Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott dolgot  pl.ingatlant ellenszolgáltatás nélkül azaz ingyenesen a megajándékozott birtokába bocsátja, tulajdonába adja. Az ajándékot a megajándékozottnak el is kell fogadnia.

Az ajándékozási illeték általános mértéke lakóház esetében 9 %, egyéb ingatlan esetében 18 % .

Az egyenes ági rokonok  és a házastársak közötti ajándékozás   illetékmentes.

Egyenes ági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik. Felmenő egyenes ági rokonok  a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, míg lemenő egyenes ági rokonok: gyermek, unoka, dédunoka. A házasságon kívül született gyermeknek vérszerinti apjával és annak felmenőivel jogilag értékelhető rokoni kapcsolata csak akkor jön létre, ha családi jogállást teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy utólagos házasságkötés során tett elismerő nyilatkozat, illetőleg jogerős bírói ítélet rendezi. Az egyenesági rokonságot megillető illetékmentesség kiterjed az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is.

Fontos tudni, hogy az oldalági rokonokra (például testvér, unokahúg, nagybácsi, stb.) nem vonatkozik az illetékmentesség , ők az általános szabály szerint illetékelnek.

A még meglevő  ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha
– arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti;
– a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el;
– a megajándékozott nem teljesítette az ajándékozónak azt a hozzá fűzött reményét, amelyre figyelemmel az ajándékot kapta, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor (az utóbbi két esetben az ajándékozó követelheti az ajándék helyébe lépett értéket is).

 

Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés ügyvédi okiratba foglalása szükséges.

Ajándékozási szerződés elkészítéséhez szükséges adatok:
– ajándékozó, megajándékozott személyes adatai,azaz neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, ideértve a személyi számot és az adóazonosító jelet is
– az ingatlan tulajdoni lapja, ennek hiányában pontos helyrajzi száma, amely alapján a ügyvéd a tulajdoni lapot lekéri
– az ingatlan értéke

 Termőföld ajándékozása csak közeli hozzátartozók között lehetséges.