végrendeleti öröklés címkével jelölt bejegyzések

Végrendelet esetén milyen vagyonrész illeti a felmenőket?

Share Button

A végrendeletem célja az lenne, hogy a feleségem örököljön amit csak lehet.

A szülőket kitagadni nem szeretném, de minimalizálni szeretném az örökségüket.

Úgy tudom ha feleségemet nevezem meg egyedüli örökösnek akkor a szülők csak a köteles részt kapják ami 1/3 lesz annak amit végrendelet nélkül kapnának.

 A következő kérdéseim lennének:

1.) Saját kézzel írva és aláírva érvényes lesz -e?

2.) Fontos -e tételesen felsorolni az ingó és ingatlan vagyont vagy elég így, hogy mindent ráhagyok?

3.) Ha gyarapszik a vagyon de nincs tételesen felsorolva érdemes -e évente új dátummal végrendeletet írni, tehát probléma lesz -e ha valamilyen vagyon/pénz a végrendelet dátuma utána keletkezett?

Végrendelet esetén annak írását követően született leszármazók és örökhagyó halála idején élő felmenő szülők köteles részre jogosultak, melynek mértéke  a törvényes örökrészük egyharmada.

A köteles rész jogi jellege csak akkor működik, ha a törvényes örökösök azt igénylik, azaz  lehetőség van arra is, hogy kizárólag a végrendelkező akarata szerint történjen meg a hagyaték átadás.

Ha a végrendeletet saját kezűleg írja a végrendelkező és azt aláírja – lehetőleg kék tollal – melyben kinyilvánítja végakaratát, hogy halála idején tulajdonát képező minden ingó és ingatlan vagyonát például a felesége örökölje, úgy a végrendelkezés időpontjához képest  a meglévő vagyontárgyak köre a végrendelkező halála bekövetkeztéig megváltozik a hagyaték tárgya a megváltozott a végrendelkező halálakor aktuális és tulajdonát képező vagyontárgyak lesznek.

Fontos tudni, hogy a magánvégrendelet a közjegyzőnél letétbe kerül egy országos nyilvántartás részévé válik.

A hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek  a nyilvántartást minden esetben meg kell keresnie és így a végrendelet minden esetben a hagyatéki eljárás részévé válik. Nem úgy mintha csak a végrendelkező otthonában lenne és esetleg elveszne.

 

Előterjeszthető-e köteles rész igény végrendelet esetén?

Share Button

 Szüleim haláluk esetére végrendeletet írtak, melyben rendelkezésük szerint az unokáim öröklik a tulajdonukat. Ők a lányom gyermekei. Ugyanakkor van egy fiam is, akinek szintén van egy egy lánya. Azt szeretném tudni, hogy ilyenkor mi a helyzet? A fiam teljesen ki van zárva? Szüleimnek én vagyok az egyetlen gyermeke. Ilyenkor nekem milyen jogom van?

Köteles rész mindig azt a törvényes örököst, általában leszármazót illeti, aki a végrendelet miatt nem lehet örökös. Mivel egyik gyermeke unokáit jelölte meg a dédszülő végrendeleti örökösnek, így Ön mint közvetlen leszármazó az , akit kihagytak az öröklésből, ezért a törvényes örökrész 1 / 3-a iránt kötelesrész igényt terjeszthet elő, ha akar.

Nem földműves szerezhet -e örökléssel 1 Ha-nál nagyobb területet?

Share Button

Nagynéném után örökölhetek-e földet, a fia meghalt, én vagyok a legközelebbi hozzátartozója.Földműves nem vagyok, városban élek, de van már föld a birtokomban amit édesapám után örököltem.

A törvényes örökléssel a föld tulajdoni joga örökölhető, függetlenül attól hogy az örökösnek 1 HA-nál nagyobb földdel már rendelkezik vagy sem  és attól is hogy földműves –e az örökös vagy sem.

Fontos tudni, hogy a végrendelettel történő örökléshez kell az Illetékes Megyei Földhivatal  jóváhagyása. A jóváhagyás megtagadása esetén a végrendelet részben érvénytelen, így a föld öröklésére vonatkozó rendelkezése semmis.

Hogyan örökölhető föld végrendelettel nem rokon örökhagyótól, ha az örökös nem földműves?

Share Button

Ismerősünk 10 ha szántóterülettel rendelkezik és most 91 éves. Vér szerinti kapcsolat nincs Közöttünk. Törvényes örököse nincs se le, se felmenő ágon. Ő a családja utolsó tagja.

Végrendelettel fiamra (akit unokájaként kezel) hagyhatja-e a szántó területet? Milyen feltételekkel történhet meg az öröklés? (Őstermelővé válás, egyéb) Fiam nem földműves, viszont mintegy 10 ha területnek már jelenleg tulajdonosa, más mezőgazdasági ingatlanja nincs.

