Vissza az előző oldalra

Hagyaték átadása

Ki lehet meghatalmazott hagyatéki ügyben?

Share Button

Külföldön élő kettős állampolgár vagyok. Édesanyám ez év elején meghalt, lakása 6/12 részben rám szállt, a másik fele korábban elhunyt testvérem gyerekeire.

Sajnos, a már felnőtt gyerekekkel nem jó a viszonyunk, így nem választanám őket jogi képviselőmnek, viszont édesapám testvére szívesen segítene. Mivel ő nem számít egyenesági rokonnak, lehetséges-e ez?

Ha Ön külföldön ír alá meghatalmazást az aláírását konzuli hitelesítéssel kell ellátni.

Ha a meghatalmazott Magyarországon írja alá a meghatalmazást az ő aláírását elég két tanúval hitelesíteni.

Fontos tudni hogy érdemes a meghatalmazásba foglaltan nyilatkozni arról ha például visszautasítaná az örökséget, vagy ha egyezséget kívánna kötni örököstársaival.

Meghatalmazott lehet: bármely hozzátartozó (azaz a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa), örököstárs, továbbá örököstársnak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd.

Édesapa testvére nem lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban.

 

Ki örököl elhunyt testvér után?

Share Button

A szüleim meghaltak, ketten voltunk testvérek. A nővérem meghalt 2 gyermeket hagyott hatra. A kérdésem : Csak a hátra hagyott gyermekek örökölnek, vagy én is ?

Ha végrendeletet nem tett a nővére az Ön javára, az örökösök a nővér gyermekei. Ha nővére férje él úgy ő is örökös.

 

Kizárható-e az egyik gyermek az öröklésből?

Share Button

Van egy közös tulajdonú ház a férjemmel a nevünkön, fele fele arányban. Van 2 fiú gyermekünk.

Én mint édesanya a fél ház részemet teljes egészében a kisebbik fiamra szeretném hagyni. Ki szeretném zárni a nagyobbikat az anyai részből.

Kérdés az lenne, elég ha én kézzel írok egy végrendeletet és két tanúval aláíratom ez így teljes mértékben elfogadható lesz a hagyatéki végzéshez, vagy ügyvédhez kell ez ügyben fordulnom?

Meg kell indokolnom a kizárás okát? Illetve olvastam olyat is, hogy van köteles rész is, ez ügyben szerepet játszik vagy teljes mérték kizárható a végrendelettel.

Az írásbeli magánvégrendelet  alkalmas okirat a végrendelkezésre, mely mintáját a netről letöltheti.

A kizárás történhet úgy is, az egyik  fiúról a végrendeletben nem tesz említést (mellőzős) és minden ingó/ ingatlan vagyonát halála esetén a másik gyermekére hagyja. Ez esetben számolnia kell azzal, hogy a végrendelettel öröklésből kizárt gyermek köteles igényt terjeszthet elő, a hagyatéki eljárás során, melynek mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a. Valamely gyermekét az örökségtől csak kitagadással tudja megfosztani, melynek azonban előfeltételei vannak:

7:78. § [Kitagadási okok]

(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult

  1. a)az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
  2. b)az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
  3. c)az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;
  4. d)az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette;
  5. e)erkölcstelen életmódot folytat;
  6. f)– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek – a büntetését még nem töltötte ki;
  7. g)a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.

(2) A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja.

(3) A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot.

(4) Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt kitagadhatja.

(5) Aki kitagadás miatt kiesik az öröklésből, nem jogosult törvényes képviselőként a helyébe lépő személy örökségének kezelésére. Az ilyen vagyon kezelésére a szülői vagyonkezelésből kivont vagyon kezelésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Megterhelik-e az örökséget, ha az örökség várományosának tartozásai vannak?

Share Button

Édesanyám után örökölnénk egy ingatlant nővéremmel együtt. A nővéremnek elég sok az adóssága.

Jól gondolom hogy ha megörököljük ezt az ingatlant, az fel-fele arányú lesz és a nővérem adóssága rászáll az örökölt házra? Behajtó cégnél van már az adósság de nem tudják behajtani tőle nem fizeti semmilyen módon.

Nekem ebből milyen hátrányom fog származni? Lesz-e miatta valami fizetési kötelezettségem? 

Örökléssel szerzett hagyaték helytállni tartozik az örökhagyó tartozásaiért, de legfeljebb a hagyaték erejéig.

Mivel örökhagyó tartozásmentes, csupán az egyik örökösnek van adóssága ezért az Ön által örökölendő ingatlanrész tehermentes öröklést jelent az Ön számára.

Az örököstársa adósságaiért kizárólag az ingatlannak azon tulajdoni hányada vonható meg adósság rendezésbe amelyet a nővére örököl.

 

Örököl-e a féltestvér?

Share Button

Nőtlen gyermektelen édestestvérem gondnoka vagyok de van anyai mostohatestvér. Ő is örököl?

A törvényes öröklés rendje szerint, ha édesanya elhalálozna a vér szerinti gyermekei  – függetlenül attól, hogy más apától származnak – egyenlő arányban lesznek örökösök.

Mi az öröklési rend örökös halála esetén?

Share Button

Öröklési kérdéssel fordulnék Önhöz. Az ingatlan 3 (legyen A, B és C elnevezésűek) testvér tulajdonában áll, 1/3-1/3 arányban. Szüleik már meghaltak.

Az “A” nevű meghalt (akinek egy gyermeke van, de férje, szülei már meghaltak).

Kérdésem: “A” tulajdonrészét ki örökli? Neki a gyermeke, vagy esetleg részesül belőle a két testvér is? “A” ugyebár meghalt.

