hagyaték átadása címkével jelölt bejegyzések

Férj halála esetén mi illeti meg a feleséget?

Share Button

Férjem meghalt, a közösen szerzett ingatlanok, földek öröklése hogyan történik, ha 2 közös gyermekünk van? Mi illet meg engem a feleséget, illetve a 2 gyermeket? Milyen arányban örökölünk ha csak a férjem nevén vannak a szerzemények, de közösen vásároltuk azokat ?

Túlélő házastárs és leszármazók esetében örökhagyó hagyatékából 1 gyermekrésznyit a túlélő házastárs örökli. Ez alól kivétel az örökhagyóval halálakor közösen lakott ingatlan melynek tulajdoni jogát a leszármazók, míg holtig tartó haszonélvezeti jogát a túlélő házastárs örökli.

A hagyatéki eljárásban lehet hitelezői igénnyel élni pl. ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonlás vagy egyéb ingatlanba történ beruházás esetén.

Kinek kell bizonyítania a hagyatékátadás során a vagyon ági jellegét?

Share Button

Az alábbi ági öröklés kérdésre szeretnék választ kapni: Örökhagyó az ingatlant az édesapjától örökölte 1987-ben, édesapja pedig részben a nagyapától örökölte 1945-ben, valamint testvéreitől kapta ajándékba.

Örökhagyónak testvére, gyermeke, felesége nincs, szülei, nagyszülei már nem élnek. Apai ágon Apa testvérei elhunytak, de leszármazók vannak. Anyai ágon Édesanya 2 mostohatestvére él. Kérdésem, hogy az említett ingatlan ági vagyonnak számít-e?

A hagyatékban az anyai ág örökölte a felét, az apai ág a másik felét. (apai ágon örököltem 1/12-ed részt, mint Örökhagyó édesapjának testvérének unokája: (((1/2)/3)/1)/2= 1/12 Ha ági vagyon, akkor az anyai ág nem esik ki? Ez esetben dupla hagyaték járna nekem? 2021-ben emelkedett jogerőre a hagyatéki végzés.

Valamely hagyatéki vagyontárgy ági jelegét annak kell bizonyítania, aki arra ezen a címen öröklési igényt támaszt.

Ilyen eset lehet, ha például örökhagyó szülője a túlélő házastárssal szemben bizonyítja, hogy valamely hagyatéki tárgyat ingyenesen juttatott gyermekének mint örökhagyónak. Az Ön által említett tényállás mellőzte úgy az ági vagyon jogosultjának meglétét mint az ági vagyok igény érvényesítésének fennállását.

 

Örököl-e az élettárs?

Share Button

Nem bejegyzett élettársam meghalt, 1 gyermeke előző házasságából született, közös gyermekünk nincs. 10 éve az általam tulajdonolt ingatlanban élünk.

Élettársamnak volt egy háza (ebben a gyermeke él), egy lakása (ezt időszakonként használtuk, jelenleg albérlő lakik benne), földterülete (haszonbérbe van), bakszámlája és egy gépkocsija (ezt már a 10 éven belül vette).

A temetésről én gondoskodom és az előbb említett lakás és gépkocsi költségeit én fizetem (pl. áram, gáz, helyi adó, stb.)

Fentiekből öröklés címén megillet-e valami?

A felmerült költségeket hol, kinél, milyen módon kell bejelentem?

Mit, mikor, milyen módon kell átadnom a gyermekének (itt gondolok pl. a ruhaneműkre, laptop, gépjármű, dokumentumok pl. korábbi adóbevallások, stb.)

Az Ön által vázolt élettársi kapcsolatnak nincsen öröklési jogi hatása Önre nézve. Ön csak akkor részesülhetne a hagyatékból, ha élettársa végrendelkezett volna az Ön javára. Az örökös tehát élettársa leszármazója, akivel szemben  – ha követelése van – a hagyatéki eljárás során hagyatéki hitelezői igényt érvényesíthet.

Eladható-e gondnokolt személy háza?

Share Button

A kérdésem az lenne, hogy a szülői ház ami Édesanyám és Édesapám közös tulajdonát képezi eladható-e abban az esetben, ha Édesanyám idősek otthonában fekszik nem ép elmével. Ha testvérem már kapott ajándékba egy kisebb házat akkor őt már nem illeti meg ennek a háznak a fele értéke?

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt lévő eladó esetén az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges az adásvételi szerződés érvényességéhez. Ha az ingatlan eladásra kerül  a gondnokoltat illető vételárat a gyámügyi számlájára lesz átutalva.

