Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet

Megváltható-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

Ha egy gondnokolt személy javára feljegyzett holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szeretnék értékesíteni és az érte kapott összegből nem szeretnék másik ingatlant vásárolni, akkor a teljes eladási árat gyámhatósági betétszámlára el kell helyeznem vagy esetlegesen megváltható a haszonélvezeti jog?

Édesanyám javára van haszonélvezeti jog feljegyezve és én vagyok a gondnoka.

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog. Az Illetéktörvény 72 § szerint számolandó. Az illetékes gyámhatóság nem hagyható ki a ügyletből .Döntése szükséges hogy a haszonélvezeti jog eladásra kerül- e vagy sem.

A vagyoni jog értéke gyámügyi betétszámlára helyezendő, mert a gondnokolt érdeke a haszonélvezeti jog eladása és nem az arról való ingyenes lemondás.

Beköltözhetnek -e az örökösök a haszonélvezettel terhelt ingatlanba?

Share Button

Elhunyt /nem bejegyzett/ élettársam úgy végrendelkezett, hogy holtig tartó haszonélvezettel rendelkezem az ingatlanon és a berendezési tárgyakon is.

Két fiát megkérte a végrendeletben, hogy akaratát tartsák tiszteletben és engem mint haszonélvezőt az ingatlanhasználatában ne háborgassanak.

Kérdésem,hogy az örökösök beköltözhetnek-e az általam haszonélvezetként használt ingatlanba? Tehetek-e valamit ha az ingatlan használatában háborgatnak, nem hagynak nyugodtan élni?

A tulajdonjog és a haszonélvezeti jog ugyanazon ingatlanon azt jelenti, hogy a tulajdonost megilleti az ingatlannal való rendelkezés joga azaz például haszonélvezeti joggal terhelten eladhatja az ingatlant.

A haszonélvezőt illeti meg az ingatlan birtoklásának és használatának joga, amely alapján a tulajdonost „kizárhatja” az ingatlanból. A végrendeleti úton alapított haszonélvezeti jogra ugyan ezek szabályok irányadóak.

Hogyan töröltethető az elhunyt nem családtag haszonélvező a tulajdoni lapról?

Share Button

Magyarországon található ingatlan kizárólagos 1/1 tulajdonosa a kiskorú /17éves/ lányom, viszont 50-50% haszonélvezeti jog van bejegyezve részemre /holtig tartó/ és egy osztrák állampolgár részére /2011 óta 30 év időtartamra/, aki a közelmúltban elhunyt és nem családtag.

Szeretném megkérdezni, hogy merre kell tovább lépnünk, hogy az elhunyt haszonélvezeti jogát töröltethessük. Az ingatlant szeretnénk értékesíteni.

Az osztrák állampolgárságú haszonélvező határozott idejű haszonélvezeti joga a halotti anyakönyvi kivonatának földhivatali beküldésével töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

Hogyan törölhető a haszonélvező a tulajdoni lapról?

Share Button

Kaptam ajándékba nagyszüleimtől egy házat. Közben papa meghalt, csak a mama él, neki haszonélvezete van a házra, melynek én vagyok a tulajdonosa.

A mama 80 éves, kiköltözött a lányához, anyukámékhoz Angliába. Szeretnénk eladni a házat, és mama lemond a haszonélvezetről. Mi kell hozzá, hogy ez hivatalos legyen?

Most lenne rá vevő, ezért kérem írja meg, hogy kezdjük el intézni, hogy ne legyen belőle gond.

A haszonélvezeti jogot a mama egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti. Ehhez ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges. A mama Angliában aláírhatja az okiratot és miután postán visszaküldte az ügyvédi irodának az ügyvéd skpyepon azonosítja.

Ezen okirattal a haszonélvezetet törölni lehet az ingatlan tulajdoni lapjáról.

A törlés az adásvételi szerződés előtt is megtörténhet vagy azzal egyidejűleg.

 

Milyen hártánnyal jár a földre alapított haszonélvezet?

Share Button

Édesapám után az öcsémmel ketten összesen 2,5 hektár termőföldet öröklünk. A terület osztatlan közös tulajdonban van. A 2,5 hektár terület tekintetében én vagyok az őstermelő, területalapú támogatást veszek igénybe.

Olyan tájékoztatást kaptam, hogy nem praktikus, ha ezt a területet 1/2-1/2 arányban örököljük. Azt javasolta egy falugazdász, hogy legyek én az örökös, (öcsém magyar állampolgár, de Ausztriában él)és öcsémnek haszonélvezeti joga legyen a területre.

Öcsémmel nagyon jó a kapcsolatunk, ezért én a javaslatot nem tartom igazságosnak. Szeretném, ha a terület fele öcsém tulajdona lenne.Érdeklődöm, hogyha fele-fele arányban örököljük meg az említett területet, akkor milyen hátrányokkal, valamint milyen előnyökkel járna a területszerzés.

