai öröklési bizonyítványról az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)  hiteles fordítását is szükséges csatolni.

2015.08.16 előtt elhunyt örökhagyó hagyatéki eljárására – ha Magyarországon és külföldön is volt hagyatéka – párhuzamos öröklési eljárás lefolytatása az irányadó, míg ezt követő haláleseteknél Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítására kerül sor, mely az Európai Unio tagállamaira irányadó eljárás. A például Németországban kiállított Európai Öröklési Bizonyítvány Offi fordításával egy meghatalmazott magyar ügyvéd a hagyatékban szereplő magyar pénzintézetnél eljárva a számlaszámról a hagyaték összeget az örökösnek utalhatja anélkül, hogy az örökösnek személyesen kelljen a magyar pénzintézethez elutaznia.

Milyen meghatalmazás, milyen hitelesítéssel fogadható el banki ügyekben?

Share Button

Magyar ügyvéd által készített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglat meghatalmazással konzuli aláírás hitelesítéssel a meg hatalmazott lezárhatja a meg lévő lakás hitelemet (az ingatlant el kívánom adni és jelenleg külföldön tartózkodom )?

Az apostillevel ellátott és OFFI fordítással rendelkező, ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratok általában  minden hatóságnál elfogadhatóak így a banknál is. Gyakorlati tapasztalat, hogy a bankok közjegyző által készített meghatalmazást fogadnak el.

Milyen módon köthető érvényes adásvételi szerződés külföldön aláíró eladóval?

Share Button

 

Testvérem külföldön tartózkodik, részben tulajdonosa örökölt, eladásra szánt házunknak. Elfogadható jogilag, ha a nagykövetségen konzul előtt nyilatkozik arról, hogy megbízza az egyik itthon tartózkodó örököst az adásvétel lebonyolításával, vagy egyéb eljárás is szükséges?

Testvére magyar konzul előtt aláírhatja a magyar ügyvéd által előzetesen elkészített meghatalmazást az egyik örökös javára, aki helyette és nevében az adásvételi szerződést aláírja.

Másik lehetőség, hogy magát az adásvételi szerződést írja alá testvére magyar konzul előtt.

További lehetőség hogy az adásvételi szerződést a testvér külföldi otthonában írja alá és az okiratot szerkesztő ügyvéd skyp-on  távazonosítja.

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Share Button

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Magyarországi ingatlan adásvételénél a magyar jogot kell alkalmazni, és magyar ügyvéd vagy közjegyző (többnyire ügyvéd) kell, hogy készítse az okiratot.

Az okirat aláírása történhet úgy, hogy minden fél az okiratot készítő ügyvéd  előtt ír alá. Ebben az esetben elégséges a magyar nyelvű szerződés tolmács útján történő fordítása.

Ha a külföldi szerződő fél igényli és kéri az okirat írásbeli fordítását is, ezt annak költségén az aláírás előtt el kell készíteni. Ezen fordításnak nem szükséges hiteles OFFI fordításnak lennie.

A földhivatalba a magyar nyelvű szerződés lesz benyújtva, amely alapján a tulajdonjog változás 60 napon belül átvezetésre kerül az illetékes földhivatalban.

Ha valamelyik fél személyesen nem tud jelen lenni az egyidejű aláíráson, akkor aláírását ugyanazon ügyvéd előtt eltérő időpontban is megteheti. A szerződés akkor hatályosul, ha minden szerződő fél aláírt.

A szerződő feleknek akadályoztatottságuk esetén lehetőségük van meghatalmazott által, vagy személyesen, de saját országuk közjegyzője, vagy magyar diplomáciai képviseleten aláírni.

Ha meghatalmazás útján történő aláírás mellett dönt a szerződő fél, magyar ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett meghatalmazást használhat fel. Ennek aláírása az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ha nem Magyarországon történik, akkor külföldi közjegyző, vagy magyar külképviselet előtt zajlik.

A külföldi közjegyző azt tanúsítja, hogy az okiratot előtte írta alá a szerződő fél. Mivel a külföldi közjegyző aláírás hitelesítése a magyar földhivatali eljárás során önmagában nem elegendő, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése (apostille). A felülhitelesítés azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a szerződő fél aláírásának hitelesítésére.

Tekintve, hogy a hitelesítés ebben az esetben idegen nyelven történik, ezért a földhivatali eljáráshoz csatolni kell annak hiteles OFFI (Országos fordító iroda) magyar nyelvű fordítását is.

Az okirat jogszabálynak megfelelő tartalmáért a magyar okiratot szerkesztő ügyvéd felel, ellenjegyzésével.

Más a helyzet, ha diplomáciai hitelesítéssel magyar külképviselet előtt ír alá valamely szerződő fél. Ha az aláíró magyar, nem szükséges az okirat idegen nyelvű fordítása, viszont ellenkező esetben – azaz ha a nem magyar fél írja alá szerződést – akkor igen. Ebben az esetben nem kell aposille-t beszerezni.