A végrendelettel való szerzést az illetékes Megyei Földhivatalnak is jóvá kell hagynia. Ebben az eljárásban vizsgálják hogy a  végrendeleti örökösnek van-e földszerzési képessége.

Ha nincs, nem lehet örököse a földnek. Magánszemélyként ( ide értve az őstermelőt is ) csak egy hektárig lehet végrendelettel szerezni földet, de ebbe beszámít a már meglevő is.

Tehát akinek van 10 ha földje többet nem szerezhet végrendelettel.  300 hektárig viszont a földműves szerezhet.

Megoldás tehát ha a végrendelet előtt  földműves lesz a leendő végrendeleti örökös. Ez egy tanfolyam elvégzésével és földhivatali regisztrációval lehetséges és mivel van már 10 hektár földje –  nem lehet semmi akadály.

Hogyan szabályozza a törvény a föld öröklését törvényes és végrendeleti örökös esetében?

Share Button

A földforgalmi törvénnyel lennének kapcsolatosak a kérdéseim, azon belül is az örökléshez kapcsolódnak.

Ha jól értem, a törvény ketté választja a törvényes és a végrendeleti öröklést. Törvényes öröklés esetében a korlátok nem vonatkoznak, azaz a törvényes öröklést kiveszi a földtörvény alól, tehát ott nem kell kifüggesztés, engedélyeztetés.

Viszont mi van, ha olyan a törvényes örökös, aki nem minősül földművesnek? Ő megszerezheti, de bérbe kell adnia? vagy el kell adnia? Illetve ha már például rendelkezik a törvény által meghatározott 300 hektárral? Akkor nem szerezheti meg?

A másik kérdés a végrendeleti örökléshez kapcsolódik, ott ha a végrendeleti örökös egyben törvényes örökös is, gondolom az előző szabályokat kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban ezt olvastam: “A földforgalmi törvénybe az utolsó pillanatban bekerült a végrendelet útján való öröklést korlátozó szabály − noha az ilyen jellegű végintézkedés Magyarországon kevéssé jellemző. E szerint ha a föld tulajdonjogát végrendelettel ruháznák át, akkor a közjegyző a hagyatéki eljárás során hivatalból megküldi azt engedélyezésre.A mezőgazdasági igazgatási szerv az engedélyezésnél az örökös szerzőképességét, illetve azt vizsgálja, hogy a végintézkedés nem vezet-e a szerzési korlátozás megsértéséhez vagy megkerüléséhez. Ilyenkor figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlással kapcsolatos előírásokat, és nem kell földbizottsági állásfoglalás sem.Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy az örökös akkor szerezhet a 300 hektáros korlátig tulajdonjogot, ha az örökhagyó közeli hozzátartozója, függetlenül attól, hogy földműves-e, vagy nem közeli hozzátartozója, de földműves. Ha ennek nem felel meg, legfeljebb egy hektárt kaphat, feltéve, hogy a már birtokában álló termőfölddel együtt nem haladja meg az egy hektárt − értelmezte a Napi Gazdaságnak a jogszabályt a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).”

Tehát ha a végrendeleti örökös nem törvényes örökös, akkor ha közeli hozzátartozó, akkor nem kell földművesnek lenni, de ha nem közeli hozzátartozó, akkor igen?

2014 május 1-jétől földműves magánszemély által  csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú föld legyen.

2014 május 1-jétől az a belföldi természetes személy  aki nem minősül földművesnek már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

Más a törvényes öröklés esete és a közeli hozzátartozók közötti  vagyonmozgás esete (adásvétel, ajándék):

Ha végrendeleti örökös, egyben törvényes örökös  – ugyanazon szabályok irányadóak. A  törvényes öröklésnél (családon belüli egyéb vagyonmozgatásnál)  nem kell kifüggesztés, engedélyeztetés nincs birtokmaximum. A törvényes örökösre nem vonatkoznak  a nyilatkozat tételi kötelezettségek sem (nem kell eladni, bérbe adni). Olyan a jogállása  mint a Földforgalmi törvény előtt már meg volt tulajdon esete.

Ha a végrendeleti örökös nem törvényes örökös (pl. nem közeli hozzátartozó testvérig bezárólag ), akkor 1 hektárig szerezhet, de ha földműves 300 hektárig. Az a végrendelet amely ennél többet juttatna –  e vonatkozásában részlegesen érvénytelen. A szerzési feltételek, korlátozások illetve tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv  ellenőrzi.

Hogyan biztosítható, hogy csak a gyermek örököljön, a házastárs ne?

Share Button

Férjemmel mindketten második házasságban élünk. Közösen vásároltunk egy lakást (50-50%). Az első házasságból neki is és nekem is van egy-egy gyermekünk. Szeretném, ha halálom esetén a fiam örökölné a lakás – nevemen levő 50%-át, kötelesrész nélkül. Milyen megoldást javasol?

