Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások

nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó

személyes adatkezelés tárgyában –

 

I . Preambulum

Dr. Szász István ügyvéd (székhelye:     8600 Siófok, Fő tér 5. fsz. 6., a továbbiakban:   Adatkezelő) az információs            önrendelkezési jogról   és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások – így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titokra, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) ügyvédi titokra vonatkozó szabályainak – lehető legteljesebb figyelembe vétele érdekében az Őszy Ügyvédi Iroda ügyfelei és partnerei, valamint a www.drszasz.hu honlap látogatói (a továbbiakban együttesen: érintettek) számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, továbbá azt meghaladóan az ügyvédi titoktartásra és üzleti titokra vonatkozó releváns szabályozásról az alábbi tájékoztatást nyújtja.

II .         Értelmező rendelkezések

Adatkezelő:

Megnevezés: Dr. Szász István ügyvéd
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 5. fsz. 6
Adószám: 51330800-1-34
Elektronikus levélcímHonlapcím info@drszasz.huwww.drszasz.hu
Telefon: +36 84 314 640
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 •  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 •  Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 •  Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak tárolása jogszerű;
 •  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 •  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 •  Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek, továbbá az Adatkezelő honlapjának látogatói;
 •  GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.), amely meghatározza a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak.
 •  Honlap: A www.drszasz.hu internetes weboldal;
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, amely kiegészíti a GDPR személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeit és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak;
 •  Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Üttv.: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amely meghatározza az ügyvédi titoktartásra vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek vonatkozó rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is megfelelően irányadóak;
 •  Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 •  Üzleti titok: A Ptk. 2:47. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató pontjában rögzített titok.
 •  Ügyvédi titoktartási kötelezettség: Az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató XVI. pontjában meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség;

 

III.        Az adatkezelés alapelvei

A GDPR 5. cikkében meghatározott garanciális követelményekre figyelemmel, személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a céljaival nem összeegyeztethető módon adatkezelés nem végezhető. Az adatok felvételének és kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell lennie. Jogszabályban elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését; ha a személyes adat kezelése elkerülhetetlen, Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen pont szerinti elveknek való megfelelése igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak

érdekében, hogy az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában bizonyítható legyen az adat kezelésének jogszerűsége.

A fentiekre tekintettel Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a lehetséges kockázatok figyelembevételével a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve adott esetben a személyes adatok álnevesítését vagy titkosítását.

Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell, hiányosság feltárása esetén pedig a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell annak kiküszöbölésére.

Az Adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő feladata, hogy az érintetteket adataik felvétele előtt megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden lényeges körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha annak személye az adatkezelőtől eltér) adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére – kitér. A tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az érintettnek adott tájékoztatásban az adott adatok kezelésének célját egyértelműen, pontosan és szabatosan kell meghatározni, különösen abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének időtartamául az adatkezelési cél elérésének ideje – konkrét határidő megjelölése nélkül – kerül meghatározásra.

IV .        A kezelt adatok köre

 1. Honlapon kezelt adatok köre

A honlap ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a honlap meghatározott részeihez történő hozzáférés korlátozott.

A honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott technikai adatai, így a böngészőjének, operációs rendszerének típusa, látogatásának ideje. Ezek az adatok nem minősülnek a vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatnak és ezeket nem kapcsolja össze az Adatkezelő személyes adatokkal, továbbá a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

Az Adatkezelő kizárólag az Adatkezelővel a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, valamint a honlapon található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek által önkéntesen, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli.

 1. Cookie-, azaz süti-tájékoztató

Az oldal saját sütiket nem használ, csupán 2 db harmadik féltől származó tartalmat:

A Google Analytics által használt cookie-k, amely tehát harmadik féltől származó tartalom: a gyűjtést nem az Adatkezelő végzi, hanem a Google az analitika érdekében. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az oldal  minőségéhez, a felhasználói élményt javításához, illetve statisztikai célokat szolgálnak. Weboldalunk látogatásával hozzájárulsz a cookie-k használatához is. A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éred el: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

3. Ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó személyes adatok köre

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől függően változó lehet, de elsődlegesen az ügyfél által megadott személyes adatok, valamint minden további, a teljesítés során átadott és/vagy ügyvéd által megismert információ; mely kiterjedhet az ügyfél, vagy más érintett különleges adataira is.

Ügyvéd bármilyen, az ügyfélre vonatkozó személyes adatot elsődlegesen ügyféltől

– ügyfél önkéntes adatközlése –, vagy rá tekintettel – ügyfél és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzi. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság vagy további érintett személy – a GDPR 14. Cikk

(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával külön tájékoztatja az ügyfelet.

