Vissza az előző oldalra

Házassági szerződés

Milyen módon érvényesíthető a házastársi vagyonban a szülőktől kapott anyagi hozzájárulás?

Share Button

Nagykorú gyermekemnek szeretnénk nagyobb – több milliós – összeget ajándékozni ingatlan vásárlására. Jelenleg párkapcsolatban él, hamarosan házasság lesz. Közös lakásuk van 50-50 %-os részarányban. Kérdésem, ha az általunk ajándékozott összegből és a közös ingatlan árából nagyobb értékű ingatlant vásárolnak, 50-50 %-os tulajdonjoggal, egy későbbi – esetleges -vagyonmegosztásnál, lehet-e a nagyobb beadott összeget érvényesíteni?

Házastársi vagyonjogi szerződéskötése javasolt, melyben a házastársak egybehangzóan rendelkeznek a szülői ajándék jogi sorsáról, például arról, hogy az ajándék kizárólag gyermekük házastársi külön vagyonát képezi.

Hogyan lehet érvényesíteni a tulajdoni lapon feltüntetetthez képest nagyobb részesedést?

Share Button

Házasság előtt egyik fél részéről negyed arányban vásárolt, másik fél részéről 3/4 arányban ajándékba kapott ingatlanról lenne szó.

Amit a házasság után építési engedéllyel közös vagyonból teljesen átépítettek, így az ingatlan értéke közel 6-szorosára emelkedett.

Kérdésem lenne, hogy egy esetleges öröklés, vagy válás esetén, a tulajdoni lapon szereplő tulajdoni hányadok alapján történik a vagyonmegosztás, illetve az örökösök részére történő ingatlanátírás?

Öröklés esetén a vonatkozó ideiglenes hagyatékátadó végzést bíróságon kell ahhoz megtámadni és a bizonyítékokat előterjeszteni, hogy az örökösök tulajdoni igénye reálisan kielégíthető legyen.

Természetesen mindez hagyatéki egyezséggel is rendezhető. Válás esetén, ha erre vonatkozó egyezség nincs a perben felvett bizonyítással lehet a tulajdoni laptól eltérő többletigényt érvényesíteni.

A bonyolult eljárásokat megelőzendő javasolt, hogy a házastársak tulajdonjog rendezés keretében már most igazítsák helyre a tulajdoni viszonyaikat. A tulajdonjog elismerés, házassági vagyonközösség rendezés illetékmentes, ügyvédi vagy közjegyzői okirattal történhet.

Szülőktól ajándékba kapott pénznek hogyan rögzíthető a külön vagyoni jellege?

Share Button

Házasságban élek,ez idő alatt – szüleimtől pénzt kaptam ajándékba. Ezt saját névre nyitott bankszámlára helyeztem. Kérdésem, hogy egy esetleges válás esetén bármilyen módon ( pl.bírósági úton)megkérdőjelezhető-e ez a különvagyon? Mivel még élnek a szüleim érdemes-e erről az ajándékozásról hivatalos iratot kiállítani?

A házassági vagyonjogi szerződés a legbiztosabb forma ahhoz, hogy a házas felek a vagyoni viszonyaikat  a jövőre nézve korrektül rendezzék. Ebben megemlíthető az Ön által közölt különvagyonú szülői ajándék is. A két tanú előtt tett ingó ajándékozási szerződés teljes bizonyító erejű magánokirati formában igazolhatja az ajándékozott pénz különvagyoni rendeltetését.

Hogyan védhető meg a házasságba bevitt vagyon?

Share Button

A lányomnak házasságkötése után pénz ajándékot szeretnék adni ,melyből lakást szeretnének vásárolni ,de ez az összeg a lakás felére elég , a másik felét közös kölcsönből finanszírozzák.

Válás esetén az ingatlan 75% lesz a lányomé? (50%-ot a lányom fizeti 50%-ot közösen.Hogy tudom megvédeni a lányom házasságba bevitt ajándék vagyonát?

A házassági szerződéssel a házastársak egymás között a jövőre nézve rendezhetik vagyoni viszonyaikat, azaz pl.: rögzíthetik, hogy a szülőtől kapott ajándék, illetve annak jövőben mindenkori értéke kizárólag a feleséget illeti.

Visszamenőleges hatállyal szabályozható-e vagyonjogi megállapodásban, ki mivel járult hozzá a közös vagyon megszerzéséhez?

Share Button

Édesanyámtól örököltem 2,5 millió forintot és egy lakást. A férjemmel az örökölt pénzből és közös pénzből vettünk egy telket 2,8 millió forintért 50-50% tulajdonosi bejegyzéssel.

