öröklésről való lemondás címkével jelölt bejegyzések

Le lehet -e mondani előre a köteles részről?

Share Button

Még életemben felkérhetem gyermekeimet, hogy ügyvéd előtt lemondjanak a részükre járó köteles részről? Ez halálom után támadható lenne?

Az öröklés nem kötelező, így az örökös még örökhagyó életében köthet vele olyan kétoldalú megállapodást, hogy nem kíván örökölni.

Ez a lemondás a kötelesrészről lemondást is javasolt, hogy magába foglalja.  Örökhagyó halála után csak visszautasítással érhető el az, hogy valamely örökös ne örököljön.

Visszautasítani is csak  a teljes örökséget lehet, nem lehet abból kiválasztani, hogy bizonyos vagyontárgyat megörököl, a másikat nem. A lemondást ügyvédi vagy közjegyzői okiratba javasolt foglalni.

Lemondhatok-e az örökségről édesanyám javára?

Share Button

Testvérem után édesanyám és én örökölünk egy lakást. Ha lemondok a részemről édesanyám javára, illetékmentessé válik-e az öröklés?

A hagyatéki eljárásban az örökösök egyezség  kötésére jogosultak, így örökségüket egymásnak ajándékozhatják. Az édesanyának történő ajándékozással el lehet kerülni, hogy a testvére hagyatéka után ne kelljen Önnek öröklési illetéket fizetni. Az ilyen egyezség ugyanis illetékmentes öröklésnek minősül. Később édesanya a testvéri részt Önnek ajándékozhatja illetékmentesen.

Kinek kell megfizetnie a felhalmozott közműtartozásokat a haszonélvezőnek, vagy tulajdonosnak?

Share Button

Unokatestvérem és én kertes házat örököltünk nagymamámtól, melyben nagybátyám lakik, ő a haszonélvező is.

A haszonélvező több, mint 10 éve halmozza fel az adósságot az ingatlanra. Elhalálozása után mi, a tulajdonosok örökölhetjük-e az adósságot? Ha igen, megoldhatjuk-e azzal, ha lemondunk az örökségről a haszonélvező javára?

Ha a haszonélvező elhalálozik az ingatlan tulajdoni lapjáról törölve lesz. A haszonélvező által felhalmozott közműtatozásokért mindenkor az ingatlan tulajdonosa tartozik helytállni. Ha kifizette a haszonélvező helyett a kifizetett összeget a haszonélvezőtől követelheti. Öröklésről csak az örökös mondhat le.

 

Lemondhatnak-e a gyerekek az élettárs javára az örökségről?

Share Button

Barátnőm meghalt. Több, mint 10 éve együtt élt a párjával, de nem voltak házasok. Barátnőmnek 2 nagykorú gyermeke van, akik szeretnének lemondani az örökségről az élettárs javára. Megtehetik-e és ha igen, hogyan?

A kérdésben szereplő élettársi jogviszonynak az élettársra vonatkozó öröklési joghatása nincs. A gyermekek, mint örökösök így osztályos egyezséget sem köthetnek az élettárssal, mert az élettársa hagyatéki eljárásban nem szereplő fél.

Arra van lehetőség, hogy az öröklés földhivatali bejegyzését követően (például ingatlan örökség) megfelelő okirattal az ingatlant az élettársnak juttassák. Ugyanez vonatkozik az ingóságokra is.

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani öröklésben nem érintett javára?

Share Button

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani az örökrészről az öröklésben nem érintett személy javára./kis tulajdoni hányadot örökölnék és erről az ingatlan nagyobb részét tulajdonló személy javára szeretnék lemondani/.

A hagyatéki eljárásban kizárólag az örökösök között jöhet létre egyezség a hagyaték tárgyaira vonatkozó osztozkodás körében. Így az örökösök egymás között ajándékozhatnak, adásvételt köthetnek, melyet a közjegyző jóváhagyhat.

Külső harmadik személy e körbe nem vonható, részére csak a hagyaték átadását követő jogügylettel történhet az átadás. Ez lehet ajándék, adásvétel. Fontos tudni, ha ingatlan tulajdoni hányadról van szó a tulajdonostársaknak – adásvétel esetén – elővásárlási joga van.

Örökös távollétáben hogyan tud osztályos egyezséget kötni a többi örökössel?

Share Button

Anyai ági nagyapám elhunyt! Édesanyám és édesapám sem él mar! Így hármunkra és anyukám testvérere + a nagymamára szállt az öröklés!

Mi hárman testvérek szeretnénk lemondani erről az örökségről a nagymama és nagybátyánk javára! Mi a hivatalos teendő ilyenkor úgy, hogy ketten külföldön tartózkodunk, csak a legkisebb testvér tartózkodik itthon, szóval a hagyatéki tárgyaláson hármunk közül 1 tud részt venni?

