Vissza az előző oldalra

Hogyan szüntethető meg a bejegyzett élettársi kapcsolat?

Share Button

Egy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannak én vagyok a 4/8-ad részben a tulajdonosa, a volt páromnak 3/8-ad arányban haszonélvezete van.

Ugyanerre az ingatlanra tisztán is van 1/8-ad részem, ezen részére az ingatlannak nincs haszonélvezet bejegyezve. Erre a részre OTP hitelt fizetek én, a volt párom nem volt adóstárs.Sajnos a volt párom új párt vitt az ingatlanba. Nekem kulcsom sincs a házhoz, bemenni nem tudok.

Megegyeztünk, hogy a hitellel terhelt 1/8-ad részre többlet használati díjat fizet.

Kérdésem:  Mivel közjegyző előtt bejegyzett élettársi viszonyban álltunk (amiről úgy tudom egyenértékű a házastársi viszonnyal), a volt párom halála esetén én rendelkezem-e az ingatlanról vagy pedig az új párja?

A bejegyzett élettársi viszonyt megszüntetéséhez mindkettőnk beleegyezése szükséges?

Köthet úgy új élettársi kapcsolatot vagy köthet házasságot az én beleegyezésem nélkül?

Bejegyzett élettársak közös vagyonára a családjogi szabályokat kell alkalmazni, mely azt jelenti, hogy a házasság megkötésével/élettársak bejegyzésével a házastársak/élettársak között a házassági/élettársi életközösség idejére házastársi/élettársi vagyonközösség keletkezik.

A bejegyzett élettársak öröklésére is a házastársak öröklésére vonatkozó szabályok irányadóak.

A bejegyzett élettársak esetében meg kell különböztetni :

a./ az azonos nemű pároknak az anyakönyvvezető előtt kötött /bejegyzett élettársi kapcsolatát és a b./ mind azonos, mind különnemű pároknak biztosított közjegyző előtti Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való felvétel intézményét.

ad. a/ a kérdezőnek – feltételezve az első esetkört – fontos tudnia , hogy a bejegyzett élettársi jogviszony megszüntetése egyoldalú nyilatkozattal is lehetséges ,mely esetben a követendő eljárás a 2008. évi XLV. törvény 36/F. §. (5) bek alapján : „ha a közjegyző csak az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti.”

ad.b/ a második estekörben viszont az megszüntetés a következők szerint zajlik: a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik és valamennyi felmerülő vagyonmegosztási kérdésben a felek közjegyzői okiratba foglaltan, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.

Az egyezségre vonatkozó közokirat elkészítésére az a közjegyző is jogosult, aki a bejegyzett élettársi kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti.

A közjegyző a feleket a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül személyesen meghallgatja a kérelmükről, megállapodásukról és a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése feltételeinek fennállásáról.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló, ugyanazon okiratba foglalt közös kérelemben a feleknek nyilatkozniuk kell az eljárás lefolytatásának előfeltételeiről és csatolni kell a kérelemhez a vagyonmegosztásra vonatkozó megállapodásukat is.

Ha a bejegyzett élettársi közös vagyont képező ingóságok megosztása a kérelem előterjesztésének időpontjában már megtörtént, a kérelemben elegendő ennek tényéről nyilatkozni.

Ha a közjegyző a feleknek az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartásról, a közös lakás használatáról, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – az élettársi közös vagyon megosztásáról szóló egyezségét jóváhagyta, a felek bejegyzett élettársi kapcsolatát végzéssel megszünteti.

A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatályú.

A közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzést öt munkanapon belül megküldi az illetékes anyakönyvvezetőnek.

A kérdező a kérdésében ugyan a „közjegyző előtti bejegyzett élettársi viszonyról” szólt ,de feltételezve hogy az anyakönyvvezető előtt kötöttre kérdezett –a teljesség igényével – válaszomat mindkét formára kiterjesztette. Mindkét formára elmondható, hogy ilyen tartalmú új jogviszony csak a korábbi megszüntetését követően hozható létre.

Vélemény, hozzászólás?