Vissza az előző oldalra

Öröklésről való lemondás, öröklés visszautasítása

Ki rendelkezik a viszautasított örökség sorsa fölött?

Share Button

Bátyám Németországban dolgozott és ott halt meg júniusban. Elvált és van kettő felnőtt korú gyermeke akik örökölnének utána, viszont lemondanak az örökségről,mivel nagyon sok adósság van a házon.

A Bátyám bankszámláját sem cégét nem tudtuk lezárni, mondván az örökösök tehetik meg a hagyatéki tárgyalás után. Van a számlán több ezer euró. Ha lemondanak az örökségről akkor hogy lehet a számláját megszüntetni és mi lesz a rajta lévő pénz sorsa? Én is ott dolgozok ahol a Bátyám dolgozott odakinn.

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani. Ha minden örökös visszautasít a szükség szerű örökös a magyar állam.

Javaslom, hogy a bankszámlán levő pénz és az adósság, valamint az ingatlan értékét figyelembe véve döntsenek a visszautasításról, vagy az örökség elfogadásáról.

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Visszautasítható-e a hagyaték egy része, ha igen, mely esetben?

Share Button

Sajnos örökössé váltam és már a szüleim esetében is csak egy fölösleges rossz volt a föld (használni nem tudták, mert osztatlan közös, ám gazmentesítésre, parlagfűirtásra elkérték a pénzt). Konkrétan pénznyelő nulla haszonnal. Külter. erdő, kivett saját használatú út, legelő, bányatelek 2/12 tulajdoni hányad, 3173nm. Belter. kivett beépítetlen ter. 5300/126788 tulajdoni hányad, 97ha 4525nm. Ezt ketten örököljük a bátyámmal.

Mi lemondanánk róla, de tájékozódtunk és állítólag csak a teljes örökségről lehet lemondani. A külterületre (mivel legelőnek is van nevezve) a “mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld” megnevezés használható? Hiszen így akkor vissza tudnánk utasítani… legalább azt.

A belterület is “beépítetlen”, tehát adott esetben az is csak “föld”, hiszen se közmű, se oda vezető út. Ez esetleg vehető szintén mezőgazdasági földnek? Lemondanánk, elajándékoznánk 1Ft-ért is, hiszen bár 8M a földhivatal szerinti öröklési értéke, nekünk csak pénznyelő, mert illetéket (közjegyzői díjat) kell az öröklésért fizetni és később pedig a gazmentesítést évente, de mivel közös, eladni-, használni nem tudjuk. Mi erre a megoldás?

Ajándékozható önkormányzatra, az államnak? Melyikről lehet lemondani és milyen módon?

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani, amely alól 1 kivétel van: a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzátartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését visszautasíthatja az örökös, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

Az ön által említett belterületi kivett beépítetlen terület nem tartozik a fenti kivétel kategóriába.

Elidegenítésére javaslom, hogy helyben olyan ingatlan irodát keressen fel, amely az Ön általi öröklés tárgyát képező ingatlanokat értékesít és kínálja fel eladásra vagy ajándékozza az irodának.

Ráterhelheti-e az állam a meg nem született unokára az örökölt adósságot?

Share Button

Ha az állam megörökli az adósságot amit megörököltünk és lemondtunk róla, akkor a meg nem született gyermekre vagy unokára az állam ráterhelheti e az adósságot?

Az állam a szükségszerű végső örököse – örökség visszautasítása esetén – a hagyatéknak, beleértve az ingatlan hagyatékot is. Öröklést követően született vagy születendő személyeket az állam említett öröklése nem érinti, rájuk nézve kötelezettséget az állam nem keletkeztethet.

Mi történik, ha gyermekeim visszautasítják az örökséget?

Share Button

Van kb. 10 millió HUF tartozásom, ami halálom esetén az örököseimre – három gyermekem van, elváltam – száll. Jól tudom-e, ha a gyermekeim lemondanak az örökösödési jogról, akkor az én tartozásomat a halálom után rajtuk nem lehet behajtani?

Azzal tisztában vagyok, hogy ezzel lemondanak a vagyonról is amit örökölnének, ez azonban lényegesen kisebb, mint a tartozás. Örökölnének utánam egy kb 2 millió Ft-ot érő ingatlant.

Olyan információt hallottam, hogyha az örökölendő vagyon értéke kisebb, mint a tartozás, akkor a bíróság megakadályozhatja, hogy a gyermekeim lemondjanak az örökösödési jogról, azaz rájuk száll a tartozás. Ha gyermekeim lemondanak az örökösödési jogról, akkor a tartozásom minden esetben az államra száll, és jogilag nem hajtható be rajtuk. Igaz ez?