Közeli hozzátartozók között jöhet létre csak haszonélvezet föld vonatkozásában és akkor csak maximum 20 évre szólhat. Ha osztályos egyezség keretében ezt a megoldást választják a testvére mint haszonélvező kevesebbet örököl mint  Ön.

A Földforgalmi Törvény a testvéreket közeli hozzátartozónak tekinti, így például egymásnak földet ajándékozhatnak az öröklést követően,  a támogatás igénybe vétele okán – ha így döntenek. Ezt a szerződést csak biztonsági okiraton kell elkészíteni, de nem kell kifüggeszteni, sem jóváhagyatni.

Jogosult-e az özvegy az elhunyt házastárs nevén lévő lakásban lakni?

Share Button

Férjem elhunyt feleségével 1/2-1/2 arányú tulajdonát képező lakás felét 2 fiuk örökölte. Férjemet holtig tartó haszonélvezeti jog illeti. Esetleges halála esetén, engem a fiai kitehetnek a lakásból?

Férje halála esetén a közösen lakott ingatlanuk felén Ön haszonélvezeti jogot kap, mely jog biztosítja az ingatlanban lakását holtáiglan.

Igaz, hogy a gyermekek lesznek az ingatlan tulajdonosai, de a fél ingatlan használata Önt meg fogja illetni. Életszerű hogy az ingatlan másik felét is használni fogja, melyért ha a gyermekek mint örökösök igénylik használati díjban egyezzenek meg.

Felel-e a tulajdonos a haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Még évekkel ezelőtt, mielőtt betöltöttem volna 18.-életévemet, édesapám egy tulajdont vett számomra. A tulajdonos én vagyok, ő pedig haszonélvezeti joggal rendelkezik.

Én nem élek abban az ingatlanban, de tudomásom szerint nagy összegű banki tartozást halmozott fel, egyéb tulajdona nincsen. Jó egészségnek örvend, de szeretnék afelől érdeklődni, hogy az ő adósságai nem hatnak terhelően az én tulajdonjogomat tekintve?

A haszonélvezeti jog ugyan vagyoni értékű jog, de nem terhelhető, nem végrehajtható, tartozásért helytállási kötelezettséggel nem bíró jog. A haszonélvező tartozása a haszonélvezettel terhelt ingatlanra jogi hatással nem bír, az ingatlan tulajdonosa és az ingatlan a haszonélvező tartozásaiért nem felel, kivéve ha szerződő fél a hitel során például a haszonélvező mint adós adóstársa vagy kezese.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

Házasság előtt szerzett vagyonom 1/1 tulajdonosa vagyok,ami egy termőföld hivatalosan, rajta egy ingatlannal.

Férjhez mentem és férjem haszonélvezetet kapott. Férjemnek első házasságából született gyermeke. Örökölhető a haszonélvezet ha férjemmel történik valami? Mivel jár ez a státusza?

A haszonélvezeti jog személyes jog, mely  öröklés tárgyát nem képezheti. A haszonélvező halálával ez a jog megszűnik. A tulajdonos töröltetheti a haszonélvezeti jogot a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával az illetékes Földhivatal előtt. Fontos tudni, hogy az új Földtörvény alapján a haszonélvezeti jog maximum 20 évig állhat fenn és ezen idő leteltével – ha újra nem alapítják – törlődik.

Milyen összeg illeti meg a haszonélvezőt az eladásra kerülő ház árából?

Share Button

Férjem édesapja halála után örökölt ingatlan tulajdoni részt. Az ingatlan jelenleg az özvegy 2/4, a párom 1/4, és a párom testvére 1/4 részben lett tulajdonos édesapjuk után. Természetesen az özvegy a haszonélvezeti jogot megörökölte.

Kérdésem, kötelezhető e a két gyerek a haszonélvezeti jog megváltására, ha az özvegy szeretné eladni az ingatlant?

A két örökös gyerek nem ragaszkodik az ingatlan eladásához, természetesen nem gátolják az eladást, de nem szeretnének fizetni az özvegynek.

Ha az ingatlan adásvételére kerülne sor, a vételár ketté oszlik: a haszonélvezőket az Itv. 72§-a szerint illeti meg a haszonélvezeti jog eladása után vételár, míg a tulajdonos eladót a haszonélvezeti jog ellenértékével csökkentett összeg illeti meg.

Például ha az ingatlan 20.000.000 forint, a haszonélvező 65 éven felüli akkor 16.000.000 forint illeti a tulajdonost, míg 4.000.000 forint a haszonélvezőt.

Megszűnik-e az özvegyi jog új házasság megkötésével?

Share Button

A kérdésem az lenne, hogy az özvegyi jog, új házasság megkötésével megszűnik? Az özvegyi jogot 2020-ban, édesapám halála után kapta a felesége.

Ha az özvegy új házasságot köt a haszonélvezeti joga nem szűnik meg az új Ptk. szerint.

1 / 14 oldal12345...10...Utolsó »