A szülők halála esetén – ha nincs végrendelkezés – a törvényes öröklés rendje szerint egyenlő arányban örökölnek a leszármazók. A hagyatéki eljárás során ettől eltérő egyezséget köthetnek  például, hogy csak egyikőjük legyen örökös. Ez esetben olyan ajándékozás történik amely illetékmentes. Fontos tudni, hogy a közjegyzői díj mértéke ilyenkor magasabb mintha osztályos egyezséget kötnének. Osztályos egyezség az ha minden örökös  kap valamit a hagyaték tárgyaiból, de nem egyenlő mértékben örökölnek.

 

Mi az öröklési rend, ha örökhagyónak nem voltak gyermekei?

Share Button

Gyermektelen házaspár fele-fele részben osztozik a közösen vásárolt családi házon. Egyikük halála esetén kié lesz ebben az esetben az ingatlan fele, ha az elhunytnak testvérei élnek? Jogot formálhatnak ők valamire?

Ha örökhagyónak sem leszármazója sem felmenője nem él a házastársa lesz a hagyaték egyedüli örököse.

Ausztriában élő magyar állampolgár hagyatékának átadása hogyan történik?

Share Button

Ausztriában élő magyar állampolgár vagyok, 3 vér szerinti gyermekem Magyarországon él. Halálom esetén milyen jogi szabályok alapján folyik le az örökösödés? Kell-e a gyerekeimnek örökösödési illetéket fizetni és melyik országban stb?

Végrendeletet hol célszerű elkészíttetnem? Van-e olyan dolog amire külön felhívná a figyelmemet?

Örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási hely határozza meg a hagyatéki eljárás helyét. Feltételezve, hogy ez Ausztria  és hogy Magyarországon is van ingatlana az osztrák jog szerint és Ausztriában lesz a hagyaték átadva.

Európai Öröklési Bizonyítvánnyal a magyar ingatlan hagyatékra gyermekei mint örökösök nevükre tudják íratni az ingatlant. Ha viszont végrendeletet készít – melyet megtehet Magyarországon is és Ausztriában is – és abban rögzíti, hogy a magyar jog szerint legyen a hagyaték átadás akkor az osztrák bírósának így kell eljárnia.

Ausztria és Magyarország között van kettős adózást és illeték fizetést elkerülő egyezmény. Ha az örökösök az osztrák  jog szerint fizetnek ezért Magyarországon öröklési illetéket fizetniük nem kell.

Fentiek elkerülését célozandóan megteheti, hogy gyermekeire ajándékozza az ingatlant illetékmentesen és holtig tartó haszonélvezeti jogot alapít rá elidegenítési és terhelési tilalommal.

Így elkerülhető a hagyaték átadás költsége, a végrendelet költsége, az Európai Öröklési Bizonyítvány költsége, a közjegyzői díj stb. Ha kéri szívesen segítem az okirat elkészítésében.

2 éven túl kötött eltartási szerződés esetén ki örököl?

Share Button

Unokanővéremmel 2016 áprilisában tartási szerződést kötöttem. Nagyon ragaszkodott hozzám. Férje és egyetlen fia meghalt. Két fiú unokája van, akik 10 évig nem látták a mamát minden kapcsolatot megszüntettek vele.

Az U.nővérem 2020.02.05-én meghalt. 14 hónapig etettem, pelenkáztam, teljes demens, fekvő beteg volt. Szeretném kérdezni, hogy az unokák örökölhetnek e?

Mivel az eltartási szerződés több mint 2 éve fennáll így az eltartott halála joghatályosan azt jelenti, hogy az eltartó tulajdonosává vált az eltartási szerződésben az eltartás ellenértékeként rögzített ingatlannak és ingónak.

Ha e körben ingatlan is szerepelt akkor a halotti anyakönyvi kivonat földhivatali bemutatásával rendezheti az ingatlan jogi sorsát úgy hogy tehermentesen ez az Öné legyen. Fontos tudni hogy a tartási szerződéssel lekötött hagyatékot a törvényes örökösök nem örökölhetik, arra köteles igényt sem terjeszthetnek elő.

Hagyatéki eljáráson megjelenni nem tudó örököst érheti-e hátrány?

Share Button

Édesanyám múlt héten elhunyt. Hárman vagyunk testvérek, ketten Angliában élünk. A hagyatéki tárgyaláson mi ketten valószínűleg nem tudunk majd részt venni és meghatalmazottat sem tudunk küldeni. Tehát egyedül a Magyarországon élő testvérünk lesz ott.