Örökösök a hagyatéki eljárásban úgynevezett osztályos egyezséget köthetnek. Egyezségük alapján az 5 örökösből 2 örökösnek adja át a közjegyző az örökséget.

A nyilatkozatot vagy személyesen kell megtenni vagy meghatalmazott jogi képviselő útján vagy írásbeli megállapodásban foglaltan. Javaslom, hogy a hagyatéki tárgyalás előtt helyi ügyvéddel konzultáljanak a legmegfelelőbb nyilatkozattételi mód kiválasztása és megtétele céljából.

Lemondhat-e a köteles részre jogosult még örökhagyó életében a majdani örökségéről?

Share Button

Édesanyám egy budapesti lakást ajándékozott részemre pár hónapja. Van egy testvérem akivel szóban megállapodtunk, hogy ezen ingatlan után nem támaszt öröklés estén semmiféle igényt.

Ezt szeretnénk írásban is lefektetni. Ennek milyen formai és tartalmi követelményei vannak? Nyilatkozat, megállapodás? A két testvérnek kell írásban megállapodnia, vagy édesanyám és a testvérem között kell nyilatkozatot tenni?

Ha az ajándékozástól számítva édesanya 10 évig jó egészségnek fog örvendeni, akkor a testvér kötelesrész iránti igénye elévül.

A köteles rész nem automatikus, azt a hagyatéki eljárás során kifejezetten kérni kell. Természetesen erre az eljáró közjegyző felhívja a figyelmet.

Az örökhagyó még életében megállapodhat az örökössel / kötelesrészre jogosulttal, hogy a jogosult lemond az örökségről. Ez kétoldalú megállapodás, melyet ügyvéd vagy közjegyző előtt javasolt megtenni.

 

Milyen módon rendezhetem el előre örökségemet végakaratom szerint?

Share Button

Idős koromra tekintettel szeretném rendezni hagyatéki ügyeimet. Nekem nincs gyermekem, szülő és nagyszülő sem él már, csak testvéreim. Férjemnek van egy idősebb gyermeke, aki már rég nem velünk lakik.

Férjemmel kezdettől fogva az ő tulajdonában levő lakásban élünk. Házasságkötésünk előtt egyik testvéremmel közösen vettünk egy lakást 1/2-1/2 tulajdoni arányban.

Szeretném, ha többi testvérem örökölné utánam a lakásom fél tulajdonrészét.

1. kérdésem, hogy a testvéremmel közös lakás után örököl-e a férjem, illetve a gyermeke, haszonélvezeti illeti-e őt, vagy testvéreim öröklik-e utánam a lakást?

2. Amennyiben nem testvéreim öröklik, férjem örökségről való lemondása megoldást jelent-e? Ha igen, hogyan kell az örökségről szabályosan lemondania, pl. szükséges-e ügyvédi ellenjegyzés?

3. Amennyiben ezek nem jelentenek megoldást, köthetek-e több testvéremmel eltartási szerződést?

A házastárs  halála esetén a túlélő házastárs az új PTK szerint örökös. Haszonélvezetet nem örököl  azon a lakáson melyet  a halál bekövetkezte előtt közösen nem laktak.

Az örökös még örökhagyóval – annak életében – lemondhat az örökségéről. Ezt a nyilatkozatot javaslom közjegyző előtt tegyék meg,de magánokiratban is tehető.

Másik megoldás  hogyha  szeretné, ha többi testvére örökölné Ön  után a lakása fél tulajdonrészét, hogy  még életében  adásvétellel átruházza rájuk az 1 / 2 –ed tulajdoni jogát és fenntartja arra a saját haszonélvezeti jogát. Így nem lesz a hagyaték tárgya a fél  ingatlan.

Köthet eltartási  vagy öröklési szerződést is a testvérekkel de ettől számított   két éven belül bekövetkező halála esetén a  túlélő házastárs köteles részre lesz jogosult. Ez utóbbi két szerződés csak ügyvéd vagy közjegyző előtt tehető.

Hogyan szabadulhatok meg hitellel terhelt örökségemtől?

Share Button

2009 szeptemberében meghalt édesapám.  A hagyatéki tárgyalás 2010. januárjában volt, ahol a közjegyző nem tájékoztatott, hogy elajándékozhatom a részemet édesanyám javára.

Mivel akkor én ott laktam a kisfiammal és az öcsémmel, mi abban a hitben voltunk, hogy el kell fogadjuk az örökséget.

Húgom Budapesten lakott, ő természetesen átadta ajándékozás jogcímén a lakás 1/6 örökölt részét.   Édesanyám része 4/6, az én részem 1/6 és öcsém része is 1/6-od.

