Vissza az előző oldalra

Ügyvéd válaszol

Zártkerti adásvételnél ki kell-e függeszteni a szerződést?

Share Button

A közös zártkerti tulajdont szeretném megvásárolni a másik tulajdonostól. Ebben az esetben is ki kell függeszteni az adásvételit a polgármesteri hivatalnál, illetve van-e más megoldás az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére?

A zártkerti ingatlanok vásárlása esetén az a döntő tény, hogy az ingatlan aranykoronából kivett vagy sem.

Az első esetben nem kell a szerződést kifüggeszteni és jóváhagyatni, míg a második esetben a szerződést biztonsági okmányon kell készíteni, de azt sem kell kifüggeszteni és jóváhagyatni, mert a vásárlás miatt a vevő az ingatlan 1/1-ed tulajdonosa lesz.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

A húgommal megörököltük a szülői házat fele-fele arányban. A húgom évtizedek óta ott lakik, mind a mai napig.

Egyezség nincs, kiköltözni nem akar! Az ingatlan osztatlan, és peres úton sem osztaná meg a bíróság! Nem lehetséges! Milyen lehetőségeim vannak/ ha vannak?

Osztatlan közös tulajdoni hányad addig tart, míg egyik tulajdonos úgy nem dönt, hogy azt megszüntetni. Ha konszenzusban van a másik tulajdonossal akkor egyik a másikat tulajdonát megváltja vagy az ingatlant közösen értékesítik és a vételárat felosztják egymás között.

Ha egyezségre nem jutnak bármelyik fél a bíróságtól kérheti a közös tulajdon megszüntetését. Ennek több módja van: a bíróság úgy ítél, hogy egyik tulajdonos váltsa meg a másik tulajdonát vagy árverés útján értékesíti az ingatlant.

Az árverési értékesítés jóval kedvezőtlenebb mint a piaci értékesítés.

 

 

Eladható-e művelési kötelezettség alatt álló ingatlan?

Share Button

2019. Április óta van a birtokomban egy kb. 6000 nm-es 6hrsz.-en lévő művelési kötelezettség alatt álló külterületi zártkerti ingatlan.(Nem tudom számít-e, de nem vagyok földműves és nem mezőgazdasági termőföldről van szó, hanem rét, kert, gyümölcsös, kaszáló ágazatú ingatlan).

A kérdésem, hogy: 1. Eladhatom-e 5 éven belül vagy művelés kötelezettség miatt nem?

2. Bérbe adni úgy tudom nem lehet,vagy mégis?

3. Amennyiben művelés alól kivonom,akkor azonnal eladhatóvá válik?

A művelési kötelezettség alatti ingatlan eladás nem sérti a kötelezettség teljesítését, más szóval a kötelezettség ideje alatt az ingatlan minden szankció nélkül eladható.

Hogyan adható el egy földterület, melynek egy része végrehajtás alatt van?

Share Button

Van egy földrész,(szántó) ami 8 személy örökölt. Szeretnénk el adni de 1 személy nem írja alá az adásvételit. Ennek a személy ellen végre hajtás van a föld részére. Tehát ha el adnánk előtte ki kell fizetni a tartozását vagy amennyi megilleti. Ő semmire sem hajlandó. Mit tudunk heten tenni ellene hogy el tudjuk adni a földet?

Osztatlan közös földtulajdon akkor is forgalomképes, ha a nyolc tulajdonosa közül hét el akarja adni, egy pedig nem. A hét tulajdonrészre nehezen de lehet vevőt találni.

Ebben az esetben a föld természetben kizárólagos hét tulajdonos által használt részét meg kell határozni és a szerződésbe rögzíteni.

Mivel a nyolcadik tulajdonos része végrehajtás alatt van javasolt, hogy a hét tulajdonos közül azt végrehajtás útján szerezze meg egy és így a teljes ingatlan értékesíthető.