Okiratok külföldön történő aláírása esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd emailban vagy postai úton megküldi ügyfelének az aláírandó dokumentumot, aki azt megfelelő példányszámban kinyomtatva  az általa megbízott  közjegyzőhöz magával viszi. Elég egy példányt apostille-vel ellátni, de minden példányt szükséges közjegyzővel záradékoltatni. Az apostille beszerzését követően az ügyfél visszapostázza Magyarországra az által aláírt példányokat az okiratot szerkesztő ügyvéd irodájába, aki intézi a továbbiakat:

-beszerzi a szükséges OFFI fordítást

-intézi a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését , a vevő tulajdoni joga bejegyzését

Új lehetőségként , ma már egy szerződéskötést, például egy ingatlan adásvételt ajándékozást stb. el lehet intézni az okiratot szerkesztő  ügyvéd előtti személyes jelenlét nélkül is, elektronikus úton távazonosítással,mind a magyar mind a külföldi szerződő felek esetében.

A külföldön tartózkodó vagy adott ügyvédi irodában megjelenésben  akadályozott vagy egyéb okból  elfoglalt személyeknek lehetőségük van, hogy otthonukban  írjanak alá adásvételi szerződés illetve egyéb okiratot , melyet az ügyvéd  a távazonosítás után ellenjegyez.  A  távellenjegyzésre azt követően kerül sor hogy a fél által aláírt okiratok az ügyvédi irodába megérkeztek.

Hogyan vásárolhatok lányom helyett lakást?

Share Button

Ausztráliában élő, már kettős állampolgár lányom lakást szeretne venni Budapesten.

Magyarországi lakcíme,szem.igazolványa nincs. A lakás kiválasztásával, annak megvételével engem bízna meg, mert munkája és a jelentős utazási költség miatt erre nincs lehetősége.

Hogyan tudom én ezt lebonyolítani? Meghatalmazással az adás-vételi szerződés esetleg lehetséges? Ha igen, mit kell annak tartalmaznia? … a lányom 35 év alatti, jár neki az 1.ingatlan vásárlása után járó illeték kedvezmény?

Meghatalmazással az adás-vételi szerződés aláírása lánya helyett és nevében  lehetséges. Ezt az okiratot ügyvédnek kell elkészíteni. Lánya külföldön is aláírhatja  magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt ( apostille-vel) Ez utóbbi esetben OFFI fordítás is szükséges.

35 év alatti első lakást vásárlónak jár az illetékkedvezmény de csak akkor ha a vételár nem több mint 15 MFt és a vásárlónak nincs  fél ingatlan a tulajdonában vagy arra vonatkozó haszonélvezeti jog .

A szerződés külföldön i aláírható, ilyenkor skypon történik a távazanosítás és az ügyvédi ellenjegyzés.

Hogyan járhatok el hagyatéki ügyben másik örökös képviseletében?

Share Button

Édesanyám 2015.09.12-én elhunyt. Én és a külföldön lakó húgom örököljük az ingatlanát , mely kb. 4 millió értékű.

Milyen formában küldjön testvérem meghatalmazást Olaszországból, hogy helyette egyedül teljes körűen mindent Magyarországon el tudjak intézni?

A tulajdon 1/2-1/2 részben osztódna. Ha a testvérem nem tud részt vállalni az ügyek rendezésében,  akkor helyette kell mindent fizetnem, ami a lakással, temetéssel, és egyéb dolgokkal kapcsolatos?

Ezeket hogy tudom magamnak visszatéríteni? A lakást egyébként el szándékozzuk adni ha sikerül.

A teljes körű meghatalmazást az Olaszországban élő testvér magyar konzul előtt aláírhatja, míg Ön magyarországi ügyvéd vagy közjegyző előtt. A hagyatéki eljárásban van lehetőség más örökössel szemben, az egyik örökös által fizetett és számlával igazolt költségek elszámolására.

 

Szükséges-e ügyvéd az ingaltaneladáshoz?

Share Button

Anyu idősek otthonába költözött állapota miatt. A lakásban egyedül élt, aminek a fele az övé, a másik felén pedig a testvéremé,és az enyém.

A lakást el szeretnénk adni, mert a családban senki nem akar odaköltözni, mindannyian más városban lakunk. Fenntartása pedig pénzbe kerül, közös költség, fűtés, ha nem lakik ott senki,akkor is.
Nem a pénz miatt adnánk el, mert azért kb másfél milliót kapnánk, sajnos a kisvárosban ennyit ér egy másfél szobás panellakás.

Kérdéseim:
Eladáskor mindhármunknak részt kell venni, és nyilatkozni, hogy eladjuk-e? Kell- e anyu beleegyezése?
Szükséges e ügyvédet fogadni, vagy elég, ha a vevő ügyvédje előtt kötjük a szerződést?
Milyen kiadások merülnek fel az eladás során, amit az eladónak kell állnia?
Mennyi adót kell fizetni, ha 1988 óta van negyedrész tulajdonunk a lakásban,azaz ha másfél millióért tudjuk eladni, egy személyre 500 ezer ft jut?

Mindhárom tulajdonosnak az aláírása szükséges az adásvételi szerződésnél, melyet elég a vevő ügyvédje előtt megtenniük.

Lehetőség van arra is, hogy édesanya Önt meghatalmazza a szerződéskötéssel. A meghatalmazást ügyvéd vagy közjegyző készítheti el.

Ebbe az esetben nem kell édesanyának a szerződéskötésnél jelen lennie.

Az eladó fizeti az ingatlan tulajdoni lap költségét és az energia tanúsítvány díja is az eladót terheli.

Lakáseladás esetében – ha 5 év eltelt a szerzésétől – nem kell személyi jövedelemadót fizetni az eladónak.