A 2013. évi V. törvény az állam örökléséről az alábbiak szerint rendelkezik:

7:74. § [Az állam szükségképpeni törvényes öröklése]

(1) Más örökös hiányában az állam a törvényes örökös.

(2) Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

Ha minden örökös visszautasítja az öröklést az állam a szükségképpeni törvényes örökös.

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

Lemondhatnak-e a gyerekek az élettárs javára az örökségről?

Share Button

Barátnőm meghalt. Több, mint 10 éve együtt élt a párjával, de nem voltak házasok. Barátnőmnek 2 nagykorú gyermeke van, akik szeretnének lemondani az örökségről az élettárs javára. Megtehetik-e és ha igen, hogyan?

A kérdésben szereplő élettársi jogviszonynak az élettársra vonatkozó öröklési joghatása nincs. A gyermekek, mint örökösök így osztályos egyezséget sem köthetnek az élettárssal, mert az élettársa hagyatéki eljárásban nem szereplő fél.

Arra van lehetőség, hogy az öröklés földhivatali bejegyzését követően (például ingatlan örökség) megfelelő okirattal az ingatlant az élettársnak juttassák. Ugyanez vonatkozik az ingóságokra is.

Felel-e a gyermek már meglévő vagyonával a szülő tartozásaiért?

Share Button

Édesanyámnak rengeteg az adóssága.Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, és azt sem, hogy mely intézményekben, mert egyszerűen nem hajlandó beszélni róla.

Nincsen semmije, ingatlana sincs. Négyen vagyunk testvérek. Csak az én nevemen van ingatlan. A többiek pont ezektől az adósságoktól félve nem iratattak semmit a nevükre.Nem akarják, hogy ők feleljenek anyukánk adósságaiért .

A kérdésem az, hogy valóban csak engem fog terhelni az adósság megöröklése?Lehetséges,hogy nekem kell a testvéreimre eső adósság részét is fedeznem?

Öröklés esetén az örökös csak olyan mértékig lesz felelős és tartozik helytállni, amennyit a hagyaték ér. Az örökség erejéig tartó helytállás a hagyatékra korlátozódik és nem értendő ide az örökös hagyatékon felüli már meglévő vagy megszerzett vagyona.

A testvér, mint örökös szintén az öröksége erejéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Az örökösöknek lehetősége van a hagyatékot visszautasítani. Ha minden örökös visszautasítja a hagyatékot a Magyar Állam örökli azt.

Fontos tudni, ha az örökösnek kiskorú gyermeke van, a visszautasítást a gyermekre is kiható hatállyal kell megtenni az illetékes gyámhatóság jóváhagyása mellett.

 

Hogyan szabadulhatnak meg az örökösök az örökölt Kft.-től?

Share Button

Egyszemélyes (Kft)társaság ahol a tulajdonos és az ügyvezető egyazon személy, akinek halálát követően hogyan lehet a leszármazott utódoknak az örökségtől “megszabadulniuk”, miután a kft- nek nincs vagyona, csak felhalmozott adó tartozása a NAV felé?

A társasági üzletrész ugyanúgy a hagyaték tárgya, mint egy ingatlan vagy bankszámlán lévő pénz. Ha az örökös nem kívánja a hagyatékot megörökölni, azt a hagyatéki eljárás során tett nyilatkozatával visszautasíthatja. Ilyenkor a következő örökös lenne az örökös, de ha minden örökös visszautasít az üzletrészt a Magyar Állam örökli meg. Fontos tudni, hogy csak a teljes hagyatékot lehet visszautasítani.

Visszautasítható-e az örökség? Ki örököl visszautasítás esetén?

Share Button

Elhunyt férjem előző házasságából egy kiskorú és egy nagykorú gyermek született. Az örökösök – a fiai és én, mint feleség – nem tudtuk, hogy van egy ingatlana, ami hitellel terhelt.

Hogy mondhatok le az örökségről vagy utasíthatom vissza, és kinek a javára mondhatok le, a fiai javára, bárkire, vagy a magyar állam javára?

Milyen jogkövetkezményei vannak a lemondásnak illetve visszautasításnak részemről, mint túlélő feleség részéről?

Örökségről lemondani csak az örökhagyó életében lehet. Örökhagyó halálát követően az örökséget csak visszautasítani lehet, ha az örökös nem akar örökölni.

Visszautasítani azonban csak az egész hagyatékot lehet, így például nem lehet azt tennie, hogy a terhelt ingatlant visszautasítja az örökös, míg a nem terhelt elfogadja örökségként.

Visszautasítás esetén a sorban következő törvényes örökös örököl, aki általában az örökös gyermeke. Ha a gyermek például kiskorú a reá is kiterjedő hatályú visszautasításhoz az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Ha minden örökös visszautasít a Magyar Állam örököl.

1 / 5 oldal12345