A legegyszerűbb megoldásként az mutatkozik, ha a gyermekére ajándékozza az ingatlanrészét, és azt holtig tartó haszonélvezeti jogával megterheli.

Ebben az esetben az ingatlan nem képezheti hagyatéki eljárás tárgyát sem.

A másik megoldás, ha végrendeletében a gyermekére hagyja, és házastársával megegyezik, hogy ő a köteles részéről lemond, azt nem terjeszti elő. A köteles rész ugyanis nem automatikus, a közjegyző arról csak akkor rendelkezik, ha a jogosult ezt igényli.

 

 

Hogyan érvényteleníthető a végrendelet?

Share Button

Lányom lett volna az elhunyt nagynénje egyetlen örököse, mint utólag kiderült a nagynéni végrendeletben a szomszédját nevezte meg örökösének. A végrendelet elkészülte előtt a néni több mint egy évig pszichiátriai kezelés alatt állt. A halála előtt egy évvel pedig teljesen beszámíthatatlan állapotba került. A leendő örököse nem helyeztette gondnokság alá, ezért a halála előtt 3 héttel az eltört karját nem műtötték meg, mert nem volt aki aláírta volna, hogy hozzájárul az altatásához. Erre hivatkozva érdemtelenség címen érvényteleníthető-e végrendelet?

Az öröklésre érdemtelenséget, mint öröklésből kiesési okot mindig annak kell bizonyítania aki arra hivatkozik.

Az Ön leánya csak a vonatkozó hagyatéki eljárás bírósági perré történő átfordítása révén juthat olyan helyzetbe, hogy a végrendeleti örökös érdemtelenségét bizonyítva megörökölje az elhunyt nagynénje hagyatékát.

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Share Button

Szeretnék választ kapni, hogy az írásbeli végrendelet érvényesítése meddig lehetséges?

A volt férjem újra nősült, de ebből a házasságából nem született gyermek, míg a mi házasságunkból egy kislány született.

Három éve elhunyt a volt férjem, és még a halála előtt írásban végrendelkezett, mely szerint lakása felét a lányom, a másik felét az új feleség örökölte.

Sajnos az új feleség nem hajlandó a lakást eladni és így felezni a lányommal, se kifizetni őt. Meddig érvényes az írásban tett végrendelet, mit tehetünk, hogy a lányom megkaphassa az örökségét?

Ha még nem indult hagyatéki eljárás az ügyben, akkor az eljárás megindítása már időszerű és aktuális.

Az illetékes önkormányzat hagyatéki csoportja előtt a végrendeleti örökös –mint öröklésben érdekelt- kérheti a hagyatéki eljárás megindítását, mely eljáráshoz csatolnia kell a hivatkozott végrendeletet is.

Ha már lefolyt hagyatéki eljárás, de a végrendelet érvényesítése a örökös  önhibáján kívül nem történt meg, – póthagyatéki eljárás kezdeményezhető – .

Fontos tudni, hogy osztatlan közös tulajdon esetén bármelyik tulajdonostárs kérheti a tulajdonközösség megszüntetését -végső soron bíróság által-.

 

Örököl-e a mostoha gyermek

Share Button

Mostoha nagyszülő elhunyt, egy gyermeke volt, akinek mostoha gyermeke volt, az ugyancsak elhunyt feleség első házasságából. A mostoha gyermek, -unoka örököl-e, ha igen, milyen mértékben?

A mostoha apának unokatestvérei vannak, ez mennyiben befolyásolja az örökösödést, ha a mostoha unoka is örököl a mostoha nagyszülő után?

A magyar jog a vér szerinti öröklés elvét preferálja, azaz végrendelet nélkül mostoha gyermek nem lehet örökös.

 

Termőföld öröklése

Share Button

Végrendeleti öröklés útján szeretne rám hagyni, egy Németországban élő magyar bácsi (német – magyar kettős állampolgár) egy 707 m2-es zártkerti ingatlant (kert megjelölésű).

Az új földtörvény alapján ez lehetséges-e, illetve melyek ilyenkor a szabályok? Van-e elővételi joga valakinek, ki kell-e függeszteni, stb..? Nem vagyok földművesként nyilvántartva, és semmilyen rokoni viszonyban nem állunk.

Zártkert tulajdoni joga  végrendelettel megszerezhető. Az illetékes  közjegyző megkeresésére az illetékes megyei földhivatal, aki hatósági bizonyítványt állít ki az ingatlan megszerezhetőségéről.

A jóváhagyással a közjegyző átadja  a hagyatékot a végrendelet szerint és a  földhivatal bejegyzi az Ön tulajdoni jogát végrendeleti öröklés jogcímen . Elővásárlási jog nincs,  kifüggesztésre nem kerül sor. A végrendelet csak biztonsági okmányon írva érvényes.