Mi várható, ha hagyatéki hitelezői igényt nyújtottam be az adós hagyatéki tárgyalására?

Share Button

Tartozást elismerő nyilatkozatom van. A tartozó félnek meghalt az édesanyja, ahonnan örököl, én itt hitelezői igényt nyújtottam be.

Milyen lehetőségem van a tartozás behajtására, ha nincs egyéb vagyona a jelenlegi örökségen kívül, jogilag van-e mód a hagyatékból kikényszeríteni a tartozást.

A hagyatéki hitelezői igény előterjesztése a biztosítéka annak, hogy az Ön követelése érvényre jusson.

Általában az örökös és az igényt előterjesztő a hagyatéki eljárásban egyezséget köt. Az egyezség határidő tűzésével tartalmazza a követelés megfizetésének módját és időtartamát.

Van-e kockázata kivett zártkerten álló gazdasági épület megvásárlásának?

Share Button

Szeretnénk egy zártkerti művelés alól kivett területet és gazdasági épületet vásárolni. Belterületbe vonása középtávon valószínű. Épült rajta egy 60nm-es ingatlan… amit fel kell újítani. Az lenne a kérdésem,hogy ennek milyen buktatói lehetnek? Mert nagyon félünk…viszont szeretnénk megvásárolni. A bankunk azt mondta elvileg ad rá nekünk hitelt.

Aranykorona nélküli zártkert, zártkerten levő gazdasági épület felújításának jogi akadálya nincs. Azonban az ingatlanon bővítés, hozzáépítés, új felépítmény építése már nem lehetséges. Amennyiben belterületbe vonása megtörténik az ingatlannak úgy az említett akadályok elhárulnak.

Érvényes-e az eltartási szerződés, ha az eltartó örökbe fogadott gyermek?

Share Button

Van egy eltartási szerződés, mely arról szól, hogy édesanyám eltartja mamámat. Viszont van egy igen lényeges sor mely szerint a vér szerinti gyermeknek kell eltartania.

Édesanyám viszont örökbe lett fogadva annak idején. Ebben az esetben jogilag érvényes a szerződés?

Az eltartási szerződés érvényes létrejöttét és fennállását nem zárja ki a rokonság ténye. A rászorultság egy bizonyos foka megalapozza a tartást. Közömbös, hogy az eltartó örökbefogadott e vagy sem.

Fontos tudni, hogy érvényes és jogkövetkezményekkel is bíró fennállásához legalább 2 évnek kell eltelnie. Ha ez a feltétel teljesül az eltartási szerződés megfosztja a köteles részre jogosultakat ezen igényük előterjeszthetőségétől.

Vonatkozik-e belterületi ingatlanokra is az 1 hektáros szerzési korlát?

Share Button

Szeretném tudni, hogy ha a földterület már belterület így is vonatkozik -e rá  az 1 hektáros szabály ( nincs arany kalászos papírom) vagy belterület esetén ez megvásárolható?

Belterületi aranykorona nélküli ingatlanra nem vonatkozik az 1 hektáros szabály. Az ingatlan minden korlátozás, feltétel és jóváhagyás nélkül megvásárolható.

Lefolytatható-e a hagyatéki eljárás -külföldön élő ügyfelek esetén-ügyvédi meghatalmazással?

Share Button

Édesapánk 2019 évben Németországban meghalt. Volt egy balatoni ingatlana, amely egyben életvitel szerű tartózkodási helye is volt. Ezen kívül Németországban számlát tartott fenn, melyen több ezer euró van.

Öten vagyunk örökösök, de nem szeretnénk Magyarországra utazni. Ha egy magyar ügyvédet meghatalmazunk teljesen körűen tudja e nekünk intézni a hagyatéki eljárást?