“B” nevű halála esetén (akinek gyereke, házastársa sosem volt, szülei meghaltak) hogyan fog állni az öröklési rend? Kérdés: “B” halálával örököl valamit az “A” nevű gyereke vagy “B” nevű tulajdonjoga teljes egészében a “C” nevűre száll?

’A’ után a törvényes öröklés rendje szerint annak gyermeke az egyedüli örökös.

’B’ után ’A’ leszármazója és ’C’ a törvényes örökös egyenlő mértékben.

A törvényes öröklés jogi szabályai szerint elsőként a leszármazók örökölnek, ezek –valamint túlélő házastárs- hiányában a szülők. Szülők hiánya esetén azok leszármazói –tehát az örökhagyó testvérei- az örökösök azzal hogy a kiesett testvér helyén annak leszármazója örököl.

Vér szerinti gyereket elvált szülő után mi illeti meg?

Share Button

Édesapám és Édesanyám, Kb.15 éve elváltak Én azóta is az Édesanyámmal élek egy háztartásban, az Apám elköltözött és egy másik élettársi kapcsolatot hozott létre,válásukat korrekten rendezték ! Esetleges,halála után én még utána köteles részt igényelhetek-e ?

Köteles rész csak végrendelet esetében merülhet fel. Egyenes ági rokonok között törvényes öröklés a fő szabály. Tehát ha édesapa meghal Ön mint vér szerinti gyermek örököse lesz – ha van örökség/hagyaték. Ha apa végrendelete miatt Ön nem örökölhet, akkor tarthat köteles részre igényt, melynek mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a.

Elhunyt örökös esetén ki örököl?

Share Button

Olyan kérdésesem lenne, hogy: édesanyámék 5-en voltak testvérek 3 testvérük már meghalt.( ketten maradtak) A 3 meghalt testvérének mindegyiknek van 2-2-2 gyereke.

Ha ne adj isten meghalna az 1 élő testvére is, akkor ki örökölne? ( nincs neki gyereke, férje, senkije) Egyedül édesanyám, vagy a meghalt testvérek gyerekei is?

A törvényes öröklés rendje szerint testvér halála esetén – ha nincs vagy nem él más közeli hozzátartozója – a testvére az egyedüli örökös. Míg kiesése (elhalálozása) esetén annak leszármazói örökölnek  egyenlő arányban.

Érvényesíthető-e feltételekhez kötött végrendelkezés?

Share Button

1 Hogyan tudok végrendelkezni kiskorú,külföldön született és ott élő unokám részére magánvagyonomból, amit én örököltem édesapámtól és nagynénémtől úgy hogy férjem-fiam-lányom részére ne keljen kötelesrészt fizetni?

Fent nevezettek nyilatkozattal lemondhatnak-e a köteles részről amit a végrendelethez csatolok.

2 Kiköthetem-e a végrendeletben hogy az örökséget unokám csak nagykorúságát követően kapja meg ill.ha nem éri meg a nagykorúságot akkor az örökség visszaszálljon a helyettes örökösökre, fiamra (unokám édesapja)és a lányomra(unokám nagynénje) 1/2-‘/2 arányban?

3 Kiköthetem e azt is hogy mivel az örökség magánvagyonom és azt szeretném ha az a családunkban maradna, ha a fiam az unokám nagykorúsága előtt elhalálozik akkor helyettes örökös a lányom legyen 1/1 arányban, ill.ha a fiam elválik a menyemtől és az unokám a menyemhez kerül akkor a helyettes örökösök a fiam és a lányom legyen 1/2-1/2 arányban tehát ne kerüljön az örökség a menyemhez ill.annak családjába?

A végrendeletben az örökhagyó kifejezetten örökösévé nevez valakit például a unokát, minden ingó és ingatlan vagyona tekintetében és a törvényes örökösökről említést sem tesz.

Ez a hallgatólagos kizárás esete melynél a törvényes örökösök köteles részre tarthatnak igényt.

Fontos tudni, hogy az örökösök örökhagyóval kötendő kétoldalú megállapodással lemondhatnak az öröklésükről  sőt a köteles részről is.

Az  örökhagyó olyan végrendeleti intézkedése, amely szerint az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst más váltja fel, érvénytelen.

 

Örököl-e az élettárs?

Share Button

Nem bejegyzett élettársam meghalt, 1 gyermeke előző házasságából született, közös gyermekünk nincs. 10 éve az általam tulajdonolt ingatlanban élünk.

Élettársamnak volt egy háza (ebben a gyermeke él), egy lakása (ezt időszakonként használtuk, jelenleg albérlő lakik benne), földterülete (haszonbérbe van), bakszámlája és egy gépkocsija (ezt már a 10 éven belül vette).

A temetésről én gondoskodom és az előbb említett lakás és gépkocsi költségeit én fizetem (pl. áram, gáz, helyi adó, stb.)

Fentiekből öröklés címén megillet-e valami?

A felmerült költségeket hol, kinél, milyen módon kell bejelentem?

Mit, mikor, milyen módon kell átadnom a gyermekének (itt gondolok pl. a ruhaneműkre, laptop, gépjármű, dokumentumok pl. korábbi adóbevallások, stb.)

Az Ön által vázolt élettársi kapcsolatnak nincsen öröklési jogi hatása Önre nézve. Ön csak akkor részesülhetne a hagyatékból, ha élettársa végrendelkezett volna az Ön javára. Az örökös tehát élettársa leszármazója, akivel szemben  – ha követelése van – a hagyatéki eljárás során hagyatéki hitelezői igényt érvényesíthet.

1 / 19 oldal12345...10...Utolsó »