bérlet címkével jelölt bejegyzések

Mi a teendő, ha termőföld bérlője elhalálozik?

Share Button

Édesapám halála után egy földterületet örököltünk Édesanyám, Testvérem és én, Édesanyám haszonélvezeti jogával. A földterületet (szántó) évek óta bérli egy hölgy, aki műveli/művelteti, és állami támogatást is vesz fel utána.

Kérdésem az, hogy mi történik, ha a bérlő elhalálozik, és a közvetlen családtagjai/örökösei nem alkalmasak, vagy nem akarják tovább bérelni, művelni. Mi a teendőnk ilyenkor, illetve mik a lehetőségeink?

Köszönöm megkeresését. Határozatlan idejű bérleti jogviszony a bérlő halálával megszűnik. A bérlő jogutódai kizárólag határozott idejű és még le nem járt bérleti jogviszony esetén lesznek jogutódok. Az első esetben tehát vagy saját maguk használják, vagy újból haszonbérbe adhatják az ingatlanukat, vagy eladhatják.

Kivonható-e művelésből a bérleti szerződéssel művelés alatt álló zártkert?

Share Button

Zártkertet szeretnék művelés alól kivonatni. Én lennék a tulajdonos, de jelenleg bérlő használja és 2030-ig van élő szerződése. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben művelés alól kivonatom folytathat-e rajta mezőgazdasági termelést?

A művelés alól kivett területnek minősülnek a település belterületének egy hektárt el nem érő földrészletei, valamint azok a területek, amelyen erdő- vagy mezőgazdasági művelést nem folytatnak. Ilyen területen mezőgazdasági bérlemény fogalmilag kizárt.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Share Button

Gyermekem örökölt az édesapjától egy lakást, amelynek felén az elhunyt édesapa testvérének haszonélvezeti joga van. A gyermekem  1/1-ed tulajdonos.  

A fél ingatlanon lévő haszonélvezetről nem hajlandó lemondani megváltás fejében sem.

 A lakásban nem is lakik, mivel van saját lakása.  Lemondathatja -e őt bíróság által a gyerekem?

 Ha a lakás esetleg kiadásra kerül, milyen jogai vannak a haszonélvezőnek, ill. milyen arányban részesül a lakás bérleti díjából?

A haszonélvező csak saját akaratából szüntetheti meg a haszonélvezetét:lemondással ingyenesen, eladással visszterhesen. Megszűnik a halála pillanatában is. Bírósági úton nem szüntethető meg.

Ha a haszonélvezettel terhelt ingatlanrész bérbe van adva – aki a bérbeadásra nem jogosult és mégis bérbe ad ilyen ingatlanrészt ,az jogalap nélkül gazdagodik .

Jogilag a gyermek csak a fél ingatlant adhatja bérbe. Javaslom, hogy a bérbeadást közösen tegyék és felezzék a bérleti díjat.

Kérhető-e bérleti díj közös tulajdonú lakás használatáért?

Share Button

Szüleim között megromlott a viszony, mivel apám folyamatosan csalta édesanyámat. Mivel már nem bírta elviselni a folyamatos megaláztatást, így arra az elhatározásra jutott, hogy elköltözik a közös ingatlanból (50-50% tulajdonrész). Így édesanyám december óta albérletben lakik a testvéremmel együtt.

Apám vígan éli világát, mintha semmi se történt volna és hordja a közös ingatlanba az épp aktuális nőjét. Sőt az aktuális nő már ide is költözött a gyerekeivel, természetesen édesanyám engedélye nélkül.

Tehet- feljelentést vagy követelhet -e pénzt a nőtől, mert az ő tulajdonát használja az engedélye nélkül?

Milyen lehetőségei vannak édesanyámnak, hogy megkapja a részét a házból? Ha apám nem akarja kifizetni a részét édesanyámnak, van arra lehetőség, hogy havonta valamilyen összeget kelljen neki fizetni mivel a ház egészét ő használja a nőjével együtt?

Azt a tulajdonost, aki nem használja/ használhatja az ingatlan tulajdoni hányadát,  bérleti díj illeti meg abban az esetben, ha a tulajdonostársa vagy más használja az ő ingatlanrészét.

Az ilyen osztatlan közös tulajdon megváltása könnyedén megszüntethető, például úgy, hogy az elköltözött tulajdonostársat a bentlakó kifizeti.

E körben adásvételi szerződés kötése javasolt, melyben a vételárat közös megegyezéssel kell kialakítani.

Ha nincs közös megegyezés sem a vételárra, sem a megváltásra (vagy egyik tulajdonostársnak sincs hozzá elegendő pénze) az ingatlan közös értékesítése javasolt, de ha ez sem lehetséges, akkor bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése. Ebben az esetben végső soron árverés útján zajlik az ingatlan értékesítése és a vételár felosztása a tulajdonostársak között.

