saját kézzel írt végrendelet címkével jelölt bejegyzések

Végrendelet esetén milyen vagyonrész illeti a felmenőket?

Share Button

A végrendeletem célja az lenne, hogy a feleségem örököljön amit csak lehet.

A szülőket kitagadni nem szeretném, de minimalizálni szeretném az örökségüket.

Úgy tudom ha feleségemet nevezem meg egyedüli örökösnek akkor a szülők csak a köteles részt kapják ami 1/3 lesz annak amit végrendelet nélkül kapnának.

 A következő kérdéseim lennének:

1.) Saját kézzel írva és aláírva érvényes lesz -e?

2.) Fontos -e tételesen felsorolni az ingó és ingatlan vagyont vagy elég így, hogy mindent ráhagyok?

3.) Ha gyarapszik a vagyon de nincs tételesen felsorolva érdemes -e évente új dátummal végrendeletet írni, tehát probléma lesz -e ha valamilyen vagyon/pénz a végrendelet dátuma utána keletkezett?

Végrendelet esetén annak írását követően született leszármazók és örökhagyó halála idején élő felmenő szülők köteles részre jogosultak, melynek mértéke  a törvényes örökrészük egyharmada.

A köteles rész jogi jellege csak akkor működik, ha a törvényes örökösök azt igénylik, azaz  lehetőség van arra is, hogy kizárólag a végrendelkező akarata szerint történjen meg a hagyaték átadás.

Ha a végrendeletet saját kezűleg írja a végrendelkező és azt aláírja – lehetőleg kék tollal – melyben kinyilvánítja végakaratát, hogy halála idején tulajdonát képező minden ingó és ingatlan vagyonát például a felesége örökölje, úgy a végrendelkezés időpontjához képest  a meglévő vagyontárgyak köre a végrendelkező halála bekövetkeztéig megváltozik a hagyaték tárgya a megváltozott a végrendelkező halálakor aktuális és tulajdonát képező vagyontárgyak lesznek.

Fontos tudni, hogy a magánvégrendelet a közjegyzőnél letétbe kerül egy országos nyilvántartás részévé válik.

A hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek  a nyilvántartást minden esetben meg kell keresnie és így a végrendelet minden esetben a hagyatéki eljárás részévé válik. Nem úgy mintha csak a végrendelkező otthonában lenne és esetleg elveszne.

 

Érvényes-e kézzel írott végrendelet?

Share Button

Édesapám irt egy végrendeletet, amiben rám hagyna mindent, de van egy testvérem is, akit kihagyott belőle. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire támadható meg, ha csak otthon megírt a végrendelet ?  Van több nyomtatásban, más rokonoknál is. Így egyáltalán érvényes-e édesapám végrendelete?

Apa által írt és aláírt végrendelet érvényes lehet a hagyatéki eljárásban.Nyomtatás említése azt jelenti hogy nem apa írta a végrendeletet. Ebben az esetben két tanú is kell az érvényességéhez . Testvérének végrendelet esetében is jár a köteles rész .

Szükséges-e kézzel írott végrendeletet tanúkkal aláíratni?

Share Button

Ha saját kézzel írott végrendeletet készítek feltétlenül ügyvédnél, közjegyzőnél kell elhelyeznem, vagy tarthatom akár otthon elzárva is? Tanuk mindenképpen kellenek?

A végrendelkező által saját kézzel írt és aláírt végrendelet esetén a két tanú feltüntetése mellőzhető.

A végrendelet érvényes, ha a hagyatéki eljárásban az bemutatásra kerül és egyéb törvényi feltételeknek megfelel a tartalma.

A végrendeletet lehet un. végrendeleti nyilvántartásba is elhelyezni, mely akár az Ügyvédi Kamara akár a Közjegyzői Kamara nyilvántartása is lehet.

Ez utóbbi nyilvántartások azt biztosítják, hogy a végrendelet biztosan bekerül a hagyatéki eljárásban, mert az eljáró közjegyzőnek mindkét nyilvántartást a hagyatéki eljárás során meg kell keresnie.

 

Visszavonható, módosítható-e a végrendelet?

Share Button

Édesapám a nővére akarata miatt hagyta magát rábeszélni, hogy végrendelkezzen az ő javára.
Később új saját kezűleg írt végrendeletet készített. 
Ebben a végrendeletben mindkettő gyermekét örököseinek nevezte.