Azt szeretném megkérdezni, hogy érhet-e bennünket bármilyen hátrány, ha senki nem jelenik meg a mi részünkről? Fennállhat-e az a veszély, hogy a bátyánk „kisemmiz” minket és nem öröklünk semmit vagy nem egyenlő részben öröklünk? (Csupán egy darab ingatlan lenne az egész örökség.)

Az illetékes önkormányzat hagyatéki ügyintézőjével javaslom, hogy vegyék fel a kapcsolatot. Jelezzék, hogy mint örökösök a hagyatéki eljárásban részt venni nem tudnak.

Hagyják meg – ha testvérük ezt nem tette meg – szükséges személyi adataikat, hogy az ingatlan Önöket illető része a nevükre átírásra kerülhessen öröklés jogcímen.

Kérjenek a hagyatéki leltárból egy másolatot. Fontos tudni, hogy pandémia idején a közjegyzők személyes tárgyalást nem tartanak, a hagyaték átadásra az írásbeli dokumentumok alapján kerül sor.

Mi a törvényes öröklés menete házastársak esetén?

Share Button

Férjem és én második házasságunkban élünk. Férjemnek az első házasságából két gyermeke született, nekem egy gyermekem. Közös gyermekünk nem született.

Házasságkötésünk után vettünk családi házat, ami csak kizárólag a férjem nevére került, illetve az ő nevén van még több milliós hitel, ami a családra házra lett felvéve. Érdeklődöm, hogy esetleges elhalálozása esetén az öröklés szabályai, hogyan alakulnak?

Férje esetleges halálakor a közösen lakott lakóingatlanra és berendezési tárgyaira Önnek holtig tartó haszonélvezeti joga keletkezik, azzal hogy férje gyermekei ugyan ezen ingatlannak egyenlő arányú tulajdonosai lesznek.

Ha van a férje nevén ezen ingatlanon felüli vagyon abból Ön mint túlélő házastárs egy gyermekrésznyit örököl. Az öröklés elfogadásával az örökösök örökhagyó hiteleit is megöröklik, de a felelősségük a fennálló terhekkel kapcsolatban csak az örökségük erejéig terjed.

Mennyit örököl a házastárs a közösen lakott ingatlanból?

Share Button

Édesapánk egyedüli gyermekként 2008-ben örökölt egy ingatlant, ezzel egyedüli tulajdonossá vált.

2014-ban elváltak édesanyánkkal, majd 2015-ben összeházasodott az új feleségével.

2019-ban az új feleség nyomására (a tudtunk nélkül) az ingatlan tulajdoni lapjára 1/10 rész „házassági vagyonközösség elismerése”, 1/10 rész „ajándékozás” jogcímen az új feleség részére lett bejegyezve.

Idén édesapánk elhunyt, az örökösödésben tehát az új feleség, és a 3 fia vesz részt (jómagam, és 2 édestestvérem).

A kérdésem az lenne, hogy a feleség mekkora részt örököl így az ingatlanból, ugyanis mindhárman egyhangúan úgy gondoljuk, hogy a házasságkötés és a tulajdoni lapban történt változtatások egyaránt az új feleség részéről szándékos haszonszerzési szándékkal történtek.

A Ptk. egyik alapelve a szerződéskötési szabadság. A polgári jog nem ismeri e körben a szándékosságot sem a gondatlanságot. Ezek a büntető joghoz kapcsolódó kategóriák.

A családon belül és a házastársak között létrejövő jogügyleteket a magyar jog preferálja különösen az adójog, merthogy illetékfizetési kötelezettség nélkül lehet ilyen szerződéseket egymás között megkötni.

Az ajándékozás esetén ha örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül történt a jog a törvényes örökösök bizonyos körének köteles részt biztosít.

A házastársi ajándék, ha ezen 10 éven belül történt a leszármazókat feljogosíthatja köteles rész iránti igény előterjesztésére, de csak az ajándék vonatkozásában, melynek mértéke a törvényes örökrész 1 /3-a.

A hagyatéki eljárásban a házastárs olyan mértékben örököl mintha ő is egy gyermek lenne azaz 1 / 4-ed részben lesz örököse mindannak ami nem az örökhagyóval utolsóként lakott lakóingatlan és annak berendezési tárgyai. Ezekre ugyanis a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl.

1 / 8 oldal12345...Utolsó »