V  .        Az adatkezelés célja

 1. Honlapon kezelt adatok körében

Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatókkal történő kapcsolattartás, valamint a honlapon található ingyenes szolgáltatásoknak a látogatók általi igénybe vétele céljából kezeli. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik.

 

 1. Ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó személyes adatok körében az adatkezelés célja különösen:
 •  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti, illetve alapján az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 32-33. §-ában foglalt azonosítás elvégzése;
 • Ügyvédi tevékenység körébe eső megbízások teljesítése;
 • Kirendelések és kapcsolódó feladatok teljesítése;
 • Megbízások, kirendelések  teljesítésével  érintett  harmadik  személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése;
 • Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás;
 • Ügynyilvántartás;
 • Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés;
 • Ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása.

Az adatkezelés célja megbízásonként eltérő lehet, így az egyes megbízást érintő pontos adatkezelési célokról az adatkezelő ilyen kérés esetén szóban nyújt tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyvéd nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban. A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvéd nem alkot profilt Önről.

VI .        Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az érintettek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel során, valamint az Adatkezelő által a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele során adott tájékoztatásban egyértelműen meghatározott cselekedetükkel (adott esetben regisztrációval) a személyes adataiknak az Adatkezelő általi, az adatkezelés céljának megfelelő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

VII .      Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az érintettek hozzájárulása.

Az adatok tárolása

Az adatkezelő

 • az ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az ügyfél nevével, illetve a megbízás tárgyának megjelölésével ellátott külön mappában tárolja.
 •  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése során keletkezett okmánymásolatokat és egyéb iratokat az ügyfél mappájától elkülönítetten, külön mappában tárolja.
 •  a folyamatban lévő ügyekhez kapcsolódó mappákat, valamint a személy és okmányellenőrzés során keletkezett iratokat az I. pontban megjelölt székhelyén tárolja.
 •  a lezárt ügyek mappáit raktárban tárolja.

Az ügyfél által megadott személyes adatokhoz kizárólag az ügyvédi iroda – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt – munkatársai férhetnek hozzá.

IX .        Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő – a GDPR 5. cikk f) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésének, az adatok megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését biztosítják, így alkalmasak a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

 1. Az adatok továbbítása

Adatkezelő az ügyfél személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre) nem továbbítja, kivéve ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

XI .        Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat Adatkezelő a VI. pontban foglalt cél eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Az adatkezelő – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 46. §-ára és 53. §-ára figyelemmel – a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, elektronikus okirati forma esetén tíz évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adatok esetében a megbízás megszűnését követő tíz évig köteles kezelni, megőrizni, illetve a 16/2018. (XI.26.) számú Magyar Ügyvédi Kamara-szabályzat szerint jár el.

XII .      Az adatkezelésre jogosultak

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottjai, partnerei (adatfeldolgozói) jogosultak.

XIII .     Az adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az ügyvéd szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő, megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt munkavállalói, illetve az ügyvéd helyettesítését ellátó egyéb személyek ismerhetik meg.

XIV . Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Adatkezelő, valamint utasításai alapján adatfeldolgozói a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törlik, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő (és adatfeldolgozói) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törlik.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen tájékoztatja az érintettet a személyes adatainak kezelésével összefüggő kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy azok elmaradásáról, az indokok és a jogorvoslati lehetőségek ismertetésével. Szükség esetén, a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel e határidő két hónappal meghosszabbítható. Az esetleges meghosszabbításról az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintettek a GDPR 21. cikk (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 • tiltakozás megalapozottsága esetén az Adatkezelő a tiltakozással érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.

XV .       A jogorvoslat joga

Személyes adatok kezelésével összefüggésben ügyfél jogai megsértése esetén az ügyvéd elleni jogérvényesítési lehetőségeit a lakóhelye szerint illetékes járásbíróság előtt gyakorolhatja, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

XVI.      Az    üzleti titok

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 • Ptk rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a továbbiakban: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybe vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel.

XVII .    Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége

Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Üttv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi tevékenységének gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszonymegszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

Az ügyfél, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.

A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó.

Az Üttv. 13. § (2) bekezdése szerinti, védekezés céljából készült irat hatósági, bírósági és más közhatalmi eljárásban bizonyítékként nem használható fel és közhatalmi szervek által nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E jogairól az érintett lemondhat, kivéve, ha az irat büntetőügyben való védelemhez kapcsolódik.

XVIII. Hatósági megkeresések teljesítése

Az egyes hatóságok, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az ügyvédet tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása véget. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adat átadására csak olyan mértékben jogosult, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

XVIV.             Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018.01.01 napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Siófok, 2017.11.01.

Szász István/ Ügyvéd