Kérdésem, hogy válás esetén a telek felének értéke járna vissza nekem – a földhivatalba bejegyzett tulajdonosi rész szerint, vagy a beleadott örökölt összeg?

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha az örökölt ingatlanomat eladom és abból építkezünk, válás esetén a bejegyzett tulajdonosi hányad (50-50%-ot szeretne a férjem) a mérvadó, vagy itt is visszajár a beleadott örökölt vagyon?

Utólagos házassági vagyonjogi szerződésbe bele lehet foglalni, hogy milyen összegeket adtam bele a telekbe és a házba?

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges. Jó megoldás, ha a korábbi különvagyoni tárgyak (ingó, ingatlan) kifejezetten rögzítésre kerülnek a szerződésben, mert válás esetén az osztozkodást megkönnyíti.

A különvagyoni örökölt ingatlan eladási értékén szerzett vagyontárgy megtartja különvagyoni jellegét.

A külön vagyon milyen módon őrizhető meg, ha tulajdonosa házasságra lép?

Share Button

Lányom férjhez megy. 1994 óta tulajdonában van egy lakás. Az a kérdésem, hogy ezt a külön vagyont a halála esetén örökölheti-e a férje, ha ebben az ingatlanban laknak, élnek, vagy az unokám fogja teljes mértékben azt örökölni?

Olvastam, hogy a közösen lakott ingatlan egy gyermeknyi részére és haszonélvezeti jogra igényt tarthat a férj. Ez igaz? Ha igaz, akkor házassági vagyonjogi nyilatkozattal ez kivédhető-e?

Az a külön vagyon, mely egyben ági vagyon is, megtartja külön vagyoni jellegét a hagyatéki eljárás során is. Vita esetén bizonyításra szorul.

Ezért javasolt a házastársi vagyonjogi szerződésben rögzíteni, mely bizonyítékul szolgál. A túlélő házastársat az utolsó közösen lakott lakáson csupán haszonélvezeti jog illeti meg, továbbá a házastársi közös vagyonból 1 gyermek résznyi örökség.

 

 

A házassági szerződés előnyei

Share Button

Házasságkötés előtt állunk. Olyan sok rosszat hallani a válások kapcsán felmerülő vagyoni vitákról, hogy úgy döntöttünk, házassági szerződést kötünk. Kíváncsi lennék véleményére, javasolja–e a házassági szerződést, miért előnyös házassági szerződést kötni?

A házasság megkötésével az életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ez azt jelenti, hogy minden közös tulajdonnak számít, amit a házasság időtartama alatt akár együttesen, akár külön-külön szereznek. Ilyen például a munkabér, a jutalom és a vállalkozásból származó jövedelem, a házasság fennállása alatt szerzett üzletrész, de ide tartozik  a külön vagyonba tartozó ingatlan bérbeadásából származó jövedelem is .

A házastársi közös vagyon alól kivétel az a vagyon, amely valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. Ez lehet a házasságkötéskor már meglévő, a házasság fennállása alatt örökölt vagy ajándékba kapott, illetve személyes használatra szolgáló vagyontárgy. Ide tartoznak a különvagyon értékén későbbiekben megszerzett vagyontárgyak is.  Válás esetén a házastársi  közös vagyon fele-fele arányban oszlik meg.

A családjogi törvény  lehetőséget biztosít arra, hogy a házasuló felek, illetve a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat  szerződéssel rendezzék.

A házassági szerződésben a házasulók a törvénytől eltérően is meghatározhatják, hogy mi kerüljön a közös, illetve a különvagyonba. Válás esetén így vita nélkül zajlik le a vagyonmegosztás. Házassági szerződés tehát a házasságot megelőzően és annak fennállása alatt is köthető, és annak hatálya nem csak a már meglévő, hanem a jövőben megszerzendő vagyontárgyakra is kiterjedhet.

A szerződés érvényességéhez annak ügyvédi okiratba foglalása szükséges, annak tartalma utóbb a felek közös megegyezésével szabadon módosítható, felbontható vagy megszüntethető.  Válás esetén házassági szerződés  hiányában – ha  a felek megegyezni nem tudnak –  a bíróság dönthet  a házassági vagyon megosztásáról. A bírósági eljárás akár évekre is elhúzódhat. Az elhúzódó eljárás költsége sokszorosa lehet  a házassági okirat költségénél.

Különösen akkor ajánlott a házassági szerződés megkötése ha az egyik házasuló fél jelentős adóssággal lép be a házassági közösségbe.