A későbbi saját kezűleg írt végrendeleten tanú nincs, de úgy tudom nem is kell. Ez a végrendelet sehol nem került letétbe, édesapám őrizgette, és most hozta tudomásunkra. Mi a jogi helyzet az öröklés kapcsán?

A végrendelet – bármely formája – visszavonható,  módosítható. Lényeg, hogy a módosító végrendelet tartalmazza azt , hogy örökhagyónak a korábban tett valamennyi végintézkedése ezzel hatályát veszti. A saját kezűleg írt végrendeleten tanú nem szükséges érvényességi feltétel.

 

Hogyan készíthető végrenelet? Hol lehet letétbe helyezni?

Share Button

Édesanyám végrendelkezni kíván a tulajdonában lévő házas ingatlanról. Két gyermekemet, unokáit jelölné meg, 50-50%-ban örökösnek. A végrendeletben az én számomra egy nyaralót hagyományozna 100%-ban. Ezt megteheti, nem lesz probléma majd anno a hagyatéki tárgyalásnál, mivel én lennék az egyedüli örökös?
Itt most a köteles részre gondolok….hivatalosan nem akarnák nekem megadni? Én úgy gondolom, hogy a nyaralóval én meg kapnám ami nekem jár.
Még annyi, hogy a végrendeletet készítheti ügyvéd, vagy közjegyzőnek kell-e elkészíteni? Ráadásul letétbe is helyezné édesanyám a végrendeletet, ezt hol teheti meg?

A végrendeletet örökhagyó saját maga írhatja és aláírhatja vagy 2 tanú előtt elismerheti, hogy ő írta alá.

Végrendeletet, amelyet nem saját kezűleg írt vagy ügyvéd vagy közjegyző készíthet örökhagyónak, ezt az ügyvédi vagy közjegyzői nyilvántartásba is el lehet helyezni.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy örökhagyó halála esetén az illetékes közjegyzőnek ezen nyilvántartásokat meg kell keresni, abból a célból, hogy történt e végrendelkezés.

A végrendeletben természetesen az Ön gyermeke és unokája örökösként nevezhető, Ön a nyaraló hagyománnyal az ún. köteles részét kielégítettnek tekintheti. A köteles részről ugyanis tudni kell, hogy csak igényérvényesítés esetén jár. Tehát ha Ön a hagyatéki eljárásban köteles rész igényt nem terjeszt elő a végrendelet szerinti öröklés lép hatályba.

Jogosult-e a gyermek köteles részre végrendelet esetén?

Share Button

Férjem szeptember 3.-án meghalt. Csak egy közösen vett panellakásunk, és egy 4 éves Suzuki gépkocsink van. Mindkettőnknek második házassága /29 éve/. Ki örökli a lakást és gépkocsit. Férjemnek 1 fia van.

Betegsége előtt 2013.-ban kézzel írt egy végrendeletet, melyet 2 tanúval aláíratott, saját kézzel írta. De nem került közjegyzőhöz.

Ebben a lakást és a gépkocsit rám hagyta, mivel fia méltánytalanná vált szerinte az örökségere, hiszem 3 gyermekét 5-ik éve mi neveljük, férjem volt a gyám és most én. Az én halálom esetén férjem 3 unokája örököljön, ezt kérte a végrendeletében.
Figyelembe veszik-e a végrendeletet, ha nem akkor ki örökli a lakást és a kocsit? Más vagyontárgyunk nincs.

A hagyatéki eljáráshoz  csatolni kell a végrendeletet,melyet a közjegyző – annak érvényessége esetén – köteles figyelembe venni. A Ptk erről így rendelkezik:

7:17. § [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei]

(1) Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt

a) saját kezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja;

b) más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják;

Ennek alapján az örökös Ön viszont a fiú mint másik örökös köteles részre jogosult, melyet pénzben kell kiadni – ha kéri. A köteles rész mértéke:  a fiút annak harmada illeti meg, ami neki végrendelet hiányában mint törvényes örökösnek jutna.

Nem jár köteles rész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott. A kitagadás akkor érvényes, ha a végintézkedés annak okát kifejezetten megjelöli. A Ptk szerint  kitagadás a következő esetekben lehetséges:

7:78. § [Kitagadási okok]

(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult

a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;

b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;

c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;

d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette;

e) erkölcstelen életmódot folytat;

f) – akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek – a büntetését még nem töltötte ki;

g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.

Fontos tudni még, hogy a  nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja

továbbá a szülő olyan magatartása, amely a szülői felügyelet megszüntetésére adhat okot.