Mivel édesanyám semmilyen módon nem rendezte azóta sem a tartozásait és nem is szolt nekünk, hogy bármit is fizetnünk kéne,  így most inkasszó alá vonták a számlámat munkabér, családi pótlék sajnos levonásra került.  Szeretnék kiszállni ebből a helyzetből.

2008-ban öcsém és a szüleim vettek fel svájci frank alapú hitelt a lakásra kb. 4 millió Ft-ot, ami most 13 millió Ft-ra rúg.

Mivel édesanyámnak nincs leigazolható jövedelme, így öcsémtől és tőlem próbálják behajtani a tartozást, amit nem is én halmoztam fel. Az 1/6-od részemtől nagyon gyorsan szeretnék megválni.

Hogyan tehetném ezt meg?

A jogszabályok szerint az örökös a vagyonnal együtt a tartozásokat is örökli, de jogában áll visszautasítani az örökséget. (Kiskorú esetében törvényes képviselői ( szülő, gyám) teheti meg ezt helyette, de az eljárásba  be kell vonni a gyámhivatalt is ).

A visszautasítást nem lehet később megmásítani.  Ilyenkor a törvényes öröklési rend szerint utána következő örököl. Örökös hiányában a hagyaték az államra száll, amely nem utasíthatja vissza az örökséget.

Fontos tudni, hogy  az állam a tartozásokért csak az örökölt tulajdon értékéig felel az örökös. Ha az örökös  a hitelben nem vett részt semmilyen formában és  a hagyatéki eljárás során visszautasítja  az örökséget  és a bank nem követelhet az ilyen örökösön  semmit.

Ugyanez a helyzet ha a hagyatéki eljárás során – ajándékozási egyezség vagy osztályos egyezség keretében – az örökségi rész másik örökös javára átruházásra kerül.

Ha az örökös  elfogadja az örökséget, akkor hitellel  terhelten fogadja el, így köteles a hagyatéki terhekért helytállni. A hitel ugyanis nem szűnik meg az adós halálakor, mint ahogy a hitel fedezete sem változik.

A banknak a hagyatéki végzés alapján módja nyílik megtenni a szükséges intézkedéseket, vagyis az örökösre hárítja a tartozást. Ha az adósságot az örökös nem fizeti ki egy összegben, akkor a hitelszerződést változatlan feltételek mellett javasolják újrakötni az örökössel.

Legjobb ilyenkor eladni a házat és rendezni a hitelt. Fontos tudni, ha a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, akkor az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Megfontolandó  a módosító  hitelszerződést aláírni  ,mert ezáltal személyes adós is lesz Önből. A különbség pedig nagy: ha nem írja alá a módosított hitelszerződést maximum csak a hagyaték erejéig – tehát az ingatlannal tartozik  helytállni  – míg ha aláírja minden egyéb más tulajdona jövedelme is végrehajtás alá vonható.

Tudni kell azonban azt is hogy ha nincs házeladás és nincs hitelfizetés sem akkor a bank részéről  megindul a  végrehajtási /behajtási eljárás, amelynek során az ingatlant elárverezik.

Ilyen esetekben azonban könnyen előállhat az a helyzet, hogy a kényszer értékesítésből befolyt bevétel nem fedezi a tartozást, így az örököst továbbra is terhelni fogja   a hagyatéki teher fennálló része, ha aláírta a hitelszerződést.

Javaslatom: jobb időben eladni a házat akár   ingatlanközvetítő igénybevételével és elszámolni a bankkal  – mint megvárni a végrehajtót. Amennyiben a banki követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Hogyan lehet lemondani az öröklésről kiskorú nevében?

Share Button

Miként tudok elállni az örökléstől magam és gyermekeim nevében!? Elvált vagyok és szeretném tudni, hogy elég-e, ha egyedül én nyilatkozom gyermekem nevében mivel én gyakorlom a szülői felügyeleti jogot?

Tudomásom szerint a gyámhivatalnak is el kell bírálni. A gyámhivatal továbbítja-e az illetékes közjegyzőhöz az elbírált visszautasító nyilatkozatot kiskorú helyett?

Kiskorúra kiterjedő visszautasítás esetén az illetékes gyámhivatalhoz be kell menni és át kell adni – vagy jegyzőkönyvbe mondani – a visszautasító nyilatkozatot.

Ezt követően kérni kell annak gyámhatósági jóváhagyását. Kérdezzen rá: a gyámhatóság hivatalból küldi e meg az illetékes közjegyzőnek az iratot, mert ha nem, az abból kapott eredeti példányt kell Önnek az illetékes  közjegyzőnek átadnia.

 

1 / 2 oldal12