Jogutódlás bérbeadásnál

Share Button

Hosszútávra bérelnénk egy ingatlant, melynek tulajdonosa egy 80 éves személy (akinek tudtommal nincsenek örökösei). Mi történik, ha a bérleti idő alatt a tulajdonos elhalálozik?

A törvényes öröklés általános rendje szerint, ha valakinek nincsen örököse, akkor a hagyatékot az állam örökli.

Az állam tehát szükségképpeni törvényes örökös, a hagyaték visszautasítási joga nem illeti meg.

Általában elmondható, hogy bérbeadó elhalálozása esetén, ha a bérleti jogviszony ezt követően is érvényesen fennáll, az örökösök tartoznak helytállni a bérleti jogviszonyban.

Ugyanolyan jog illeti meg őket, mint a korábbi elhunyt bérbeadót.

Jogosultak tehát a bérleti díj szedésére és gyakorolhatják a felmondás jogát is, kivéve, ha a bérlet határozott időre szól.

A határozott időtartamú szerződést ugyanis általában nem lehet felmondani, az a határozott idő leteltével szűnik meg.

Ha valamelyik fél mégis felmondja, számolnia kell azzal, hogy a hátralevő időre járó bérleti díjnak megfelelő összeget kell a másik félnek megfizetnie.

Ha kiderülne, hogy van törvényes örökös, akkor jogutódként vele folytatódik a jogviszony ugyanolyan feltételekkel.

Minden, amit a magyarországi termőföldek földhasználati bejelentésről tudni kell

Share Button

A jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján a földhasználóknak,területnagyságtól függetlenül,  (tehát már 1 hektár alatt is!) minden általuk használt termőföld,valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban. A zártkert alatt is külterületi fekvést kell érteni.

Kivétel:    1./ Az erdő művelési ágú  (kül)terület, mert ezen ingatlanok  ügyeit, más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.

 2./ Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tulajdonos maga használja.

Fontos tudni, hogy megszűnt az a kivétel, mely szerint nem kell bejelenteni a belterületi, 1 hektárnál kisebb földrészleteket, továbbá azon zártkerti és külterületi földrészleteket, melyek aranykorona értékkel nem rendelkeznek.

 Meddig kell a földhasználat bejelentését megtenni?

Általános szabály, hogy minden földhasználat bejelentését a használat megkezdésétől számított 30 napon belül meg kell tenni az erre szolgáló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével.

Ki köteles a földhasználat bejelentésére?

A földhasználati bejelentést mindig a föld használójának kell megtenni!

A tulajdonosnak (illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőnek) kell megtenni a bejelentést, abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében). Ebben az esetben ugyanis a tulajdonos minősül földhasználónak kár használja azt ténylegesen, akár nem

Kivétel: a zártkert, mert azt nem kell bejelenteni, amennyiben a tulajdonos maga használja.

Ha a termőföld használatát a tulajdonos másnak engedte át (pl. haszonbérlet, feles bérlet, szívességi földhasználat, részes művelés), akkor nem a tulajdonos, hanem a tényleges földhasználó köteles a bejelentésre.

Hol kell a földhasználatot bejelenteni?

A bejelentést a használt terület fekvése szerint illetékes járási földhivatalban kell megtenni. Ha valakinek több területe is van, és azok több földhivatal illetékességi területén találhatók, elegendő csak az egyik illetékes földhivatalt felkeresni, és ott minden bejelentés elintézhető. Az iratok postán is beküldhetők – javaslom ajánlva tértivevénnyel. Interneten történő beküldés viszont nem lehetséges.

Egyéb tudnivalók

Mellékelni kell magánszemély földhasználó esetén a személyi azonosítót és a lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolatát.

A földrészletre vonatkozón a Földhasználati bejelentési adatlap kitöltéséhez szükséges adatok teljes körűen megtalálhatók a Tulajdoni lapon.

A földhasználati bejelentés díjmentes.

Felbontható-e a határozott idejű földbérleti szerződés a lejárati határidő előtt?

Share Button

Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz,hogy a földjeimet szeretném visszavenni a jelenlegi bérlőtől saját használatra, csak még hátra van a szerződésből 9 év. Van-e jogom ehhez az új földtörvények szerint?

Az új földforgalmi törvény tiszteletben tartja a jogszerűen földművesek javára kötött földhasználati szerződéseket.

Ön nem tesz említést az Ön földjére fennálló jogviszony alanyainak, és annak tartalmának jogszerűségéről, de feltéttelezve azokat, a szerződés nem szüntethető meg sem a törvény, sem az Ön egyoldalú döntése alapján.