Ha meghatalmaznak egy magyar ügyvédet, az ügyvéd a hagyatéki eljárást teljes körűen intézi Önöknek, beleértve, hogy a balatoni ingatlan a nevükre kerül és a német bank felé Európai Öröklési Bizonyítványt kér kiállítani a magyar közjegyző által, amellyel Önök a bankszámláról a pénzt felvehetik, és a bankszámlát lezárhatják.

A magyar ügyvéd az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál hagyatéki leltárt készíttet, mely tartalmazza a balatoni ingatlan értékét adó- és értékbizonyítvány formájában.

A polgármesteri hivatal a leltárt az illetékes magyar közjegyzőnek küldi meg. Fontos, hogy a német halotti bizonyítvány eredeti példánya a magyar ügyvéd rendelkezésére álljon, mert azt Offi fordítással kell ellátnia. A magyar közjegyző hagyatéki tárgyalást tart, melyen csak a magyar ügyvéd vesz részt.

A magyar ügyvéd meghatalmazásában mindig rögzítve van, hogy az örökösök milyen arányban akarnak örökölni. Lehetőség van az örökösök  között olyan egyezségre, hogy például csak  egy örökös a német bankszámla pénzt örökli, míg a másik négy egyenlő arányban a balatoni nyaralót vagy arra is, hogy egy vagy két örökös semmit nem örököl, míg a többiek a vonatkozó megegyezésüknek megfelelően örökölnek.

A földhivatali bejegyzést is az ügyvéd végzi. A közjegyző díját az örökösök a magyar ügyvéd letéti számlájára tudják utalni és ugyan így járhatnak el a megegyezett ügyvédi díj tekintetében is.

Németországban élő örökös hogyan intézheti magyar bankban örökölt pénz saját OTP bankszámlájára történő átutalását?

Share Button

Örökhagyó Németországban hunyt el, de volt a magyar OTP-ben bankszámlája. Az örökös megbízhat e magyar ügyvédet, az OTP-ben levő pénz átutalására az örökös számlájára és az OTP számla bezárására?

Ha az öröklési bizonyítvány Németországban kerül kiállításra, a hagyaték átadásához annak magyar bíróság általi elismertetése is szükséges. Az elismerésről a Budai Központi Kerületi Bíróság (cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) nem peres eljárásban dönt és erről végrehajtási tanúsítványt állít ki.

Az eljárást az érdekelt kérelmezheti vagy személyesen, vagy meghatalmazott magyar ügyvéd által.

A Bank a külföldi határozat hatályát a hivatkozott magyar végrehajtási tanúsítvány és a jogerős külföldi határozat eredeti példányának és annak hiteles magyar fordításának együttes bemutatása alapján fogadja el és teljesíti az abban foglaltakat.

Az ügyvédi meghatalmazásnak tartalmaznia kell az örökhagyó és az örökös valamennyi személyes adatát, a hagyaték átadó okirat számát, az okiratot kiállító hatóság nevét és az örökös számlaszámát, valamint a meghatalmazás általános szövegét.

Ha az örökösi minőséget az örökös Európai öröklési bizonyítvánnyal is igazolja, erre az okiratra további felülhitelesítés nem szükséges.

Az európai öröklési bizonyítványról az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)  hiteles fordítását is szükséges csatolni.

2015.08.16 előtt elhunyt örökhagyó hagyatéki eljárására – ha Magyarországon és külföldön is volt hagyatéka – párhuzamos öröklési eljárás lefolytatása az irányadó, míg ezt követő haláleseteknél Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítására kerül sor, mely az Európai Unio tagállamaira irányadó eljárás. A például Németországban kiállított Európai Öröklési Bizonyítvány Offi fordításával egy meghatalmazott magyar ügyvéd a hagyatékban szereplő magyar pénzintézetnél eljárva a számlaszámról a hagyaték összeget az örökösnek utalhatja anélkül, hogy az örökösnek személyesen kelljen a magyar pénzintézethez elutaznia.

1 / 168 oldal12345...102030...Utolsó »